پایان نامه سرطان سینه:تشخیص آزمایشگاهی سرطان سینه

دانلود پایان نامه های ارشد

روش های تشخیص آزمایشگاهی
1-روش ایمونوهیستوشیمی [1]             2- روش های مولکولی
1-17-1-روش ایمونوهیستوشیمی
ایمونوهیستوشیمی یا بافت‌شیمی ایمنی، نام یک فرآیند برای مکان‌یابی پروتئین‌ها در یاخته‌های یک بافت است.اساس این روش، قرار دادن برش‎های بافتی تحت تأثیر آنتی بادی‎های خاص برای تشخیص یك سری پروتئین خاص می‎باشد. پروتئین‎های مورد نظر از طریق اتصال آنتی بادی‎ها به یك سوبسترای رنگی، شناسایی و حتی تعیین مقدار می‎شوند(قادریان و همکاران.،1389).
ایمونوهسیتو شیمی به دو روش انجام می‎گردد:
الف) رنگ آمیزی بافت‎های آغشته به پارافین
ب) رنگ آمیزی بافت‎های منجمد شده
ایمونوهیستوشیمی در حاضر به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی در شاخه پزشکی و به‌ویژه دانش آسیب‌شناسی  محسوب می شود(قادریان و همکاران.،1389)
روش های مولکولی
روش های تکثیر  اسید نوکلئیک در شرایط آزمایشگاه را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی نمود:
1- روش های تکثیر کاوشگر یا پروب[2]
2-روش های تکثیر پیام[3]
3-روش های تکثیر هدف[4]Tang et al.,1997)).
1-17-2-1-سیستم های تکثیر هدف
در این گروه تکنیک های مهمی همچون واکنش زنجیره ای پلیمراز[5]و انواع آن مانند سیستم تکثیر بر اساس نسخه برداری[6] ،نسخه های پیشرفته TAS به نام همانندسازی سکانس خود نگهدارنده[7] و تکثیر بر اساس رشته جابه جا سازی شونده[8] هم چنین تکنیک هایی مثل RT-PCR وPCR RealTime وجود دارد.در سیستم های تکثیر اسیدنوکلئیک در شرایط آزمایشگاه،مولکول هدف(DNA یا RNA) به طور آنزیماتیک به تعداد زیادی همانند سازی می گردد تا میزانی که بتوان محصول را با روش هایی مثل الکتروفورز در ژل آشکار نمود(شاه حسینی.،1384).
1-17-2-1-الف-RT-PCR
RT-PCR (شکل1-10) یک روش حساس،سریع و قابل اعتماد جهت تجزیه و تحلیل بیان ژن ها است که تا حدی اطلاعات نیمه کمی جهت میزان بیان ژن به وجود می آوردWojdacz et al.,2008)). از دید تئوری درRT-PCR می توان حتی یک مولکول هدف RNA را هم مورد بررسی قرار داد هرچند در عمل مانند هر تکنیک دیگری،حساسیت به دلایل متفاوت ممکن است کاهش یابد.RT-PCR  یک ابزار به غایت ارزشمند جهت بررسی بیان ژن می باشد. در این زمینه می توان از استراتژی های مختلف زیر استفاده نمود(شاه حسینی.،1384):
1-استفاده از پرایمر های ویژه هدف
2-oligo-dt جهت درست کردن کتابخانه cDNA
3-هگزامر تصادفی
4-پرایمر های ویژه 5-cap(شاه حسینی.،1384).
Immunohistochemistry1
Probe Amplification Methods1
Signal Amplification Methods2
Target Amplification Methods3
Polymerase Chain Reaetion(PCR)4
Transcription based Amplification(TAS)5
Self-sustained sequence replication(3SR) 6
Strand Displacement Amplification (SDA) 7
 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه