پایان نامه های روانشناسی

منابع و ماخذ مقاله سازمان بهداشت جهانی

فوریه 6, 2019

نرخ بالای اقدام به خودکشی، بر اهمیت تشخیص ویژگی‌های کلینیکی تأکید دارد(اولدهام4، 2006).
مهم‌ترین عامل خودکشی، ابتلا به بیماری روانی است (آگیوس5 ،2012) و مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز آن، اختلالات روان‌پزشکی، شامل؛ اختلالات خلقی، ناامیدی، افسردگی و سابقه سوءاستفاده جنسی و جسمی در کودکی و وجود سابقه مثبت فامیلی است (صابر زفرقندی، قربانی، راهب و موسوی، 1384).

با توجه به برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، تقریبا حدود یک میلیون نفر در سال 2000 مرتکب خودکشی شده اند و یکی از سه عامل پیشرو مرگ افراد در گروه‌های سنی 15 تا 35 سال به شمار می‌رود(سازمان بهداشت جهانی، 2000). طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی6 (WHO)، میزان اقدام به خودکشی بین 10 تا 40 بار بیشتر از خودکشی موفق است(مهران ، 1383). اقدام به خودکشی به علل زیادی کاملا مشخص نیست، به عنوان مثال، بسیاری از افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، واقعا آرزوی مرگ و خودکشی ندارند، بنابراین ادینبورگ7 اصطلاح فرا خودکشی8 را ابداع کرد(احمدی، 1384).
_____________________________________
1-Nock
2-Banaji
3-Pompili
4-oldham
5-Agius
6-World Health Organization
7-Edinborg
8-Parasuicide
در بررسی‌ها و مطالعات مشخص شده ‌است که خودکشی با متغیرهای مختلف محیطی و انسانی در ارتباط است که بیش از همه خصوصیات شخصیتی برجسته هستند که خود، گاه به صورت اختلالات ظاهر می‌شوند و گاه شکلی سرشتی و ذاتی در وجود افراد اقدام کننده به خودکشی دارند. امروزه خودکشی به عنوان یک اختلال چندبعدی فهمیده می‌شود که نتیجه تعامل پیچیده زیست‌شناختی، ژنتیکی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، شخصیتی و عوامل محیطی است(سازمان بهداشت جهانی، 2000) و موضوع خودکشی به دلیل پیامدهای آن برای خود فرد و بازماندگان او(حسین‌پور، غفاری، مهرابی زاده، 1383) و این که تأثیر روان‌شناختی و اجتماعی آن بر خانواده و اجتماع غیرقابل اندازه‌گیری است(سازمان بهداشت جهانی، 2000)، مورد پژوهش فراوان قرار گرفته است.
مطالعات مختلف، بیانگر ارتباط معنی‌دار عوامل سرشتی شخصیت با رفتار خودکشی در جمعیت عادی و بالینی می‌باشد(کلاتی1،هارتمن2، مولر3 2008). رفتارهای خودکشی‌گرایانه در بیماران مبتلا به اختلال خلقی و اختلال شخصیت مرزی بیشتر دیده می‌شوند. نتایج پژوهش زارع ، ناظر و صیادی (1386)، میزان اختلالات روانی در افراد مورد مطالعه را در زمینه اسکیزوفرنی و شخصیت ضد اجتماعی 54٪ و کمترین مقدار را برای افراد هیستریک 2/13٪ بیان می‌کند. نتایج پژوهش شاکری و همکاران (1390)، نشان دادند که افراد اقدام‌کننده به خودکشی بیش از افراد گروه گواه دارای ویژگی‌‌های شخصیتی درون‌گرایی، روان‌رنجوری و روان‌پریشی بوده و پیش از اقدام به خودکشی، رویدادهای فشارزای بیشتری را تجربه کرده بودند.
در مجموع می‌توان چنین استنباط کرد که حوادث آسیب‌زای زندگی در افرادی که مجهز به توانمندی‌های مقابله‌ای مناسب نبوده و یا دارای رگه‌های شخصیتی سازمان نیافته باشند، می‌توانند به واسطه اختلالاتی که ایجاد می‌کنند، فرد را به سوی افکار و رفتارهای خودکشی‌گرایانه سوق دهند(اکبری‌زردخانه، جعفری و دولتشاهی، 1388).
روند افزایشی خودکشی از یک سو و وجود اهمیت پارامترهای شخصیتی، توجه به ویژ‌گی‌های شخصیتی افراد را برای بررسی دقیق‌تر و توانمندسازی افراد در این جهت، لازم و ضروری می‌سازد، چرا که بررسی پدیده خودکشی، موضوعی تخصصی، پیچیده و معمولاٌ قابل پیشگیری است که دخالت صحیح می‌تواند اقدام به خودکشی را تعدیل کند و یا از بین ببرد (نوری و همکاران، 1390).
__________________________________________
1-Calati
2-Hartman
3-Moller
از طرف دیگر، به نقل از (حسینائی ،مرادی، یاریاری، 1385) مطالعاتی که ارتباط بین ویژگی‌های شخصیت با اقدام به خودکشی را می‌آزمایند، نسبتاٌ جدید و به لحاظ تعداد کم هستند، که این ضعف‌های علمی، با نتایج حاصل از مطالعاتی نظیر پژوهش حاضر رفع شده و زمینه اقدامات علمی و عملی پیشگیرانه گسترده‌تری در مورد خودکشی را ممکن خواهد ساخت.
اهداف پژوهش
اهداف کلی:
– شناسایی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی
– افزایش قدرت کنترل‌پذیری و کاهش چشمگیر میزان اقدام به خودکشی از طریق شناسایی ویژگی‌های شخصیتی افراد در معرض خطر
اهداف جزئی:
– بررسی تعیین سهم ویژگی روان‌رنجوری در اقدام به خودکشی.
– بررسی تعیین سهم ویژگی برون‌گرایی در اقدام به خودکشی.
– بررسی تعیین سهم ویژگی انعطاف‌پذیری در اقدام به خودکشی.
– بررسی تعیین سهم ویژگی تؤافق‌پذیری در اقدام به خودکشی.
– بررسی تعیین سهم ویژگی وجدانی بودن در اقدام به خودکشی.

سوال ها و فرضیه های پژوهش
سوال ها ی تحقیق؛
آیا ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری ، اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند؟
آیا ویژگی شخصیتی برون‌گرایی ‌، اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند؟
آیا ویژگی شخصیتی انعطاف‌پذیری ، اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند؟
آیا ویژگی شخصیتی موافق‌بودن ، اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند؟
آیا ویژگی شخصیتی وجدانی‌بودن ، اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند؟
فرضیه‏های تحقیق:
ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری اقدام به خودکشی را پیش بینی می‌کند.
ویژگی شخصیتی برون‌گرا اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
ویژگی شخصیتی انعطاف‌پذیری اقدام به خودکشی را پیش بینی می‌کند.
ویژگی شخصیتی موافق بودن اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
ویژگی شخصیتی با وجدان بودن اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
متغیرهای تحقیق
معرفی متغیرها: با توجه به این‌که پژوهش به بررسی رابطه متغیرها می‌پردازد و نوعی مطالعه، همبستگی است، اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی، متغیر پیش‌بین و اقدام به خودکشی، متغیر ملاک این مطالعه محسوب می‌شوند که می‌توان با بررسی میزان وجود اختلالات شخصیت و خلقی در افراد، احتمال بروز اقدام به خودکشی را مطالعه نمود.

تعریف مفهومی و عملیاتی
تعریف مفهومی اقدام به خودکشی:
خودکشی طیف‌های خاصی دارد، از افکار خودکشی که شایع‌ترین است، آغاز شده و به اقدام به خودکشی و به طور نهایی، تمایل به مرگ ناشی از خودکشی که هدف نهایی است، منتهی می‌گردد(ثقه‌الاسلام و رضایی، 1384). منظور از اقدام به خودکشی، عملی ناقص است که به نتیجه نرسیده(آقابیگلویی ،1379)یا طوری است که آسیب، منجر به مرگ نمی‌شود (احمدی,3841) .این امر، به عمل عمدی یک فرد برای خاتمه زندگی خویش نیز اطلاق می‌شود که با روش‌هایی مثل؛ مسمومیت عمدی، دار زندن، پریدن از بلندی، شلیک کردن به خود و … انجام می‌گیرد و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به افراد و وابستگان آن‌ها وارد سازد(تولایی ،قانعی و حبیبی 1385).
به طور کلی، اصطلاح اقدام به خودکشی، شماری از رفتارهای مختلف را در بر می‌گیرد که وجه مشترک همه آن‌ها، ایجاد ضربات حادی به وسیله سم و جراحت در خود است. این عمل با نتایج و پیامدهای کشنده همراه نیست و به عبارتی منجر به مرگ نمی‌شود (مهران، 1383).
از لحاظ نوع نگاه به پدیده خودکشی و تعریف آن، خودکشی اقدامی آگاهانه و با سرانجام مرگبار است که به وسیله خود فرد و با آگاهی از این سرانجام رخ می‌دهد(یاسمی، صباحی و آذر 1381) و در بهترین مفهوم، می‌توان آن را یک ناراحتی چندبعدی در انسان نیازمندی دانست که برای مسأله‌ای مشخص، به عنوان بهترین راه‌حل بر‌‌گزیده می‌شود(صابر زفرقندی ، قربانی و موسوی 1384).

تعریف عملیاتی اقدام به خودکشی:
کسی که دارای پرونده‌ پزشکی اقدام به خودکشی در بیمارستان باشد.

تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی
آن ویژگی که میتواند به ما کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسیم، یا به ما اجازه میدهد پیشبینی کنیم که شخص در یک موقعیت معین چه خواهد کرد و چه عملی از او سر خواهد زد اصطلاحاً شخصیت نامیده میشود.

تعریف مفهومی برون‌گرایی :

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برون‌گرایی به عنوان تمایل فرد به معطوف ساختن توجه و انرژی خویش به دنیای بیرون از خود، توجه به اشخاص دیگر و لذت بردن از داشتن تعامل با سایرین تعریف می‌شود(شریفی و احمدی، 1389). هنگامی که توجه به اشیا و امور خارج چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ارزیابی ذهنی نباشد، بلکه معلول مناسبات امور و عوامل خارجی باشد، برون‌گرایی خوانده می‌شود(سیاسی، ۱۳۷۲). این خصیصه شامل ویژگی‌هایی از قبیل تحریک‌پذیری،مردم‌آمیزی، پرحرفی، اعتماد به نفس و ابراز هیجانات و احساسات به مقدار زیاد، می‌باشد.
تعریف مفهومی روان‌رنجوری:
روان‌رنجوری عبارت است از یک اختلال مزمن که مشخصه‌ی اصلی آن اضطراب است که ممکن است به تنهایی یا به صورت علامتی نظیر وسواس فکری، وسواس عملی، هراس یا کژکاری جنسی بروز کند(کاپلان1 و سادوک2، 2007). پنج بعد آن عبارتند از؛ تمایل افراد به تجربه اضطراب، تنش، خصومت، کمروئی، تفکر غیرمنطقی، افسردگی و عزت نفس پایین(مک‌گرا3 و کاستا4 ،1987).
تعریف مفهومی وجدانی‌بودن :
توانایی افراد در سازماندهی، پایداری، کنترل و انگیزش در رفتارهای هدفمدار و گرایش به شایستگی، نظم و ترتیب، خویشتن داری و تأمل ویژگی‌های متداول این بعد شخصیت شامل سطح بالای تفکر، به همراه کنترل مناسب واکنش‌ها،تلاش برای موفقیت، خویشتن‌داری، محتاط در تصمیم‌گیری و نیز رفتارهای هدفمند می‌باشد(شریفی و احمدی، 1389). کسانی که این بعد از شخصیت‌شان برجسته باشد، اهل سازماندهی و پرداختن به جزئیات کارها هستند.
تعریف مفهومی انعطاف‌پذیری:
افرادی که نمره بالا در این شاخص دارند، انسان‌هایی هستند که در باروری تجربه‌های درونی و دنیای پبرامون کنجکاو بوده و زندگی سرشار از تجربه دارند. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزش‌های غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته، احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند. این افراد معمولا افراد خلاقی هستند و تفکر واگرا دارند. وجه مشخصه این افراد، جستجوی فعال برای بهره‌گیری از تجارب دیگران و کشش فرد به کنجکاوی، عشق به هنر، تخیل، روشن فکری و نوآوری می‌باشد(شریفی و احمدی ، 1389).
__________________________________
1-Kaplan
2-Sadock
3-Mc Crea
4-Costa

تعریف مفهومی موافق بودن:
گرایش افراد برای احترام گذاشتن به دیگران و داشتن توافق و هماهنگی زیاد با آنها معنای توافق است(شریفی و احمدی، 1389). این شاخص بر گرایش‌های ارتباط بین فردی تاکید دارد. فرد موافق نوعدوست است و با دیگران احساس همدردی می کند و مشتاق به کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران تیز با او همین رابطه را دارند. در مقایسه فرد ناموافق خودمحور، به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری. افراد موافق محبوبتر از افراد مخالف هستند.
تعریف عملیاتی ویژگی‌های شخصیتی:
میزان نمره‌ای است که فرد در پرسش‌نامه شخصیت NEO به دست می‌آورد.

2-1 مقدمه
رشد و گسترش آسیبهای اجتماعی و روانی در جوامعی که حالتی انتقالی را طی میکنند امری گریزناپذیر است. شکی نیست که جامعه ایران امروز در حال طی دوران گذار است. این گذار که آن را از مرحله سنت به مدرنیته می نامند با مسایل و مشکلات خاص اجتماعی و فرهنگی توأم است (معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور،1380). آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه ی محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و از نتیجه بلامانع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی رو به رو می گردد ( عبداللهی، 1383).
خودکشی و اقدام به خودکشی یکی از رفتارهای ضد اجتماعی و یک آسیب اجتماعی به شمار می آید این پدیده سالیان دراز از روابط عشیره ای و صنعتی تا روابط پیچیده شهر های امروزی و دنیای صنعتی گریبان گیر بشریت بوده است. خودکشی را می توان تهدیدی برای سلامت عموم جامعه دانست واقعیت دردناکی که در ورای این موضوع نهفته است ضربه عمیقی است که بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند در واقع بار سنگین زیان های مادی و معنوی (انسانی) این پدیده را به هیچ عنوان نمی شود نادیده گرفت . طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی( who) سالانه تقریبا یک میلیون نفر در سراسر جهان به علت خودکشی فوت می کنند و تا 10 تا 20 برابر اقدام به خودکشی میکنند. ایران نیز با نرخ خودکشی 7/3 در هر صد هزار نفر، رتبه 158 جهان را در سال 2011 از سوی سازمان بهداشت جهانی به خود اختصاص داده است (سازمان بهداشت جهانی، 2011).
به طور کلی در زمینه سبب شناسی خودکشی میتوان به عواملی مانند اختلالهای روانپزشکی و عوامل روانی- اجتماعی و زیستشناختی اشاره کرد (سادوک و سادوک3، 2003). پژوهش حاضر در پی آن است که جنبههای جدیدی از عوامل مؤثر بر خودکشی (یعنی شخصیت) که در پژوهشهای قبلی کمتر به آن پرداخته شده است را مورد بررسی قرار دهد. بنابر این در این فصل به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته میشود. به عبارتی این فصل شامل پیشینه نظری و پژوهشی مربوط به خودکشی و ویژگیهای شخصیتی آورده میشود.
2- 2تعریف خودکشی
خودکش بر این باور است که در زندگی به اهداف و امیال خود نرسیده است و زندگی مفهوم خود را از دست داده است ومرگ بهترازآن قلمداد می شود ( قائمی، 1364).
خودکشی از ترکیب دو واژهی (sui)1 به معنی خود و (cide)2 به معنی کشتن تشکیل شده است. خودکشی عملی است که با قصد آسیب رساندن به خود توسط شخص انجام میشود که میداند چه میکند و چه پیامد احتمالی خود را میداند (فولادی، 1381).
خودکشی در لغت نامه ی دهخدا به معنای ” خود را به وسیله ای کشتن ، انتحار ،کار زیاد کردن ، کوشش بسیار ” آمده است ( لغت نامه ی دهخدا ،1347).
امیل دورکیم3 (1917-1858) دراثر معروف خود به نام خودکشی آن را پدیده ای اجتماعی به شمار آورده و چنین تعریف می کند :خودکشی عبارت است از هرنوع مرگی که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم کردار منفی یا مثبت خود قربانی است که میبایست چنان نتیجهای به بار آورد (دورکیم ،1378). هم چنین می توان به تعریف دشه اشاره کرد که می گوید : ” اقدامی معمولاً از روی آگاهی برای سر به نیست کردن خود به آن ترتیب که مرگ هدف یا وسیله باشد .” (ریئس دانا ،1380).
آشیل دلماس4 نیز خودکشی را عبارت می داند از ” عملی که به وسیله ی شخص برای معدوم ساختن خود انجام می دهد ، در حالی که اختیار مرگ و زندگی در حیطه قدرت اوست و از لحاظ اخلاقی موظف به انجام این عمل نمی باشد” (اسلامی نسب، 1371). مین جر5 روانشناس، میل به مرگ را نزد فرد خودکش آرامشی میداند که در اثر تنشهای جامعه – محدودیت های اجتماعی واخلاق، که توانسته مانع از رهاشدن انرژی پرخاشگری و جنسی فرد شود و در نهایت فشار داخلی پدید می آورد – به آن دست پیدا کرده است (ریئس دانا،1380).

آدلر6 می‌گوید: خودکشی حرکت جبرانی شدید است که در برابر اعتراضات، از فرد بروز می‌کند. گویی فرد نیاز دارد که بر اطرافیان تسلط یابد و احساس کهتری خود را کاهش دهد. نوجوان ،مرگ را برای آن انتخاب می‌کند که ارزش خود را به اطرافیان نشان دهد. (خدیوی‌زند، 1374).
________________________________
1-Sui
2-Cide
3-Emile Durkheim
4-Ashil Delmas
5- Min Jera
6-Adler
اشنایدمن1 در تعریف خودکشی می‌گوید: خودکشی عملی است که به منظور خلاص شدن از یک مسئله، بن‌بست ، مشکل و بیرون آمدن از یک دوراهی، بحران و وضعیت غیر قابل تحمل صورت می‌گیرد. (اشنایدمن، ترجمه‌ی فیروزبخت، 1378).
همانگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهند، خودکشی عملی است که فرد به دست خود و به عنوان یک اقدام ارادی و به طور عمدی با هدف از بین بردن خود، انجام می‌دهد. اگر چه عوامل زیربنایی، که شخص را وادار کرده تا خود را از بین ببرد ممکن است برای خود شخص نامفهوم باشد و حتماً لازم نیست که فرد آن‌ها را کاملاً خوب شناخته باشد، عمل و اقدام به خودکشی به عنوان یک اقدام اراد