شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1
Picolli et al,2001;Levy ,2007

کنترل بر روی فناوری

Volery and Lord ,2000, Webster and Hackley ,1997

نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی

Torkzadeha and Van Dykeb ,2002, Garcia, Schiaffino, and Amandi ,2008, Levy ,2007, Selim ,2007, Piccoli et al. ,2001

عوامل پشتیبانی کننده
Ozkan & Koseler,2009;
Selim, 2007;
Govindasamy
Benigno & Trentin ,2000

حمایت های مالی

Agarwal and Venkatesh ,2002

مسائل فرهنگی و اجتماعی

Khan ,2005

تمایلات اجتماعی و سیاسی

Khan ,2005

عوامل محیطی

ارتباطات همزمان

Agarwal and Venkatesh ,2002

دسترسی به منابع آنلاین

Picolli et al,2001;Levy ,2007

۳-۳-روش تحقیق :
روش تحقیق دراینجا ازنظرهدف کاربردی – توسعه ای و از نظرنوع (توصیفی-همبستگی) است.
‌ تحقیقات برمبنای هدف به سه دسته بنیادی،کاربردی وتحقیق وتوسعه تقسیم می شوند.درتحقیق بنیادی هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده هاوافزودن به مجموعه دانش موجود دریک زمینه خاص است.هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی دریک زمینه خاص است.بعبارت دیگرتحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود.تحقیق وتوسعه فرایندی است که به منظورتدوین وتشخیص مناسب بودن فرآورده آموزشی(طرحها،روشهاوبرنامه‌های درسی)انجام می شود(سرمدودیگران ,۱۳۸۸: ۷۹).
تحقیقات علمی رابراساس چگونگی به دست آوردن داده‌های موردنیاز(طرح تحقیق)می توان به دسته های تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی)وتحقیق آزمایشی تقسیم کرد:۱- تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنهاتوصیف کردن شرایط یاپدیده های موردبررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواندصرفأ برای شناخت بیشترشرایط موجودیا، یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد.بیشترتحقیقات علوم رفتاری رامی توان درزمره تحقیق توصیفی به شمارآورد.تحقیق توصیفی رامی توان به دسته های تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی،اقدام ‍پژوهی، بررسی موردی وتحقیق پس-رویدادی(علی- مقایسه ای)تقسیم کرد.۲- به منظوربرقراری رابطه علت – معلولی میان دویاچند متغیرازطرحهای آزمایشی استفاده می شود. ویژگی های این نوع تحقیق آن است که، متغیرهای مستقل دستکاری می شود، سایرمتغیرهابه جزمتغیروابسته ثابت نگه داشته شده وکنترل می شود، تأثیرمتغیر(های)مستقل بروابسته مشاهده می شود.(سرمدودیگران, ۱۳۸۸: ۱۰۴).
۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها:
روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز در مرحله تدوین ادبیات کتابخانه ای ، جستجو در اینترنت، مطالعه مقالات، کتب، مجلات، پایان نامه ها و سایر پایگاه های علمی معتبر می باشد.
برای جمع آوری اطلاعات میدانی ازابزار پرسش نامه استفاده گردیده است.پرسشنامه شماره یک با هدف شناسایی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در قالب طیف لیکرت طراحی گردیده و پرسشنامه شماره دو با هدف الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها بر اساس مقایسات زوجی طراحی گردیده است.و با توجه به اینکه بیشتر جامعه آماری ما را دانشجویان مجازی تشکیل می دهند، پرسشنامه ها هم بصورت حضوری و هم بصورت الکترونیکی در اختیار گروه تصمیم قرار گرفت.
۳-۵- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.