دانلود پایان نامه

کتف به عقب چرخیده شده است( ریندلی و گیمبریلی۲۸ ۱۹۸۶).

شکل۲-۶-تصویر استخوان کتف در محل حفره گلنوئید و سر استخوان بازو از نمای فوقانی

۲-۲-۱-۳- ترقوه
استخوان ترقوه از طریق مفصل جناغی-چنبری تنه را به کمربند شانه متصل میکند. ترقوه در امتداد محور طولی خود ۲ تا قوس دارد. ۳/۱ بیرونی آن پهن و محلی برای اتصال عضلات و لیگامنتها است

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع وجدان کاری، روانشناسی