دانلود پایان نامه

بیشتر آنها در محیط، ارتباط معنی داری بین آنها و بیماری های تنفسی و پوستی پیدا شده است و همین امر باعث جلب توجه دانشمندان به سازگاری زیستی نانولوله ها و اثرات مضر احتمالی آنها، بر سلول ها شده است [۱۲-۱۳]. این امر مراکز علمی را بر آن داشت تا این اثرات، یعنی تأثیر نانولوله بر سلول را مورد بررسی قرار دهند. مطالعاتی که در ابتدا انجام

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره  ، vous، se، s’