پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره کمبود محبت

فوریه 9, 2019

وضعیت اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار نیستند، همین امر در وضعیت و آینده ی فرزندانشان بی تاثیر نخواهد بود. در پاسخ به سوال وضعیت تاهل از میان 95 نفر پاسخ گو به این سوال، 57 نفر بدون همسر در اثر طلاق بوده اند و این در حالی است که تعداد مجردین 13نفر است.گرفتار شدن به مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان و نیز ناراحتی های روحی پس از طلاق آن هارا به سمت بزهکاری می کشاند. و بعد از آن بالاترین آمار ارتکاب جرم توسط زنان متاهل با تعداد 20 نفر صورت گرفته است. متاسفانه وجود نابسامانی ها و همسران بزهکار در زندگی زنان پس از ازدواج و مواجه شدن با مشکلات عدیده ی اقتصادی و درآمد ناکافی برای اداره ی زندگی از عوامل مهم بروز بزهکاری در میان آنان بوده است.در خصوص تعداد فرزندان همانگونه که مشاهده می شود، بالاترین آمار مربوط به خانواده های 5-3 فرزند با فراوانی 31 نفر می باشد بعد از آن بالاترین آمار مربوط به خانواده های دارای 5 فرزند به بالا با فراوانی 30 نفر است. در خانواده های پر جمعیت میزان ارتکاب جرم هم به سبب عدم وجود حمایت ها و مراقبت های لازم از فرزندان بالاتر است و بیشتر شاهد بروز بزهکاری در بین آنان می باشیم.در خصوص سرپرست دوران کودکی و نوجوانی از میان 95 نفر پاسخ گو، 76 نفر سرپرستشان را والدین هر دو یا یکی از آن ها، 11نفر اقوام یا آشنایان، 5 نفر تحت سرپرستی دولت و 3 نفر بدون سرپرست معرفی کرده اند. در خصوص شغل بزهکاران از میان 93 نفر پاسخ گو، 51 نفر خانه دار، 26 نفر دارای شغل آزاد، 10 نفر شغل دولتی و 6 نفر بیکار بوده اند. مشاهده می شود که بالاترین میزان بزهکاری در بین زنان خانه دار بوده و بیش از نیمی از زنان بزهکار، از نظر اقتصادی غیر فعال بوده اند. شاغلین هم میزان تحصیلاتشان پایین است و به همین دلیل، طبعا در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد و ثبات کافی ندارد و در صورتی که زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محکم و استواری نداشته باشد، زمینه ی مساعد را برای کجروی فراهم می سازد.
در جدول شماره 3-2 میزان توجه و محبت والدین و به طور کلی اقناع عاطفی فرزندان در چندگویه سوال شد که نتایج آن در این جدول نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود از بین 96 نفر پاسخ گو به سوال میزان برآورده شدن نیازهای روحی و عاطفی شان در خانواده، 25 نفر خیلی کم ، 25 نفر تاحدی، 22 نفر زیاد و 24 نفر خیلی زیاد می دانند. در نتیجه، هم کمبود محبت باعث به انحراف کشیدن آنان می شود و هم محبت بیش از حد و اندازه زمینه بروز بزهکاری آنان را در جامعه فراهم می نماید. از میان 88 نفر ازکسانی که مورد ضرب و شتم والدین قرار گرفته اند، 39 نفر خیلی کم، 30 نفر تاحدی، 9 نفر زیاد و 10 نفر خیلی زیاد را عنوان کرده اند. این آمار نشان دهنده ی چشیدن طعم خشونت در خانواده در بیش از نیمی از بزهکاران جامعه ی نمونه ی ما می باشد .در خصوص در میان گذاشتن مشکلات با پدر و مادر بیشترین افراد میزان آن را خیلی کم عنوان کرده اند در میزان محبت پدر و مادر تقریبا آمار های مشابهی در مورد محبت بیش از اندازه و نیز کمبود محبت از طرف هر دوی والدین نسبت به فرزندانشان می باشیم. در این باره باید اذعان کرد که نه محبت بیش از اندازه و نه سخت گیری و عصبانیت بیش از حد هیچ کدام سازنده ی شخصیت اطفال نبوده و هرکدام می تواند عوارض ناگواری برای آینده ی او ایجاد نماید. از میان پاسخ دهندگان 48 نفر با زن پدر و یا شوهر مادر زندگی کرده اند که از میان تنها 11 نفر رفتار آن هارا خوب می دانند. آمار فوق به خوبی آثار شوم نبود پدر و یا مادر را در به انحراف کشیده شدن افراد نشان می دهد. این افراد به علت ناراحتی ها و مشکلات روحی فراوان ناشی از بدرفتاری ها و یا گاهی شکنجه های جسمی به دست ناپدری و یا نامادری زمینه مهیاتری برای ارتکاب جرم و بزهکاری خواهند داشت.
در جدول 3-3 نتایج حاصل از بررسی چند مولفه در مورد نحوه ی رفتار با فرزندان و تعلیم و تربیت آن ها، نشان داده شده است. در مورد میزان کنترل رفت و آمد و معاشرت بیرون از منزل از 95 نفر پاسخ گو تنها 8 نفر میزان کنترل را خیلی کم دانسته اند و در گزینه های دیگر تقریبا آمار مشابهی وجود دارد و این بیان گر آن است که خانواده ها نسبت به رفت و آمد دخترانشان به بیرون از منزل توجه دارند در نتایج حاصل از میزان دقت والدین در تربیت دخترانشان هم وضعیت به همین گونه است و تنها 12 نفر اظهار داشته اند که والدینشان خیلی کم در تربیت آنان دقت کرده اند و بقیه گزینه ها تقریبا آمار مشابهی دارند. در مورد اهمیت والدین به تحصیلات فرزندشان از میان 95نفر پاسخ گو بالاترین آمارمربوط به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 30نفر می باشد که البته 22 نفر هم میزان آن را خیلی کم دانسته اند. در مورد میزان ناسازگاری والدین با یکدیگر از میان 92 نفر پاسخ گو، 33 نفر خیلی کم، 27 نفر تا حدی، 12 نفر زیاد و 20 نفر خیلی زیاد را عنوان کرده اند. بسیار بدیهی است که در خانواده هایی که محیط متشنج و والدین با یکدیگر دعوا و پرخاشگری داشته باشند اطفال دارای روحیه نا سالم و متزلزل گشته و زمینه برای بروز تبهکاری در آنان فراهم می شود. در خصوص تاثیر خانواده ها در ارتکاب جرم و بزهکار شدن افراد 24 نفر میزان آن را خیلی کم، 9 نفر تا حدی، 19 نفر زیاد، 29 نفر خیلی زیاد دانسته اند و 19 نفر پاسخ نداده اند. مشاهده می شود که بیشترین بزهکاران خانواده خود را در ارتکاب جرم خیلی موثر می دانند. در مورد عدم حضور پدر بیشترین بزهکاران با تعدا 29 نفر معتقد بودند که پدر تا حدی حضور نداشته است و در مورد عدم حضور مادر 36 نفر گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. عدم حضور پدر و مادر چه عدم حضور فیزیکی باشد و یا اینکه اگر در خانه هستند اوقات خود را به تربیت فرزند سپری نمی کنند تاثیرات سوئی بر فرزندان به جا می گذارد.
جدول 3-4 نتایج حاصل از توزیع فراوانی مولفه ها بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده را نشان می دهد. اولین سوال در مورد محل سکونت در کودکی( منزل پدری) بوده که 50 نفر دارای منزل شخصی، 34 نفر اجاره ای، 8 نفر خانه اقوام یا آشنایان و 2 نفر بدون منزل بوده اند و 6 نفر هم پاسخ نداده اند. بیشترین بزهکاران سطح اقتصادی خانواده پدری و نیز میزان گرفتن پول تو جیبی از خانواده شان را سطح معمولی اظهار کرده اند. مشاهده می شود که وضیعت خانواده از نظر اقتصادی تاثیر زیادی در گرایش و یا عدم گرایش به بزهکاری توسط افراد خانواده، می تواند داشته باشد. درآمد در صورتی که نتواند رفاه و آسایش خانواده را تامین نماید و از کمبودها جلوگیری کند، باعث ایجاد انواع عقده ها شده و زمینه را برای انحراف فراهم می نماید. گزینه دیگری که مورد سوال واقع شده، وضعیت اقتصادی پس از ازدواج می باشد. که از میان 82 نفر پاسخ داده به سوال محل سکونت بعد از ازدواج 18 نفر منزل شخصی، 43 نفر اجاره ای، 8 نفر منزل پدر و 13 نفر منزل پدر همسر سکونت داشته اند. و از این تعداد تنها 29 نفر درآمد خود یا همسر را برای اداره ی زندگی کافی دانسته اند و 53 نفر با مشکلات اقتصادی مواجه بودند.
جدول 3-5 نتایج حاصل از توزیع فراوانی مولفه ها بر حسب وضعیت اعتقادی و مذهبی را نشان می دهد.اعتقادات پدر و مادر به مسائل مذهبی بسیار مهم است به طور میانگین اکثر بزهکاران اعتقاد داشتند که والدینشان معتقد به حلال و حرام بودند و در جلسات مذهبی شرکت می کرده اند و بیشترین آن ها پدر و مادرشان را مومن واقعی می دانستند. اگرچه ظاهرا اکثر پدر و مادرها آن گونه که مجرمین اظهار کرده اند دارای علائق مذهبی بوده اند ولی تنها داشتن علاقه و شرکت در جلسات مذهبی کافی نبوده و پایبندی به اصول اعتقادی و مذهبی مهم می باشد و باید این تعالیم دینی و مذهبی در زندگی افراد اجرا شود. بیشترین بزهکاران میزان اعتقادات مذهبی خود و همسرانشان را در سطح معمولی می دانند. ایمان واقعی و درونی با ایجاد تقوا و پاکدامنی، قوی ترین نیروی باز دارنده از انحرافات است.
جدول 3- 6 نتایج حاصل از توزیع فراوانی مولفه ها بر حسب وضعیت زندگی با همسر را نشان می دهد. از میان 81 پاسخ گو به متغییر نحوه ی انتخاب همسر، 21 نفر از طریق خانواده، 18 نفر دوستان، 30 نفر آشنایی و 18 نفر ازدواج اجباری داشته اند. از این تعداد 31 نفر همسران بزرگتر، 23 نفر خیلی بزرگتر، 18 نفر همسن و 10 نفر همسران کوچکتر از خود داشته اند. همچنین 25 نفر از این تعداد همسرانشان بیکار بوده اند که بالاترین فراوانی را در وضعیت شغلی همسر داشته است. تحصیلات همسر از بین 80 پاسخ گو، در سطح زیر دیپلم با فراوانی 37 نفر بالاترین آمار را داشته است. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان رفتار همسر با خود را خوب ارزیابی نکرده اند. آمار طلاق در میان بزهکاران زن قم رقم بسیار قابل توجهی است. از میان 100 نفر جامعه ی نمونه در این تحقیق 57 نفر زنانی بوده اند که همسران خود را در اثر طلاق به علل مختلف از جمله اعتیاد، وضع نا مناسب اقتصادی، بد رفتاری شوهر و ناسازگاری با شوهر از دست داده اند. پدیده ی طلاق و پیامد های آن رابطه ی مستقیمی در بزهکاری زنان داشته است.
جدول 3- 7 نتایج حاصل از توزیع فراوانی مولفه ها بر حسب علل روی آوردن به مواد مخدر را نشان می دهد. از میان 59 نفر پاسخ داده به سوال علت استفاده از مواد مخدر 28 نفر فرار از مشکلات، 13 نفر تفریح و کنجکاوی، 11 نفر دوستان ناباب و 7 نفر سایر موارد را علت اعتیاد خود می دانند. مطابق نتایج بدست آمده، بزهکاران بالاترین علت اعتیادشان را فرار از مشکلات بیان کرده اند غافل از این که اعتیاد خود به وجود آورنده ی مشکلات فراوان دیگر برای آن هاست. این آمار بیان گر رابطه ی مستقیم و موثر اعتیاد بر بزهکاری می باشد که تاثیر آن در اینجا به خوبی مشاهده می شود. از تعداد 100 نفر جامعه ی نمونه 59 نفر گرفتار منجلاب اعتیاد شده اند، که این اعتیاد سر آغاز بزهکاری و یا زمینه ساز بسیاری از بزهکاری های بعدی در آن ها است.
3-2
پیوست ها

3-2-1
جدول ها
جدول ها

جدول 3-1:توزیع فراوانی مؤلفه های مشخصات فرد بزهکار
مولفه
فراوانی
مولفه
فراوانی
سن
زیر 18 سال
6
تحصیلات پدر
بیسواد
34
18-30سال
44
زیر دیپلم

41
30-50سال
38
دیپلم
18
50سال به بالا
5
لیسانس و بالاتر
2
پاسخ نداده
7
پاسخ نداده
5
محل تولد
استان قم
31
تحصیلات مادر
بیسواد
37
استان تهران
29
زیر دیپلم
24

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سایر شهرهای کشور
32
دیپلم
10
سایر کشورها
3
لیسانس و بالاتر
2
پاسخ نداده
5
پاسخ نداده
13
میزان تحصیلات
بیسواد
13
سرپرست دوران کودکی و نوجوانی
والدین هردو یا یکی از آنها
76
زیر دیپلم
43
اقوام یا آشنایان
11
دیپلم
24
تحت سرپرستی دولت
5
لیسانس و بالاتر
14

بدون سرپرست
3
پاسخ نداده
6
پاسخ نداده
5
وضعیت تاهل
مجرد
13
شغل
خانه دار
51
متاهل
20
دارای شغل آزاد
26
بدون همسر در اثر طلاق
57
شغل دولتی
10
بدون همسر در اثر فوت
5
بیکار
6
پاسخ نداده
5
پاسخ نداده
7
تعداد فرزند خانواده
تک فرزند
9
2-3فرزند
24

No Comments

Leave a Reply