دانلود پایان نامه

هستند و الکترون‌هایی دارند که به آسانی قابل برانگیخته شدن هستند. این ترکیبات در ناحیه‌ی مرئی یعنی از nm900-350 جذب می‌کنند؛ طول موج بیشتر از nm900 در ناحیه‌ی IR قرار می‌گیرد که در این ناحیه تحریک الکترونی صورت نمی‌گیرد. تمامی ترکیبات در این ناحیه جذب دارند و تحریکات درون مولکولی در این ناحیه صورت می‌گیرد (کشش و ارتعاش) (۴۰).

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع of، language، the، multidimensional