پایان نامه رایگان درمورد شرکت مخابرات، مفهوم فضا

پایان نامه ها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-2 طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………6
1 – 4اهداف مبنای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1 اهداف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6پیشینه تجربی زیست منطقه گرایی ………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………11
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری پژوهش
2-1 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-1-1 توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-2منطقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-3منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-1-4 زیست منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-1-5 مفهوم زیست منطقه……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-2-1 توسعه و فضا…………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-2-1-1 مفهوم فضا……………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-2-1-2 فضا و توسعه فضایی……………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-2تئوری توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-2-1چشم انداز توسعه پایدار منطقه ای……………………………………………………………………………………………..29
2-2-3سرمایه اجتماعی و هویت منطقه ای……………………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-4 هویت مکان…………………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-5 مناسبات اجتماعات محلی و مکان………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-6منطقه و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
2-2-6-1منطقه وحوزه همگن…………………………………………………………………………………………………………………..40
2-2-6-2منطقه کارکردی…………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-2-6-3منطقه برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………………………43
2-2-6-4منطقه کانونی………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-7منطقه بندی وتحدید حدود مناطق……………………………………………………………………………………………………………44
2-2-8. زیست منطقه گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-2-8-1 مروری برتاریخچه زیست منطقه گرایی………………………………………………………………………………………..50
2-2-8-2ساختار زیست منطقه…………………………………………………………………………………………………………………..54
2-3 منطقه بندی در ایران(مروری بر تجارب منطقه بندی کشور)………………………………………………………………………..57
-23-1سابقه منطقه بندی درایران………………………………………………………………………………………………………………………57
-23-2 مهم ترین منطقه بندی ها………………………………………………………………………………………………………………………60
1-2-3-2 . منطقه بندی های طبیعی………………………………………………………………………………………………………….60
3-2-2-1-1منطقه بندی اهلرز…………………………………………………………………………………………………………….60
3-2-2-1-2منطقه بندی جاماب………………………………………………………………………………………………………….60
2-2-3-2 منطقه بندی های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………..62
2-3-2-2-1 منطقه بندی آموزش وپرورش…………………………………………………………………………………………..62
2-3-2-2-2 منطقه بندی جهاد سازندگی……………………………………………………………………………………………..62

2-3-2-2-3 تعیین مناطق محروم………………………………………………………………………………………………………..63
2-3-2-2-4 تعیین مناطق خدمات رسانی…………………………………………………………………………………………….64
2-3-2-2-5 منطقه بندی طرح جامع کشت………………………………………………………………………………………….66 2-3-2-2-6 منطقه بندی طرح جامع تولید وتوزیع پروتئین…………………………………………………………………….67
2-3-2-2-7 منطقه بندی شرکت مخابرات……………………………………………………………………………………………68
2-3-2-2-8 منطقه بندی وزارت نیرو…………………………………………………………………………………………………..69
2-3-2-3 منطقه بندی به منظور تعیین مناطق برنامه ریزی…………………………………………………………………………….69
2-3-2-3-1منطقه بندی بتل……………………………………………………………………………………………………………….69
2-3-2-3-2منطقه بندی طرح کالبدی ملی………………………………………………………………………………………….70
2-3-2-3-3منطقه بندی ستیران……………………………………………………………………………………………………..72
2-3-2-3-4منطقه بندی کلان کشور……………………………………………………………………………………………….74
2-3-2-3-5منطقه بندی گزارش ملی توسعه انسانی………………………………………………………………………….73
2-3-2-4 منطقه بندی سیاسی – اداری کشور………………………………………………………………………………………75
2-3-2-4-1آمایش سیاسی مناطق در ایران ………………………………………………………………………………75
2-3-2-4-2منطقه بندی ایالتی……………………………………………………………………………………………………….77
2-3-2-4-3تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………79
2-3-2-4-4نقش آمایش سیاسی فضادرتوسعه مناطق……………………………………………………………………….81
2-3-3 بررسی پوشش تئوریک زیست منطقه گرایی………………………………………………………………………………………82
2-4 جمع بندی و استنتاج……………………………………………………………………………………………………………………………….86
2-5چارچوب نظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *