دانلود پایان نامه

ضد آپوپتوزی خانواده Bcl-xl ، MCl1 , Bcl-2 قرار دارند که مانع رهایی سیتوکروم C از میتوکندری می‌شوند [۴۳] .
نقاط دیگر کنترل پس از رهایی سیتوکروم C از میتوکندری وجود دارد. بطور مثال تولید آپوپتوزوم و فعال شدن کاسپازهای فرودست با خانواده‌ای از مهارکننده‌های آپوپتوز IAP کنترل می شود که متقابلاً به وسیله فاکتورهای پروآپوپتوزی دیگری

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره زیست محیطی