مولفه‌های مسئولیت پذیری از دیدگاه روانشناسی

علمی

مولفه‌های مسئولیت پذیری:

  • شایستگی[1]: نمره بالا نشان دهنده آمادگی و قابلیت فرد در ارزیابی زندگی است. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می‌گیرند، نسبت به تواناییشان بی عقیده هستند و احساس ناشایستگی و عدم آگاهی می‌کنند. در بین تمام مقیاسهایC ، شایستگی بالاترین ارتباط را با عزت نفس و کانون کنترل درونی دارد (ابراهیم زاده، 1387).
  • نظم و ترتیب [2]: افراد نمره بالا، منظم و دارای سازماندهی مناسب رفتاری هستند. افراد نمره پایین نمی توانند منظم باشند و خود را افرادی فاقد برنامه مشخص کوتاه مدت یا طولانی مدت می‌دانند. در بالای طیف این مقیاس افرادی با احتمال وسواس قرار می‌گیرند (کشاورز و علوی، 1382).
  • وظیفه شناسی[3]: افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می‌گیرند به اصول اخلاقی شان پایبند بوده و تعهدات اخلاقیشان را به طور دقیق انجام می‌دهند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می‌گیرند با مسایل اخلاقی به طور اتفاقی برخورد می‌کنند و ممکن است احساس عدم استقلال و بی اعتمادی در دیگران را ایجاد نمایند (کریمی، 1382).
  • تلاش برای موفقیت [4]: افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می‌گیرند سطح آرزو و توقعات بالایی دارند و خیلی سخت کار می‌کنند تا به اهداف خود برسند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می‌گیرند، بی حال و تنبل هستند و برای موفقیت تلاش نمی کنند (حق شناس، 1385).
  • خویشتن داری[5]: منظور از این مقیاس، توانایی افراد در شروع وظایف و ادامه آن‌ها در جهت تکمیل آن ها علی رغم دلتنگیها و آشفتگی هاست. نمره بالا نشان دهنده توانایی افراد در تحریک خود برای انجام کارهاست، افرادی که نمره پایینی می‌گیرند در شروع کارهای عمومی مسامحه می‌کنند و به آسانی در ادامه کار باز می‌مانند (نظری، 1385).
  • محتاط در تصمیم گیری[6]: این مقیاس مربوط به تمایل افراد به فکر کردن قبل از عمل است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده تامل زیاد و احتیاط افراد در انجام امور است. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می‌گیرند، بی تامل بوده و بدون توجه به تبعات آن صحبت کرده یا عمل می‌کنند (ابراهیم زاده، 1387).
  1. 2. competence

1.order
2.dutifulness

  1. 3. achievement striving

[5]. self – discipline

  1. 1. deliberation
92