دانلود پایان نامه

در حالی که ۳/۱ داخلی لولهای است که بار محوری را تحمل میکند (شکل ۲-۷).

شکل۲-۷- استخوان ترقوه
ناحیه ۳/۱ میانی به طور مکانیکی ضعیف و بخش باریکی است که اغلب شکستگیها در این ناحیه اتفاق میافتد. ترقوه به عنوان محل نشست عضلات، محافظ اعصاب و رگهای خونی است و دامنه حرکت شانه را افزایش میدهد (لجانگرن۱۹۷۲۲۹). بعلاوه ترقوه از انتقال

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره فتوکاتالیستهای، فتوکاتالیستی، UV، ذرات،