فایل پایان نامه روانشناسی بین المللی شدن-فروش فایل

پایان نامه های روانشناسی

، ولی چنین ضرورتی وجود ندا رد .

‏حال فرق هشتم را حذف می کنیم و حداقل، وجود دو عامل تولید غیر قابل جابه جایی را در نظر می گیریم: نیروی کار ماهر و نیروی کار غیر ماهر یا کار و زمین و فرض می کنیم که نسبت داده های عامل در تولیدمیان کشورها متفاوت باشد. در این حالت , ‏در دنیای هکشر _ اوهلین _ ساموئلسن ( H-O-S ‏) قرار خواهیم گرفت; بدین معنی که برای تولید محصولاتی که به نیروی کار ماهر بیشتر نیاز است، درکشورهایی تولید می شود که از نظر دسترمی به این عامل تولید در وضعیت بهتری قرار دار ند و محصولاتی که نیاز به نیروی کار غیر ماهر در آنها شدیدتر است در کشورهایی تولید می شود که از این نظر در وضعیت مطلوبتری قرار دا رند.
‏به طوری که ملاحظه می شود در این حالت فقط شدت نسبی عوامل غیر قابل تحرک حائز اهمیت است و در این مرحله مهم نیست که محصولات مورد نظر سرمایه برند یا مبتنی بر دانش حال, فرض هفتم را حذف می کنیم و توابع تولید را متفاوت در نظر میگیریم. باید به خاطر داشته باشیم که دانش را متحرک فرض کر دیم, لذا تفاوت در توابع تولید را باید در عامل دیگری بجز دانش جست وجوکرد. اگر تفسیروسیعتری از تابع تولید داشته باشیم، می توان تفاوت زیرساختهای فیز یکی و شرایط سیاسی (شامل امنیت) را منشاء تفاوت در تابع تولید دانست. بعلاوه ممکن است برخی از انوع دانش مثل شناخت از بازار داخلی، شناخت از قوانین و مقررات و رویه های اداری کشور میز بان وجود داشته باشد و بر توابع تولید تأثیرگذارد. در این حالت نکته مورد نظر جونز صادق خواهد بود; یعنی کشورهایی که در تولید همه محصولات کارآمدترند, نه در تولید برخی از محصولات عوامل متحرک را بیشتر به خود جذب خواهندکرد. لذا محصولا ‏تی را تولید و مادر خواهند کرد که برای تولید آنها از عوامل متحرک (سرمایه و دانش) با شدت بیشتری به کار رود.
حال, فرض شماره شش را حذف می کنیم و ‏هزینه های حمل و نقل را در تحلیل خود وارد می کنیم. اگر هزینه های حمل ونقل بسیار بالا باشد تجارت متوقف خواهد شد. تولید در هرکشوری برای تامین نیاز های داخلی آن کشور سازمان خواهد

‏ یافت. اما در حالتی که چنین وضعیت افراطی وجود ندا شته باشد, می توان گفت که تمایل به تمرکز تولید در نزدیکی بازار ها به وجود خواهد آمد. دراین صورت, اگر سلیقه ها در بین کشورها متفاوت باشد,تصمیمات مکان یابی تحت تأثیر این تفاوتها قرار خواهدگرفت، علاوه بر این تولید در بازار های بزرگ متمرکز خواهد شد.
‏حال,فرض پنج را حذف می کنیم. در این حالت، تعرفه ها ,‏محدودیتهای مقداری واردات, و ‏مالیات بر صادرات همان اثری را خواهند داشت که هزینه های حمل و نقل دا رند و موجب تشویق جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات خواهد شد که به صورت عامل محدود کننده تجارت عمل خواهد کرد. در این حالت، تصمیمات مکان یابی ‏تحت تاثیر تفاوت در مالیاتها خواهد بود. حال, فرض چهارم را حذف کنید و وجود بازده فزاینده را در تحلیل
دخالت دهید. اگر فرض پنجم تا ‏ هشتم را حذف نکنیم, در حالتی که بازده فزاینده به مقیاس وجود دارد, شرکت فراملیتی هریک از محصولات خود را در یک کشور خاص ‏تولید خواهد کرد. هرگاه بازده های فزاینده تا حدی نسبت به محصولات مختلف شرکت, بیرونی به حساب آید و ‏نسبت به خود شرکت , درو نی باشد، و هرگاه برای تحقق اثرات بیرونی به نزدیکی مکانی نیاز باشد، در آن صورت شرکت فراملی همه فعالیتهای خود را در یک کشور متمرکز خواهد کرد. همینکه متفاوت بودن توابع تولید و گذاشت عوامل غیرقابل جابه جایی را وارد بحث کنیم، منحنیهای هزینه برای هریک از محصولات در بین کشور ها متفاوت خواهد شد و ملاحظات مورد بحث قبلی مطرح خواهد شد. به دلیل بازده های فزاینده, گرایش به این سمت خواهد بود که هریک از محصولات در بیش از یک یا چند کشور محدود تولید نشود.
‏اگر هزینه های حمل و نقل و محدودیتها ‏تجاری را در نظر بگیریم، اندازه بازار های داخلی برای محصولات مختلف حائز اهمیت خواهد شد. در غیاب صرفه های حامل از مقیاس,می توان گفت که به دلیل هزینه های حمل و نقل, کشور ها تمایل خواهند داشت که برای بازار داخلی تولید کنند و تجارت محدود خواهد شد. اما وقتی صرفه های حاصل از مقیاس وجود دا شته باشد, هزینه های حمل و نقل اثرات اضافی دیگری نیز خواهد داشت , بدین معنی که موجب خواهد شد کشور های دار ای بازار بزرگتر برای محصولات خاص که صرفه های حامل از مقیاس بیشتری دا رند، دار ای مزیت نسبی شده و صادرکننده این نوع کالاها شوند .
‏حال، فرض سوم را حذف می کنیم و امکان تغییر توابع تولید و داده های عامل در تولید را در طی زمان وارد تحلیل می کنیم. برای مثال, نظام آموزشی یک کشور یا تلاش آموزشی آن می تواند در طی زمان تغییر یا بد. یا در یک کشور, یادگیری از طریق انجام کار می تواند سریعتر از کشور دیگر باشد و از این طریق گذاشت سرمایه انسانی غیرقابل جابه جایی می تواند تغییر یا بد: نیروی کار غیر ماهر می تواند به نیروی کار ماهر تبدیل شود یا ‏توابع تولیدی که یک شرکت با آن مواجه است تغییر یا بد. در یک سطح نظری, اینکه تحول معینی را به صورت فزاینده عوامل تولید یا بهبود بخش تابع تولید در نظر بگیریم ممکن است اختیاری باشد. در هر دو حالت، این امر مستلزم مکان صنایع شرکت خواهد بود. بالاخره فرض دوم را حذف می کنیم و ‏این واقعیت را در نظر می گیریم که دانش (فنون تولید و توان مدیریت) در درون شرکت به طور ناقص قابل جابه جایی باشد. دانش می تواند به صورت سرمایه گذاری در کشور مادر شرکت فراملی تولید شود و ‏در خارج فقط با وقفه زمانی ‏صرف هزینه قابل انتشار باشد. لذا در طی زمان ,دانش در حوزه فرمانروا یی شرکت بهبود می یابد و بدین ترتیب باز هم مزیت نسبی تغییر می یا بد. این یکی از عناصر مطرح شده در رویکرد سیکل محصول ور نون است.
2_3_3_ نواقص بازار و FDI
‏ نظریه سیکل محصول ا ین مسئله را حل نمی کند که چرا شرکتهای فراملیتی به جای واگذاری مجوز استفاده تکنولوژی به شرکتهای خارجی، خود اقدام به FDI ‏ می کنند. این مسئله با ارجاع به نظریه بنگاه بویژه توسط کیندلبرگر، ها یمر, وکیوز مورد تحلیل قرارگرفته است (سد رستن و رید، ص 471)
چنین تبیین هایی بر مزیتهایی تمرکز یافته اند که شرکتها از آن برخوردارند. این مزیتها عبارتند از: دسترسی به تکنولوژی به ثبت رسیده ای که در انحصار شرکت است , مهار تهای مد یریتی که خاص گروه معینی از مدیران است , صرفه های حاصل از مقیاس در سطح کارخانه, مهار ‏تهای ویژه در باز اریابی, مالکیت علائم تجاری, و غیره. البته منابع بالقوه حاصل از این مزیتها باید بیش از عدم مزیتهای ناشی از استقرار شعب شرکت درکشررهای دیگر باشد. این عدم مزیتها می تواند به صورت مشکلات مربوط به ارتباطات ، عدم شناخت نهاد ها، آداب و رسوم، و سلیقه ها قبل از سرمایه گذاری شرکت در خارج باشد.
FDI ‏به شرکت اجازه می دهد که به طور کامل از مزیتهایی که به آن ‏تعلق دارد برخورد ار شود وکل رانت حاصل از کنترل و نظارت را به خود اختصاص دهد. در حالی که حق لیسانسی که شرکتهای خارجی آماده پرداخت آن هستند می تواند از رانتهای فوق کمترباشد. فروش ‏تکنولوژی به یک شرکت خارجی دکه راه حل دیگری محسوب می شود,نیز می تواند بازده کمتری از مجموع ارزش حال رانتهای حاصل از FDI ‏ دا شته باشد. در هر دو حالت، این وضع ممکن است بدان سبب رخ دهد که بنگاههای کشور های دیگرازنظرمدیریت این مزایا دچار عدم کارایی باشند یا ناشی از بی تجربگی آنها در زمینه استفاده از تکنولوژی جدید باشد. مدیریت و تکنولوژی غالبا مکمل یکدیگرند. نکته دیگری که موجب نگرانی شرکتهای مادر است همان احتمال افشا شدن تکنولوژی و بهره گیری رقب
ای آنهاست. کیوز استدلال می کند که این پدیده ها به سبب شکست بازار در مبادلات داراییهای غیرقابل لمس رخ می هد. چنین داراییهایی , بویژه دانش فنی , کالای عمومی محسوب می شوند. بدین معنی که استفاده از آن مو جب کاهش موجودی این داراییها نمی شود. همچنین این تکنولوژی ها را می توان با هزینه نهایی کمتری باز تولید کرد. مسئله دیگر آن است که خریدار بالقوه تمایل خواهد داشت قبل از خرید تکنولوژی از جزئیات آن مطلع شود. اما فروشنده تکنولوژی می داند که اگر قبل از انجام معامله کلیه اطلاعات را در اختیار خریدار قرار دهد، دیگر معامله ای صورت نخواهد گرفت. نکته سوم آن است که چنین معاملاتی با عدم قطعیت همراه است. بدین معنی که نه خریدار و نه فروشند, اطمینان ندا رند که وقتی این دارا یی توسط خریدار اداره شود، چگونه عمل خواهدکرد.
‏هایمر می گوید شرکتی که اقدام به FDI ‏می کند معمولأ از موقعیت انحصار در بازار برخورد ار است. این شرکت یا در شرکتهای موجود خارجی سرمایه گذاری می کندکه آنها را تحت کنترل و نظارت خود درآورد تا از این طریق رقابت را از میان بر دارد و رانتهای خود را حفظ کند، یا آنکه شعبه ای در بازار جدید دایر می کند تا امکان ورود شرکتهای رقیب را به تولید کالای مورد نظر از میان بر دارد. استراتژی اخیر که “‏سرمایه گذاری تدافعی” نامیده می شود, می تواند بخشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را توجیه کند. تبیین دیگری از FDI ‏ و نقش شرکتهای فراملیتی باز هم بر نواقص بازار تاکید دارد, لیکن در تفسیری که توسط باکلی و کیسون ارائه شده نهاده های واسطه ای و تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است. بازار کالاهای واسطه ای و تکنولوژی بدان سبب ناقص است که سازماندهی آنها دشوار و همراه با عدم قطعیت است.
‏شرکتها یی که با نواقص بازار مواجهند تلاش می کنند از طریق هم پیوندی فراز یا نشیب ,این بازار را درو نی کنند. مثال خاص این مورد را می توان در زمینه توسعه یا ایجاد فرایند ها و محصولات جدیدی جست وجوکرد که در آن وقفه های زمانی و عدم قطعیت وجود د ارد و ‏این کا رنیا ز به مخارج سرما یه گذاری فراوان دارد و موفقیت در آن مستلزم هما هنگی , مبادله سریع اطلاعات , و برنا مه ربزی تفصیلی است. درو نی کردن این عملیات می تواند موجب افزایش کارایی شود. هنگامی که درونی کردن عواملی بیرونی برای بنگاه شامل عملیات برون مرزی است , این کاراز طریق FDI صورت می گیرد و یک ثسرکت فراملیتی به وجود می آید.

2_3_4_ نظریه التقاطی دانینگ
از مباحث قبلی بخوبی روشن است که توضیحات مختلفی در مورد علل FDI ‏ وجود دارد که بسیاری از آنها از مفروضات مشا بهی شروع می کند این نکته نیز روشن است که هیچ یک از توضیحات مذکور تصویر جامعی از موضوع به دست نمی دهد. دانینگ نظریه ای التقاطی در مورد FDI ارائه کرده است که غالبا از آن با نام پارادایم مزیتهای برخاسته از مالکیت, مکان, و بین المللی شدن(OLI) یاد می شود. دراین نظریه ‏تلاش شده است توجیهات قبلی با یکدیگرادغام شود.
شرایط است که تعیین میکند آیا یک شرکت, صنعت یا بنگاه منبع FDI خواهد بود یا میزبان آن (یا هیچ کدام). این سه گرو ه ‏شرایط به شرح زیرند:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1_ مزیتهای حامل ازمالکیت
‏ مزیتهای حاصل از مالکیت, خاص یک شرکت است که در صفحات قبل مورد اشاره قرارگرفت. این مزیتها می تواند در زمینه تکنولوژی , ‏مدیریت, مهار تهای باز اریابی و غیره باشد. از جمله مزیتهای دیگری که مربوط به مالکیت است، مزیتهای ناشی از اندازه و ‏تنوع محصولات, دسترسی یا کنترل بر مواد اولیه, توان استفاده از حمایت سیاسی دولت شرکت اصلی، و سهولت انتقال تولید میان کشورهاست.
2 ‏. ملاحظات مکانی
ملاحظات مکانی شامل مساثلی نظیر هزینه های حمل ونقل مواد و محصولات، محدودیتهای واردات، سهولت عملیات شرکت در کشور دیگر، سودآوری تلفیق مزیتهای برخاسته از مالکیت وعوامل تولید در کشور میزبان، سیاستهای مالیاتی درکشورر مادر و میزبان, و ثبات سیاسی در کشور میزبان است.
‏3 ‏. منافع حاصل ازبین المللی شدن
منافع حاصل از بین المللی شدن به آن دسته از عوامل مربوط می شود که مبادلات درون شرکتی را از مبادلات بیرونی سودآورتر سا زد. همان طور که قبلأ اشاره کر دیم این ملاحظات ناشی از اجتناب از نواقص بازار (عدم قطعیت، صرفه های حاصل از مقیاس, مسائل کنترل، نامطلوب بودن ارائه اطلاعات کامل به خریدار احتمالی دانش فنی، و غیره) است. وجود منافع حاصل از بین المللی شدن به طور وضوح تا حدی به وجود مزیتهای ناشی از مالکیت مربوط می شود.
‏نکته اساسی در نظریه التقاطی آن است که برای تحقق FDI ‏ وجود همزمان هر سه گروه الزامی است. برای مثال, فرض کنید که یک شرکت دار ای مزیتهای مالکیت است و ملاحظات مکانی گویای آن است که تولید در بازار خارجی سود آورتر از تو لید در داخل و ‏صدور ‏کالاست. اما شرکت از بین المللی شدن، سود اضافی به دست نمی آورد. بدین معنی که محصول می تواند ‏توسط یک شرکت بیگانه با همان کارایی شرکت مادر تولید شود و عایدات شرکت مادر از محل فروش لیسانس ساخت و غیره معادل سود او در صورت سرمایه گذاری مستقیم باشد. در این صورت انگیزه ای برای صدور سرمایه و انجام FDI ‏ وجود نخواهد داشت. یا اگر بین المللی شدن باعث کسب منافع اضافی شود،اما عوامل محلی برای عملیات سود آور شرکت فراملی فراهم نباشد ،آن شرکت ترجیح می دهد که در کشور اصلی یا شعب خود در کشورهای دیگر تولید کند و کالای خود را به کشور مورد نظر صادر نماید.
2_4_ عوامل موثر بر جذب FDI در کشور میزبان
FDI زمانی تحقق می یابد که شرکتهای فراملیتی بتوانند مزیتهای وبژه برخاسته از مالکیت را با مزپتهای مکانی کشور میزبان إز طریق بین المللی شدن با یکدیگر تلفیق کند. مزیتهای مکانی کشور میزبان را می توان به سه دسته عوامل به شرح زیر تقسیم کرد:
2_4_1_ چارچوپ سیاستی برای FDI که خود شامل ثبات اقتصادی سیاسی، و اجتماعی درکشور میزبان و سیاستهای تجاری مساعد برای FDI می شود. چارچوپ سیاستی همچنین شامل قواعد ورود و انجام عملیات تولیدی توسط TNC ها، نوع رفتار با شرکتهای خارجی, و ‏سیاستهای مربوط به ا د ‏غامها و ‏اکتسابها می شود.
‏2_4_2_ عوامل تعیین کننده اقتصا د ی در کشور میزبان که برحسب هدف خود را به کشور مورد نظر صادر نماید . و نوع FDI ‏مستلزم دستیابی به مزیتهای مکانی ویژ ه ‏است. این مزیتهای مکانی برحسب آنکه FDI ‏در جست وجوی بازار، در جست وجوی منابع و د ‏اراییها، یا در جست وجوی بهبو د ‏کارایی باشد تفاوت می کند.
(جدول 2_2) ‏ عوامل تعیین کننده FDI ‏در کشور میزبان
عوامل اصلی تعیین کننده در کشور میزبان
نوع FDI بر حسب انگیز ههای TNC ها
عوامل تعیین کننده در کشور میزبان
-انداره بازار و درآمد سرانه
– رشد بازار
– دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی
– ترجیحات مصرف کننده ویژه هر کشور.
– ساختار بازار
الف.در جست وجوی بازار
1.چارچوب سیاسی برای FDI
– ثبات اقتصادی ،سیاسی ، و اجتماعی
– قواعد ورود و انجام عملیات تولیدی
– استانداردهای رفتار با شرکتهای خارجی
_سیاستهای مربوط به کارکرد و ساختار بازارها (بویژه سیاستهای مربوط به رقابت و M&A )
_موافقتنامه بین المللی در مورد FDI
سیاستهای تجاری (تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای)و یکپارچگی
سیاستهای تجاری و FDI
– مواد اولیه
– نیروی کار
– داراییهای تکنولوژیکی ،ابداعی،و دیگر داراییهای خلاقه (مثلا علائم تجاری ) شامل داراییهایی که در افراد ، شرکتها و و مجموعه ها تجسم یافته است.
ب.در جست وجوی منابع و دارایی
هزینه منابع و داراییهای فهرست شده در بند (ب).با توجه به تعدیل هزینه نیروی کار بر حسب بهره وری
ج.در جست و جوی کارایی
2.عوامل تعیین کننده اقتصادی
3.تسهیل کسب و کار
– تشویق سرمایه گذاری (شامل ایجاد تصویر ذهنی مناسب،فعالیتهای مولد سرمایه گذاری )
عوامل اصلی تعیین کننده در کشور میزبان
نوع FDI بر حسب انگیزه های TNC ها
عوامل تعیین کننده در کشور میزبان
‏_ هزینه دیگر نهاده ها مانند هزینه های حمل و نقل و ار تباطات و هزینه دیگر نماده های واسطه ای.
‏- عضویت در موافقتنامه های، هم پیوندی منطقه ای که برای استقرار شبکه منطقه ای شرکت خارجی مناسب باشد.

و خدمات تسهیل کننده سرمایه گذاری
‏- انگیزه های مالی

92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *