پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگي هاي متعدد

دانلود پایان نامه های ارشد

خلق و خوي طفل و دلبستگي
خصوصيات طفل نيز در ايجاد يك رابطه ماندني بين او و مراقبش و ماهيت تعاملات آنها      بي تاثير نيست. براي مثال، يك طفل توانمند و پاسخده بيشتر احتمال دارد مادرش را وادار كند پاسخهاي مناسبي بدهد. اطفالي كه معاشرتي نيستند با مادرشان كمتر تعامل برقرار مي كنند و همين امر زمينه ساز بروز دلبستگي مضطربانه در آنها مي شود.
مهمترين خصوصيات موثر طفل در دلبستگي خلق و خوي اوست. تفاوت هاي فردي كودكانه در واكنش هايشان نيز بر نحوه پاسخدهي والدين تاثير مي گذارد.
وقتي مادر با طفل سروكار دارد كه تحريك پذير و تندخو نيست رفتار بسيار مثبت تري خواهد داشت تا وقتي كه فرزندش هميشه تندخو و تحريك پذير است.
مادران كودكان بدعنق يعني كودكاني كه تند خو، ناراحت، نق نقو و عصبي هستند غالبا پاسخدهي كمتري دارند و در نتيجه زمينه ساز دلبستگي مضطربانه مي شوند. اطفالي كه دلبستگي مضطربانه اي دارند بيشتر گريه مي كنند ، توجه طلب ترند و هيجانات منفي تري بروز مي دهند.
احتمال ايجاد دلبستگي توام با ايمني در كودكان خوش خلق بيشتر است.
يكي از طرفداران برجسته نقش مهم خلق و خو به نام جروم کیگان[1](1982) براي توصيف گرايش برخي از اطفال و خردسالان به گوشه گيري ابراز هيجانات منفي در برابر آدم ها محل ها اشيا و رويدادهاي جديد و اصلاح بازداري رفتاري[2]  استفاده كرده است . اين گونه اطفال براي تطبيق با وضعيت جديد به وقت زيادي احتياج دارند و در وضعيت هاي جديد بايد به مادرشان نزديك باشند سطح هورمون كورتيزول آن ها كه نشانگر فشار رواني است نيز در وضعيت هاي جديد افزايش مي يابد . تندخويي و تحريك پذيري اوليه طفل دلبستگي مضطربانه او و بازداري رفتاري با هم رابطه دارند دلبستگي توام با مقاومت نشانگر ميزان بالايي است و اجتناب نشانگر پايين بودن بازداري (كاپلان، 2003).
 
دلبستگي هاي متعدد
نوباوگان به افراد آشناي متعددي دلبسته مي شوند، نه فقط به مادران ، بلكه به پدران، خواهر – برادرها و پرستاران.
نوزاد طي سال اول زندگي دلبستگي را بر اساس سلسله مراتب از اشخاصي كه در دسترس هستند و سطح اضطراب جدايي كه تجربه مي كند شكل مي دهد. براي مثال اگر مادر به عنوان شخص اصلي مورد دلبستگي در دسترس نباشد، در زمان خطر يا تهديد، كودك مي تواند براي امنيت هيجاني به سمت شخص مورد دلبستگي ثانويه برود .
اگرچه بالبي امكان دلبستگي هاي متعدد را در نظريه خود مطرح كرد، اما باور داشت كه نوباوگان تمايل دارند رفتارهاي دلبستگي خود را به سمت يك نفر هدايت كنند، به ويژه زماني كه رنجور هستند (خوشابي و ابوحمزه ،1385).
[1] – Kigan ,J.
[2]–  behavioral in habitation
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین