دانلود پایان نامه

در مورد شرایط اقلیمی تشکیل آنها را در اختیار دانشمندان قرار می دهد. با توجه به رابطه سرعت باد و بافت دانه های انباشته شده خاک می توان نوع و شدت میدان های فشار را در زمان گذشته برآورد نمود (کاویانی و علیجانی، ۱۳۸۰).

۱-۶-۳- شواهد ریخت شناسی
بازشناسی و مطالعه پدیده های ژئومورفولوژیک آن هم در یک مجموعه و محدوده اراضی مرتبط به

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره Ex :، participe، fait، Ces