دانلود پایان نامه

بردار مربوط به جذب یک سری نمونه در یک طول موج و c بردار غلظت‌های مربوطه است. هر دو بردار طول یکسانی دارند که برابر با تعداد نمونه‌ها است. مقدار S ضریب رگرسیون است که با آزمایش و بیشتر از روش کمترین مربعات۳۷ به دست می‌آید.

۱-۵-۲-کالیبراسیون چند متغیره
کالیبراسیون چند متغیره یک عبارت کلی است که هدف از آن ارائه یک مدل

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردشخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت