نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان- …

پایان نامه های سری اول
کم

۱

۳-۸ روش تجزیه وتحلیل داده ها
شیوه های تجزیه وتحلیل استفاده شده در تحقیق:
روش مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از شیوه های کمی می باشد. استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد .
تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی
به یک مجموعه از مفاهیم وروشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن ،خلاصه کردن،تهیه جدول،رسم نمودار وتوصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود.(خاکی،۱۳۸۷)آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا درواقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می گردد.(حافظ نیا،۱۳۸۳).
در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آماری توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می کند. به عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار، آنها را نمایش می دهد. مهمترین فاکتور های آمار توصیفی عبارتنداز فراوانی در صد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس. در این تحقیق در مرحله اول تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازتکنیک های آمارتوصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود.
روش تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها
گام بعدی جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتکنیک های آمار استنباطی می باشد.در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود.(حافظ نیا،۱۳۸۳) آنچه در این تحقیق استفاده شده است استفاده از روش های پارامتری می باشد.
آماره مورد استفاده در آزمون فرضیات:
آماره مورد استفاده درآزمون فرضیات این تحقیق استفاده از آزمون رگرسیون می باشد. فرض صفردر این آزمون بیان می کند که همبستگی وجود ندارد.
برای اینکه مشخص گردد از روش های پارامتریک می توان برای آزمون فرضیه ها استفاده کردبه آزمون نرمال بودن متغیروابسته تحقیق یعنی مدیریت دانش پرداخته می شود.

متغیر آماره کلوموگروف –اسمیرنف سطح معنی داری
مدیریت دانش ۱۷۹/۱ ۱۲۴/۰

آزمون کلوموگروف – اسمیرنف نشان می دهد که متغیرمدیریت دانش دارای توزیع نرمال می باشد، چراکه سطح معنی داری بدست آمده بالاتر ازپنج صدم می باشد. درنتیجه استفاده ازروش های پارامتریک درآزمون فرضیه ها مجازاست.
۴-۱مقدمه
در فصل سوم روش تحقیق شامل «جامعه آماری، ابزار تحقیق، روشهای جمع آوری اطلاعات و روشهای آماری» مورد استفاده تشریح گردید. در این فصل یافته های حاصل از تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه خواهد شد. در بخش توصیفی جدولهای فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی و دیگر سوالات پرسشنامه ارائه میدهیم و در بخش تحلیلی به کمک آزمون و روش آماری نظیر آزمون رگرسیون به سوالات تحقیق پاسخ میگوییم.
برای تجزیه و تحلیل داده ها بعد از کدگذاری آنها، داده ها به نرم افزارهای SPSS منتقل گردید تا آزمونهای توصیفی و تحلیلی در دو بخش روی آنها انجام پذیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.