<span>Monthly Archives</span><h1>ژانویه 2019</h1>
  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه درمورد فساد عقد//ضمان منافع انسان

  ژانویه 29, 2019

  ضمان منافع انسان

  در ابتدا مناسب است که بگوییم که به دلیل منع خرید و فروش انسان و عدم وقوع آن در جهان کنونی، بحث از مسؤولیت طرف معامله فاسد نسبت به انسان مقبوض وی، موضوعاً منتفی است و ما نیز از طرح بحث در این زمینه خودداری می‌کنیم. موضوع مورد بحث در اینجا فرضی است که منافع انسانی ، مورد معامله فاسد قرار گرفته باشد. در این فرض لازم است منافع فکری، بدنی، فوت شده و تفویت شده را مورد بررسی قرار دهیم. منظور از منافع بدنی همان منافعی است که به عنوان اجاره متداول انسان یا قرارداد کار مورد معامله قرار می‌گیرد و غرض از منافع فکری (عقلی) همان تراوشات فکری است که مورد قرارداد، از جمله قرارداد اجاره و جعاله قرار می‌گیرد.

  البته این نوع منافع با مالکیّت معنوی مانند حق تألیف نسبت به تألیفات خود متفاوت است. چرا که در مورد دوم شخص بدون این‌که طرف قرارداد با کسی قرار گیرد مستقلاً آن را برای خود ایجاد می‌کند، هر چند ممکن است وی بعداً مطابق موضوع مورد بحث آن را مورد معامله قرار دهد؛ ولی در اینجا، فرض حالتی را نموده‌ایم که شخص به عنوان طرف قرارداد، تراوشات فکری خود را در ملکیّت کارفرما یا مستأجر ایجاد می‌نماید. مانند قرارداد تحقیق در ضمینه خاص با یک مؤسسه تحقیقاتی به طوری که اجرت در مقابل مدت زمان مذکور در قرارداد قرار گیرد نه در مقابل حاصل کار فکری. هر چند که تا کنون، احکام این نوع اموال، بر فرض مورد معامله فاسد قرار گرفتن آن، به طور مستقل بررسی نشده است ولی می‌توان آن را تابع احکام منافع بدنی دانست و قائل به تفصیل بین آن‌ها نشد؛ چرا که عرفاً، این موارد نیز مال محسوب شده و نمی‌توان به طور غیر مشروع آن را تملک نمود.

  و اما در خصوص ضمان منافع بدنی، بین فقهای اسلامی اختلاف است. فقهای امامیه بین فوت آن با تفویت یا استیفای آن، تفصیل قائل شده‌اند.

  حضرت امام خمینی(ره) چنین منافعی را مشمول علی‌الید ندانسته است ولی هرگاه شخصی که اجیر دیگری است توسط شخص دیگری به گونه‌ای حبس شود که منفعت مذکور فوت گردد، حابس، ضامن خواهد بود. همین طور است در موردی که وی را مورد استخدام درآورده و از وی استیفای منفعت نماید که در این صورت نیز مانند مورد قبلی، وی ضمان اجرت‌المثل را خواهد داشت ولی در غیر این دو مورد، ولو این‌که شخص متبحّر باشد و محبوس نیز گردد، حابس ضامن نخواهد بود.[1] به نظر می‌رسد که ایشان، نه تنها منافع مذکور را مشمول علی‌الید ندانسته بلکه ضمان منافع نیز مستند به قاعده احترام، تفویت دانسته‌اند.

  بنابراین می‌توان گفت که هرگاه نیروی بدنی یا فکری شخصی، مورد معامله فاسد قرار گیرد؛ نه تنها طرف معامله نسبت به منافع غیر مستوفات، در صورت در صورت تحقق قاعده تفویت،[2] مسؤول است بلکه نسبت به منافع مستوفات نیز به دلیل قاعده احترام مسؤول خواهد بود. با توجه به این‌که استدلال کافی در این ضمینه در مباحث این پایان نامه مطرح نموده‌ایم از بحث بیشتر صرف نظر می‌کنیم.

  در بین فقهای اهل سنّت، حنفیان منافع اعم انسانی و غیر انسانی را به دلیل غیر مالی دانستن آن‌ها و مطابق قاعده «الخراج بالضمان» ضمان‌آور ندانسته‌اند، مگر منافع حاصل از مال موقوفه و مال یتیم و مالی که صاحبش، آن را به مرحله بهره‌برداری رسانده باشد.[3] از نظر مالکیه، حکم غصب منافع با منافع ناشی از عین مغصوبه متفاوت است به طوری که در حالت اول، هر دو نوع منافع فوت شده و استیفاء شده مضمون است ولی در حالت دوم، فقط منافع استیفاء شده ضمان‌آور می‌باشد. آن‌ها منافع انسانی را در صورت استیفاء، مضمون می‌دانند و فوت آن را ضمان‌آور نمی‌دانند.[4]

  شافعیه نیز با این استدلال که غرض اصلی اموال، همان منافع می‌باشد و عدم ضمان آن موجب ظلم و ایراد ضرر به مردم می‌شود، آن را ضمان‌آور دانسته‌اند، ولی در مورد منافع انسانی اختلاف نظر دارند. عدّه‌ی از آن‌ها این منافع را به طور مطلق موجب ضمان دانسته‌اند و عدّه‌ی دیگر قائل به تفصیل شده و فوت آن را بر خلاف استیفاء، ضمان‌آور ندانسته‌اند.[5] مطابق نظر اخیر، آن‌ها از این لحاظ، به فقه شیعه نزدیک می‌باشند با این تفاوت که فرض تفویت را در صورت تحقق ارکان آن مطرح ننموده‌اند.

  از نظر مذهب حنبلی، هر دو نوع منافع به طور مطلق،[6] ولو نسبت به انسان،[7] ضمان‌آور می‌باشند.[8]

   

  [1] ـ خمینی، سیدروح الله، تحريرالوسيلة، جلد 2، ص 165، بنابراین برای چنین ضمانی اثبات تقصیر و رابطه سببیت لازم است.

  [2] ـ یعنی فوت منافع مذکور مستند به فعل طرف مقابل باشد.

  [3]ـ از نظر فقهای حنفی، منافع مال محسوب نمی‌شوند زیرا آنها دارای وجود مادی نیستند بلکه اعراضی هستند که به مرور زمان حادث می‌شوند، هر چند که که قابل تملّک می‌باشند، جمعي از فقها و علمای خلافت عثمانی،مجلةالاحكام العدلیه، مواد 596 – 599؛ به نقل از الزحيلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلّته، جلد 4، ص 121.

  [4] ـ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، چاپ اول، المؤسسه الجامعیةللدراسات و النشر و التوزیع، لبنان ـ بیروت، 1414 ه‍ .ق، ص 137.

  [5] ـ الزحيلى، وهبة، الفقه الاسلامى و ادلّته، جلد 4، ص 122؛ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، ص 140.

  [6] ـ جمعي از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجله الاحكام العدلیه، ماده 1394.

  [7] ـ همان، ماده 1392.

  [8] ـ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، ص 142.

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه درمورد فساد عقد//مؤونه ردّ عین

  ژانویه 29, 2019

  مؤونه ردّ عین

  فقهاي اماميه در این‌که مؤونه رد با مالک باشد یا قابض قائل به تفصیل شده‌اند، برخی معتقدند که اگر مؤونه ردّ اندک باشد بر عهده قابض است و در صورتی که مؤونه ردّ زیاد باشد به موجب ادلّه نفی ضرر بر عهده مالک است.[1]

  برخی دیگر از فقها معتقد هستند که در صورتی که طبیعت ردّ اقتضاء مؤونه داشته باشد بر عهده قابض است و در غیر این صورت بر عهده مالک است.[2] تقریر مطلب به این نحو است که در صورت اول، ادلّه حکمی که طبیعتاً ضرر دارد مانند ادلّه خمس، زکات، صوم، جهاد و غیر ذلک از جمله ردّی که طبیعتاً ضرر دارد ادلّه قاعده ضرر را تخصیص می‌دهد ولی در صورت دوم برعکس، ادلّه قاعده ضرر نسبت به ادلّه احکام حاکم است و سبب تخصیص حکم به غیر موارد ضرر می‌گردد.[3]

  با وجود این‌که کبرای مذکور صحیح است ولی در مورد بحث قابل انطباق نیست زیرا اگر طبیعت ردّ، مؤونه داشت باید در تمام موارد کم یا زیاد مؤونه داشته باشد مانند خمس و زکات، در حالی که گاهی ردّ بدون هیچ مؤونه‌ی تحقق می‌یابد پس ردّ گاهی به مؤونه نیاز دارد و گاهی نیاز ندارد، ادلّه قاعده لاضرر اقتضا دارد که وجوب ردّ اختصاص داشته باشد به مواردی که ردّ به مؤونه نیاز ندارد.[4]

  و اما توضیح تفصیل اول این‌که اگر مقصود از کمی مؤونه، کمی مؤونه است به اندازه‌ای که عرفاً ضرر محسوب نگردد این تفصیل صحیح است و در حقیقت تفصیل در مسأله نیست ولی اگر مقصود او از کمی مؤونه اعم از این صورت است این تفصیل هم صحیح نیست زیرا ادلّه

  لاضرر اختصاص به ضرر زیاد ندارد بلکه چنان‌که ضرر زیاد را از بین می‌برد ضرر کم را هم که عرفاً ضرر محسوب می‌گردد از بین می‌برد.[5]

  بنابراین قول صحیح در مسأله این است که مؤونه چه کم باشد و چه زیاد همه بر مالک است مگر این‌که به حدّی کم باشد که عرفاً ضرر به حساب نیاید در این صورت معنی وجوب ردّ این است که مکلف باید چنین مؤونه‌ی را هم تحمل کند.

  در میان فقهای اهل سنّت هم فقه شافعی به دلیل این‌که احکام مقبوض به عقد فاسد را مانند احکام غصب می‌دانند لذا می‌توان نتیجه گرفت همان‌طور که در باب غصب، مؤونه ردّ به عهده غاصب است و اوست که باید تمام هزینه ردّ را هر مقدار که باشد متحمل شود[6] در نتیجه در مقبوض به عقد فاسد قابض هم باید مال را به مالک ردّ کند و همه مخارج و مؤونات را متحمل شود.

  فقهای شافعی در کتب خود به این نکته اشاره کرده‌اند و حتّی تصریح کرده‌اند که در بیع فاسد قابض باید مال را به مالک ردّ کند و مؤونه ردّ نیز با او است.[7]

  در کتاب «الانوار لاعمال الابرار» که نویسنده آن شافعی است این‌گونه آمده است: «به هنگامی که بیع فاسد است مشتری با قبض، مالک مال نمی‌شود و تصرّف وی در آن روا نیست و باید مقبوض را به مالک ردّ کند و از عهده مؤونه برآید.»[8]

   

  [1] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 181.

  [2] ـ «لو كانت المئونةبمقدار ما يقتضيه طبعا ردّ مال الغير فهو على القابض و لو لم يكن كذلك بأن كانت زایدة عليه فلا يجب عليه و ذلك لأنّ الحكم المجعول إذا اقتضى في طبعه مقدارا من الضّرر فهو مخصّص لقاعدة الضّرر»؛ نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، منیة الطالب في حاشية المكاسب، جلد 1، ص 132.

  [3] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 146.

  [4] ـ «و يرد عليه: أن وجوب الرد في نفسه لا يقتضي أي ضرر، إذ قد يكون الرد غير محتاج إلى المئونة أصلا، فالمئونة أمر قد يحتاج اليه الرد، و قد لا يحتاج اليه ذلك، و إذن فدليل نفى الضرر يقتضي اختصاص وجوب الرد بما لا يحتاج إلى مئونة»؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 125.

  [5] ـ «و من هنا تظهر الحال في تفصيل المصنف ـ أيضاـ فإن تحمل الضرر مرفوع في الشريعة المقدسة. و لا فرق بين قليله و كثيره. نعم لا بأس بالالتزام بكون المئونة على القابض فيما إذا كانت المئونة من القلة بمرتبة لا تعد ضررا عرفا. و لعل هذا هو مراد المصنف من التفصيل الذي نقلناه عنه قريبا»؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 125.

  [6] ـ الرملي، شمس الدين، نهايةالمحتاج إلى شرح المنهاج، جلد 5، دار الفكر، لبنان ـ بيروت، 1404 ه‍ .ق، ص 145؛ السابق، السید، فقه السنة، جلد 3، ص 251.

  [7] ـ «المقبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط او لشرط فاسد یضمنه المشتری ضمان الغصب لانه مخاطب کل لحظة بردّه فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعييب وأجرة مثله للمنفعةوإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة و عليه رده لمالكه و مؤنة رده»؛ عمر بن منصور العجيلي، سليمان، شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، ص 84؛ نووی، محیی الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، جلد 14، ص 234.

  [8] ـ الأردبيلي، يوسف بن إبراهيم، الأنوار لأعمال الأبرار، جلد 1، چاپ اول، دار الضياء، بی جا، 1427 ه‍ .ق، ص 333.

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

  دانلود پایان نامه های ارشد

  جذب انرژی سطوح:-پایان نامه مجتمع زیستی

  ژانویه 29, 2019

  میزان جذب انرژی سطوح

  4-2-1-سطوح قائم

  دیوارهای جنوبی: بیشترین مقدار پرتو آفتاب را در آذر ماه و کمترین میزان آن را در خرداد ماه جذب می کنند. این دیوارها از شهریور تا اسفند پرتو آفتاب را از طلوع تا غروب دریافت می کنند. دیوارهای جنوبی در اواسط تابستان از ساعت 9 صبح تا 3 بعدظهر مورد تابش قرار می گیرند. هنگام ظهر حداکثر پرتو آفتاب بر روی این دیوارها می تابد.

  دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی

  این دیوار ها در زمستان بیشتر از تابستان در معرض تابش آفتاب قرار دارند. در تابستان حداکثر پرتو آفتاب به دیوارهای جنوب شرقی بین ساعات 8تا 9 صبح است و به دیوارهای جنوب غربی بین ساعات 3 تا 4 بعد ظهر می تابد. در زمستان این ساعات به ترتیب از 9 تا 10 صبح و 2تا 3 بعدظهر است.

  4-2-2-سطوح افقی

  شامل بامهای مسطح در تابستان بیشترین و در زمستان کمترین مقدار پرتو مسقیم آفتاب را دریافت می کنند. این مقدار در زمستان حتی کمتر از مقدار تابشی است که دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی در این فصل دریافت می کنند.

   

   

  4-2-3-سطوح شیبدار

  سطوحی که دارای جهت شرقی – غربی هستند در تابستان مقدار پرتو بیشتری دریافت می کنند تا در زمستان. سطوحی که شیب آنها به طرف جنوب است در زمستان بیشترین مقدار پرتو آفتاب را نسبت به سطوح دیگر دریافت می کنند. در بهار و پائیز سطوح شیب دار جنوبی 20 درصد بیشتر از سطوح شیب دار شرقی و غربی در معرض تابش آفتاب قرار می گیرند. به طور کلی سطوح شیب داری که شیب آنها به طرف شمال است در تمام فصل های سال کمترین مقدار پرتو آفتاب را دریافت می کنند.

  4-3-نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی

  فرم به مفهوم مطلق کلمه عبارت است از ترکیب،سازمان و یا شکل هرچیز. در واقع می توان فرم را با فکر و محتوای طرح هماهنگ دانست و شکل را ناشی از نحوه پردازش آن به شمار آورد. بدیهی است انتخاب فرم بر اساس دلایلی صورت می پذیرد و این دلایل منطبق بر خصوصیت، مشخصات و عملکرد بنا می باشند. در حقیقت فرم ساختمان ها ارتباط مستقیمی با فرهنگ،اقلیم،مسائل اجتماعی،روانی و حتی شرایط اقتصادی ملت ها دارد و نشان دهنده و بیانگر محتوای فرهنگی،اقلیمی،اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای است.

  4-3-1-شناخت عوامل موثر در تعیین فرم بلوک ها

  فرم از عناصر اصلی تشکیل دهنده معماری بنا و در غایت محصول نهایی طراحی می باشد. در فرآیند طراحی نیز انتخاب فرم از محصول اولیه می باشد، همچنان که عناصر و مصالح مورد استفاده در بنا نیز نهایتاً با فرم توضیح داده می شوند. در میان عوامل موثر بر تعیین فرم مانند هندسه، عملکرد، زیبایی، پایداری و مسائل ایمنی یک یا چند عامل می تواند بر حسب شرایط و موقعیت،اهمیت بیشتری پیدا کند. از جمله عوامل ضروری برای درک فرم، شناخت مسائل روانشناختی فرم می باشد. روانشناختی دریافت های حسی و بیان بصری در ارتباط با بنای بلند از اهمیت خاصی برخوردار است و در تأثیر فرم بر فرد بیننده نقش مهمی ایفا می کند.[1]

  4-3-2-فرم های متداول

  طبق تقسیم بندی فرانسیس چینگ اصولاً فرم های ساختمانی از نوع فرم های مادی،هندسی و سه بعدی به حساب می آیند و به طور کلی به دو دسته اصلی منظم و نامنظم تقسیم می شوند.

  4-3-3-فرم های منظم

  فرم هایی هستند که تابع قوانین هندسی مشخص بوده و تشکیل یافته از ساختاری می باشند که اجزای آن به صورت هماهنگ و منظم به هم مربوط شده باشند. که اجزای آن به صورت فرم های ساده تر و منظم تر و دقیق تر درک می شوند.

  4-3-4-فرم های نامنظم

  از ساختار هندسی برخوردار نمی باشند و اجزای آنها از نظر کیفیت غیر مشابه بوده و با یکدیگر به صورت هماهنگ مرتبط نمی باشند.

  از سوی دیگر فرم های منظم مورد استفاده در بناهای بلند را می توان از نظر نحوه ارتباط فضاها و عملکرد به دو دسته تقسیم نمود:

  1-فرم های متمرکز         2-فرم های نواری

  4-3-5-هندسه زبان فرم

  هندسه وسیله ای است که می توان با بهره گیری از آن به اهداف طراحی در ایجاد فرمی هماهنگ،متناسب و پایدار دست یافت. هندسه بیانگر زبان طراحی و محتوای مفاهیم طراحی معماری یک بنا می باشد و نقشی اساسی در ایجاد فرم مورد نظر ایفا می نماید. فرم مناسب در بنا با استفاده از یک هندسه معقول می تواند مزایای بسیاری در سایر زمینه ها ایجاد نماید که از آن جمله باید به رفتار مناسب ساختمانها در برابر نیروهای قائم و افزایش استحکام و پایداری بنا در برابر نیروهای جانبی مانند باد یا زلزله اشاره نمود.

  [1] گلابچی،محمود(1376)”معیارهایی برای طراحی و ساخت ساختمانهای بلند”نشریه هنرهای زیبا،شماره 9،دانشگاه تهران

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

  دانلود پایان نامه های ارشد

  اماره ی رسمی بودن سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

  ژانویه 29, 2019

  – اعتبار و قدرت اثباتی

  الف– اماره ی رسمی بودن سند

  سند را به اعتبار ظاهر آن، مانند : امضای دو طرف و مهر و امضای سر دفتر و اعلام و ثبت و شماره ی آن در دفاتر اسناد رسمی ، باید رسمی شناخت . باید بیان کرد که ظاهر ، اماره ی رسمی بودن سند است ، یا اصل صحت چنین اقتضا دارد که سند رسمی باشد و هر کس مدعی بطلان یا عادی بودن سند رسمی است ، بار اثبات را به دوش دارد[1].

  ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده

  سند تصدیق امضا شده سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است . بنابراین ، باید مفاد و مندرجات سند را از تاریخ و امضای سند جدا ساخت:

  1. در مورد آنچه در سند اعلام شده ، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار ، سند عادی است : نه قابلیت اجرا دارد و نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد . با وجود این ، چون امضای سند رسمیت دارد ، در دعوای مربوط به اصالت سند ، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاء کننده انکار می کند . به بیان دیگر ، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده ی امضا کنننده است . پس ، اگر امضا کننده بخواهد مفاد سند را انکار کند ، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد : در نتیجه رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می کند که سند اصالت دارد ، مگراینکه خلاف آن ثابت شود و انکار و تردید ساده ، امضا کننده را معاف از اثبات نمی کند . دیوان عالی کشور در حکم اصراری 3532 – 17/12/43 نظر می دهد که : نظر به اینکه طبق ماده ی1301 ق . م . امضاء ذیل سند علیه امضا کننده دلیل است و فرجامخواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می شود»[2].
  2. امضای سند و تاریخ امضاء را مأمور رسمی احراز می کند و خلاف آن را جز با ادعای جعل نمی توان ثابت کرد . زیرا ، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت پذیرفته است ، به منزله ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است .

  بند هفتم- سند عادی

  بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء

  قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است : پس از ارائه تعریف سند رسمی در ماده ی 1287 ، در ماده ی 1289 می خوانیم که : « غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است » پس ، در تعریف سند عادی می توان گفت : « سندی است که بدون دخالت مأمورر رسمی ، به وسیله اشخاص عادی ، تنظیم و امضا می شود » . امضاء عبارت از ترسیمی شخصی است که بطور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند . به همین جهت ، امضا باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد . اثر انگشت نیز وسیله ی امضا است که گاه ضرورت و اصالت پیدا می کند . اشخاصی که سند را تنظیم و امضا می کنند ، ولی ، گاه نیزسند حاوی عمل حقوقی است که به وسیله ی اعلام یا انشاء کننده امضا می شود : مانند وصیت نامه که به وسیله ی موصی تنظیم و امضا می شود ، یا وکالتنامه ای که موکل به وکیل می دهد تا به هنگام ضرورت آنرا اجرا کند ، یا اجرای نیابت ازسوی وکیل و ولایت از سوی پدر یا اقرار نامه ای که حکایت از وجود دین یا شناخت نسب یا وقوع عمل حقوقی دارد ، یا پذیرش ترکه از سوی یکی از وارثان ، یا نامه های خصوصی که میان بازرگانان یاسایر اشخاص مبادله می شود و حاوی ایجاب و قبول و پیشنهاد گفتگو و گاه اقرار به اعمال حقوقی یا تعهد به کاری است یا خود رویداد حقوقی است . ( مانند نامه ی حاوی افتراء و توهین و تهدید به قتل . ) .

  امضا ممکن است در نسخه های قراردادی به وسیله ی کپی نقش ببندد و محصول مستقیم دست امضاء کننده نباشد . به بیان دیگر ، تمام نسخه های سند کپی شده نسخه ی اصلی محسوب می شود و در حکم تکرار امضا است . با وجود این ، بعضی تکرار امضا را به منظور پرهیز از هرگونه شبیه سازی و تقلب ، ضروری می دانند و جانب احتیاط را رعایت می کنند . رویه ی قضایی ثابتی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می رسد که عرف ، نظر احتیاط آمیز را ترجیح می دهد و رویه ی اداری و قضایی سند کپی شده را نسخه ی اصلی نمی داند .

  بدین ترتیب ، اسناد عادی انواع گوناگونی دارد و ممکن است حاوی قرار داد یا ایقاع و اخبار و انشاء یا رویدادی حقوقی باشد و رکن مشترک و پایه ی اعتبار همه ی آنها امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده ی قاطع او را به صدور سند نشان می دهد ، چنان که ماده ی 1304 ق . م . امضای سند تعهد را به طور ضمنی ، رکن آن سند به شمار آورده است و بر همین مبنا ، اعلام می کند : « هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد ، آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است ، در صورتی که در نوشته مصرع باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است » و از مفهوم آن بر می آید که سند امضا نشده ، یادداشت خصوصی است و سندی به زبان نویسنده نیست و حداکثر ممکن است در نظر دادگاه از قرائنی باشد که دلایل دیگر را تقویت یا تکمیل می کند . همچنین، در ماده 216 ق.آ.د.م. انکار و تردید سند عادی متوجه خط یا مهر یا اثر انگشت منتسب به خوانده است .

  خط نیز ممکن است منسوب به دیگری باشد ، ولی امضا پیوسته منسوب به خوانده یا نماینده ی قانونی او است و بیگانه در آن راه ندارد. سند بی امضا قدرت اثباتی ندارد و ناتمام است و تنها می تواند طرح ساده ی اقدامی به شمار آید . با وجود این ، گاه ممکن است قانون یا عرف اقدامی را در حکم امضا بداند و نوشته ی بی امضا را سند اعلام کند ؛ چنان که ماده 281 ق . م  قید دین در دفتر بازرگان را به منزله ی اقرار کتبی می داند و ماده ی 1297 ق . م دفتر تجارتی در روابط ناشی از معاملات بازرگانی و در دعوای میان دو تاجر سند محسوب می کند . همچنین ، ممکن است در تعهدی مشترک اعتبار امضای هر شریک منوط به امضای همه شریکان یا متعهدان مشترک شود و به تنهایی اثر نداشته باشد[3].

  [1]. همان، ص 298.

  [2]. آرشیو حقوقی کیهان ، 1343 ، ص 4 . 2 .

  [3]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص318.

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه تعدیل قيمت سهام/تاریخچه گزارشگری مالی

  ژانویه 29, 2019

  تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی

  استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای انجام تصمیم‌گیری عقلانی، هم در بخش انتفاعی و هم در بخش عمومی به عنوان یکی از اهداف گزارشگری مالی کارکنان توجه تمامی مجامع بین‌المللی تهیه و تدوین استانداردها و مفاهیم نظری حسابداری بوده است.

  به‌عنوان‌مثال، انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1966 در شرحی از تئوری حسابداری. حسابداری را فرآیند تشخیص اندازه‌گیری و گزارش اطلاعات اختصاصی به نحوی که برای استفاده‌کنندگان از این اطلاعات، امکان قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم آورد، تعریف کرده است و سه هدف زیر را برای حسابداری عنوان کرده بود :

  1- تصمیم‌گیری در مورداستفاده از منابع محدود و تعیین هدف‌های واحد انتفاعی

  2- ایفای وظیفه مباشرت و ارائه گزارش‌های مرتبط به منابع

  3- تسهیل ایفای وظایف اجتماعی و اعمال کنترل

  تصمیم‌گیری معمولاً با ارزیابی انتظار وقوع رویدادها در آینده مرتبط است. صرف‌نظر از به‌کارگیری روش‌های خام یا روش‌های پیچیده پیش‌فرض برای ارزیابی انتظارات آینده این روش‌ها را می‌توان مدل ها تصمیم‌گیری نامید. ظرفیت و توان ارائه اطلاعات مفید برای فرآیند تصمیم‌گیری مرتبط با آینده را اصطلاحاً توان پیش‌بینی می‌نامند. بنابراین مهمترین هدف حسابداری تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است. در بیانیه شماره چهار هیئت اصول حسابداری نیز حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه و ارائه اطلاعات کمی درباره واحدهای اقتصادی است که بدواً ماهیت مالی دارد و قاعدتاً باید برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مفید باشد، تعریف شده است. کمیته تروبلاد[1] که توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا به منظور تدوین هدف‌های صورت‌های مالی بیان نموده بود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری مالی هدف‌های کلی گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات به منظور تصمیم‌گیری‌های مفید تجاری و اقتصادی قلمداد نموده است. دیدگاه مشترک میان گزارش‌های مطرح‌شده در بالا به تفاهم رسیدن حرفه حسابداری درباره لزوم مفید و مربوط بودن صورت‌های مالی برای تصمیم‌گیری‌های استفاده‌کنندگان است (سروش نیا، 1393).

  [1]– Trueblood

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه استراتژی منابع انسانی:قلمرو اصلی روابط کارکنان

  ژانویه 29, 2019

  قلمرو اصلی روابط کارکنان و نقش منابع انسانی

  زیر سیستم روابط با کارکنان به صورت زیر شکل میگیرد: شیوه های که سازمان به سه مساله میپردازد: مسائل مربوط به ماهیت کنترل و هماهنگی، درجه یا میزانی که انتظار میرود کارکنان هدفهای سازمانی را همانند هدف خود بدانند و سر انجام ایجاد توازن بین رعایت مقررات و اجرای اصل برابری در سازمان.تصمیم های مدیریت در باره این سه مسئله در تعداد زیادی از قلمرو های این زیر سیستم متجلی می گردد. اما نخست ما باید این واقعیت توجه کنیم ، که هدف های سیستم روابط کارکنان متفاوتندو پی بردن به تفاوت این هدف ها اهمیت زیادی دارد،زیرا شیوه عمل این زیر سیستم در مورد سه مسئله اصلی روابط کارکنان ،تا حد زیادی،به هدف های این زیر سیستم بستگی دارد.در برخی از سازمان ها هدف اصلی این زیر سیستم این است که شیوه اعمال کنترل دیوان سالاری را تسهیل کند و نسبت به رعایت مقررات به وسیله کارکنان اطمینان یابد. در برخی دیگر از سازمان ها هدف اصلی زیر سیستم مزبور این است : باید موانعی را که به صورت بالقوه بر سر راه اثربخشی سازمان وجود دارند، از میان برداشت. در یک چنین سازمان هایی، اگرچه هدف های اصلی روابط کارکنان این است که، از یک سو، کنترل اعمال شود و از سوی دیگر، مقررات رعایت گردد، ولی سعی می شود بااستفاده از دانش کارکنان مسائل اصلی و کلیدی سازمان حل شود(و این کار از طریق برنامه ای صورت میگیرد که کارکنان در امور سازمان دخالت میکنند). سر انجام در برخی سازمانها ، هدف اصلی این است که موضوع وابستگی و تعهد فرد به سازمان تقویت شود و در این راستا دو هدف پیشین تامین گردد(یعنی اعمال کنترل و تعهد کارکنان و حذف موانعی که بر سر راه اثر بخشی سازمان قرار دارد).(بامبرگر و مشلوم،1384،ص 187)

   

  2-2-4-5-1) نگرش مدیریت منابع انسانی به روابط کارکنان

  فلسفه مدیریت منابع انسانی به شکل توصیه های زیر ترجمه شده است که اساس مدل مدیریت منابع انسانی برای روابط کارکنان را تشکیل می دهد:

  • عاملی برای ایجاد و توسعه تعهد کارکنان: در اختیار گرفتن قلب و ذهن کارکنان برای ترغیب آنها به شناخت بهتر سازمان، به تلاش بیشتر به نفع سازمان و به باقی ماندن در کنار سازمان و بنابراین تضمین این که آموزش و پرورش آنها برای سازمان مفید و سودآور خواهد بود؛
  • تاکید بر منافع دو طرف: ابلاغ و نشر این پیام در سراسر سازمان که ما همه در کنار هم و با هم هستیم و این که منافع مدیران و منافع کارکنان یکی است (نگرش تساوی گرا)؛
  • سازماندهی شکل های مکمل ارتباطات، مثل کار گروهی همراه با چانه زنی سنتی و گروهی: یعنی مستقیما نزدیک شده به کارکنان به عنوان فرد یا گروه به جای برقراری ارتباط با آنها از طریق نمایندگانشان؛
  • تغییر رویه از چانه زنی گروهی به سوی قراردادهای فردی؛
  • بهره گیری از تکنیک های افزایش مشارکت کارکنان مثل تکنیک چرخه های کیفیت[1] یا گروه های بهبود[2]؛
  • فشار و تاکید پیوسته بر کیفیت: مدیریت کیفیت جامع؛
  • افزایش انعطاف پذیری در قراردادها و موافقت های کاری، از جمله توجه به چندمهارتی بودن برای فراهم آوردن امکان بهره گیری موثر از منابع انسانی و گاهی توافق با برخی از آنها برای تامین و تضمین امنیت شغلی آنها به ویژه کارکنان شایسته؛
  • تاکید بر کار گروهی؛
  • هماهنگ ساختن شرایط برای همه کارکنان(آرمسترانگ، 1381، ص 284).

  در جدول زیر ابعاد ناهمانندی کلیدی روابط صنعتی سنتی و مدیریت منابع انسانی توسط گست (1995) ارائه شده است(آرمسترانگ، 1381، ص 286).

  [1] – Quality Circles

  [2] – Improvement groups

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:افتتاح بانك صادرات

  ژانویه 27, 2019

  شروع كار اولين شعبه و افتتاح بانك صادرات و معادن ايران

  استقرار بانك در محدوده بازار تهران كه مركز معاملات و گردش پولي بيشتري بود در جلسه‌اي تصويب گرديد، اما اجاره محلي با موقعيتي مناسب در بازار، مستلزم پرداخت مبلغي كلان بابت هزينه سرقفلي بود كه در توان مالي بانك نبود بدين جهت موافقت شد براي شروع كار، يك ساختمان استيجاري به مساحت حدود 200 متر مربع، با چند اطاق در طبقه دوم سراي بنايي بازار تهران، واقع در كوچه تكيه دولت كوي مرغيها، با پرداخت هفتاد هزار ريال سرقفلي اجاره شود تا بعدها با توانايي و امكانات مالي بيشتر، محل مناسبتري براي شعبه بازار تهيه گردد كه در 22 آبان 1331 شعبه يك بازار افتتاح شد و در آبان 1337 مالكيت و انتقال آن به شعبه فعلي بازار عملي گرديد.

  بانك صادرات و معادن ايران روز 15 شهريورماه 1331 با شماره 3832 به ثبت رسيد و اولين اقدام هيات مديره انجام تعميرات و تغييراتي در محل استقرار اولين شعبه بانك بود كه با برداشتن ديوارهاي بين سه اطاق از هفت اطاق، يك سالن معاملات به ابعاد 12*8 با پنج باجه براي دريافت و پرداخت و انتقالي چكهاي واگذاري افتتاح حساب به وجود آمد و تعداد 4 اطاق براي بايگاني و تداركات «جهت لوازمات ضروري و ملزومات و مطبوعات» و اطاق مديريت عامل و هيات مديره در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد كه ساختمان بانك جلوه بسيار آبرومندي داشته باشد.

  آنگاه آگهي افتتاح بانك صادرات و معادن ايران در روز 22/8/1331 انتشار يافت و در فاصله 15 شهريور تا 22 آبان ماه 1331 مقدمات اجرايي كار از استخدام كارمند تا ارتباطات و هماهنگي با ساير بانك‌ها فراهم شد. در روز افتتاح، موسسين و كارمندان بانك كه 25 نفر بودند به گرمي از مراجعين پذيرايي كردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنايع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات كوتاه مدت با نرخ بهره و كارمزد كمتر، علاقه آنها را نسبت به انجام معاملات با بانك صادرات و معادن ايران جلب نمودند و با تلاشي پي‌گير براي شناساندن بانك به مردم فعاليت كردند و در پايان همان سال آنچه كه از ترازنامه بانك مشهود است، مجموع سپرده‌هاي مردم حدود 17 ميليون و ششصد هزار ريال و اعتبارات و تسهيلات اعطايي حدود 67 ميليون ريال و مجموع دارايي‌هاي بانك 44 ميليون و 200 هزار ريال و سود ويژه بانك حدود هفتصد هزار ريال بوده است. در حاليكه از سرمايه 20 ميليوني آن فقط 10 ميليون پرداخت شده بود.

  با اين ترتيب پايه‌هاي بانك پي‌ريزي و پس از آن آيين‌نامه‌هاي معاملاتي و كارگزيني و غيره به تدريج تدوين شدند و براي مدير عامل و اعضاي هيات مديره بانك، كه تا پايان سال 1331 حقوق و دستمزدي دريافت نمي‌داشتند، ارقام 5000 ريال و 3000 ريال و براي كارمندان 1000 ريال تا 2000 ريال حقوق و مزايا پيش‌بيني گرديد و مشاوران حقوقي انتخاب گرديدند(سایت بانک صادرات).

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه درمورد زنجیره تامین:عوامل موثر بر رقابت پذيري

  ژانویه 27, 2019

  عوامل موثر بر رقابت پذيري

  1.عوامل محيطي

  عامل محيطي به عنوان پارامتر تاثيرگذار بر رقابت پذيري،  در حوزههاي مختلف اقتصادي – سياسي حضوري فعال داشته و در ابعاد مختلف كلان بين الملل، ملي و خرد قابل طرح و بررسي است كه در اين ميان، عوامل محيطي كلان اساساً به مجموعه عواملي كه بر بنگاه تاثير گذاشته و از حيطه كنترل آن خارج ميباشند(مانند عوامل سياسي، اقتصادي و…). اشاره دارد. عوامل محيطي ملي، اهداف فوق را در ابعادي كوچكتر و در سطح ملي تعقيب و دنبال ميكند. عوامل محيطي خرد به محيط نزديك به سازمان ودر واقع بازار ميپردازد و در عين حال، عوامل تشكيل دهنده آن از ارتباط تنگاتنگ با بنگاه و فعاليتهايش برخوردار است نظير پويايي هاي مربوط به بازار، فناوري، مشتري، رقابت و نهايتا پوياييهاي مربوط به خود بنگاه ( 2011 , Goran etal) بر اين اساس، محيط كلان- بين الملل نقش زيرساخت را براي محيط ملي ايفا ميكند و چنان چه تحولات به وجود آمده در حوزه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي بين الملل بتواند آثار مثبتي در حوزههاي چهارگانه داخلي بر جاي بگذارد در اين شرايط محيط ملي نيز مي تواند منجر به ايجاد پويايي در حوزههاي بازار، فناوري، مشتري و رقبا شده و پويايي خود بنگاه را نيز به ارمغان بياورد در غير اين صورت چنان چه تغييرات محيط كلان- بين الملل به گونه اي رقم بخورد كه هم خواني لازم را با محيط ملي نداشته باشد با فرض ثبات در وضعيت محيط ملي امكان ايجاد مزيت رقابتي آن هم از نوع پايدار وجود نخواهد داشت و اين امر در ميان مدت آثار سويي بر پوياييهاي محيط خرد بر جاي خواهد گذاشت ( ,2009 Aszlo & Ulbert).

   

  2.عوامل درون سازماني

  به عوامل قابل كنترل داخل يك سازمان يا بنگاه اقتصادي اطلاق مي شود كه خود متشكل از سه عامل كليدي نگرش مبتني بر منابع، نگرش مبتني بر بازار و نگرش مبتني بر دانش مي باشد. از عوامل درون سازماني موثر در فضاي رقابتي ميتوان به مواردي همچون ساختار سازماني، استراتژي، سيستم،سبك مديريت، كاركنان و نيز فرهنگ اشاره نمود ( 2002 ,  Webster).

  1.2. رويكرد مبتني بر منابع

  يكي از رويكردهاي مرتبط با رقابت پذيري، رويكرد مبتني بر قابليت يا منابع است كه اساسا بر نقش عوامل داخلي سازمانها در تاثيرگذاري بر توان رقابتي آنها تاكيد دارد. اين ديدگاه عملكرد سازماني و موقعيت بازار را تابعي از ويژگيهاي سازماني دانسته و رابطه بين مشخصه هاي سازماني و نتايج عملكردي را بررسي مي كند. بر پايه اين ديدگاه، منابع سازمان شامل همه دارايي ها، قابليت ها، فرآيندهاي سازماني، مشخصه ها و ويژگي هاي سازمان، اطلاعات و دانش تحت كنترل مجموعه است كه سازمان را قادر به تدوين و اجراي استراتژيهايي براي بهبود كارايي و اثربخشي و در يك كلام بهره وري مي كند(مهری ، 1383).

  2.2.رويكرد مبتني بر بازار

  در ديدگاه مبتني بر بازار، بنگاهها به منظور كسب مزيت رقابتي پايدار، بايستي مشتري گرا، بازارگرا، نوآور و در عين حال كارآفرين بوده و نيز گرايش بالايي به يادگيري داشته باشند. بر اين اساس، گرايش به بازار، منبعي مهم براي نيل به مزيت رقابتي آن هم از نوع پايدار محسوب مي شود (., 2003 Liu etal). همچنين در اين رويكرد، ساختار صنعت، عاملي موثر در كسب توان رقابتي آن تلقي مي شود فلذا هدف غايي اين رويكرد، در وهله اول شناسايي نيازها و خواسته هاي مشتري و سپس عرضه كالاها و ارائه خدمات براي تحقق آن نيازها و خواسته ها به گونه اي متمايزتر از شركتهاي رقيب است، به طوري كه مسير حركت فعاليت ها از محيط بيرون (بازار) به سمت محيط درون (كسب سود و رضايت مشتري)  جريان مي يابد. امروزه استراتژي بسياري از شركت هاي موفق و پيشرو بر پايه مشتري گرايي استوار بوده و مشتري گرايي در رديف فرهنگ سازماني و برنامه ريزيهاي استراتژيك شركت طبقه بندي مي شود (عباسی ورحیمی،1391).

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

  دانلود پایان نامه های ارشد

  شیوه ارزیابی تفکر غیرمنطقی//پایان نامه رضایت زناشویی

  ژانویه 26, 2019

  شیوه ارزیابی تفکر غیرمنطقی

  چندین آزمون برای ارزیابی باورهای غیرمنطقی در دسترس است که از مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • SPB
  • ABS
  • RBT
  • TBT

  در این قسمت توضیحات مختصری راجع به هر یک ارائه می شود :

  • زمینه یاب باور های شخصی (SPB) برای سنجش ایده های غیر منطقی بکار می رود این آزمون خود سنجی شامل 50 سوال است که در یک مقیاس 6 درجه ای، نمره گذاری می شود نمرات بالاتر نشانگر باور غیرمنطقی بالاتر است. ضریب آلفای گزارش شده برای کل آزمون 89 % است تست دارای پایایی کافی در فواصل کوتاه مدت می باشد این آزمون توسط کازینودر سال 1986 تهیه و مجددا تهیه ومجددا در سال 1989 اصلاح گردیده است.

  2- مقیاس نگرش و باورها (ABS) برای  ارزیابی میزان باورهای غیرمنطقی، به گونه ای که درمانگر منطقی – هیجانی بتوانند از آن استفاده کنند، ساخته شده است.مقیاس نگرش ها و باورها یک ابزار بالنسبه جدید است که زیاد مورد آزمون واقع نشده و بنابراین ممکن است با مقیاس های پیشین ساخته شده برای سنجش باورهای غیرمنطقی قابل مقایسه نباشد. برای بررسی چهار نوع باور غیرمنطقی با سه محتوای متفاوت، ساخته شده است در موقع اجرای این آزمون از آزمودنی ها خواسته می شود که میزان موافقت یا عدم موافقت خود با هریک از موارد آزمون را در مقیاس 5 درجه ای نشان دهند. برای مثال اگر اشخاص مهم مرا دوست نمی دارند به این دلیل است که من دوست داشتنی نبوده و آدم بدی هستم، هر سوال از مقیاس نگرش ها و باورها بر طبق دیدگاه آلبرت الیس (1977) معرف یکی از فرایندهای باور غیرمنطقی است. تفکر آرزومندانه، تفکر ترسناک، فاجعه آمیز، خودارزیابی کلی و تحمل ناکامی پایین واز نظر محتوا، موارد این مقیاس برای منعکس کردن

  انواع محتواهای زیر تهیه شده :

  پذیرش و تایید، موفقیت، شکست، آسودگی، ناکامی، نتایج تحلیل های آماری نشان می دهند که مقیاس نگرش ها و باورها دارای ثبات درونی قابل قبول و همچنین اعتبار همزمان کافی برای مقاصد پژوهشی است.

  3-  سیاهه رفتار منطقی (RBT) یک پرسشنامه 37 سوالی است که یک شاخص کلی از میزانباورهای غیرمنطقی و نیز شاخص های از 11 عامل باورهای غیر منطقی به طور جداگانه  در اختیار می گذارد در RBT نمره ی بالا نشانگر سطح بالاتر باور غیرمنطقی است. اینسیاهه توسط شورکی، وتیمن در سال 1977 ساخته شده است.

  4-  آزمون باورهای غیر منطقی (TBT)لازمه انجام پژوهش پیرامون ارتباط بین پریشانی هیجانی وباورهای غیر منطقی، در اختیار بودن تکنیکهای قابل قبول و معتبر برای  ارزیابی باورهای غیر منطقی است گرچه برای این منظور چندین ابزار که دارای این شرایط هستند وجود دارد اما در آزمونباورهای غیر منطقی جونز(1969) در مقایسه با ابزارهای دیگر، دارای وسیعترین کاربردبوده وبیشتر از دیگر ابزارهای موجود تحت بررسی و مطالعه واقع شده است و مشخص گردیده کهدارایروایی کافی می باشد(اسمیت و همکاران، 1984).

  نظر به اینکه در پژوهش حاضر از آزمون (TBT) استفاده شده به جهت پرهیز از اطاعه کلام توضیحات لازم در خصوص این ابزار به فصل سوم واگذاری می شود.

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه درباره ازدواج سفید/:جرایم ارتکابی در ازدواج سفید

  ژانویه 26, 2019

  جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی

  می توان جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را در چهار مورد بررسی قرار داد.

  3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد

  این نوع جرایم ارتکابی را می توان عدم ثبت واقعه ازدواج و عدم رعایت مقررات قانونی مدنی بیان نمود. اینک به بررسی هر یک از جرایم می پردازیم.

  3-7-1-1-عدم ثبت واقعه ازدواج

  ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 47 قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده 46 قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:« کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده است کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد‌».

  عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است كه به صورت ترك فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:« در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است».

  بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. ازدواج دائم با همسر دوم اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت می‌گیرد. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. مطابق ماده 17 همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد. در خصوص قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاح که از سوی همسر دوم اقامه می‌گردد، بین قضات اختلاف نظر می‌باشد. اکثریت معتقدند این دعوی قابل استماع است؛ زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج طبق قانون ملزم به ثبت آن می‌باشد، اما اقلیت قضات معتقدند چون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود این شرایط می‌توان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد؛ اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح است. در این حال کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح، محروم کردن بی‌دلیل و بدون وجه شرعی و قانونی زن دوم از حق ثبت واقعه نکاح است»(زراعت:1393، ج1، 501).

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

   

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه درمورد بزهکاری؛پیشگیری از جرم رشد مدار

  ژانویه 26, 2019
  جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار

  یکی از اساسی‌ترین بخش‌های پیشگیری رشدمدار، توجه به جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم است. سرمایه‌گذاری جدی و اساسی در کشورهای مختلف در باره پیشگیری از جرم صورت گرفته است. از لحاظ نظری این‌که آموزش و پرورش چه جایگاهی را در عرصه پیشگیری از جرم می‌تواند داشته باشد، به این صورت قابل تبیین است. اساسا ارتکاب جرم یعنی نقض هنجارهای اجتماعی، بروز رفتار نا‌هنجار از فرد و انحراف از معیارهای مقبول اجتماعی. این خمیر مایه اولیه جرم است. این‌که فردی مقررات اجتماعی را نقض می‌کند بعد در نوع شدید خود نقض مقررات کیفری تلقی می‌شود.

  به عبارت بهتر جرم، نقض آن دسته از مقررات اجتماعی است که جامعه برای آن ضمانت‌اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است و آن رفتار را در حقیقت با مجازات جزا می‌دهد. حالا چگونه می‌شود که فردی ارزش‌های اجتماعی را یاد می‌گیرد، آنها را درونی می‌کند ودر نهایت خود را با این ارزش‌های اجتماعی وفق می‌دهد و در نتیجه مرتکب جرم نمی‌شود؟ براساس توالد و تناسل انسان‌های جدیدی وارد جوامع می‌شوند و به عنوان اعضای جدید جامعه باید ارزش‌های جامعه به آنان آموزش داده شود و باید آنان این ارزش‌های اجتماعی را یاد بگیرند و در خود درونی کنند. یعنی علاوه بر این‌که آن ارزش‌ها را یاد می‌گیرند، آنها را بپذیرند و اجرا کنند.

  در این جا اولین نهادی که می‌تواند در انتقال ارزش‌های اجتماعی به اعضای جدید جامعه موثر باشد، خانواده است که طبیعتا کودک زمانی که به دنیا می‌آید، اولین محیط اجتماعی که وی در آن پا می‌گذارد،‌ خانواده است. در این گروه کوچک اجتماعی کودک ارزش‌های اجتماعی را در قالب رفتار، گفتار و عملکرد پدر و مادر و به طور کلی سلوک زندگی خانوادگی را یاد می‌گیرد. اما از آن‌‌جایی که اصولا ممکن است پدر و مادر در زمینه تعلیم و تربیت متخصص نباشند و شاید حتی خود پدر و مادر طفل ارزش‌های اجتماعی را ندانند یا به آنها عمل نکنند و یا شخصیت آنان یک شخصیت ساخته‌شده و کاملی نباشد که عمدتا هم خانواده‌ها در جامعه ما این‌گونه هستند، بزرگ می شوند، به سن ازدواج می‌رسند و ازدواج می‌کنند و اسمشان پدر و مادر می‌شود، بدون این‌که از توانایی لازم برای پدر و مادر بودن برخوردار شوند. یعنی قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم برای پدر و مادر بودن را آموزش ندیده‌اند.

  نخست این که، پدر و مادر تخصص لازم برای تربیت و آموزش کودکان خود را ندارند و دوم این که روش انتقال مفاهیم اجتماعی به کودکان را ندانند و از طرف دیگر خودشان دارای سطوح مختلف تربیتی و آموزشی بوده‌اند. مثلا فرض کنید که پدر و مادر شخصی سطوح بالای تحصیلی را طی کرده است. در این صورت فرزند زیرنظر این دسته از والدین بزرگ می‌شود و ارزش‌های اجتماعی را به گونه‌ای خاص از آنان دریافت می‌کند و در عمل آنان می‌بیند. از طرف دیگر ممکن است کودکی باشد که از والدین بی‌سواد متولد شده باشد. وی بزرگ می شود و جامعه‌پذیری خاص دیگری را تجربه می کند. به همین خاطر دولت‌ها و جوامع برای آن‌که یک ساز و کار واحد و منظمی برای انتقال ارزش‌های اجتماعی به کودکان فراهم کنند، نهادی را به نام آموزش و پرورش تعریف کرده‌اند آموزش و پرورش هم این وظیفه را دارد که ارزش‌های اجتماعی را به کودکان و نوجوانان منتقل کند. شاید مهمترین اثر آموزش و پرورش را این بدانیم که دولت‌ها آن را به عنوان راهکاری برای انتقال ارزش‌های اجتماعی به نسل جدید مقرر کرده‌اند. [1]

  در قانون تاسیس آموزش و پرورش در کشور ما نیز به خوبی معین شده است که هدف از آموزش و پرورش صرفا این‌که کودکان خواندن و نوشتن یاد بگیرند، نیست.

  این موضوع در ماده 1 قانون تاسیس آموزش و پرورش آمده است و در آن بر این موضوع تاکید شده است که رساندن کودکان از لحاظ شکوفایی استعداد و توانایی‌ها به حدی که به عنوان یک فرد موثر بتوانند در جامعه ایفای نقش کنند، یعنی وظیفه تعلیم و تربیت به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است. در ماده 1 قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش در کشور ما تصریح شده است که هدف و در واقع مسئولیت آموزش و پرورش علاوه بر سوادآموزی، رشد فضایل اخلاقی، تزکیه در دانش‌آموزان، تبیین ارزش‌های اسلامی و پرورش دانش‌آموزان براساس آنها، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان، تقویت روحیه تحقیق و ابتکار و فعالیت، توجه نداشتن صرف به مدارک تحصیلی از جمله اهداف آموزش و پروش تبیین شده است.[2]

  [1] – محمدزاده ، پیشین، ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱ ttp://just1.persianblog.ir/post/

  [2] -قانون تاسیس آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگي هاي متعدد

  ژانویه 26, 2019

  خلق و خوي طفل و دلبستگي

  خصوصيات طفل نيز در ايجاد يك رابطه ماندني بين او و مراقبش و ماهيت تعاملات آنها      بي تاثير نيست. براي مثال، يك طفل توانمند و پاسخده بيشتر احتمال دارد مادرش را وادار كند پاسخهاي مناسبي بدهد. اطفالي كه معاشرتي نيستند با مادرشان كمتر تعامل برقرار مي كنند و همين امر زمينه ساز بروز دلبستگي مضطربانه در آنها مي شود.

  مهمترين خصوصيات موثر طفل در دلبستگي خلق و خوي اوست. تفاوت هاي فردي كودكانه در واكنش هايشان نيز بر نحوه پاسخدهي والدين تاثير مي گذارد.

  وقتي مادر با طفل سروكار دارد كه تحريك پذير و تندخو نيست رفتار بسيار مثبت تري خواهد داشت تا وقتي كه فرزندش هميشه تندخو و تحريك پذير است.

  مادران كودكان بدعنق يعني كودكاني كه تند خو، ناراحت، نق نقو و عصبي هستند غالبا پاسخدهي كمتري دارند و در نتيجه زمينه ساز دلبستگي مضطربانه مي شوند. اطفالي كه دلبستگي مضطربانه اي دارند بيشتر گريه مي كنند ، توجه طلب ترند و هيجانات منفي تري بروز مي دهند.

  احتمال ايجاد دلبستگي توام با ايمني در كودكان خوش خلق بيشتر است.

  يكي از طرفداران برجسته نقش مهم خلق و خو به نام جروم کیگان[1](1982) براي توصيف گرايش برخي از اطفال و خردسالان به گوشه گيري ابراز هيجانات منفي در برابر آدم ها محل ها اشيا و رويدادهاي جديد و اصلاح بازداري رفتاري[2]  استفاده كرده است . اين گونه اطفال براي تطبيق با وضعيت جديد به وقت زيادي احتياج دارند و در وضعيت هاي جديد بايد به مادرشان نزديك باشند سطح هورمون كورتيزول آن ها كه نشانگر فشار رواني است نيز در وضعيت هاي جديد افزايش مي يابد . تندخويي و تحريك پذيري اوليه طفل دلبستگي مضطربانه او و بازداري رفتاري با هم رابطه دارند دلبستگي توام با مقاومت نشانگر ميزان بالايي است و اجتناب نشانگر پايين بودن بازداري (كاپلان، 2003).

   

  دلبستگي هاي متعدد

  نوباوگان به افراد آشناي متعددي دلبسته مي شوند، نه فقط به مادران ، بلكه به پدران، خواهر – برادرها و پرستاران.

  نوزاد طي سال اول زندگي دلبستگي را بر اساس سلسله مراتب از اشخاصي كه در دسترس هستند و سطح اضطراب جدايي كه تجربه مي كند شكل مي دهد. براي مثال اگر مادر به عنوان شخص اصلي مورد دلبستگي در دسترس نباشد، در زمان خطر يا تهديد، كودك مي تواند براي امنيت هيجاني به سمت شخص مورد دلبستگي ثانويه برود .

  اگرچه بالبي امكان دلبستگي هاي متعدد را در نظريه خود مطرح كرد، اما باور داشت كه نوباوگان تمايل دارند رفتارهاي دلبستگي خود را به سمت يك نفر هدايت كنند، به ويژه زماني كه رنجور هستند (خوشابي و ابوحمزه ،1385).

  [1] – Kigan ,J.

  [2]–  behavioral in habitation

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه جرایم ثبتی/:جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی

  ژانویه 26, 2019

  جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی)

  مـطابق مـاده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310: «هر یک از مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی مـحسوب و بـه مـجازاتی کـه بـرای جـعل و تزویر‌ اسناد‌ رسمی مقرر‌ است، محکوم خواهد شد:

  اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

  ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.

  ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

  رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را ‌مقدم‌ یا موءخر در دفتر ثبت کند.

  خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت‌ را‌ معدوم‌ یا مکتوم کند یا ورقـی از آن دفـاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر‌ ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

  سادساً: اسناد انتقالی را با‌ علم به عدم مالکیت‌ انتقال‌ دهنده ثبت کند.

  سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نـداشته و یـا از سندیت افتاده، ثبت کند.

  در ابتدا لازم است توضیحاتی ـ هرچند مختصر ـ درباره سند و جعل اسناد ارایه شود.

  اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده 1284 قـانون مـدنی عبارت است از هر نوشته کـه در مـقام دعوی یا دفاع قابل استناد‌ باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مـانند رمـزها و علاماتی که دو یا چـند نـفر‌ برای‌ روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی‌ که بـر صـفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنانکه فرقی نمی‌نماید‌ که‌ بر‌ صفحه حکّ شده بـاشد یـا‌ آن‌ کـه‌ به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گـفته شود، باید‌ آن‌ نوشته‌ قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل‌ در‌ دادرسـی قـرار گـیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را‌ به‌ کار‌ برد، خواه آن کـه ‌دعـوایی مطرح نشده باشد یا آن‌ که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال نـدهند، مـانند قـباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب‌ نمی‌گردد. “[1]

  طبق‌ ماده 1286 قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عـادی. و مطابق ماده 1287 همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی یا در نزد سایر مـأمورین رسـمی در حدود صلاحیت آنها و بر‌ طبق‌ مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده 1289 قانون مدنی، غیر‌ از‌ اسناد‌ مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

  اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین‌ انواع‌ جعل اسـت و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم‌ حقوقدانان‌ بویژه‌ دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از‌ مسایل‌ مهمّ حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مـردم اعـم از روابط مالی‌ و غیر‌ مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که‌ مفاد‌ آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی‌ خـود‌ را‌ طـی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین‌ شرط‌ استحکام‌ آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.

  جای تردید‌ نیست‌ اسنادی که دستخوش جعل و تـزویر قـرار می‌گیرند، طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب‌ لطمه‌ به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل‌ است‌ که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده‌ است. توسعه‌ روزافـزون روابـط تـجاری و سیاسی و علمی‌ بین‌ افراد و اجـتماعات، تـنظیم و تـبادل اسناد بی‌ شماری‌ را موجب‌ شده‌ است. جعل و تزویر در مندرجات این‌ اسناد‌ روز به روز به همان نسبت رو بـه افـزایش و تـوسعه می‌باشد‌ و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی‌ جـعل اسـناد از مسایل‌ مهم‌ و مورد بحث حقوق کیفری‌ جدید‌ می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری‌ را کـه کـلاًّ یـا بعضاً‌ در‌ نوشتجات‌ درج می‌شوند مورد‌ بحث‌ قرارداده و دروغهای ساده‌ و قابل اغـماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری‌ است‌ تفکیک نماید».[2] و در همین رابطه‌ نظر‌ به اهمیت‌ و تفوق‌ و مزایایی کـه اسـناد‌ رسـمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسمی‌ مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر‌ از‌ مرتکبین‌ جرم‌ جعل‌ و تزویر در‌ اسناد‌ عادی در نظر گرفته است. چـنانچه مـجازات جـاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین 532 و 534 قانون‌ تعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، حبس از یک تا پنـج‌ سـال‌ یـا‌ جزای‌ نقدی‌ از‌ شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عـادی حـبس از شـش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی می‌باشد.

  [1] امامی، دکتر سید حسن، حقوق‌ مدنی، ج 6، ص 65.

  [2] سلیمان پور، محمد؛ جعل اسناد در حقوق ایران‌ و از نظر حقوق تطبیقی، ص 1

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه درمان مبتنی بر تعهد/خانواده و شکلگیری عزت نفس

  ژانویه 26, 2019

  نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس:

  در بحث منشأ عزت نفس به نقش ارزیابی دیگران در شکل گیری عزت نفس اشاره شده در اینجا به دلیل اهمیت ارزیابی های والدین و نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس به توضیح آن می پردازیم.

  پلهام[1] (1988) در این باره می نویسد: روان شناسان تحول بر نقش قاطع تجارب عاطفی اولیه به ویژه رابطه مادر با کودک در تعیین احساسات و هیجانات خود تاکید دارند.

  به اعتقاد آنان قبل از اینکه نظام شناختی نود و افکار مربوط به ارزشمندی خود تکوین یابد پذیرش کودک بر عزت نفس تاثیر می گذارد.

  رومهاری [2] (1986) نیز در این باره می گوید: راجرز کسی که اصطلا ح پذیرش با توجه مثبت غایر مشروط را به کار برد. اولین کسی است که مستقیماً در مورد نقش روابط خانوادگی در شکل گیری مفهوم خود و عزت نفس صحبت نموده است. راجرز مفروض داشت که عزت نفس بالا از محیط خانوادگی که محبت را به اطاعت یا موفقیت فرد مشرو نمی کند ناشی می شود. والدین کودکان با عزت نفس بالا به طور غیر مشروط و فقط به خاطر کودکان به آنان محبت و عشق می ورزند و آنها را به همه ویژگیهایی که دارند می پذیرند.

  پروین نیز معتقد است که (1989) همچنان که بیشتر نظریه پردازان اتفاق نظر دارند زیر بنای عزت نفس در خانواده نخستین سالهای زندگی بر اثر نگرش و از رفتار والدین نسبت به کودک ایجاد می شود. حال سوال مهم این است که کدام یک از رفتارها و نگرشهای والدین در شکل گیری عزت نفس موثر است. به نظر می رسد که تعادل والدین و کودک در سه زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اولین حیطه به میزان پذیرش، علاقه و عاطفه و گرمی ابراز شده نسبت به کودک مربوط می شود.

  به طور کلی اکثر نظریه پردازان نظر دارند که پذیرش یا توجه مثبت غیر شرطی پیش نیاز اصلی عزت نفس مثبت است.

  حوزه حساس دوم در تعادل والدین و فرزندان بر آسان گیری و تنبیه مربوط است. اطلاعات موجود نشان می دهد که والدین کودکان عزت نفس بالا خواسته های مشخصی و روشنی دارند که با عزم راسخ اعمال می شود.

  والدین کودکان با عزت نفس پایین بر خلاف این الگو کمتر راهنمایی می کنند و معمولاً به جای پاداش از تنبیه استفاده می کنند.

  حوزه حساس سوم در تعامل والدین و کودکان در مورد اعمال رویه های دموکراتیک است والدین کودکانی که عزت نفس بالایی دارند مجموعه قوانین گسترده ایی برقرار
  می کنند و اشتیاق زیادی به عمل آنها دارند. ولی این رفتارها در محدوده تعیین شده غیر اجباری و با پذیرش حقوق و عقاید کودک همراه است. والدین کودکان با عزت نفس پایین محدویتهای نامشخصی را تعیین می کنند. در روشهای متفاوت مستبد، سلطه جو، طرد کننده و سازشی ناپذیر هستند.

  اتکینسون[3] (1967) می گوید کوپراسمیت از مطالعه نوجوانان به این نتیجه می رسد که علاقه عمیق به کودکان و پذیرش آنها مشخص کردن دقیق محدود اعمال آنها و راهنمایی بر اساس قوانین روشن، آزادی در اعمال فردی که در این محدوده مشخص قرار دارد. رفتار غیر تنبیهی و احترام به عقاید کودکان تا حد زیادی در رشد عزت نفس بالا دخیل است.

  چابرت [4] (1991) نیز در این باره می نویسد: در یک مطالعه کردار رابطه با عزت نفس و رفتار انضباطی والدین در 50 پسر و 84 دختر بررسی شد. پسرانی که نمرات  بالاتری در عزت نفس گرفتند گزارش کردند که مادرانشان با محبت بوده، به فعالیت های آنها علاقه داشته و سوء استفاده کلامی کمتری داشته اند دختران با عزت نفس بالا گزارش کرده بودند که والدینشان هر دو به فعالیتهای آنها علاقه مند بوده، تحسین بیشتری به کاربرد و سوء استفاده کلامی پرهیز کرده اند همچنین این دختران بیان کرده اند که مادرانشان با محبت بوده و آنان را به استقلال بیشتری ترغیب کرده و دخترانی که پدرانشان را سخت گیر گزارش کرده اند نمرات عزت نفس پایین تری داشته دانستند.

  [1] Poilham

  [2] Romhari

  [3] Atkinson

  [4] CHabert

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه

  دانلود پایان نامه های ارشد

  پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/آلودگي نوری

  ژانویه 26, 2019

  آلودگي نوری

  منظور از آلودگی نوری، وجود نورهاي مصنوعي است كه در زمان يا مكان نامناسب از استاندارد خود خارج شده و با كيفيت نامطلوب محيط زيست و آسمان شب را آزاردهنده و آلوده ميسازند.

  گسترش نامناسب و بي‌رويه شهرها، استفاده گسترده از لامپ‏هاي غير استاندارد، عدم آگاهي مردم در استفاده صحيح از نور و وسايل توليد كننده آن و سياست‏هاي نادرست مديريت شهري در به‏كارگيري نور در معابر و گذرگاه‏ها، سبب بروز آلودگي نوري در شهرها شده است. با گذشت سال‌ها از اختراع لامپ و منابع نوري، بسياري از مردم كره زمين نمي‏دانند كه استفاده از اين وسايل و منابع الگوي مصرف داشته و سوء مصرف آن‏ها، اثرات مخربي بر زندگي انسان و حيوانات مي‏گذارد.

  منابع اصلی نور مصنوعی عبارتند از:

  • لامپ‏هاي بخار جيوه‌اي.

  این لامپ‏ها به دليل يكنواختي پراكنش نور از كيفيت خوبي برخوردارند و استفاده از آن‏ها آسيب‏هاي كمتري دارد.

  • لامپ‏هاي سديم كم فشار

  این لامپ‏ها مضرترين نور را دارند، زيرا نور حاصل از تجزيه آن‏ها تك رنگ است و مانند نور خورشيد از 7 رنگ تشكيل نشده است، اين در حالي است كه تحقيقات نشان مي‏دهد، نوري براي سلامت ما بهترين است كه بيشترين شباهت را به نور خورشيد دارد.

  بررسی‌ها نشان می‌دهد که  آلودگی نوري بر زندگی انسان، جاندارن و گیاهان می‌تواند تاثیرگذار باشد که در ذیل به آن اشاره شده است. (نصر آزادانی, و غيره 1388)

  • اثر بر روی انسان

  از آنجایی که ساعت درونی بدن که کنترل کننده سيستم‏هاي زيسـتي و ريتـم‏هاي رفتـاري مثل چرخه خواب و بیداری، حرارت بدن و… می‏باشد با طلوع و غروب خورشید هماهنگ است، هر نوع نور مصنوعی که خللی در تاریکی حاصل از نبود خورشید یا ماه وارد کند باعث بروز افسردگی، استرس، كاهش تمركز فكر، تضعيف دستگاه ايمني بدن و کاهش آستانه تحمل در انسان می‌شود. هورمونی در انسان ترشح می‌شود که وظیفه کنترل رشد غدد سرطانی را بر عهده دارد. میزان ترشح این هورمون در شب 10 برابر میزان آن در روز می باشد اما حتی کمترین مقدار نور مخصوصاً نور آبی ترشح آن را متوقف می‌سازد. یکی از سرطان‏های شایع این هورمون سرطان سینه است. این سرطان مقدار 48% در پرستاران و زنان شب کار، بیشتر مشاهده شده است.  (نصر آزادانی, و غيره 1388)

  تابش نور مزاحم خیابان‌ها به اتاق خواب، روشن بودن چراغ خواب در اتاق یا آباژور در پذیرایی از مواردی هستند که می‏توانند منجر به آسیب شوند.

  به طور خلاصه آلودگی نوری می‏تواند در دراز مدت باعث عوارض ذیل شود:

  • آسيب‌هاي چشمي
  • بروز استرس و اضطراب
  • كاهش تمركز فكر
  • بر هم خوردن ساعت دروني بدن و تضعيف دستگاه ايمني
  • افـزايش احتمـال ابتلا به انـواع سرطـان

  لازم به يادآوري است كه نور بيش از اندازه نیز می‏تواند باعث كاهش آستانه تحمل، خیرگی و افسردگي شود.

  • اثر بر روی گياهان و جانوران

  در قرن گذشته وسعت و شدت استفاده از نورهای مصنوعی به طوری افزایش یافته است که تاثیرات مهم و اساسی بر روی زیست شناسی و اکولوژی گونه‏های موجود در طبیعت گذاشته است. لازم به ذکر است که بین آلودگی نوری نجومی که باعث محدود شدن دید نسبت به آسمان می‏شود و آلودگی نوری اکولوژیکی که باعث تغییر نور طبیعی در اکوسیستم‏های خاکی و آبي می‏شود تفاوت وجود دارد. بعضی از عواقب فاجعه بار نور برای برخي از گروه‏های جانوری شناخته شده هستند؛ همانند مرگ پرنده‌های مهاجر در اطراف ساختمان‏های بلند روشن، گم شدن لاک پشت‌ها دریایی به دلیل وجود نورهای موجود در ساحل‌های محل تولدشان و ايجاد اختلالات رفتاري در كرم‌هاي شب‏تاب در اثر طيف نور ممتد.

  در نوعی تقسیم‏بندی، گیاهان به دو دسته نورپسند و سایه‏پسند تقسیم می‏شوند. هر گیاه بنا به این تقسیم‏بندی مقدار معینی نور برای زندگی و فتوسنتز لازم دارد که به حیات خود ادامه دهد. برای سایه پسندها 27 لوکس و نورپسند ها 4200 لوکس نور در طول روز برای زندگی كافی است. اما تاباندن نورهای لیزری در میادین یا هر نوع رساندن نور به گیاهان در ساعات تاریکی موجب بر هم خوردن حالت موازنه در گیاهان شده و ادامه زندگی آن‏ها را به خطر می‌اندازد. همچنین گیاهان میل دارند ساقه خود را به سمت منبع نور بکشانند، این مساله می‌تواند موجب رشد نامطلوب آن‏ها شود.

  درختان برگ ريز كه برگ‌هايشان در روزهاي پاييزي مي ريزد تحت تاثير نور غير طبيعي موفق نمي‌شوند رنگ‌هاي پاييزيشان را نشان دهند.

  اين آلودگي‌ها در پروژه‌هاي عمراني- شهري كه در شب‌ فعاليت دارند به علت استفاده از نورهاي مصنوعي زياد مصداق پيدا مي‌كند. از اين رو بايد از استفاده لامپ‌هاي غيراستاندارد جهت نورپردازي در شب خودداري شود .  (اداره‏بهداشت،ایمنی‏ومحیط‏زیست‏وزارت‏نفت 1384)

  لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

  ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))