دانلود پایان نامه

خیلی کم داشتند و گروه مورد سازگار شده از نظر اختلال بیش فعالی و نقص توجه، افسردگی، اضطراب، و رفتارهای ضداجتماعی به انجام رساندند و از پرسشنامه های مختلف برای والدین و کودک استفاده کردند. خطر روانشناختی اصلی، اختلال بیش فعالی و نقص توجه بود، به طوری که در ۲۳ درصد کودکان با وزن هنگام تولد خیلی کم، این اختلال تشخیص داده شد، در حالی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع غیرانگلیسی، ۷.، ،