مقاله علمی با منبع : شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

فرمول ۳-۶
۳-۹-۷فرایند تحلیل شبکه فازی:
در متدلوژی ارائه شده، فرایند تحلیل شبکه فازی برای رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفته است .این روش برای شرایطی که وابستگی های داخلی و خارجی زیادی بین عناصر خوشه ها یا بین خود خوشه ها وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
در این روش ماتریس مقایسات زوجی بین معیارها و زیر معیارها در هر سطح شکل می گیرد و ارزش هریک از مولفه های ماتریس ها تبدیل به اعداد فازی مثلثی می گردند . مقایسات زوجی با توجه به مقیاسهای ۱ تا ۹ که توسط توماس ساعتی پیشنهاد گردید انجام می گردد. اعداد ۱،۳،۵،۷،۹ بترتیب نشان دهنده، اهمیت برابر، نسبتا با اهمیت، اهمیت قوی تر، اهمیت خیلی قوی تر و فوق العاده با اهمیت هستند و اعداد ،۲،۴،۶،۸ برای فواصل بین مقادیر استفاده می شوند .و ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از اعداد فازی مثلثی شکل گرفته است (L m u) .
یک ماتریس فازی مثلثی m×n در شکل زیر نشان داده شده است .
 
فرمول ۳-۷
عنصر   ، مقایسه معیار m با معیار n است . اگر   یک ماتریس مقایسات زوجی فازی مثلثی باشد ، از تمامی اصول اعداد فازی تبعیت می کند و آنگاه   عبارت است از :
 
فرمول ۳-۸
روشهای مختلفی برای تخمین الویت فازی   وجود دارد که
یکی از این روشها، روش حداقل مربعات لگاریتمی است (Chen, Hwang:1992).که روشی مناسب و اثر بخش برای این تحقیق است . این روش شامل مراحل زیر است .
و
 
فرمول ۳-۹
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و تجربه سیستم یادگیری الکترونیکی می پردازد ارائه می گردد. سپس آمار تحلیلی این تحقیق مورد برسی قرار می گیرد.
آمار تحلیلی این تحقیق شامل دو بخش می باشد، که در بخش اول شامل تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پرسشنامه شناسایی مولفه هی سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها که با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت، و مولفه ها و شاخص های معنا دار استخراج گردید . در بخش دوم با استفاد از روش تحلیل شبکه فازی مولفه ها و شاخص های انتخاب شده رتبه بندی می گردند .
۴-۲-آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی آماری از حیث متغیرهای : جنسیت، میزان تحصیلات، و تجربه استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی پرداخته شده است و تحلیل لازم در خصوص متغیر های جمعیت شناختی مورد مطالعه در این پژوهش صورت می پذیرد.
۴-۲-۱ جنسیت:
همانطور که در نمودار ۴-۱نشان داده شده است؛۷۰% درصد(۱۱۸ نفر) از نمونه آماری پژوهش را مرد و ۳۰%درصد(۵۰نفر) از پاسخگویان را زنان تشکیل می دهند.
نمودار۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
۴-۲-۲ سطح تحصیلات:
همانطور که در نمودار ۴-۲ مشاهده می شود ۹/۸ %درصد پاسخ دهندگان(۱۵ نفر)دارای تحصیلات دکترا بوده، ۵/۷۱% درصد (۱۲۰ نفر)دارای تحصیلات فوق لیسانس، ۱۶ %درصد پاسخ دهندگان(۲۷ نفر)دارای تحصیلات لیسانس و ۶/۳ %درصد پاسخ دهندگان(۶ نفر)دارای تحصیلات فوق دیپلم تعداد می باشندو بقیه گروههای تحصیلی به دلیل ماهیت پرسشنامه در پژوهش شرکت داداه نشده اند.
نمودار۴-۲توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
۴-۲-۳- میزان تجربه در حوزه یادگیری الکترونیکی
همانطور که در نمودار ۴-۳ نشان داده شده است ۵/۴۹درصد(۸۳ نفر) پاسخگویان تجربه کمتر از یک سال استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی را داشته و ۵/۳۱ درصد(۵۳ نفر) نیز تجربه ۱ تا ۳ سال را داشته اند،۵/۱۵ درصد(۲۶ نفر) نیز تجربه ۳ تا ۷سال را داشته اند و ۵/۳درصد(۶ نفر) پاسخگویان تجربه بیشتر از هفت سال داشته اند.و این نشان دهنده جدید بودن سیتم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها است.
نمودار۴-۳توزیع فراوانی میزان تجربه در حوزه یادگیری الکترونیکی پاسخ دهندگان
۴-۲-۴- توزیع فراوانی پاسخ دهنده گان به تفکیک استاد و دانشجو
همانطور که در نمودار ۴-۴ نشان داده شده است از مجموع ۱۶۸ نفر پاسخ دهنده به پرسشنامه شماره یک ، تعداد ۱۷نفراستاد و ۱۵۱ نفردانشجو بودند .
نمودار۴-۴ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک استاد و دانشجو
۴-۲-۵- توزیع فراوانی سنی پاسخ دهندگان:
همانطور که در نمودار ۴-۵ نشان داده شده است از مجموع ۱۶۸ نفر پاسخ دهنده به پرسشنامه شماره یک، تعداد ۳۵ نفر رده سنی کمتر از ۲۵ سال، تعداد ۱۱۲ نفر رده سنی ۲۵-۳۵ سال،تعداد ۱۵ نفر رده سنی ۳۶-۴۵ سال و تعداد ۶ نفر رده سنی بالای ۴۵ سال را دارا بودند .
.
نمودار شماره۴-۵رده سنی پاسخ دهندگان
پس از برسی داده های پرسشنامه اول و نهایی نمودن شاخص های سنجش میزان موفقیت سیستم ها ی یادگیری الکترونیکی، به منظور الویت بندی این مولفه ها وشاخص ها پرسشنامه دوم که بر اساس مقایسات زوجی طراحی گردیده بود، در بین تعداد ۲۰ نفر از خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی توزیع گرید.
۴-۳-آمار تحلیلی:
۴-۳-۱ – تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه شناسایی عوامل موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی
برای بررسی ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه، به بررسی روایی و پایایی آن پرداخته شد. به منظور بررسی روایی از روایی صوری، روایی محتوایی و روایی سازه استفاده گردید. در روایی صوری و محتوا نظرات پنج نفر از متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی در مورد پرسشنامه به دست آمد. در بررسی روایی سازه از دو روش همبستگی درونی هر عامل با نمره کل پرسشنامه و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در تحلیل عاملی برای اطمینان از کافی بودن حجم نمونه، از آزمون کفایت نمونه برداری (K.M.O)[81] استفاده شد. همچنین به منظور اطمینان از این که همبستگی بین مواد پرسشنامه در جامعه برابر صفر نیست، از آزمون کُرویت (گوی وارگی) بارتلت[۸۲] استفاده شد که نتایج آن در جدول ۴-۱ آورده شده است.
جدول ۴-۱ نتایج اندازه های KMO و آزمون کرویت بارتلت و ضرایب اعتبار عامل ها و کل آزمون

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.