پایان نامه جو سکوت سازمانی:انواع سکوت و پیامدهای آن

دانلود پایان نامه های ارشد

انواع سکوت و پیامدهای آن
بنا به مطالعات انجام شده با توجه به نوع انگیزه کارکنان سکوت سازمانی به سه دسته زیر تقسیم می­شود (جلیل­خانی، 1392):

  • سکوت مطیع: انگیزه این نوع سکوت کناره گیری، تسلیم بودن و رضایت دادن به هر چیزی است. و به این دلیل ایجاد می­شود که کارکنان باور دارند که صحبت كردن بي فايده است وعلاوه بر این از توانايي­هاي شخصي خود براي نفوذ در شرايط، نامطمئن هستند (جلیل­خانی، 1392). هنگامیکه اکثریت افراد، فردي را به عنوان فرد ساکت نام می­نهند، منظور آنها اغلب آن است که وي بطور فعال، ارتباط برقرار نمی­کند. سکوت حاصل از این نوع رفتار، سکوت مطیع نام دارد و به خودداري از ارائه ایده­ها، اطلاعات یا نظرات مربوطه بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی اطلاق می­گردد. بنابراین سکوت مطیع، نشان از رفتار کناره­گیرانه دارد که بیش تر حالتی انفعالی دارد تا فعال. از ویژگی­های رفتاري افراد داراي این نوع سکوت می­توان مشارکت کم، اهمال، مسامحه، غفلت و رکود را نام برد (شریفی و اسلامیه، 73:1392). پیندر و هارلوز[1]  این نوع سکوت را به عنوان عاملی در تقابل با آوا در نظر می­گیرند که معمولاً شکلی از موافقت یا پذیرش منفعلانه وضعیت موجود است. افراد با داشتن این نوع سکوت، تسلیم وضعیت فعلی شده و هیچ تمایلی براي تلاش در جهت صحبت کردن، مشارکت یا کوشش در جهت تغییر وضعیت موجود ندارند. در نهایت سکوت مطیع شامل رفتاري عمدي و منفعلانه و خودداري از ارائه اطلاعات بر اساس تسلیم یا احساس اینکه تغییرات موثر فراي قابلیت­هاي گروه است، می­باشد (Pinder & Harlos, 2011, p.340).
  • سکوت تدافعی: انگیزه این نوع سکوت خود حفاظتی است یعنی علت سکوت کارمند در سازمان ترس است. به دلیل آشفته شدن افراد و ايجاد پيامد­هاي منفي براي خود فرد ایجاد می­شود (جلیل­خانی، 1392). در واقع گاهی ممکن است افراد به دلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود (انگیزه خودحفاظتی) به خودداري از ارائه ایده­ها، اطلاعات یا نظرات مربوطه بپردازند. سکوت تدافعی، رفتاري تعمدي و غیر منفعلانه است که به منظور حفظ خود از تهدیدهاي خارجی بکار می­رود. اما این نوع سکوت برعکس سکوت مطیع، بیشتر حالتی غیر انفعالی دارد و در برگیرنده آگاهی بیش تر از شقوق و گزینه­هاي موجود در تصمیم­گیري و در عین حال خودداري از ارائه ایده­ها، اطلاعات و نظرات به عنوان بهترین استراتژي در زمان مقتضی است (شریفی و اسلامیه، 73:1392). سکوت تدافعی شبیه حالتی است که افراد از انتشار خبرهاي بد به دلیل آشفته شدن افراد یا ایجاد پیامدهاي منفی براي شخص خبررسان احتراز می­ورزند (Avery & Quinonesm, 2012, p.86).
  • سکوت نوع دوستانه: انگیزه این نوع سکوت علاقه به دیگران و ایجاد فرصت برایتشریک مساعی است. و به دلیل سود بردن از نظرات ديگران و همچنین خودداری از ارائه اطلاعات به دلايل سري و محرمانه بودن ایجاد می­گردد (جلیل­خانی، 1392). سکوت نوع­دوستانه مبتنی بر ادبیات رفتار شهروندي است و عبارت است از امتناع از بیان ایده­ها، اطلاعات و یا نظرات مرتبط با کار با هدف سودبردن دیگر افراد در سازمان و بر اساس انگیزه­هاي نوع دوستی، تشریک مساعی و همکاري. سکوت نوع­دوستانه، تعمدي و غیرمنفعلانه است که اساساً بر دیگران تمرکز و تاکید دارد. همچون رفتارهاي شهروند سازمانی، سکوت نوع دوستانه رفتار با بصیرت و عقلایی است که نمی­توان آن را از طریق فرمان و دستورات سازمانی به اجرا درآورد. این نوع سکوت همچون سکوت تدافعی بر اساس ملاحظه و آگاهی از بدیل­ها در تصمیم گیري و در عین حال خودداري از ارائه ایده­ها، اطلاعات و نظرات است. اما برعکس سکوت تدافعی، با ملاحظه دیگران و توجه به آن­ها حاصل می­گردد به جاي آن که صرفاً بخاطر ترس از نتایج منفی شخصی ناشی از ارائه ایده­ها، باشد (زارعی متین و همکاران، 83:1390).

[1] Pinder & Harlos
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی­گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان