دانلود پایان نامه

رسمی امکان ارتقای سطح تکنولوژی در بخش غیررسمی و کاهش هزینه در بخش رسمی وجود که زمینه ارتقای اقتصادی رافراهم می کند.
اسفندیاری و جمالی(۱۳۸۱)از معادله رگرسیونی برای تخمین تقاضای پول در دوره زمانی ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۹ استفاده کرد نتایج پژوهش نشان داد که اقتصاد غیر رسمی نوساناتی از ۹.۶ درصد درسال ۵۶ به ۱۷.۲۲ و در سال ۷۹ برابر با ۱۴.۶۹ درصد

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد انعطاف پذیری