مقاله رایگان درباره مسئولیت کیفری

پایان نامه حقوق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

های اصلاحی درمانی را توصیه نماید و برای دستیابی به این امر خطیر قاضی اطفال میبایست به نوبه ی خود آشنا به امور اجتماعی، تربیتی ، روان شناسی ، باشد تا راهکارهای مناسبی با این نوع جرایم و در نهایت نجات جامعه از این قبیل جرایم باشد.

فصل اول:
مفاهیم ، مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان

بزهکاری کودکان و نوجوانان شدیدترین گونه ناسازگاری این دسته با جامعه و بارزترین نشانه خطر در زمینه میزان احتمال ماندگاری آنان در وادی مجرمانه به شمار میرود.
در واقع ارتکاب این پدیده از سوی کودکان و نوجوانان نشانگر برخورداری این گروه از ظرفیت و استعداد جنایی و توانایی نقض باید ها و نبایدهای کیفری حتی به شکل پیاپی در آینده است از این رو باید در یک بستر مناسب و از رهگذر برنامه ریزی های سنجیده در راستای پاسخ دهی به آنان گام برداشت ، زیرا ماهیت شکل پاسخ ها و چگونگی اجرای آن ها بر جهت و آینده رفتاری این کودکان و نوجوانان تاثیر گذار میباشد.
برای ورود به بررسی مطالب، ابتدا باید به ارزیابی مفاهیم و سپس مبانی واهداف ضمانت اجراهای اطفال و نوجوانان را مبادرت نمود .
به این ترتیب ، با توجه به این که کودکان و نوجوانان متهم و بزهکار در مرحله رشد یادگیری قرار دارند، نوع تدابیر و اقدام عدالت کیفری نسبت به این دسته می تواند به سرگیری درست و نادرست نظام رفتاری آنان بیانجامد . ازهمین روست که سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدام های عدالت کیفری نظام ویژه ای جهت پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان متهم و بزهکار پی ریزی کرده اند .
حمایت از کودکان و نوجوانان متهم وبزهکار که عمدتاًدر قالب تدابیر پیش گیرانه و بازپرورانه متبلور می شود، از یک سو باید در همه مرحله های فرآیند کیفری مورد توجه سیاست گذاران و کارگزاران عدالت کیفری باشد و از سوی دیگر نظام عدالت کیفری تدابیر و ابزارهای مناسب را برای دسترسی به این هدف به کار گیرد.بنابراین، در این زمانه برای پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان سیاست گذاری های جنایی به سوی ایجاد یک شاخه مستقل یعنی حقوق کیفری کودکان در پهنه علوم جنایی پیش رفته است .
1-1 گونه شناسی
1-1-1 مفهوم طفل
تعیین حدود سنی برای تعریف طفل ، نوجوان و جوان از ابزارهای کلیدی است . اگر تعیین حدود بلوغ و تغییرات بدنی در جریان تحول ، کار نسبتاً آسانی است ، به عکس تعیین دقیق سرحدات نوجوانی از نظر روانی که از مرزهای بلوغ جسمانی فراتر است امری پیچیده و مشکل است ولی تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغار می گردد و مدتها پس از آن ، این رشد و رسیدگی ادامه می یابد ، علت این است که در تعیین این دوره علاوه بر مشکلات روانی ، پاره ای از مشکلات اجتماعی نیز دخیل است زیرا ممکن نیست بتوان از روان شناسی دوره ی نوجوانی سخن راند ، بی آنکه از شرایط اجتماعی و فرهنگی ای که نوجوان در آن تحول میبابد، سخنی در میان نباشد.
در قوانین کلیه ی کشورها بین وضعیت کیفری اطفال و بزرگسالان تفکیک قایل می شوند. در طفولیت (کودکی) از تولد آغاز می شود و به بلوغ ختم می گردد شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست. از آغاز سنین 7 یا 8 سالگی یعنی زمانی طفل صاحب منافع اجتماعی می گردد و می تواند از قدرت ، نفوذ و سرپرستی والدین خود فرار کند احتمالاً ممکن است مسایل مجرمانه مطرح شود. (مریم عباچی،1370 :29)
1-1-1-1 مفهوم لغوی طفل
در فرهنگ فارسی عمید طفل به معنی کوچک از هر چیز ،؛ نوزاد ، بچه کوچک از انسان آمده است (عمید،1368: 894)
در فرهنگ معین طفل به معنی بچه ، کودک را مترادف با صغیر یا فرزندی که به حد بلوغ نرسیده دانسته است. (معین،1358: 211)
در لغت نامه دهخدا طفل ، بچه ، نوزاد آدمی است در زمان طفولیت از ولادت با بلوغ است (لغت نامه دهخدا،1350: 127)
1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی طفل
در اصطلاح آنچه پیوسته مورد توجه قرار گرفته است سن اطفال میباشد اگر چه از نظر قانونی افراد کمتر از 18 سال تمام تا حدودی مسئولیت دارند امام مقررات خاصی در مورد آنها اعمال میشود.
که در اصطلاح نیز به تا سن 9 سالگی طفل گفته میشود زیر پس از 9سال شخصیت طفل تکوین یافته است و. به تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ای ثبات آغاز شده است (امامی میبدی،1363 :243)
در حقوق داخلی
1-1-1-2-1 مفهوم طفل از منظر حقوقی
در دوره طفولیت تا سن 9 سالگی با رشد جنسی و روانی شخصیت طفل تکوین یافته و بین 9 تا 12 سالگی دوره ی تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ای ثبات آغاز می شود.
در زمان گذشته اغلب والدین تصور می کردند که طفل در سنین طفولیت نیاز به توجه و مراقبت جسمانی است و اگر کودکی از نظر تغذیه ، پوشاک ، بهداشت ، مسکن ، امکانات تحصیلی در مضیقه نباشد ، میبایست در رشد بلوغ جسمانی و همچنین رشد استعدادهای تحصیلی از همه جلوتر باشد
اما امروزه این حقیقت به تجربه آشکار شده که کودک در مقام مراحل رشد و بلوغ نه تنها نیازمند به توجه و مراقبت کامل جسمانی است بلکه در توانائی های احساسی ، اداراکی ، تخیلی ، ذهنی و همچنین در مهارت های کلامی و بدنی نیاز مبرمی به صحبت و راهنمائی های آگاهانه و علمی دارد (حسین رضا، 1357)
– تعیین حدود سنی برای تعریف طفل از ابزارهای کلیدی است اگر تعیین حدود بلوغ و تغییرات بدنی در جریان تحول کار نسبتاً آسانی است به عکس تعیین دقیق سرحدات طفل امری پیچیده و مشکل است . (دکتر محمود روان، 1362: 166)
در قوانین کلیه ی کشورها بین وضعیت کی
فری اطفال و بزرگسالان تفکیک قایل می شوند در طفولیت کودکی که از بسته شدن نطفه آغاز می شود و بلوغ ختم می گردد . شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 یا 8 سالگی یعنی زمانی که طفل صاحب منافع اجتماعی می گردد و می تواند از قدرت و نفوذ والدین خود فرار کند.
به طور کلی می توان گفت طفل در منظر حقوقی به کسی گفته میشود که از نظر سنی به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (ابرند آبادی ، 1377: 11-12) البته در حقوق داخلی کشور ما سن معین برای طفل در نظر گرفته می شود که نشان دهنده ی رشد جسمی و روحی است
1-1-1-2 مفهوم بلوغ از منظر فقهی
در فقه طفل به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد برای تعیین حد بلوغ شرعی ناگزیر میبایست به مقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم که در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی آمده است « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام مقری و دختر 9 سال تمام قمری است»
بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است که این دوره علائم بخصوصی دارد در پسران بلوغ با اولین انزال حاوی اسپر ماتوزوئید و در دختران پیدایش اولین عادت ماهانه میباشد ( مفتاح الکرامه،1367: 235)
1-1-1-3 در حقوق بین الملل

1-1-1-3-1 مفهوم طفل از منظر کنوانسیون حقوق کودک

از نظر معاهده ی حقوق کودک منظور از طفل ، افراد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کم تر تشخیص داده شود
بنابراین ،طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل کیست ؟ نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود باید توجه داشت در بعضی کشورها، طفل شخصی است که ازنظر سنی پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده ی حقوق کودک است و این مساله خود موجب نادیده گرفتن طفل خواهد شد . در معاهده ی مذکور اصطلاح نوجوان جایگزین گردیده است
در معاهده ی حقوق کودک سن طفل زیر 18 سال تعیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.
باید توجه نمود ماده ی 1 معاهده ی حقوق کودک سن طفل را به طور کل بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قایل نگردیده است .
اما با تجزیه و تحلیل مواد و مفاد معاهده کودک استنباط می گردد که واضعان این معاهده در مواردیکه به حقوق کیفری اطفال اشاره می کنند سن 18 سال را ملاک می دانند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی نمایند بند الف ماده ی 37 معاهده ی حقوق کودک تصریح می نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات های سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازات حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبت این ادعا است.
1-1-1-3-2 مفهوم طفل از منظر مقررات اسناد سازمان ملل متحد
مقررات اسناد سازمان ملل متحد (اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی) که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده ، مربوط به افراد تا سن 18 سال است البته در این اسناد گاهی اصطلاح طفل گاه اصطلاح نوجوانو در برخی موارد لفظ جوانبه کار برده شده که ازمیان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده ولی مفهوم طفل و نوجوان به طور کامل تبیین گردیده هر چند که در تعریف فرد نوجوان به این مورد اشاره شده که نوجوان اعم است از کودک و جوان ممکن است منظور از نویسندگان این قواعد از کاربرد لفظ جوان اطفال بزرگسالان باشد زیر به طور کلی می توان اطفال را به دو دسته ی کم سال و بزرگسال تقسیم کنیم که به هر حال طفل بزرگسال می تواند در برگیرنده ی نوجوان و جوان نیز باشد.
1-1-2 مفهوم بلوغ
1-1-2-1 مفهوم لغوی
بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است و رسیدن به مرحله ای از سن است که در قوای جسمی صغیر ناگهانی پیدا می شود و وی آماده توالد و تناسل می گردد ( نجم الدین جعفر ابن الحسن، 1389: 96) .این سن نزد همه ی افراد یکسان نیست لذا به طور دقیق نمی توان سن معینی را در مرحله ی بلوغ برای همه ی افراد معین کرد. سن بلوغ در افراد مختلف با توجه به خصوصیات فردی،تأثیر آب و هوا و سایر عوامل دستخوش تأخیر یا سریع می گردد آنچه مسلم است این است که دختران زود تر از پسران به سن بلوغ طبیعی می رسندچون نمی توان سن معینی رابرای بلوغ در نظر گرفت در نظام حقوقی اسلام معمولا بلوغ قانونی را سنی در نظر گرفته اند و سن متوسط یا حداقل سن برای رسیدن به بلوغ می باشد.به این ترتیب این سن قابل تکلیف پذیری و یکی از شرایط مسئولیت پذیری قرار می گیرد.به طور کلی بلوغ در لغات در معانی مختلف به کار رفته از جمله به معنی رسیدن به مراد رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد کامل شدن پختن میوه و رسیدن کودک به سن رشید به کار رفته است که در آن با پیدایی و شکوفایی عزیزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی های جسمی و روانی،رشد عقلی و ادراکی به مرتبه مردان و زنان نایل می شود. (یوسف بن احمد بحرانی، 1363: 12)
1-1-2-2 مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح عام آغاز مرحله ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن با پیدایی و شکوفایی غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی ها همراه است .( مهریزی، 1371: 14)
1-1-2-2-1 مفهوم بلوغ از منظر حقوقی
با توجه به ظهور تدریجی و غیر دفعی اراده و ادراک و قدرت تمیز در اشخاص اهلیت و صلاحیت شخص نیز به تدریج حاصل می شود لذا همراه با این ظهور تدریجی فرد به تدریج باید با مراتبی از مسئولیت جزایی و تحمل تبعات کیفری رفتار مجرمانه مواجه می شود .
پس از گذر از این مرحله و ظهور کامل اراده و ادراک در فرد و تحقق کامل تمیز بلوغ و رشد به عنوان سه مولفه مهم مسئولیت جزایی فرد را ملزم به پاسخ کامل در قبال نتایج زیان بار جرم ارتکابی اش می نماید.( آشوری، 1379: 71)
بنابراین مفهوم بلوغ از منظر حقوق به این معناست که شخص دارای قدرت شعور قوه تمیز و ادراک آگاهی کافی می باشد و باتوجه به حصول تدریجی و غیر دفعی این مسئله و فاصله بین حداقلی سنی که کودک در زیر آن فاقد درک و آگاهی بود که پس از رسیدن به آن دارای ادراکی و آگاهی کامل در نتیجه قدرت پاسخ گویی و مسئولیت تام می باشد . اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته برای افراد در فاصله سنی حداقل سن مسئولیت کیفری تا س

90