فایل پایان نامه روانشناسی 
کشورهای پیشرفته-پایان نامه آماده

فایل پایان نامه روانشناسی کشورهای پیشرفته-پایان نامه آماده

فرضیه نشان میدهد که به طور کلی صادرات ، به ویژه صادرات تولید، یک عامل قابل توجه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهایی که در آن FDI بالا است می باشد. این فرضیه با تجزیه و تحلیل رگرسیون استاندارد و با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر ، نشان می دهد که بازخورد است که عمدتا از صادرات به FDI پشتیبانی می کند. گرایش صادرات قوی ترین متغیر برای توضیح اینکه چرا یک کشور را به جذب FDI می پردازد.

2_2_2_3_گرینا وی و جرج ، به بررسی اینکه آیا شرکت های داخلی واقعا از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند؟ پرداختند. دولت ها در سراسر جهان انگیزه قابل توجهی برای جذب سرمایه گذاری دارند، به سبب انتظار از مزایای لبریز برای تقویت منافع اولیه افزایش درآمد ملی از سرمایه گذاری های جدید است. چندین منبع که از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تقویت می شود  شواهد تجربی در بهره وری، دستمزد، و صادرات سرریز در حال توسعه و توسعه یافته و اقتصادهای در حال گذار می پردازد..
2_2_2_4_ دوگال در مدل دو کشور دو کالا به بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشور میزبان پرداخته و به این نتیجه می رسد که سودهای بدست آمده تولید کنندگان خارجی کمتر به کشور مادر منتقل شده و در نتیجه در تراز پرداختها مازاد ایجاد می شود.
. 2_2_2_5_ کارستین ، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در آسیای مرکزی و کشور های اروپای شرقی پرداخت مدل های تجربی کارستین نشان می دهد که عوامل سنتی، مانند پتانسیل بازار، هزینه های کم ، واحد کار نسبی ، نیروی کار ماهر و موقوفات نسبی، اثرات قابل توجه و قابل قبول دارد. علاوه بر این، عوامل انتقال خاص، مانند سطح و روش خصوصی سازی و خطر ابتلا کشور، نقش مهمی در تعیین جریان FDI به CEECs است و کمک به توضیح است در مورد سیاست متفاوت کشور ها به جذب سرمایه گذار ی مستقیم خارجی است .
2_3_ مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در نظریه سنتی تجارت بین المللی فرض می شود که عوامل تولید (زمین، سرمایه، وکار) قابلیت جابه جایی در بین کشور ها را ندا رد. اما در دنیای واقعی، با گسترش روز افزون جریانات مالی بین المللی به صورت قرضه درازمدت،کمکهای بلا عوض، سرمایه گذاری خارجی درپرتفولیو (FPI) و ‏سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ‏سر وکار دار یم.
‏سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری به صورت سهام، سرمایه گذاری مجدد درآمدها و اوراق قرضه میان یک شرکت مادر و شرکتهای تابع یا وا بسته به آن. هرچند سرمایه گذاری خارجی در پرتفولیو نیز شامل وجوهی امت که در بازار های سهام خارجی صرف خرید سهام می شود، تمایز اصلی آن با سرمایه گذاری خارجی این است که درFDI کنترل حائز اهمیت اساسی است. بدین معنی که FDI ‏ و مدیریت با یکدیگر همراهند، حال آنکه در FPI چنین نیست.
بنابراین در سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا شرکتها تمایل دا رند به جای صدورکالاهاو خدمات و فروش داراییهای خلق شده خود که به صورت داراییهای تکنولوژیکی و مهارتهای مدیریت و باز اریابی است ،در خاربج سرمایه گذاری کنند؟ نظریه سنتی تجارت بین المللی که بر پایه رقابت کامل و عدم قابلیت جابه جایی عوامل تولید در سطح بین المللی استوار است ، قادر به تبیین علل FDI ‏نیست. زیرا FDI ‏ محصول نواقص بازار است و در شرایطی محقق می شود که حرکت آزادانه سرمایه در ورای مرز های ملی امکا نپذیرباشد.

2_3_1_ نظریه سیکل محصول و FDI
سیمون کوزنتس د ر سال1953، به دنبال تحقیق مفصل خود درمورد تحول دراز مدت سی و پنج صنعت مختلف د ‏ریافت که اگر حجم فروش یک صنعت را روی یک نمودار منعکس سازد ، الگوی تشریح شده به صورت نمودار 2_1 به دست می آید.

نموادار سیکل محصول (2_1)
ور نون در سال ‏1966و هیرش درسال 1967 نظریه هایی را درزمینه تجارت بسط داد ‏ند که نشان می دا د تولید کالاهای جدید ابتدا د ‏رکشورهای پیشرفته آغاز می شود، اما بعدها تولید این کالا ها در ‏کشورهای دیگر نیز متداول می شود. استدلال اصلی آنها این بود که د ‏ر سیکل زندگی هر محصول صنعتی، نیاز به عوامل ‏تولید تغییر خواهدکرد. حجم فروش، روش های تولید، نهاده های تولید، قیمتها، و‏سایر عوامل اقتصادی که یک محصول معین را درهر مرحله از تولید مشخص می سازد، در دوره رشد و بلوغ از اهمیت یکسانی برخورد ار نیستند از طرف دیگر، صنایع پیشگام در توسعه نیز در دوره های متفاوت جای یکدیگر را می گیرند. ویژگیهای سیکل محصول در جدول (2_ 1) مشخص شده است. مرحله تولید (یا مرحله مقدماتی) با هزینه واحد بالا و شدت کار بری زیاد مشخص می شود. دراین مرحله ، بندرت ساخت محصول به صورت خط تولید یا مدار پیوسته تولید دیده می شود. محتوای علمی و مهندسی محصولات جدید بالاست. ورود به بازار بیشتر متکی به دانش فنی است تا ملاحظات مالی. حقوق مالکیت صنعتی یا داشتن مهار ‏تهای تخصصی از ورود رقبا به بازار جلوگیری می کند. از این رو، می توان قیمت بالا یی برای محصول تعیین کرد. فقدان رقابت ، ‏تقبل هزینه زیاد را برای بهبود روش های تولید توجیه می کند. محصولاتی که این روند را با موفقیت طی می کنند، وارد مرحله دوم می شوند. دراین مرحله, تولید و توزیع انبوه مطرح می شود. برای کاهش هزینه های تولید در هر جاکه امکان دا شته باشد روش های خط مونتاژ، فرایند های پیوسته، و فنون دیگر تولید انبوه به کار گرفته می شود. نسبت کار به سرمایه کاهش می یابد و فرایند تولید سرمایه
جدول2_1 ویژگی های صنعت در مراحل مختلف سیکل محصول
مرحله بلوغ
مرحله رشد

مرحله تولید (مقدماتی)
مرا حل مختلف
ویژگیها
_ تولید به مقدار زیاد و فرایند با ثبات است.
_ ابداعات مهم اندک است.
_ روش های تولید انبوه به تدریج به کار بسته می شود.
_ تغییر فنون هنوز زیاد است.
_ تولید به مقدار کم
_ فنون به سرعت در حال تغییر است.
_ وابستگی به صرفه های خارجی زیاد است.
تکنولوژی
_بالاست , زیرا تجهیزات تخصصی به مقدار زیاد به کار گرفته می شود.
بالاست , زیرا نرخ منسوخ شدن زیاد است.
_اندک است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شدت سرمایه گذاری
_وضع بازار و منابع مالی بر ورود به صنعت اثر می گذارد.
_تعداد شرکتها کاهش می یابد.
_ تعداد شرکتها زیاد می شود.
_ شکستها و ادغامها زیاد است.
_هم پیوندی افزایش می یابد.
_ ورود به صنعت بر مبنای دسترسی به دانش فنی تعیین می شود.
_ شرکتها متعددند.
ساختار صنعت
_ نیروی کار غیر ماهر و نیمه ماهر.
_ مدیریت
_ علمی و مهندسی.
نهاده های مهم انسانی
_ بازار خریداران.
_ اطلاعات به سهولت در دسترس است.
_ تولید کنندگان منفرد با کشش قیمت رو به افزایش مواجه می شوند.
_ رقابت، قیمتها را کاهش می دهد.
_اطلاعات تولید گسترش می یابد.
_ بازار فروشندگان.
_ عملکرد و قیمت کالاهای جایگزین , انتظارات خریداران را تعیین می کند.
ساختار تقاضا
برتر از گذشته می شود. شرکتهای بیشتری به صنعت روی می آورند. در پایان این مرحله حق مالکیت صنعتی ، افزایش عرضه محصولات جایگزین، وکسب مهارتهای تولید ورود به صنعت را از نظر فنی تسهیل می کند. عرضه کنندگان سرمایه تسهیلات لازم را برای ورود به صنعت ، در هرجا که سرمایه گذاری هنگفت لازم باشد ، فراهم می سازند. تقاضا کشش پذیر تر از دوره قبل می شود, چون مصرف کننده در این مرحله می تواند از میان عرضه کنندگان مختلف، انتخاب مطلوب به عمل آورد یا بهترین انتخاب را انجام دهد. شرکتها ناگزیر می شوند برای جذب مشتریان و حفظ سهم خود در بازار خدماتی را ارائه دهند که قبلاوجود نداشت: تحویل سریع, تضمین طولانی مدت در مقابل خرابی، و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ازآن جمله است. در این مرحله مهارتهای مدیریت ,کنترل کیفی ، و هزینه فنون مختلف باز اریابی نوین برای شرکت اهمیت حیاتی پیدا می کند و مدیریت به معنای وسیع کلمه به مهمترین نهاده انسانی تولید بد ل می شود.
‏زمانی که بازار اشباع شد, محصول وارد دوران بلوغ خود می شود و حجم فروش صنعت به حداکثر می رسد. البته ممکن است سهم شرکتهای مختلف از بازار تغییر یا بد. مشخصات محصول در این مرحله به طور کامل استاندار می شود، فرایند تولید بیش ازگذشته سرمایه بر است و اندازه بهینه کارخانه بزرگتر می شود. در نتیجه,صرفه های حاصل از مقیاس به عامل مهمی در تعیین توان رقابتی تولید کنندگان تبدیل می شود. ترکیب نیروی انسانی تغییر می یا بد. نسبت کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر در مقایسه با مرا حل قبلی افز ایش می یابد و هزینه به کارگیری آنها در صورتحساب دستمزدها سهم بزرگتری به خود اختصاص می دهد.گرچه خروج از صنعت بیش از ورود به آن می شود، تعداد شرکتهای موجود در صنعت از سالی به سال دیگر تغییر چندانی نمی کند، شرکتها یی که به رشته معینی از صنعت وارد می شوند بزرگند. در این مرحله , ورود به صنعت به طور معمول از طریق ادغام و ‏اکتساب صورت می گیرد تا ایجاد سازمانهای جدید. خروج به نوبه خود بسیار هزینه زاست، چونکه تجهیزات تخصصی و فرایند های تولید را بندرت می توان بدون جرح و تعدیل اساسی برای تولید محصولات دیگر به کاربرد. تقاضا بیش ازپیش به قیمت حساس می شود. قیمتها باید با سطوح ارزانترین قیمتهای فروش تطبیق داده شود. انتظارات مصرف کنندگان از محصولات از جمله : مشخصات محصول ، قیمت، و عمر مفید آن همانند عادات خرید آنها تثبیت می شود. آنها بخوبی از منابع مختلف عرضه آگاهند و تجربه کافی میان کیفیتهای متفاوت تمایز قائل شوند. ارزشمندی این نحوه نگرش و مفید بودن آن برای طراحی استراتژی بازار هم از سوی نویسندگان دانشگاهی و هم توسط دست اندر کاران کسب و کارمورد تایید قرار گرفته است. نظریه سیکل محصول علل تمرکز ابداعات را درکشورهای پیشرفته بخوبی توضیح می دهد. ابداعات درکشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان متمرکز است و محصولات جدید نیز عموما ابتدا در همین کشور ها تولید می شود، در حالی که از نظر عوامل تولید , تولید این کالا ها می توانست درکشورمای دیگر انجام می شود , ‏اما فقط پس از گذشت زمانی معین, تولید کالاهای کالاهای جدید به کشورهای دیگرانتقال می یا بد. نظریه سنتی تجارت دراین مورد توجیهی به دست نمی دهد. تمرکز ابداعات درکشورهای غنی تر جای شگفتی ندا رد. چرا که ابداعات محصول مخارج در زمینه تحقیق و توسعه است. لذا این سؤال مطرح می شود که چرا مخارج تحقیق و توسعه در برخی کشور ها متمرکز است. یک دلیل احتمالی آن است که محیط برخی ازکشورها به دلیل وجود حقوق مالکیت معنوی برای دوره درازمدت ساختار مالیاتی مناسب , و غیره برای این امر مناسب تر باشد.
دلیل دیگراین است که تحقیق وتوسعه نیازمند مهارتهایی مشخص است که معمولأ برای کسب آنها باید از تحصیلات بالا برخورد ار بود. همچنین مستلزم دسترسی به تجهیزات تخصصی است که معمولا سرمایه بر است وکشورهایی که از نظر سرمایه غنی ترند از هر دو نظر در وضع مناسبتری قرار می گیرند. بالاخره آنکه معرف محصولات جدید به با زاری که مصرف کنندگان در آن از درآمد های بالا برخوردارند و به استفاده از کالاهای جدید خوگرفته اند, راحت تر است. با توجه به نکات فوق جای شگفتی نیست که چرا ابداعات درکشورهای پیشرفته تمرکز یافته اند.
‏ابداع محصول جدید کاری است پرمخاطره و این خطرات بیشتر از همه توسط بنگاههایی پذیرفته می شود که به طورنسبی غنی ترند ,بویژه اگر کالا از نوعی باشد که مورد علاقه مصرف کنندگان با درآمد بالا باشد. خطرات را می توان با انعطاف پذیری در سمت تولید کاهش داد که خود مستلزم نیروی کار ماهر و جریان خوب اطلاعات در زمینه واکنش مصرف کنندگان به محصول جدید است. به عقیده ور نون , این اطلاعا ت بر اثر نزد یکی به بازار به سهولت به تولید کننده انتقال می یا بد. این مسائل گویای آن است که می توان انتظار داشت ‏تولید در آغاز درکشورهای ثروتمندتر متمرکز شود.
‏بتدریج که خود محصول و ‏فرایند تولید آن به صورت استاندارد درمی آید و دوره ی برخورداری از حقوق مالکیت معنوی اخترع یا ابدع به سر می آید ,تولیدکنند گان کشورهای دیگر نیز در صدد ورود به بازار برمی آیند. البته این وضع زمانی تحقق می یابد که تولیدکنندگان جدید از نظر قیمت عوامل ‏تولید از مزیت نسبی برخورد ار باشند. اگر باز هم در فرایند تولید نیاز به نیروی کارکاملا ماهر وجود دا شته باشد وکالا هنوز آن قدر گران باشد که افراد دار ای درآمد بالا قادر به خرید آن باشند,رقابت برای ورود به بازار از سوی تولیدکنندگان کشور های پیشرفته صنعتی مطرح خواهد شد. در این حالت، شرکت اصلی ممکن است برای اجتناب از رقابت تازه وار دان به صنعت ,خود اقدام به تاسیس شعب در کشورهای دیگر کند و از این طریق از مزیتهای هزینه تولید ارزانتر ، برخورد ار شود. در فر دو حالت, صادرات کالا ازکشورهایی که در ابداع صورت گرفته کاهش خواهد یافت.
‏هرگاه تکنولوژی تولیدکاملا استاندارد شود، به نحوی که محصول را بتوان با بهره گیری از نیروی کار نیمه ماهر نیز تولید کرد و تکنولوژی تولید به طور کامل شناخته شده باشد و به صورت مجانی قابل اخذ باشد، می توان انتظار داشت که مکان تولید به کشورهایی انتقال یابد که در آنها نیروی کار بالسته فراوان است. در اینجا نیز تولید می تواند توسط شرکتهای تازه وارد داخلی یا ایجاد شعب شرکت اصلی درکشورهای دیگر سازماندهی شود. نظریه سیکل محصول , در واقع بدین طریق علل تمرکز ابداعات را درکشورهای پیشرفته تبیین می کند و نظریه واحدی را در مورد تجارت و FDI ‏ارائه می دهد.
2_3_2_ نظریه کوردن در مورد تجارت و شرکتهای چند ملیتی
‏کوردن در 1974 ‏برای تحلیل نقش شرکتهای فراملیتی در چارچوپ نظریه تجارت، شرکتی را در نظر می گیر دکه چند نوع محصول برای فروش در بازار جهانی تولید می کندکه در هر بازار با توجه به وجود رقابت آزاد یا انحصار، با منحنیهای تقاضای متفاوتی مواجه است. این شرکت می تواند در هر کشوری تولید کند. او هشت فرض زبر را در ابتدا در نظر می گیرد و بتدریج همه آنها را بجز فرض اول حذف می کند. و بدین ترتیب پیامدهای آن را از نظر مکان یابی شرکتهای چندملیتی ارزیابی می کند. این فروض عبارتند از:

‏2_3_2_1_ شرکت مورد نظر در هرکشور با توابع تولید خاصی برای هریک از محصولات خود مواجه است که حداقل در آنها سه نهاده به کار می رود. این عوامل عبارتند از: سرمایه, دانش, و عوامل غیرقابل جابه جایی در سطح بین المللی که آن را نیروی کار می نا میم. چون دانش نوع خاصی از سرمایه است می توان گفت با دو نوع سرمایه متحرک سروکار دار یم, یکی “سرمایه متعارف”که هزینه انتظار و هزینه کالاهای سرمایه ای فیزیکی از طریق آن تامین می شود و دیگری “سرمایه انسانی “که به شکل دانش درمی آید.
2 _3_2_2_ سرمایه و دانش در درون شرکت در سطح بین المللی قابلیت جا به جایی کامل دارند.
2_3_2_3_ توابع تولید و عوامل ‏تولید در طول زمان تغییر نمی کند, یعنی تکنولوژی و فراوانی نسبی عوامل در طول زمان ثابت است.
2_3_2_4_ بازده ثابت به مقیاس در مورد همه توابع تولید صادق است.
2_3_2_5_ محدودیتهای دولتی و ‏مالیاتها مانند تعرفه ها و مالیات بر سود وجود ندا رد یا حداقل آنکه تصمیمات شرکتها را در زمینه مکان یابی تحت تاثیر قرار نمی دهد.
2_3_2_6_ هزینه های حمل و نقل وجود ندا رد.
2_3_2_7_ توابع تولید برای هر محصول معین در همه مکانها یکسان است، یعنی تکنولوژی تولید در همه جا یکی است.
2_3_2_8_ در هر مکان,فقط یک عامل غیرقابل تحرک وجود دارد و ‏آن نیروی کار است که در همه کشورها مشابه است.
‏ بر اساس مفروضات فوق ، بازده سرمایه و دانش درکل حوزه فرمانروایی شرکت یکسان خواهد شد و ‏با توجه به بازده ثابت به مقیاس, این امر موجب برابر شدن بازدهی نهایی نیروی کار در همه جا خواهد شد. لذا در همه مکانها گرایشی در جهت یکسان شدن هزینه های ‏تولید وجود خواهد داشت و اینکه چه چیزی در کجا تولید شود، اهمیتی نخواهد داشت تجارت می تواند متوقف شود