شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها با …

پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1
۴

۰٫۱۲

(۰٫۰۸,۰٫۱۱,۰٫۱۶)

دقت و وضوح مطالب

۵

۰٫۰۹

۰٫۰۶,۰٫۰۸,۰٫۱۳))

مدیریت برنامه ریزی درسی

۶

۰٫۰۸

(۰٫۰۶,۰٫۰۹,۰٫۱۳)

سیستم ارزیابی

وزن شاخص های مولفه خصوصیات دانشجو

۱

۰٫۳۷

(۰٫۲۵,۰٫۳۷,۰٫۵۱)

خود کارامدی و خود سودمندی کامپیوتر

۲

۰٫۳۴

(۰٫۲۲,۰٫۳۴,۰٫۴۷)

نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی

۳

۰٫۱۸

۰٫۱۱,۰٫۱۶,۰٫۲۴))

تعامل با استاد و دانشجو

۴

۰٫۱۳

(۰٫۰۹,۰٫۱۳,۰٫۱۸)

انگیزه