پایان نامه رایگان درمورد استان خراسان، افغانستان، نفت وگاز

پایان نامه ها

عکس دارد .
5-3-1 . ناهمواری ها
“بلند ترین نقطه ارتفاعی استان در کوههای بینالود، واقع در شمال نیشابور،با ارتفاع 3211 متر و پست ترین نقطه در شمال سرخس در حاشیه مرز ایران وترکمنستان با ارتفاع 300 متر ازسطح دریا واقع شده است .ارتفاع متوسط استان خراسان از سطح آب های آزاد 1755 متر است .مهمترین ارتفاعات در قسمت شمالی استان،کوههای الله واکبر وهزارمسجد وکپه داغ ،آلاداغ و بینالود است. کوههای هزارمسجد در شرق به دره تجن منتهی می گردد، در این کوهها ستون های مرتفعی به دلیل فرسایش به وجود آمده اند که به همین دلیل نام هزار مسجد برآن نهاده اند .کوههای منفرد دیگر منطقه مانند کوههای شمالی کوه جغتای،چهل تن ویک تن در جهت شمال غربی به جنوب شرقی قرار گرفته اند .
ارتفاعات فوق قسمتی از رشته کوههای البرز وجزئی ازرشته های ارتفاعی آلپ-هندوکش است که در تنوع آب وهوایی منطفه خراسان نقش به سزایی دارد .”(طرح ناحیه مشهد،1383 :44- 45)
ارتفاعات کپه داغ – هزارمسجد :
کوههای کپه داغ از طرف شمال تا ترکمنستان گسترده شده اند ودر قسمت جنوبی آن کوههای بینالود قرار گرفته است .این کوهها از طرف شرق به ناحیه مرزی سرخس منتهی می شود .ارتفاعات کپه داغ-هزار مسجد خود یک واحد مستقل ساختمانی است که در طول گسلهای متعدد فرونشینی کرده است مهمترین ویژگی های این ارتفاعات عبارتند از :
وجود طاقدیس ها ،فقدان رواندگی ها ،عدم وجود فعالیت های آتشفشانی ،وجود سنگ های متخلخل وپوشیده از سنگهای غرقابل نفوذ که زمینه بسیار خوبی را برای ایجاد ذخائر نفت وگاز در این مجموعه بوجود آورده است .از ویژگی های دیگر این کوهها ،تشکیلات آهکی ودولومیتی است که به دلیل وجود لایه های غیرقابل نفوذ در زیر این تشکیلات از نظر تشکیل سفره های آبدار زیرزمینی واجد اهمیت است.
ارتفاعات آلاداغ-بینالود
دومین رشته کوه استان که طولی معادل 360 کیلومتر دارد واین رشته کوه از جنوب بجنوردآغاز شده و تاشمال نیشابور ادامه می یابد .جهت این رشته کوه شمال غربی به جنوب شرقی است وهمانند ارتفاعات کپه داغ فرسایش آبها دره های گود وعمیق متعددی را در آن به وجود آورده است. این رشته
کوه سرچشمه رودهای متعددی است که آب مورد نیاز شهرهای مشهد ونیشابور را تامین می کند .
ارتفاعات مرکزی
این کوهها در حد فاصل کوههای شمالی وجنوبی استان واقع شده اند، پهنه وسیعی رادر برمی گیرند که از کوهای شمال سبزوار آغاز شده وتا کوههای جام در مرزایران افغانستان ادامه می یابد. قدیمیترین سنگ های این