پایان نامه رشته روانشناسی درباره : اعضای هیأت علمی

پایان نامه های روانشناسی

در مدلاین پرداخت. نتایج تحقیق وی تعداد 819 مقاله منتشر شده در ایران در این فاصله زمانی را نشان داد که 565 مورد توسط دانشگاه‏های علوم پزشکی انجام شده است. از بین دانشگاه‏های علوم پزشکی، دانشگاه تهران با 1/25 درصد در رتبه اوّل قرار گرفته است. از نظر مجموع ضرایب تأثیر، مقالات دانشگاه‏های تهران، شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبه‏های اوّل تا سوّم را به دست آورده‏اند و رتبه‏های نخست میانگین ضریب تأثیر مقالات به دانشگاه‏های کرمان، تبریز و ارومیه اختصاص دارد.
بینش و مقصودی دریه (1387) در بررسی وضعیّت انتشارات علمی دانشگاه‏های ایران در بازه زمانی 2006-2002 بر اساس پایگاه وب‏آوساینس به این نتیجه دست یافتند که دانشگاه تهران در طی سال‏های مورد مطالعه بالاترین انتشارات را در بین دانشگاه‏های کشور دارا بوده است. موضوع شیمی، بیش‏ترین حجم مدارک ایرانی نمایه شده را در پایگاه وب‏آوساینس به خود اختصاص داده است. بالاترین نوع مدارک منتشره در مجلات آی‏اس‏آی مربوط به مقالات و زبان عمده مدارک منتشر شده انگلیسی است. دانشگاه‏های ایران بیش‏ترین میزان همکاری در زمینه انتشار مدارک علمی را با کشورهای آمریکا و کانادا داشته‏اند.
حسن‏زاده و همکاران (1387) در پژوهشی به بررسی تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه‏های تألیف مشترک در پایگاه وب‏آوساینس تا پایان سال 2007 میلادی پرداختند. یافته‏های آنها حاکی از آن بود که تعداد مقالات نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران در آن پایگاه سیری صعودی داشته و بیش‏ترین تعداد مدارک منتشر شده مربوط به سال 2006 بوده است. مقالات اصیل از لحاظ نوع مدرک بیش‏ترین تعداد را به خود اختصاص داده است. از لحاظ موضوعی بالاترین تعداد مدارک مربوط به جراحی بوده و حوزه ایمونولوژی بیش‏ترین همکاری را در تألیف داشته است.
سبحانی، تبری و طایفه (1387) به بررسی وضعیّت تولید مقالات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در چهار پایگاه اطلاعاتی وب‏آونالج، جهاد دانشگاهی، ایران مدکس و اسکوپوس پرداختند. اطلاعات حاصل از پژوهش آنها در مورد 334 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نشان می‏دهد که در پنچ سال اخیر تعداد مقالات فارسی و لاتین منتشر شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه رشد زیادی داشته است. از مجموع 879 مقاله منتشر شده، بیش‏ترین تعداد مقالات (47/77) مربوط به دانشکده پزشکی است و گروه بیماری‏های داخلی بیش‏ترین تعداد مقالات را منتشر نموده است.
شاهبداغی و شکفته (1388) پژوهشی با عنوان بررسی وضعیّت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نمایه‏نامه‏های استنادی تامسون (آی‏اس‏آی) در سال‏های 1998 تا 2007 انجام دادند. مطالعه آنها نشان می‏داد در مجموع 1431 مقاله از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های مورد بررسی انتشار یافته است. انتشارات مقالات رشد صعودی داشته و در سال 2007 به صورت جهشی بوده است. بیش‌تر مقالات در زمینه فارماکولوژی بوده و سال 2006 بالاترین میزان استناد به مقالات را داشته است. منحنی استناد به مقالات نیز روند رو به رشدی را نشان می‏دهد.
عصاره و باوی (1388) در بررسی وضعیّت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی پژهشگاه صنعت نفت در سال‏های 1382-1368، روند و میزان تولید اطّلاعات علمی این پژوهشگاه را به تفکیک نوع مدارک (طرح‏های تحقیقاتی خاتمه یافته، مقاله‏های ارائه شده، کتاب‏های تألیف و ترجمه شده و پایان‏ نامه‏های هدایت شده) مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آنها حاکی از تولید 3192 اثر علمی می‏باشد. مقالات و سپس طرح‏های تحقیقاتی خاتمه یافته بیش‏ترین نوع تولیدات را به خود اختصاص داده ‏اند. تولید اطلاعات علمی طی سال‏های 1368 تا 1377 روند افزایشی داشته و از سال 1377 به بعد نسبتاً ثابت مانده است. سه موضوع پتروشیمی، مهندسی شیمی و مخازن هیدروکربوری بیش‏ترین تعداد مدارک علمی تولید شده را داشته‏اند.
ابراهیمی و جوکار (1389) به بررسی وضعیّت انتشارات علمی دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‏های کمّی و کیفی علم‏سنجی در سال‏های 2006-1997 پرداختند. نتایج پژوهش آنها حاکی بود از نظر تولید علم بر مبنای کمّی دانشگاه‏های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز و مشهد به ترتیب رتبه‏های برتر را به خود اختصاص داده ‏اند. رتبه‏بندی آنها برای دانشگاه‏های مورد بررسی بر مبنای میزان استنادات دانشگاه‏های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، مشهد و شیراز را رتبه‏های برتر نشان می‏داد. از لحاظ تأثیر استنادی دانشگاه‏های علوم پزشکی مشهد، کرمان، تهران و کرمانشاه و از لحاظ میزان درصد مدارک استناد شده دانشگاه‏های علوم پزشکی مشهد، کرمان، بقیه‏ا… و شهید بهشتی رتبه‏های برتر را داشته‏اند. دانشگاه علوم پزشکی مشهد تنها دانشگاهی است که بر مبنای هر چهار شاخص در فهرست دانشگاه‏های برتر قرار گرفته است.
عصاره و زارع (2010) پژوهشی با عنوان بررسی تولیدات علمی دانشگاه تهران در پایگاه اطلاعاتی وب‏آوساینس در طی سال‏های 1989 تا 2009 انجام دادند. یافته‏ها نشان داد که نویسندگان دانشگاه تهران 6099 مدرک علمی در طی سال‏های مورد مطالعه منتشر کرده‏اند. بر اساس تعداد انتشارات استخراج شده از پایگاه وب‏آوساینس، دانشگاه تهران بیش‏ترین تعداد مدارک را نسبت به دیگر دانشگاه‏های ایران منتشر کرده و در میان دانشگاه‏ها رتبه اول را کسب نموده است.. یافت
ه‏ها هم‏چنین نشان داد 7/82 درصد از مدارک به شکل مقاله منتشر شده‏اند. 6/99 درصد مدارک به زبان انگلیسی نوشته شده‏اند . این مدارک در 1926 مجله منتشر شده است. نرخ رشد انتشارات دانشگاه تهران در هر سال تقریبا 8/37 درصد است. نویسندگان دانشگاه تهران با پژوهشگرانی از 81 کشور همکاری داشته‏اند که نویسندگان کشور آمریکا در مکان اول قرار دارند.
2-2-2-3- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه آزاد اسلامی
سامانیان (1382) در پژوهشی وضعیّت کمّی تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‏های آزاد اسلامی سراسر کشور در سال‏های 1377 – 1375 را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد روند تولید مقالات علمی، اجرای طرح‏های پژوهشی و تألیف کتاب در بین گروه‏های آموزشی در طول سال‏های مورد تحقیق صعودی بوده است. بیش‏ترین تولید اطلاعات علمی از نظر موضوعی به گروه آموزشی علوم انسانی و کم‌ترین آن به گروه آموزشی هنر تعلق داشته است. هم‌چنین از میان مناطق دهگانه دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 که در برگیرنده واحدهای دانشگاهی مستقر در شهر تهران و شهرهای مجاور آن می باشد از تولیدات علمی بالاتری برخوردار بوده است.
زارعی و فامیل‏روحانی (1388) پژوهشی با عنوان علم‏سنجی: بررسی وضعیّت تحقیقات اعضای هیأت علمی دانشگاه‏های آزاد اسلامی منطقه پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی انجام دادند. یافته‏های پژوهش نشان داد که بین سابقه کار آموزشی- پژوهشی و تولیدات علمی رابطه معنی‏داری وجود دارد. بیش‏ترین تولیدات علمی در حوزه علوم انسانی و در قالب مقاله انجام شده است. 4/10 درصد از جامعه پژوهش، تولیدات علمی خود را در مجلات خارجی به چاپ رسانده‏اند. مشکلات اعضای هیأت علمی در مجموع به سه مقوله کلّی تقسیم شده است: مشکلات پژوهشی، مشکلات آموزشی و مشکلات منابع و تجهیزات کتابخانه.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-3- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
مرور پژوهش‌های انجام یافته در خارج کشور نشان می‌دهد تا کنون پژوهشی که تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را در پایگاه وب‌آوساینس بررسی نماید انجام نگرفته است. با وجود این، تحقیقات کلیدی بسیاری در خارج از کشور برای سنجش وضعیّت علم در سطح دانشگاهی و مؤسسه‌ای انجام شده است که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.
روشتن و ملتزر (1981) پژوهشی با عنوان تولیدات پژوهشی، درآمد دانشگاهی و تأثیرات علمی (استنادات) 169 دانشگاه بریتانیا، کانادا و آمریکا (1977) انجام دادند. در این پژوهش 169 دانشگاه بریتانیا، کانادا و آمریکا بر اساس تولیداتشان در همه رشته‏ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. هم‌چنین داده‏هایی در مورد درآمد دانشگاه، سال تأسیس دانشگاه، تعداد مجلات مشترک سال جاری، تعداد دانشجویان، تعداد کل اعضای هیأت علمی، و نیز تعداد انتشارات، میزان اعتبار و استنادات اعضای هیأت علمی بخش روانشناسی گردآوری شد. رتبه بندی 100 دانشگاه برتر سه کشور بریتانیا، کانادا و آمریکا در نمایه استنادی علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی نشان داد که دانشگاه‏ هاروارد؛ دانشگاه تگزاس؛ دانشگاه کالیفرنیا در لس‏آنجلس‏؛ دانشگاه لندن در انگلیس؛ دانشگاه ویسکانسین؛ دانشگاه ایلینوی؛ دانشگاه مینسوتا؛ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی؛ دانشگاه استنفورد و دانشگاه واشنگتن ده دانشگاه پرتولید هستند. یافته‏ها نشان داد از 100 دانشگاه پرتولید، 50 دانشگاه از بریتانیا می‏باشد، در حالی که 11 دانشگاه از کانادا است.
کیم (2000) طی پژوهشی با عنوان تحلیل کتابسنجی تولیدات علمی گروه شیمی دانشگاه ملّی سئول طی سال‎های 1998- 1992 بر اساس داده‏های مؤسسه اطلاعات علمی، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات و دفعات استناد به این مقالات را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد 651 مقاله توسط 29 عضو هیأت علمی سئول منتشر شده و در نمایه استنادی علوم نمایه شده است. 33/88 درصد از این مقالات در نشریات معتبر داخلی و 67/11 درصد مقالات در نشریات خارجی به چاپ رسیده است. علاوه بر این، از مجموع مقالات یاد شده 3/59 درصد توسط یک یا بیش از یک عضو از گروه شیمی این دانشگاه تولید شده است. 3/29 درصد با همکاری اساتید این گروه و سایر اساتید کره‏ای تولید شده است. نیمی از مقالات در مجلاتی منتشر شده که عامل اثرگذاری یک یا بالاتر داشته‏اند. مقالات منتشر شده در مجلات آلمان، ایالات متحده و انگلستان استنادات بیشتری دریافت نموده‏اند.
اوزن (2002) در پژوهشی با عنوان رتبه‏بندی تولیدات علمی مؤسسات بر اساس انتشارات آنها در زمینه علم‏سنجی، اطلاع‏سنجی و کتاب‏سنجی طی سال‏های 1981 تا 2000، به رتبه‏بندی مؤسسات پرداخت. در این پژوهش، ده مجله علمی که مقالات اصلی را در زمینه علم‏سنجی، اطلاع‏سنجی و کتاب‏سنجی منتشر می‏نماید مورد بررسی قرار گرفت. وابستگی سازمانی نویسندگان در تمام شماره‏ها بررسی شد و رتبه‏بندی از طریق دادن اعتبار به نویسندگان مؤسسات بر اساس تألیفات آنها انجام گرفت. یافته‏ها نشان داد که دانشگاه شفلید انگلستان، دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا، دانشگاه لیدن هلند، دانشگاه شهری لندن انگلستان، مؤسسه ملّی علوم، فن‌آوری و مطالعات توسعه هندوستان، دانشگاه ساکس انگلستان، دانشگاه ایلینوی آمریکا، دانشگاه میشیگان آمریکا، آکادمی علوم مجارستان و دانشگاه ایندیانای آمریکا به ترتیب بیش‌ترین توسعه را در زمینه علم‏سنجی، اطلاع‏سنجی و کتاب‏سنجی در طی سال‏های 1981 تا 2000 داشته‏اند.
لی (2003) در تحقیقی به بررسی تولیدات علمی مؤسسه زیست‏شناسی سلولی و مولکولی سنگاپور طی ده سال از بدو تأسیس این مؤسسه پرداخت. در این تحقیق درون‏دادهای تحقیقاتی و هم‌چنین برون‏دادها (انتشارات، دانشجویان فارغ‏التحصیل و اختراعات ثبت شده) مورد بررسی قرار گرفته‏اند. یافته‏های وی نشان می‏دهد مؤسسه زیست‏شناسی سلولی و مولکولی سنگاپور طی ده سال، 395 مقاله تحقیقی، 33 جلد کتاب، 24 مقاله کنفرانس، 4 رساله، 46 فارغ‏التحصیل دکترا و 14 فارغ‏التحصیل فوق لیسانس و 10 پروانه ثبت اختراع داشته است. از نظر ارزش جهانی، مقالات 6/95 درصد از پژوهشگران این مؤسسه در مجلات آی‏اس‏آی منتشر شده است. میزان متوسط استناد به مقالات 25 تا 30 می‏باشد.
ولازو، لنز و دیمیس (2004) در پژوهشی با عنوان تمرکز علوم در دانشگاه‏های دولتی برزیل ارتباط بین نوع دانشگاه، تعداد درجه‏های ارائه شده، تعداد اعضای هیأت علمی و تعداد مقالات منتشر شده را بررسی کردند. یافته‏های آنها نشان داد که طی 20 سال گذشته رشد علم در دانشگاه‏های برزیل سرعت زیادی داشته است. علیرغم وجود دانشگاه‏هایی که توسط بخش خصوصی اداره می‏شوند، پایه و اساس بیش‌تر تحقیقات و انتشارات فنی دانشگاه‏های مورد حمایت دولت هستند. تفاوت عمده دانشگاه‏های دولتی و خصوصی در سرمایه‏گذاری برای دوره‏های بالاتر از لیسانس می‏باشد. هم‌چنین نتایج نشان داد که ارتباط قوی بین تحقیقات انجام شده با همکاران خارجی و میزان استناد به انتشارات وجود دارد که این گرایش از ویژگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای کم‌تر توسعه یافته می‏باشد.

جاکیک و همکاران (2006) در تحقیق خود برو‌‌ن‌دادهای تحقیقاتی دانشگاه‏های کرواسی از 2004-1996، ثبت شده از طریق نمایه گسترش یافته علوم اجتماعی که در زمینه علوم سخت در 6 دانشگاه کرواسی تألیف شده است مورد ارزیابی قرار دادند. آنها در این پژوهش نویسندگانی که بیشتر مورد استناد قرار گرفته‏اند، نویسندگانی که مقالاتی در زمینه طبیعت و علوم منتشر کرده‏اند، و برندگان جوایز نوبل و نشان فیلدز را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که از مجموع 11068 مقاله نوشته شده به وسیله دانشمندان کرواسی، 7527 مقاله توسط دانشمندان دانشگاه‏های کرواسی تولید شده است. از میان 6 دانشگاه، دانشگاه زاگرب، که قدیمی‏ترین و بزرگ‏ترین دانشگاه کرواسی می‏باشد از 5 دانشگاه دیگر تولیدات بیش‏تری داشته است. دانشمندانی که تحقیقاتی در علوم سخت در 6 دانشگاه کرواسی انجام داده ‏اند، در حدود 68 درصد مقالات منتشر شده به وسیله دانشمندان کرواسی را تشکیل می‏دهند. تولیدات کم محقّقان دانشگاه کرواسی، فقدان مقالات با استناد بالا و نبود برندگان جوایز نوبل و نشان فیلدز نشان می‏داد که هیچ کدام از دانشگاه‏های کرواسی جزء 500 دانشگاه معتبر دنیا نیستند.
سلک و هودوزی (2006) در مطالعه‏ای فعالیّت‏های علمی دانشجویان در دانشکده پزشکی براتیسلاوا در سال‏های 2000 تا 2004 : یک مطالعه علم‏سنجی، موفقیّت‏های انتشاراتی مقالات مربوط به فعالیّت‏های علمی دانشجویی که در کنفرانس فعالیّت‏های علمی دانشجویی در دانشکده پزشکی براتیسلاوا در طی پنج سال ارائه شده را ارزیابی کردند. آنها نام نویسندگان اوّل آثار ارائه شده در پاپ مد/مدلاین و وب‏آوساینس مؤسسه اطلاعات علمی تامسون/ نمایه جاری مورد جستجو قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد تعداد کل آثار ارائه شده در کنفرانس فعالیّت‏های علمی دانشجویی 141 عنوان می‏باشد و نقاط انتشاراتی به تدریج در طول سال‏های 2000 تا 2003 افزایش یافته است. در نتیجه فعالیّت‏های تحقیقاتی دانشجویان پزشکی می‏تواند به صورت قابل توجهی برون‏دادهای انتشاراتی دانشکده پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد و باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.
برزکینا و خرنوا (2007) در پژوهش خود با عنوان پایگاه اطّلاعاتی وب‏آوساینس به عنوان یک معیار برای ارزیابی فعالیّت‏های تحقیقاتی دانشمندان بلغارستان، فعالیّت‏های انتشاراتی دانشمندان آکادمی ملّی علوم بلغار، رتبه انعکاس مقالات آنها در پایگاه وب‏آوساینس و داده‏های مربوط به استناد محقّقان بلغاری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که 16119 اثر از دانشمندان بلغاری در سال‏های 2006-1993 در پایگاه وب‏آوساینس به ثبت رسیده است که بیش‌تر این انتشارات (7/54 درصد) متعلق به کارکنان آکادمی ملّی علوم بلغار می‏باشد. رشد فعالیّت‏های انتشاراتی این آکادمی در طول سال‏های مورد بررسی وضعیّت ثابتی نداشته است. به طور متوسط هر دانشمندی در سال 4/1 مقاله منتشر کرده است. بیش‌تر مقالات نویسندگان بلغاری در زمینه علوم فیریکی می‏باشد. رتبه انعکاس انتشارات کارکنان علمی آکادمی ملّی علوم بلغار در پایگاه وب‏آوساینس از 2006-1993 به طور متوسط 10 درصد بوده است. نتایج حاکی از افزایش تعداد استنادات به آثار نویسندگان بلغاری در هر سال می‏باشد.
سووکن، ناگارجان و شارما (2007) در مقاله‏ای با عنوان برون‌دادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی علوم گیاهی در دانشگاه‏های مرکزی هند: یک

92