مقاله رایگان درباره متغیر، نتایج، امتیاز، زیر

پایان نامه ها و مقالات

تشکیل داده اند.

جدول 4-1 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص جنس

جنس
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زن
12
8/18
8/18
مرد
52
3/81
100
جمع
64
100

نمودار4-1 شاخص جنس

– شاخص سن
با توجه به نتایج بدست آمده از جامعه مورد مطالعه کارشناسان 28 سال با بیشترین فراوانی تعداد 16 نفر معادل 25درصد و کارشناسان 25 سال با تعداد 2 نفرمعادل 1/3 درصد کمترین تعداد از نمونه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند.

جدول 4-2 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص سن
سن(سال)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
25
2
1/3
1/3
27
4
3/6
4/9
28
16
25
4/34
29
9
1/14
4/48
30
9
1/14
5/62
31
7
9/10
4/73
32
7
9/10
4/84
34
7
9/10
3/95
35
3
7/4
100
جمع
64
100

نمودار4-2 شاخص سن

– شاخص مقطع تحصیلی

با توجه به نتایج بدست آمده از جامعه مورد مطالعه مشخص شد که 22 نفر معادل 4/34 درصد در مقطع فوق دیپلم و تعداد 35 نفر معادل 7/54 درصد در مقطع لیسانس و 7 نفر معادل 9/10 در مقطع فوق لیسانس می باشند.
جدول 4-3 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فوق دیپلم
22
4/34
4/34
کارشناسی
35
7/54
1/89
کارشناسی ارشد
7
9/10
100
جمع
64
100

نمودار4-3 شاخص مقطع تحصیلی

4-2-2) سوالات اختصاصی
– متغیر خصوصیات فردی
بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها در خصوص خصوصیات فردی در این پایان نامه نتایج زیر به دست آمده است:
بر طبق جدول زیر مشاهده می شود که میانگین خصوصیات فردی، با تعداد 4 سوال، 26/3 و با انحراف معیار 43/0 و دارای حداقل امتیاز 25/2 و حداکثر 25/4 امتیاز می باشند.
جدول 4-4 شاخص های آماری متغیر خصوصیات فردی
Statistics

خصوصیات فردی
N
Valid
64

Missing
0
Mean
3.2617
Median
3.2500
Mode
3.25
Std. Deviation
.43741
Variance
.191
Minimum
2.25
Maximum
4.25

نمودار4-4 هیستوگرام توزیع متغیر خصوصیات فردی

– متغیر ساختار سازمانی
بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها در خصوص متغیر ساختار نتایج زیر به دست آمده است:
بر طبق جدول زیر مشاهده می شود که میانگین متغیر ساختار سازمانی، با تعداد 5 سوال، 20/3 و با انحراف معیار5/0 و دارای حداقل امتیاز 2و حداکثر 20/4 امتیاز می باشند.
جدول 4-5 شاخص های آماری متغیر ساختار سازمانی
Statistics

ساختار سازمانی
N
Valid
64

Missing
0
Mean
3.2031
Median
3.2000
Mode
3.00
Std. Deviation
.50833
Variance
.258
Minimum
2.00
Maximum
4.20

نمودار4-5 هیستوگرام توزیع متغیر ساختار سازمانی

– متغیر سبک مدیریت
بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها در خصوص متغیر سبک مدیریت در این پایان نامه نتایج زیر به دست آمده است:
بر طبق جدول زیر مشاهده می شود که میانگین متغیر سبک مدیریت، با تعداد 3 سوال، 11/3 و با انحراف معیار 51/0 و دارای حداقل امتیاز 67/1 و حداکثر امتیاز 4 می باشند.
جدول 4-6 شاخص های آماری متغیر سبک مدیریت
Statistics

سبک مدیریت
N
Valid
64

Missing
0
Mean
3.1198
Median
3.0000
Mode
3.00
Std. Deviation
.51217
Variance
.262
Minimum
1.67
Maximum
4.00

نمودار4-6 هیستوگرام توزیع متغیر سبک مدیریت

-متغیر سیستم پاداش
بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها در خصوص متغیر سیستم پاداش در این پایان نامه نتایج زیر به دست آمده است:
بر طبق جدول زیر مشاهده می شود که میانگین متغیر سیستم پاداش ، با تعداد 4 سوال، 12/3 و با انحراف معیار 57/0 و دارای حداقل امتیاز 2 و حداکثر 4 امتیاز می باشند.
جدول 4-7 شاخص های آماری متغیر سیستم پاداش
Statistics

سیستم پاداش
N
Valid
64

Missing
0
Mean
3.1289
Median
3.0000
Mode
3.00
Std. Deviation
.57905
Variance
.335
Minimum
2.00
Maximum
4.00

نمودار4-7 هیستوگرام توزیع متغیر سیستم پاداش

متغیر بهره وری
بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها در خصوص متغیر بهره وری در این پایان نامه نتایج زیر به دست آمده است:
بر طبق جدول زیر مشاهده می شود که میانگین متغیر بهره وری ، با تعداد 9 سوال، 14/3 و با انحراف معیار 42/0 و دارای حداقل امتیاز 2 و حداکثر امتیاز 4 می باشند.
جدول 4-8 شاخص های آماری متغیر بهره وری
Statistics

بهره وری
N
Valid
64

Missing
0
Mean
3.1493
Median
3.1667
Mode
3.22
Std. Deviation
.42332
Variance
.179
Minimum
2.00
Maximum
4.00

نمودار4-8 هیستوگرام توزیع متغیر بهره وری