منابع مقاله درمورد مسئولیت پذیری-دانلود کامل پایان نامه

پایان نامه های روانشناسی

موزش گیرنده : تمامی کلاس

7- زمان : 20 دقیقه
ب) فعالیت شاگردان
یکی از دانش آموزان داوطلب را پای تابلو می آوریم با نشان دادن دارو به او از او می‌خواهیم در مورد آن توضیحاتی ارائه بدهد . و همچنین می‌توانیم در صورت لزم راهنمایی‌هایی را به او ارائه دهیم.
مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروهی
روش : فعال – مشارکتی
رسانه : دارو و پنی سیلین
فعالیتهای معلم : نظارت و راهنمایی دانش آموزان – کمک به دانش آموز داوطلب « در صورت نیاز »
گروه های یادگیرنده : تمامی کلاس
فعالیتهای شاگردان : بحث و گفتگو در موردمطالب ارائه شده
مدت : 10 دقیقه

ج) ارزشیابی مرحله‌ای و انجام تمرینات ضروری
از دانش آموزان « مثلاً به گروه‌های سه نفره تقسیم شده‌اند » می‌خواهیم که سه نوع از آزمایشات انجام شده درکلاس را به صورت گروهی انجام دهند و ضمن بحث کردن در مرد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهای همدیگر گوش دهند و آراء یکدیگر را نقدکنند .
مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروه های کوچک
روش : فعال – بحث و گفتگو
رسانه : مواد لازم جهت انجام آزمایش ( واکسن – دارو و…..)
فعالیتهای معلم: نظارت و راهنمایی گروه ها و تشریح وظیفه و مسئولیت هر فرد در گروه.
گروه های آموزش گیرنده : تمامی دانش آموزان در گروه های 4 نفره
فعالیتهای شاگردان :انجام تمرینات گروهی – مسئولیت پذیری و ارائه نتایج به صورت نوشته یا ثبت شده .
مدت زمان : 5 دقیقه
جمع بندی مطالب تدریس شده :
در پایان هر درس آنچه حائز اهمیت است این است که معلم به ارائه خلاصه بپردازد.
معلم باید درس را مرور و کارهای دانش آموزان را تقویت کند . معلم در این قسمت نکات مهم تدریس شده را یادآوری می کند .
مدل کلاس : گروه های کوچک
روش : مشارکتی ،‌بیانی وتوضیحی به صورت دایره‌ای
رسانه : کتاب درس ، مواد و وسایل آزمایش
فعالیتهای معلم : توضیح مطالب و نمایش آنها
گروه های آموزش گیرنده : تمامی گروه ها
فعالیتهای شاگردان : گوش دادن به معلم – پرسش از معلم
مدت زمان : 10 دقیقه

دادن تکلیف و پایان درس :
از شاگردان می‌خواهیم در مورد راه های جلوگیری از بیمار شدن تحقیقی نوشته و در جلسه بعد همراه بیاورند .
1- مدل کلاس : معمولی 2- روش : فعال
رسانه : کتاب درسی ، قلم و وسایل مورد نیاز 4- فعالیت معلم : تعیین تکلیف
5- گروه های آموزش گیرنده : کل کلاس 6- فعالیت شاگردان : انجام تکلیف و ارائه به معلم 7- مدت : 5 دقیقه
نام و نام خانوادگی تهیه کننده : گلناز احمدی تاریخ تدریس : 12/12/ 86
شماره طرح درس : 2 موضوع درس : علوم تجربی
کلاس : پنجم ابتدایی روش : مشارکتی
مدت تدریس : 45 دقیقه عنوان درس : انسان و محیط زیست
هدف کلی : شناخت محیط زیست
رئوس مطالب : الف : محیط زیست ب: اثر انسان بر محیط زیست
هدفهای جزئی :
1- شبکه غذایی چیست ؟ 2- بعضی منابع جبران شدنی و بعضی منابع جبران نشدنی هستند .
الف)‌ هدفهای رفتاری در حیطه شناختی
دانش آموز بتواند اثر انسان بر محیط زیست را شرح دهد (‌کاربرد )
دانش آموز بتواند تفاوت بین منابع جبران شدنی و جبران نشدنی را بدون کمک معلم بیان کند .(‌ درک )
راه های محافظت از محیط زیست را بیان کند .( کاربرد )

جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه شناختی

شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه شناختی
دانش فهمیدن کاربرد تجزیه و تحلیل ترکیب ارزشیابی
1
×

2
×

3
×

ب) هدفهای رفتاری در حیطه روانی حرکتی
1- دانش آموز بتواند بدن کمک معلم شبکه غذایی را ترسیم کند .( اجرای مستقل)
2- دانش آموز به راحتی بتواند یک زنجیره غذایی را روی مقوا کشیده و به کلاس بیاورد. (‌اجرای مستقل )
3- دانش آموز بتواند با دقت اثرات انسان بر روی محیط زیست را مطالعه کرده و برای بچه‌ها توضیح دهد (‌دقت )
جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه روانی حرکتی
شماره‌هدف‌ها تقلید اجرای مستقل دقت هماهنگی عادی شدن حرکات
1
×

2
×

3
×

ج) هدفهای رفتاری در حیطه‌ عاطفی
1- دانش آموز به سوالات گوش می‌دهد ( دریافت )
2- دانش آموز در بحث کلاسی به طور فعال شرکت می‌کند (‌ارزش گذاری )
3- دانش آموز نسبت به صحبتهای معلم و همکلاسی‌ها علاقه نشان می دهد (‌واکنش )
4- دانش آموز برای شرکت در بحث کلاسی داوطلب می‌شود (‌سازماندهی ارزشها )
5- دانش آموز تکالیف را با دقت انجام می‌دهد (‌سازماندهی ارزشها )

جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی
شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه عاطفی
دریافت واکنش و پاسخ دادن ارزش گذاری سازماندهی ارزشها تبلور یا درونی شدن ارزشها
1 ×

2
×

3
×

4

×
5

×

پیش بینی رفتار ورودی
قسمتهای اصلی دستگاه عصبی مغز و نخاع هستند .
مفهوم نزدیک بینی ودوربینی .

ارزشیابی تشخیصی :
الف ) آزمون رفتار ورودی :
قسمتهای اصلی دستگاه عصبی را شرح دهد .
نزدیک بینی و دور بینی را توضح دهد .
پیش آزمون که شامل :
کاراندامهای حسی چیست ؟
دستگاه عصبی چه وظیفه‌ای بر عهده دارد .
نتیجه : پاسخ سوال 1و 2 مثبت و سوالات 3و4 منفی هستند.
نقطه شروع تدریس: از شماره 3 تدریس شروع خواهد شد .

مراحل تدریس و تنظیم محتوا
1- آمادگی و ایجاد انگیزه : معلم ضمن سلام و احوالپرسی و با توجه به حضور و غیاب دانش آموزان و نیز صحبت کردن در مورد موضوعات گوناگون ، یک طرح از دستگاه عصبی انسان و همچنین یک طرح از ساختمان چشم را به بچه‌ها نشان می‌دهد .
1- مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروهی
2- روش: نمایشی و توضیحی
3- رسانه : طرح‌های کشیده شده و پرسش از شاگردان
4- فعالیتهای معلم : سوال پرسیدن از دانش آموزان
5- گروه های آموزش گیرنده : تمامی کلاس
6- فعالیتهای شاگردان : پاسخ به معلم – گوش دادن به معلم
مدت : 5 دقیقه
2)‌معرفی درس
مشخص کردن اهداف و انتظارات ، معرفی کلی مطالب و موضوعاتی که برای دانش آموزان بیان می‌شود ، اهداف درس باید به روشنی مشخص گردند .
1- مدل کلاس : دایره‌ای 2- روش : توضیحی و بیانی
3- رسانه : تخته سیاه و ماژیک 4- فعالیتهای معلم : توضیح و روش گفتاری
5- گروه های آموزش گیرنده : تمامی کلاس
6- فعالیتهای شاگردان : توجه به توضیحات معلم 7- زمان : 5 دقیقه

3) ارائه درس
الف) فعالیت معلم
معلم دانش آموزان را به گروه های 4 نفره تقسیم می کند و به هر یک از اعضای گروه یک وظیفه محول می نماید به طوری که فعالیت مشارکتی در بین اعضای گروه صورت گیرد . معلم توضیحاتی در مورد مطالب درسی ارائه می‌دهد و همچنین انجام آزمایشات ارائه شده در کتاب درسی .
مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروهی
روش : نمایشی ، مشارکتی – پرسش و پاسخ و توضیحی
رسانه : تخته سیاه گچ و اجسام مجسم
فعالیتهای معلم از ارائه مطالب برای تدریس : گروه بندی دانش آموزان و راهنمایی لازم به آنها .
فعالیتهای شاگردان : توجه به توضیحات معلم – شرکت در بحث کلاسی
گروه های آموزش گیرنده : تمامی کلاس
زمان : 10 دقیقه
ب) فعالیت شاگردان
با ارائه طرح که از ساختمان عصبی و ساختمان چشم کشیده‌ایم به بچه‌ها ، از آنها می‌خواهیم که با نشان دادن طرحها ، اجزای تشکیل دهنده چشم و دستگاه عصبی را برای بچه‌ها شرح دهند( با راهنمایی معلم و بچه‌ها )
1- مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروهی
2- روش : فعال و مشارکتی
3- رسانه : طرح‌های کشیده شده
4- فعالیتهای معلم : کمک به دانش آموزان داوطلب ( در صورت نیاز) و راهنمایی شاگردان
5- گروه های یاد گیرنده : تمامی کلاس
6- فعالیتهای شاگردان : بحث و گفتگو در مورد مطالب ارائه شده
مدت : 10 دقیقه
ارزشیابی مرحله‌ای و انجام تمرینات ضروری
از دانش آموزان « که قبلاً به گروه های 4 نفره تقسیم شده‌اند » می‌خواهیم ، مطالبی که معلم در مورد درس ارائه داده (‌آزمایشات انجام شده – طرحهای توضیح داده شده ) را توضیح دهند و روی کاغذ بنویسند و ضمن بحث کردن در مورد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهای همدیگر گوش دهندو آراء یکدیگر را نقد کنند .
1- مدل کلاس : دایره‌ای (‌گروه های کوچک )
2- روش : فعال – بحث وگفتگو
3- رسانه : نوشتن تکالیف روی کاغذ
4- فعالیتهای معلم : نظارت وراهنمایی به گروه ها و تسریح مسئولیت افراد گروه
5- گروه های آموزش گیرنده :تمامی کلاس
6- فعالیتهای شاگردان : انجام تمرینات – ارائه نتایج
مدت زمان : 10 دقیقه
ه ) دادن تکلیف و پایان درس :
از شاگردان می‌خواهیم تحقیقی در مورد راه های مراقبت از چشم حاضر کنند و به کلاس بیاورند.
1- مدل کلاس : معمولی 2- روش : فعال 3- رسانه : کتاب درسی – وسایل موردنیاز 4- فعالیت معلم : تعیین تکلیف
5- گروه ها : تمامی کلاس 6- فعالیت شاگردان : پاسخ به معلم
7- مدت : 5 دقیقه

نام و نام خانوادگی تهیه کننده : گلناز احمدی تاریخ تدریس : 14/12/86 شماره طرح درس : 3 موضوع درس : علوم تجربی ، پنجم دبستان مدت تدریس : 45 دقیقه روش : مشارکتی عنوان درس : دستگاه عصبی و اندامهای حسی
رئوس مطالب : بوییدن و چشیدن و لمس کردن
هدف کلی : شناخت حس بویایی و چشایی
هدفهای جزئی :
وظیفه بینی ،‌زبان و گوش چیست ؟
وظیفه پوست چیست ؟

الف ) هدفهای رفتاری در حیطه‌ی شناختی
دانش آموز بتواند انواع حس‌ها را بدون اشتباه بیان کند.( دانش )
دانش آموز بتواند رابطه بین حس بویایی و چشایی را بدون کمک بیان کند .( درک )
دانش آموز بتواند ساختمان پوست را بدون اشتباه تشریح کند (‌دانش )
جدول هدفهای رفتاری در حیطه شناختی
شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه شناختی
دانش فهمیدن کاربرد تجزیه و تحلیل ترکیب ارزشیابی
1 ×

2
×

3 ×

ب)‌ هدفهای رفتاری در حیطه روانی – حرکتی
1- دانش آموز بتواند با گرفتن بینی خود طعم غذا را بدون کمک معلم تشخیص دهد. ( اجرای مستقل )
2- دانش آموز با بستن چشمهای خود نوع غذا را بدون کمک معلم تشخیص دهد . (‌ اجرای مستقل )
3- دانش آموز بتواند با دقت وظیفه پوست را توضیح دهد .( دقت )
جدول هدفهای رفتاری در حیطه روانی – حرکتی
شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه روانی – حرکتی
تقلید اجرای مستقل دقت هماهنگی عادی شدن حرکات
1
×

2
×

3
×

ج)‌ هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی
1- دانش آموز برای شرکت در بحث کلاسی داوطلب می شود.( سازماندهی ارزشها )
2- دانش آموز دربحث کلاس به ابراز نظر بپردازد .( ارزش گذاری )
3- دانش آموز به موضوع مورد بحث (‌نظر) علاقه دارد (‌واکنش )
جدول هدفهای رفتاری درحیطه‌ی عاطفی
شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه عاطفی
دریافت واکنش و پاسخ دادن ارزش گذاری سازماندهی ارزشها تبلور یا درونی شدن ارزشها
1

×
2
×

3
×

پیش بینی رفتار ورودی
انواع حس‌ها را می شناسد .
وظیفه بینی ، زبان و پوست را می‌داند .
ارتباط حس بویایی و چشایی را می‌داند.

ارزشیابی تشخیصی
الف ) آزمون رفتار ورودی
1- دانش آموز می تواند احساس را تعریف و انواع آن را بیان کند .
2- دانش آموز رابطه بین حس‌های مختلف را می‌داند .
پیش آزمون
3- دانش آموز وظیفه پوست را می‌داند .
دانش آموز وظیفه اندامهای حسی (‌بینی – زبان ) را می‌داند .
نتیجه : شماره 1و 2 مثبت و شماره‌ 3و 4 منفی هستند .
نقطه شروع تدریس : از شماره 3 تدریس شروع خواهد شد .
مراحل تدریس وتنظیم محتوا :
معلم ضمن سلام و احوالپرسی و با توجه به حضور و غیابت دانش آموزان و نیز صحبت کردن در مورد موضوعات گوناگون ،‌با طرح سوالات ارزشیابی تشخیصی و با نشان دادن موادی مانند پفک و کمک به دانش آموزان ،‌توضیحاتی را به آنها ارائه می‌دهد .
مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروهی
روش : پرسش و پاسخ و توضیحی
رسانه : مواد غذایی ، گچ و تخته سیاه
فعالیتهای شاگردان : توجه به توضیحات معلم – شرکت در بحث کلاسی
فعالیتهای معلم : ارائه مطالب درسی
گروه های آموزش گیرنده : تمامی کلاس
مدت : 5 دقیقه
2)‌معرفی درس
مشخص کردن اهداف و انتظارات – معرفی کلی مطالب و موضوعاتی که برای دانش آموزان بیان می شود . اهداف درس باید به روشنی مشخص گردد .
1- مدل کلاس : دایره‌ای 2- روش : توضیحی و بیانی
3- رسانه : تخته سیاه و ماژیک 4- فعالیتهای معلم : توضیح و روش گفتاری
5- فعالیتهای شاگردان : توجه به توضیحات معلم
6- گروه های آموزش گیرنده : تمامی کلاس
مدت : 5 دقیقه
ارائه درس
الف : فعالیت معلم
معلم دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم می‌کند و به هر یک از اعضای گروه یک وظیفه محول می‌‌نماید . بعد مواد خوراکی که دارای مزه و بدون بو – دارای مزه و با بو هستند را آماده کرده و به هر کدام از گروه ها تعدادی مواد خوراکی می دهد . طوری گروه ها را تقسیم‌بندی می‌کند که فعالیت مشارکتی بین آنها صورت گیرد و آنها به انجام آزمایشات بپردازند.
مدل کلاس : دایره‌ای ( به صورت گروهی )
روش : پرسش و پاسخ و توضیحی – مشارکتی

رسانه : گچ و تخته سیاه مواد غذایی ( پفک – نمک – فلفل )
فعالیت شاگردان : توجه به توضیحات معلم – شرکت در بحث کلاسی
فعالیتهای معلم : ارائه مطالب درسی – گروه بندی دانش آموزان و هدایت آنها
گروه های آموزش گیرنده : تمامی کلاس
مدت : 7 دقیقه
ب) فعالیت شاگردان
در این مرحله از بعضی شاگردان خواسته می‌شود با بستن چشمهای یکی از دوستان خود از دوستش بخواهد با مزه کردن غذا و یا بو کردن آنها نسبت به موضوع تحقیق جستجو کند. در این جا معلم نقش راهنما دارد وفعالیت را جهت می دهد .
مدل کلاس : دایره‌ای ( گروه های چهار نفره )
روش : فعال – مشارکتی – بحث و گفتگو
رسانه : گچ و تخته سیاه ، مواد غذایی ( پفک – نمک – فلفل )
فعالیت شاگردان : توجه به توضیحات معلم- شرکت در بحث کلاسی
فعالیتهای معلم : ارائه مطالب درسی – گروه بندی دانش آموزان و هدایت آنها
گروه های آموزش گیرنده : تمامی کلاس
مدت : 10 دقیقه
ج ) ارزشیابی مرحله‌ای و انجام تمرینات ضروری
از دانش آموزان « که قبلاً به گروه های 4 نفره تقسیم شده‌اند » می‌خواهیم ،‌مطالبی را که معلم در مورد درس ارائه داده (‌آزمایشات انجام شده )‌ را توضیح دهند و روی کاغذ بنویسند و ضمن بحث کردن در مورد موضوع درس ومطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهای همدیگر گوش دهند و آراء یکدیگر را نقد کنند.
مدل کلاس : دایره‌ای (‌گروه های کوچک )

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش : فعال – بحث و گفتگو
رسانه : نوشتن تکالیف روی کاغذ
فعالیتهای معلم : نظارت و راهنمایی به گروه های تشریح مسئولیت افراد گروه
گروه های آموزش گیرنده : تمامی کلاس
فعالیتهای شاگردان : انجام تمرینات – ارائه نتایج
مدت زمان : 10 دقیقه
5) دادن تکلیف و پایان درس
از شاگردان می‌خواهیم تحقیقی در رابطه با حس بویایی نوشته و به کلاس بیاورند . 1- مدل کلاس :‌معمولی
2- روش:فعال
3- رسانه : کتاب درسی – وسایل مورد نیاز
4- فعالیت معلم : تعیین تکلیف
5- گروه ها : تمامی کلاس
6- فعالیت شاگردان : پاسخ به معلم
مدت : 8 دقیقه
نام و نام خانوادگی تهیه کننده : گلناز احمدی تاریخ تدریس : 19/2/86
شماره طرح درس : 4 موضوع درس : علوم تجربی
کلاس : پنجم ابتدایی روش : مشارکتی
مدت تدریس : 45 دقیقه عنوان درس : انسان و محیط زیست
هدف کلی : شناخت محیط زیست
رئوس مطالب : 1- محیط زیست 2- اثر انسان بر محیط زیست
هدفهای جزئی :
شبکه غذایی – زنجیره غذایی – منابع جبران شدنی و منبع جبران نشدنی
الف ) هدفهای رفتاری در حیطه شناختی
دانش آموز بتواند اثر انسان بر محیط زیست را توضیح دهد.( کاربرد)
دانش آموز بتواند تفاوت بین منابع جبران شدنی و منابع جبران

92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *