مقاله علمی با منبع : مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها- قسمت ۳۴

تحقیق و پایان نامه

متغیر وابسته: رضایت از فرایند فروش
متغیر مستقل: مدیریت الکترونیکی
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در رابطه با متغیر مدیریت الکترونیکی و رضایت از فرایند فروش می توان گفت ضریب مسیر برابر است با ۵۸/۰ و مقدار T بدست آمده برای این ضریب ۹۶/۵ می باشد که این مقدار در سطح ۰۵/۰ معنادار می باشد در نتیجه ادعای محقق مورد تایید واقع شده است و با اطمینان ۹۵ در صد می توان گفت، بین مدیریت الکترونیکی در کارخانه ها و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و به ازای یک واحد افزایش در مدیریت الکترونیکی ، رضایت از فرایند فروش ۵۸/۰ واحد افزایش می یابد
آزمون فرضیه چهارم
ادعای محقق:
« بین افزایش رضایت از خدمات پس از فروش و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. »
که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بیان می شود به شکل زیر خواهد بود:
H0 : بین افزایش رضایت از خدمات پس از فروش و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
H1 : بین افزایش رضایت از خدمات پس از فروش و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول ۴ – ۶ بررسی میزان ارتباط میان افزایش رضایت از خدمات پس از فروش و میزان رضایت مندی مشتریان

معنی داری مقایسه با مقدار بحرانی T ضریب ساختاری روابط
معنی دار نیست ۹۶/۱<37/0 ۳۷/۰- ۰۳/۰-

متغیر وابسته: میزان رضایت مندی مشتریان
متغیر مستقل: رضایت از خدمات پس از فروش
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در ارتباط میان افزایش رضایت از خدمات پس از فروش و میزان رضایت مندی مشتریان می توان گفت ضریب مسیر برابر است با ۰۳/۰- و مقدار T بدست آمده برای این ضریب ۳۷/۰- می باشد که این مقدار در سطح ۰۵/۰ معنادار نمی باشد در نتیجه ادعای محقق مورد تایید واقع نشده است و با اطمینان ۹۵ در صد می توان گفت، بین افزایش رضایت از خدمات پس از فروش و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
آزمون فرضیه پنجم
ادعای محقق:
« بین افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. »
که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بیان می شود به شکل زیر خواهد بود :
H0 : بین افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
H1 : بین افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول ۴ – ۷ بررسی میزان ارتباط میان رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.