نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان- قسمت …

پایان نامه های سری اول

ابتدا در بخش توصیف داده های اماری به مشخصات توصیفی پاسخ‌ها پرداخته شده است و در بخش استنباط داده ها و اطلاعات ، نتایج آزمون های آماری برای هر یک از فرضیه های پژوهش بررسی می شود. بنا براین از مهم‌ترین آزمون های آماری که در فصل تجزیه تحلیل اطلاعات به آنها پرداخته شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– آمار توصیفی شامل فراوانی ، درصد ، درصد تراکمی نظر پاسخگویان در قالب جداول و نمودارها.
– محاسبه آزمون آماری رگرسیون به منظور تایید یا رد فرضیات پژوهش.
که در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
۴-۲ تحلیل داده ها
در این تحلیل عمل تعمیم به افراد و گروه خاصی که مورد مشاهده قرار گرفته اند محدود می شود. در مورد افرادی که خارج از این گروه قرار می گیرند هیچ نوع نتیجه ای گرفته نمی شود و میان افراد این گروه کسانی که در خارج از آن هستند هیچ گونه شباهتی فرض نمی شود. داده های بدست آمده، یک گروه و فقط همان گروه را توصیف می کند. تحلیل توصیفی مستلزم تحقیقات عملی ساده ای است که اطلاعات با ارزشی را در مورد طبیعت افراد در یک گروه خاص در اختیار پژوهشگر می گذارد.
در راستای پاسخ به سوالات تحقیق با رایزنی و مطالعه بسیار پرسشنامهای منطبق با اهداف تحقیق طراحی شده است. برای این کار در پرسشنامه برای ۵ متغیر سوالات مرتبط با آن در نظر گرفتهشده است. این ۵ متغیر عبارتند از : ایجاد دانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری دانش، ذخیره دانش و رهبری دانش مدار.
در هر یک از سوالات تحقیق بنا به نوع سوال برخی از متغیرهای بالا را بکار برده شده است. در ادامه ابتدا در بخش ۴-۲-۱ به بررسی آماری سوالات پرسشنامه پرداخته شده است سپس به سوالات تحقیق به کمک روشها و آزمونهای آماری در بخش ۴-۲-۲ پرداخته شده است.
۴-۲- ۱ بررسی آماری سوالات پرسشنامه
متغیر ایجاد دانش

مؤلفهها شاخص‌ها میانگین واریانس انحراف معیار
ایجاد دانش ۱ در کتابخانه تولید دانش و ایده جدید با ارزش شمرده میشود. ۴۸/۳ ۳۰۳/۱ ۱۴۱/۱
۲ در کتابخانه فضای مناسب برای به اجرا درآوردن نظریه ها و ایده های جدید وجود دارد ۵۳/۲ ۸۴۳/۰ ۹۱۸/۰
۳
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.