پیش بینی بهزیستی روانشناختی افراد براساس کیفیت زندگی و مهارتهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد- قسمت ۲

فایل های دانشگاهی

اصول اساسی کیفیت زندگی ۴۱
عوامل موثر بر کیفیت زندگی ۴۳
ابعاد کیفیت زندگی ۴۴
پیشینه‌پژوهشی ۴۵
پیشینه داخلی ۴۵
پیشینه خارجی ۴۹
فصل سوم:روش پژوهش
روش تحقیق ۵۳
متغیرها ۵۳
جامعه آماری ۵۳
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۳
ابزارهای پژوهش ۵۴
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۵۴
پرسشنامه سبک مقابله ای موس و بلینگز ۵۵
روش نمره گذاری پرسشنامه پاسخ های مقابله ای ۵۵
پرسشنامه کیفیت زندگی ۵۶
روش اجرای پژوهش ۵۶
روش آماری تحلیل داده ها ۵۶
فصل چهارم:یافته های پژوهش
یافته های توصیفی پژوهش ۵۸
یافته های استنباطی پژوهش ۶۰
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۷۲
بین بهزیستی روانشناختی با سبک مقابلهای رابطه وجود دارد. ۷۳
بین بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. ۷۴
محدودیتهای پژوهش ۷۵
پیشنهادات ۷۵
پیشنهادات کاربردی ۷۵
پیشنهادات پژوهشی ۷۶
منابع ۷۷
الف) فارسی ۷۷
ب)منابع لاتین ۷۹
پیوست ۸۱

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱ توانمندی‌های شخصی که به عنوان موضوعات اصلی روانشناسی مثبت‌نگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند…………… ۱۷
جدول۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها بر حسب سن…………………………………………………………………………….. ۵۸
جدول ۴-۲ میانگین و انحراف استاندارد متغیر بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………….. ۵۹
جدول ۴-۳ میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای سبک مقابله­ای……………………………………………………………………………… ۵۹
جدول ۴-۴ میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای کیفیت زندگی………………………………………………………………………………. ۶۰
جدول ۴-۵ ضرایب همبستگی متغیرهای سبک های مقابله­ای و بهزیستی روانشناختی………………………………………………….. ۶۱
جدول ۴-۶ ضرایب همبستگی متغیرهای کیفیت زندگی وبهزیستی روانشناختی…………………………………………………………… ۶۳
جدول ۴-۷ نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی توسط سبک مقابله­ای و کیفیت زندگی…………….. ۶۴
جدول ۴-۸ نتایج رگرسیون برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی توسط سبک­های مقابله­ای کیفیت زندگی……………………. ۶۵
جدول ۴- ۹ نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی پذیرش خود توسط سبک مقابله­ای و کیفیت زندگی………………………… ۶۵
جدول۴-۱۰ نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش ­بینی پذیرش خود توسط سبک­های مقابله­ای و کیفیت زندگی…………….. ۶۶
جدول ۴-۱۱ نتایج رگرسیون برای پیش بینی روابط مثبت توسط سبک­های مقابله­ای وکیفیت زندگی……………………………….۶۶
جدول ۴-۱۲نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینیخود مختاری توسط سبک مقابله­ای و کیفیت زندگی…………………………… ۶۷
جدول۴-۱۳ نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش ­بینی تسلط بر محیط توسط سبک­های مقابله­ای و کیفیت زندگی………….. ۶۷
جدول ۴-۱۴ نتایج رگرسیون برای پیش بینی زندگی هدفمند توسط سبک­های مقابله­ای و کیفیت زندگی………………………… ۶۸
جدول ۴- ۱۵نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رشد فردی توسط سبک مقابله­ای و کیفیت زندگی………………………….. ۶۸
جدول ۴-۱۶ نتایج رگرسیون برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی توسط سبک­های مقابله­ای……………………………………….. ۶۹
جدول ۴- ۱۷ نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی توسط سبک مقابله­ای…………………………………….۶۹
جدول ۴-۱۸ نتایج رگرسیون برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی توسط کیفیت زندگی…………………………………………….. ۷۰
جدول ۴-۱۹نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی توسط کیفیت زندگی……………………………………….۷۰
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی بهزیستی روان­شناختی افراد بر اساس کیفیت زندگی و مهارتهای مقابله­ای در دانشجویان انجام شد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود.جامعه ی پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ می باشد. نمونه ای به حجم ۲۵۰ نفر(۱۲۵پسر و ۱۲۵ دختر) نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف)،سبک های مقابله ای(بلینگز) و کیفیت زندگی پاسخ دادند.دادهای پژوهش با شاخص های آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی شامل تحلیل رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS-2l مورد تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد که سبک های مقابله ای کیفیت زندگی با هم توانایی پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارند. همچنین یافته ها نشان داد که بین بهزیستی با سبک های مقابله ای رابطه وجود دارد اما بین بهزیستی و کیفیت زندگی در دانشجویان رابطه معناداری دیده نشد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی از متغییرهای پیش بین و مرتبط با بهزیستی روانشناختی می باشند که این نکته میتوان مورد توجه برنامه ریزی های سلامت روان قرار گیرند.
واژگان کلیدی:سبک های مقابله ای ،کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی.

 

فصل یکم

 

 

مقدمه پژوهش

 

 

مقدمه

 

در عصر حاضر علیرغم تمامی پیشرفت‌های علمی بواسطه‌ی این که جامعه‌ی امروزی بشر دستخوش تحولات سریع و همه جانبه بویژه از لحاظ فرهنگی و سبک زندگیست، بسیاری از افراد در مواجه با مشکلات و حتی در کنار آمدن با مسائل روتین زندگی خود، فاقد توانایی‌های لازم بوده و در برابر فشارهای روانی آسیب‌پذیر نموده، لذا نه تنها در معرض ابتلا به انواع اختلالات جسمی و روانی قرار دارند به علاوه مؤلفه‌هایی همچون بهزیستی[۱]، رضایت از زندگی، امید،شادمانی،خوش‌بینی و سایر ویژگی های مثبت از این دست را که به عنوان سازه‌های مهم و شاخص های سلامت روان[۲] در روانشناسی مثبت‌گرا[۳] مطرح‌اند را کمتر تجربه می‌کنند. اغلب تحقیقات نیز به جای آنکه سلامت روان را بوسیله‌ی اثرات مثبت آن بررسی کنند، از طریق آسیب شناسی روانی، آن را ارزیابی می‌کنند (اینگرسول و همکاران[۴]، ۲۰۰۱).این در حالیست که در روانشناسی علاوه بر اهمیتی که برای پیشگیری قائل می‌شویم به دنبال دستیابی به ویژگی‌ها و کیفیاتی هستیم که سالم، سازگار و در یک کلام مطلوب به شمار می‌آیند- مواردی که نمی‌توان صرفاً از طریق توجه محض به پیشگیری به آنها دست یافت- کما این که این طرز تلقی با تعریف کامل بهداشت روانی نیز مطابقت بیشتری دارد (اندرو اِ ساپینگتون[۵]، ۱۹۸۶، ترجمه حمیدرضا برواتی، ۱۳۹۲). مفهوم بهزیستی روانشناختی[۶] به عنوان رویکردی که روانشناسی مثبت‌نگر به سلامت روان در سال‌های اخیر مطرح کرده بر ویژگی های مثبت و رشد توانایی های فردی تأکید داشته و در واقع بر سلامت ذهنی مثبت دلالت دارد(ریف و سینگر[۷]،۱۹۹۸). ریف[۸](۱۹۸۹) اظهار داشت که سلامت روانشناختی شامل آن چیزی است که فرد به لحاظ روانشناختی نیازمند فاکتورهای مختلف آن است تا با احراز آن بتواند سالم باشد.این خصایص با شخصیت سالم اریکسون موازی میباشد(ولیورا و بوسما[۹]،۲۰۰۴(.بهزیستی روانشناختی در نتیجه ی ترکیب تنظیم هیجانی،ویژگی های شخصیتی،هویت و تجارب زندگی به وجود می آید و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی می‌تواند به فهم جنبه‌های مثبت و رفتارهای سازگارانه ی افراد مختلف جامعه کمک کند.(دستجردی و همکاران،۱۳۹۰). در این بین دانشجویان به عنوان قشر جوان جامعه جزء مهمترین سرمایه‌های انسانی هر کشور هستند که بخشی از بهترین سال‌های عمر خود یعنی سنین جوانی را صرف دوران تحصیل می‌کنند.بسیاری بسیاری از افراد وقتی که به مسیر زندگی خود فکر می­ کنندسال‌های تحصیل در دانشگاه را به صورت سال‌هایی سازنده و با نفوذتر از هر دوره‌ی دیگر بزرگسالی می‌دانند، این تعجب‌آور نیست چرا که سال‌های تحصیل در دانشگاه دوره توجه کردن کامل به کاوش ارزش‌ها، نقش‌ها و رفتارهای دیگر است (لورابرک، ۲۰۰۷، ترجمه یحیی سید محمدی، ۱۳۸۷).با توجه به اینکه دانشگاه و تجربه‌های استرس‌زای مرتبط با آن ممکن است در افزایش مشکلات روانی و رفتاری دانشجویان نقش داشته باشد و نهایتاً مانع از بهزیستی روانشناختی آنها و رشد و پیشرفتشان شود لذا پژوهش‌های بیشتری در خصوص شناخت عامل‌های مثبت و منفی مرتبط با سلامت روانشناختی دانشجویان مورد نیاز است تا بتوان مداخله‌های مؤثری برای افزایش بهزیستی آنها فراهم نمود. شناخت خصوصیاتی که ممکن است باعث تجربه‌های استرس زا در دانشجویان شود می‌تواند گام مهم در جهت توسعه‌ی این مداخله‌ها می‌باشد (بوریس، برچیتنگ، سالسمن و چارلسون[۱۰]، ۲۰۰۹). از جمله مؤلفه‌های مهم در پیش بینی بهزیستی روانشناختی می‌توان شخصیت را نام برد چرا که ویژگی‌های شخصیتی افراد می‌تواند الگوهایی برای پیش‌بینی رفتار و حالت‌های روانی آنها فراهم آورد و تفاوت‌های فردی افراد عامل مهمی است که نشان می‌دهد چرا برخی از افراد بهتر از دیگران با شرایط و متغیرهای محیطی­کنار می‌آیند و از سطوح مختلف انگیزش، رضایت و سلامت روان برخوردارند (رولینسون و همکاران، ۱۹۸۸، به نقل از تقوا و عبدالهی، ۱۳۹۲). عوامل متعددی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان می تواند تأثیرگذار باشد از جمله کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای در سبک های مقابله ای که به طور کلی می توان آن ها را در سه گروه تقسیم بندی کرد : الف – عوامل شخصی ب -عوامل مربوط به دانشگاه ج – عوامل اجتماعی.نکته حائز اهمیت در رابطه با سلامت روانی این است که در چند سال اخیر سازه ها و مفاهیم متعددی با آن مورد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که در این میان می توان به سبک های مقابله ای و سبک هویت اشاره کرد.تاکید مطرح در سلامت روانی بر توانایی های مقابله ای ،به ویژه توانایی مقابله با فشار روانی بر توانایی های مقابله ای، به ویژه توانایی مقابله با فشار روانی به این دلیل است که انسانها همواره در معرض فشار روانی هستند. اگر منبع فشار روانی کنترل و مهار نشود ، فرد در معرض بسیاری از بیماری های جسمانی و روان ی قرار می گیرد(ورلی و لیتینگ[۱۱]، ۲۰۰۲) براساس نظر ( لازاروس[۱۲] ،۲۰۰۰ به نقل از فتی و همکاران،۱۳۸۵) دو نوع مقابله اصلی در برابر فشار روانی وجود دارد. در مقابله مسأله مدار فرد بر عامل فشار آور متمرکز می شود و سعی می کند اقدامات سازنده ای در راستای تغییر شرایط فشارآور یا حذف آن انجام دهد (فتی و همکاران، ۱۳۸۵).در مقابل در مقابله هیجان مدار فرد سعی می کند، پیامدهای هیجانی واقعه فشارآور را مهار کند. کارکرد اولیه مقابله هیجان مدار تنظیم و مهار هیجانی عامل فشارآور است تا تعادل هیجانی فرد حفظ شود.(دافعی،۱۳۷۶).در رابطه با کیفیت زندگی نیز می توان گفت که جوانی یکی از مهم ترین دوره های زندگی افراد به خصوص دانشجویان می باشد که سلامت روان آن ها تأثیر مثبتی بر سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی آنان دارد. در این دوره افراد با تغییرات زیادی ازجمله تغییر در عواطف، احساسات، رفتار، وضعیت جسمی و اقتصادی- اجتماعی مواجه اند. همچنین به دلیل تغییرات در شرایط، سبک و محیط زندگی، دانشجویان در مقایسه با بزرگسالان با مشکلات روانی و اجتماعی بیشتری در زندگی دانشجویی خود روبه رو هستند.بنابراین پرداختن به این امر مهم تلقی می شود و پژوهشگر در این زمینه اقدام به بررسی پیش بینی بهزیستی روان­شناختی افراد بر اساس کیفیت زندگی و مهارتهای مقابله­ای در دانشجویان »دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه کرده است.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

بیان مسأله

 

تقریبا ۶۰سال قبل سازمان بهداشت جهانی، سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفا بیمار نبودن تعریف کرد.سلامت یک مفهوم چند بعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن احساس بهزیستی[۱۳] را نیز در برمی­گیرد احساس بهزیستی یا رضامندی از زندگی به ویژگی مهم روانی که فرد واجد سلامت می بایستی از آن برخوردار باشد اشاره دارد. احساس بهزیستی اصطلاحاً اینگونه تعریف می گردد: احساس مثبت و رضامندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف شغل، خانواده و… است. بهزیستی روان شناختی به معنی قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است. در دهه گذشته ریف و همکارانش الگوی بهزیستی روانشناختی[۱۴] یا بهداشت روانی مثبت را رائه کردند. بر اساس الگوی ریف بهزیستی رواشناختی از ۶عامل تشکیل می­شوند: پذیرش خود[۱۵](داشتن نگرش مثبت به خود)، رابطه مثبت با دیگران[۱۶](برقراری روابط گر و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری[۱۷](احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی)، زندگی هدفمند[۱۸](داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن)، رشد شخصی[۱۹](احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط[۲۰](توانایی فرد در مدیریت محیط) (ریف و کینز[۲۱]، ۱۹۹۵). الگوی ریف به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است(چانگ و چن[۲۲]،۲۰۰۵).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ریف این الگو را بر اساس مرور متون بهداشت روانی ارائه کرد و اظهار داشت مولفه­های الگو، معیارهای بهداشت روانی مثبت[۲۳] است و این ابعاد کمک می­ کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را اندازه ­گیری کرد.بر اساس مطالعات در روان­شناسی مثبت نگر، رضایت از زندگی، رفاه و کیفیت بالای زندگی معمولا در افزایش بهداشت روانی و بهزیستی روان­شناختی موثر در نظر گرفته شده است(ویلنر[۲۴]،۲۰۱۱).