پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره هیجانهای مثبت

بهمن ۱۷, ۱۳۹۷

وند: (‌بیچرانلو ، راشین ، 1378)
نیازهایی که در سطح پائین قرار دارند که همه انگیزه های بیولوژیک و فیزیولوژیک را شامل می‌شود.
نیازهای ثانوی که انگیزه های ثاوی را با سطح بالاتر به وجود می آورند.
انگیزه های پیوستگی یا تعلق خاطر
انگیزه پیشرفت

انگیزه اقتدار
انگیزه خودشکوفایی
انگیزه شناخته شدن
از میان انگیزه های بالا هیچ انگیزه ای به اندازه انگیزه پیشرفت یا موفقیت (vation achievement moti)مورد بحث و تحقیق روان شناسان تربیتی قرار نگرفته است . احتمالاً به این سبب که هر شخص در هر کاری که انجام می دهد، همیشه تلاش می‌کند که موفقیت به دست آورد و از پیشرفت مطلوب برخوردار شود. انگیزه پیشرفت در همه مقاطع تحصیلی مطرح است که ناکامی در آن طبعاً موجب اضطراب خواهد شد.
دیوید مت کلی لند (1917) معتقد است آدمی در دوران رشد وتکامل خود نیاز به پیشرفت و موفقیت را کسب کرده است . اتکینسون چنین فرض می‌کند که تفاوتهای افراد در نیروی نیاز به پیشرفت را می‌توان با نیروی نیاز به اجتناب از شکست مقایسه کرد. به نظر او بعضی از مردم موفقیت یا پیشرفت خود را جهت می دهند و برخی دیگر از شکست خودرن دارای درجه بالای اضطراب هستند. این روان شناسان همراه ( لیت وین) ضمن آزمایشی نشان دادند که افراد رهنموده موفقیت (succes-oriented) احتمالاً برای تحمل و حل دشواری کاری که می خواهند انجام دهند بی درنگ هدفهای شخصی را پیش بینی می‌کنند بنابراین شانس موفقیت ایشان تقریباً 50% است. در حالی که رهنموده اضطراب (anxiety oriented) هدفهایی در سطح بالا یا پائین دارند، در کار سخت شکست می خورند و کسی هم نمی‌تواند ایشان را سرزنش کند و مطمئن هستند که در کارهای آسان موفق خواهند شد. (شعاری نژاد ، علی اکبر ، 1378)
پیشرفت، انگیزش اجتماعی مهمترین عامل رفتاری در افراد شناخته شده است . انگیزش در هر فردی تنها به وسیله پاداش یا تحریک رغبت به کار و فعالیت انجام نمی‌گیرد بلکه در هر زمینه یا محیط اجتماعی که افراد در آن تعامل دارند را هم در برمی‌گیرد. در واقع یادگیری مؤثر و موفق در میان جمعی یا جو اجتماعی انجام خواهد گرفت که در آن آرامش احساس کنند و از کارکردن در آن لذت ببرند و مطمئن باشند که به کار ایشان ارزش می دهند. هر معلم و مدیری تقریباً در تمام مقاطع تحصیلی انتظار دارد که جامعه نیز پیشرفت آنها را مهم و ارزشمند شمارند . به همین سبب است که جامعه و تربیت را هم چون دو روی یک سکه می دانند زیرا مدرسه نمی‌تواند خودش را از جامعه جدا بداند و جامعه هم بدون رشد مدارس امکان پیشرفت ندارد. (‌بیچرانلو ، راشین ، 1378)
مهمترین نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش عبارتند از :
دیدگاه یا نظریه رفتارگرایی که این نظریه زیر بنایی عمدتاً ماده گرایی (ماتریالیستی) دارد. مشهورترین رفترگرایی عصر حاضر اسکینر است که اهمیت تقویت را در مورد تأکید قرار می دهد، او با مطالعه روی کبوترها و موشها به این نتیجه رسید که موجودات زنده از جمله انسان اعمال و رفتاری را تکرار می‌کند که مورد تقویت قرار گیرد . او روش یا فن آموزش برنامه ای را مطرح ساخت که امکان می دهد محصل برای هر پاسخ درست خود تقویت شود.
دیدگاه شناختی ( شناخت گرا ) که برخلاف رفتارگرایان عوامل غیر شخصی یا محیطی را تعیین کننده می پندارند خود شخص یا عوامل شخصی (درونی) را تعیین کننده رفتار میدانند. این دیدگاه مدعی است که رفتار انسان تحت تأثیر روشی است که افراد، اشیاء یا محرکها را دریافت می‌کند. مردم در هر لحظه زندگی خود زیر سلطه نیروهای متعددی هستند که ایشان را به جهات مختلف جذب می‌کند. جهتی که رفتار در پیش می‌گیرد با این فرض تبیین می‌شود که افراد نوعی عدم تعادل احساس می‌کنند و برای غلبه بر آن و اعاده تعادل مطلوب کشانده می‌شوند.
پیشینه مطالعه انگیزش:
تاریخ مطالعه انگیزش به زمان پیدایش آدمی‌روی کره زمین بر می‌گردد. این تاریخ را باید در نوشته های فیلسوفان قدیم از قبیل افلاطون، ارسطو و دیگران جستجو کرد. مثلاً افلاطون مفهوم ازادی اراده را مطرح می‌کند. به نظر او انسان در فعالیت و انتخاب درست یا نادرست آزاد است . فیلسوفان یونان قدیم در تبیین رفتار بشر، مفهوم انگیزه را به کار نبرده اند، بلکه مفهومهای عقل و آزادی اراده در عمل، مطرح بوده اند عقل یا خرد تعیین کننده رفتار انسان تلقی شده است . به نظر این اندیشمندان ، هدف زندگی ، دنبال کردن خوشبختی است . (شعاری نژاد ، علی اکبر ، 1378)
دوره دوم بحث، از مفهوم انگیزش یا علیت رفتار آدمی‌با انقلاب فکری یا عقلی قرنهای 16 ، 17 می‌شود. دراین دوران ، فیلسوفان ودانشمندان ، به تدریج ، مفاهیم علمی‌را جانشین مفاهیم فلسفی می‌کنند.
رنه دکارت (1650-1596)
ریاضی دان و فیزیک دان و فیلسوف فرانسوی ، تقریباً نخستین متفکری است که نظریه رفتار را مطرح ساخت . به نظر او می‌توان رفتار را بر حسب نیروهای بدنی و مادی ،‌که روی موجود زنده عمل می‌کنند، تبیین کرد. دکارت فیزیولوژی رفتار را مطرح ساخت و رفتار حیوان را بر اساس به هم خوردن دستگاه عصبی ،‌توجیه و تبیین کرد. او بر این باور بود که ذهن در معرض هیجانهای خاصی است که از تراوش فکر یا از بدن به آن می‌رسند. از این رودکارت و پیروانش روی اهمیت هیجانها در انگیزش تأکید دارند . مفهوم انگیزش از دیدگاه دکارت چنین خلاصه می‌شود : « طبیعت به حیوان و انسان سرشتهایی داده است که نوع درست یا مطلوب رفتار » گرایش های عقلی یا روانی و امادگی برای انجام دادن امور مربوط به افزایش رفاه را به وجود می آورند . « دکارت بعدها چنین گفت که رفتار بدن در پایین تر از عمل ارادی قرار دارد و باید « ماشین وار» (mechanistically) تبیین شود، در حالی که سایر رفتارهای انسان تحت کنترل اراده هستند.
توماس هابز (1679-1588)
فیلسوف انگلیسی الاصل « لذت جویی روان شناختی » را مطرح ساخت . او همه رفتار یا اعمال و افعال انسان را بر انگیخته لذت والم می داند و معتقد است که هدف هر عمل تنها تحت تأثیر پیش بینی ها و انتظاراتش است که از تجربه های پیشین شخص سرچشمه می‌گیرند . هابز تبیین غابت شناختی رفتار انسان را رد می‌کند.
جان لاک (1704-1632)

فیلسوف تجربه گرای انگلیسی این فرض را مطرح ساخت که ذهن بچه هنگام تولد یک لوح سفید است و به تدریج همه معلومات و تجربیاتش را از راه حواس خود می‌گیرد . ذهن آدمی پذیراست و احساس ها و خاطره ها را ، همچون افکار و عقاید ، دریافت می‌کند. به عقیده او « انسان دارای این توانایی است که در مورد پیامدهای اعمال گوناگون ،‌که باید انتخاب کند ،‌بیندیشد ،‌و لذت ترین آنها را برگزیند.ظ
فرانسیس هاچسن در اوایل قرن 18 ، این نظر را اظهار کرد که اعمال انسان دارای دوانگیزه هستند:
1ـ انگیزه خود مدارانه ،‌که دنبال لذت شخصی یا فردی است.
2ـ انگیزه نوع دوستانه که لذا دیگران را جستجو و دنبال می‌کند.
دیوپد هیوم (1776-1711)
فیلسوف اسکاتلندی که بیشتر روان شناسی گرا بود ،‌درباره مفهوم « اراده » نظر جدید و متفاوتی مطرح ساخت . او گفت :‌شرایط و عوامل تعیین کننده اعمال انسان عبارتند از: ‌افکار ، احساس ها و امیال . جبرگرایی ذهنی یا روانی لاک وهیوم ، جامعه شناسی آن عصر را تحت تأثیر قرار داد.
توماس راید جنبه های معینی را از تداعی گرایی لاک و هیوم را تحلیل کرد و روان شناسی ملکه ای یا روان شناسی قوای ذهنی را بنیان گذاشت. او مفهوم غریزه راب رای تبیین انگیزش رفتار انسان ، مطلوب خواند.
داروین (1882-1809)
طبیعی دان انگلیسی ، که رفتار آدمی‌را محصول تحول و تکامل می دانست ،‌اهمیت غرایز را در انگیزش رفتار تأیید و تأکید کرد و سبب شد که روان شناسی تحقیق درباره انگیزه ادمی‌را جدی تلقی کنند.
ویلیان مک دوکال (1938-1871)
روان شناس انگلیسی ،‌که مستقیماً تحت تأثیر یافته ها و نظرهای داروین قرار گرفته بود ، ‌غریزه ،‌را منشأ رفتار انسان معرفی کرد . او از غرایز متعدد از قبیل مادری ،‌جمع گرایی ،‌ اظهار وجود و … نام برد . به نظر او مفهوم غریزه به گرایشها یا تمایلات پیچیده موروثی اطلاق می‌شود که هر فرد را وا می دارند به اینکه هدفها ،‌ایثار موقعیتها را دریابد و به آنها توجه کند در ادراک آنها هیجانهای مثبت و منفی را تجربه کند و به عملی که موجل بقایش می‌شود بپردازد .
زیکموند فروید (1939-1856)
عصب شناس و روان پزشک اتریشی چنین مطرح ساخت که منبع هر انرژی بی بیدو (libido) یا شور زندگی است و جهت رفتار به یادگیری و شناخت بستگی دارد . هدف فروید به عنوان یک درمانگر ،‌کمک به مردم بود که کشف کنند چرا انرژی غرایزشان را به راه های نامناسب برگردانده و منحرف کرده اند و نیز به آنها کمک کند که با ارضالی غرایز طبیعی خویش احساس آرامش کند.
مسلو (1970-1908)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روان شناس آمریکایی این نظریه را بیان کرده است که هر شخصی میکوشد با نظم و ترتیب خاصی نیازهایشان را ارضاء کند ،‌هنگامی‌که شخصی در موقعیتی قرار بگیرد که می‌تواند چندین نیازش را هم زمان ارضاء کند ابتدا به ارضای نیازی می پردازد که در آن هنگام بیش ترین اهمیت را برایش دارد . مسلو بنیان گذار انسان گرایی است او به وجود سلسله مراتبی در نیازهای انسان قائل می‌شود به این ترتیب :
1ـ نیازهای فیزیولوژیک
2ـ ایمنی
3ـ محبن
4ـ عزت نفس
5ـ خود شکوفایی
به نظر مسلو معلم باید بداند که نیازهای سطح پایین دانش آموزان او ارضاء شده اند به طوری که ایشان می‌توانند برای ارضاء نیازهای سطح بالاترشان بکوشند . همه دانش آموزان به فرصتهایی نیاز دارند که در صورت برخورداری از آرامش بدنی – احساس ایمنی – وابستگی و تجزیه عزت نفس ،‌برای ارضاء رغبت یا نیاز فهمیدن و دانستن در کلاس بکوشند. (‌مسلو، آبراهام ، 1380)
پیشینه در ایران
تحقیقات انجام شده عبارتند از :
1ـ در تحقیقی که توسط محمد ابطحی انجام گرفت (1353) که بر اساس یک نمونه 53 نفری بود 27 نفر مرد و 26 نفر زن در مقطع راهنمایی شهرستان اراک به این نتیجه رسید که داشتن انگیزه و رغبت در شغل معلمی اول در جنس زنان بیشتر بوده است و دوم اینکه داشتن انگیزه پیشرفت بهترین عامل برای نوآوری شغلی بوده است .
2ـ هومن (1353) در پاسخ به این موضوع که آیا عملکرد وضعیت شغلی ، پاسخی به ناخشنودی شغلی است یا نه ، در تحقیقی نشان داد هنگامی‌که مردم بتوانند فعالیتهای مربوط به کار خود را تحت کنترل داشته باشند خشنودی عملکرد و ابتکار در کار را پیش بینی می‌کنند و هنگامی‌که این فعالیتهای تحت کنترل نباشد رابطه ای بین آنها پیدا نمی‌شود به عبارتی انگیزه استقلال در کار رابطه مستقیمی‌با خشنودی و ابتکار عمل دارد.
3ـ سید محمد عباس زاده(1369) در پژوهش با عنوان عوامل مؤثر در رضایت شغلی معلمان به منظور ارائه راه حلی برای ایفای نقش حرفه ای آنان به این نتایج دست یافت که معلمان ما با وجود اینکه عموماً شغل خود را دوست داشته و از روی علاقه به آن روی آورده اند از کمی حقوق و امکانات رفاهی ناخشنودند و خواهان اعتبار و حیثیت اجتماعی بیشتری هستند در قسمت دیگر از نتایج پژوهش عنوان شده 70% معلمان که برای پژوهش انتخاب شده اند با حداکثر توانایی خود کار نکرده اند و اگر بتوانند شغل دیگری را انتخاب خواهند کرد ولی 30% بقیه خواهان آزادی و استقلال عمل بیشتر و شرکت در تصمیم گیری های آموزش و پرورشی بوده اند تا بتوانند با داشتن انگیزه بیشتر کیفیت یادگیری را بالا ببرند.
4ـ محمد ساعتچی (1370) در تحقیقی نشان داد که هر چه قدر رضایت شغلی در محیط کار افزایش یابد به همان میزان نتایج خوبی در کار و عملکردشان نشان خواهد داد از جمله :
الف ) نوآوری و خلاقیت در کار افزایش می یابد.
ب) میزان تولید سازمان افزایش می یابد.
ج) میزان ترک خدمت کارکنان کاهش می یابد و در نتیجه افراد با انگیزه بیشتری در کار پرداخته و خواهان پیشرفت و نوآوری در کار خود می‌شوند .
5ـ تحقیق دیگری که توسط ناصر معدنی دانشجوی رشته مشاوره در سال (1373) انجام شده است که موضوع آن بررسی رضایت شغلی با منبع درونی و بیرونی ارضاء نیازهای می‌باشد. نمونه شامل 50 نفر از معلمان ساوجبلاغ بود. نتیجه مقایسه ارضاء نیازها در گروهی از معمان که از شغل خود رضایت دارند در مقایسه با گروه ناراضی از شغل خود در نیازهای فیزیولوژیک ایمنی و خود شکوفایی تفاوت معنا داری مشاهده نشده و در نیازهای متعلق با منبع درونی و نیاز احترام و منزلت با منبع تفاوت معنی دارد مشاهده شده است نتیجه این که گروهی که از شغل خود رضایت دارند و در استفاده از راه کارهای آموزشی موفق تر بوده اند نیاز به تعلق و احترام آنها بیشتر ارضاء شده است.

فصل سوم
روش پژوهش :
در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی سود برده شده که شامل :‌
فراوانی ،‌درصد ، آزمون ،‌t مستقل و ضریب همبستگی می‌باشد.

جامعه آماری :‌
تعدادی از مدیران و معلمان مقاطع تحصیلی ابتدایی ،‌راهنمایی ،‌دبیرستان و هنرستان و پیش دانشگاهی شهرستان مشهد که شامل 2 مدرسه ابتدایی ،‌2 راهنمایی ،‌1 دبیرستان ،‌1 هنرستان و 1 پیش دانشگاهی می‌باشد جزء آزمودنیهای این پژوهش می‌باشند.

نمونه مورد مطالعه :‌
از بین 260 نفر 207 نفر آزمودنی به طور تصادفی انتخاب شدند که بعد از بررسی پرسشنامه ها 196 نفر آنها زن و 85 نفر مرد،میباشند برای این پژوهش انتخاب شده اند.

شیوه نمونه گیری :‌
در این پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی از بین 7 مدرسه ( 2 ابتدایی ، 2 راهنمایی ، 1 دبیرستان ، 1 هنرستان و 1 پیش دانشگاهی ) از کل جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند.
ابزار پژوهش :‌
جهت جمع آوری اطلاعات برای بررسی رضایت و انگیزه شغلی از آزمون رضایت شغلی فیلدوروث سود برده شده است که شامل 17 سوال در رابطه با رضایت شغلی و 7 سوال در رابطه با بهره گرفتن از راه کارهای نوین آموزشی است که روی هم رفته پرسشنامه 24 سوال دارد که از مقیاس درجه بندی کاملاً موافق ،‌موافق ،‌مخالف و کاملاً مخالف تشکیل شده است.

روش آماری :‌
از آمار توصیفی به صورت درصد فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی استفاده شده است .

فرمول و برای محاسبه ضریب همبستگی از استفاده شده است.

فصل چهارم
نتایج آماری
در این تحقیق 196 نفر از آزمودنیها از نظر جنس ، میزان تحصیلات ،‌مقطع تدریس مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جدول شماره 1 فراوانی و درصد آزمودنیها بر اساس تحصیلات
جنسیت شاخصهای آماری فراوانی درصد
زن 111 6/56
مرد 85 40/43

بر اساس جدول فوق 111 نفر آزمودنیها زن و 85 نفر از آنها مرد می‌باشند و کل آزمودنیها 196 نفر می‌باشند . زنها 6/56 درصد و مردها 4/43 درصد این افراد را تشکیل می دهند.

جدول شماره 2 فراوانی و درصد آزمودنیها بر اساس مقطع تدریس
مقطع تدریس شاخصهای آماری فراوانی درصد
ابتدایی 30 30/15
راهنمایی 57 08/29
دبیرستان 40 40/20
هنرستان 29 79/29
پیش دانشگاهی 40 40/20
جمع 196
بر اساس جدول شماره 2، 30/15 درصد از آزمودنیها در مقطع ابتدایی 08/29 در مقطع راهنمایی و 40/20 در مقطع دبیرستان و 79/14 درصد در هنرستان و 40/20 در مقطع پیش دانشگاهی هستند.
جدول شماره 3 ، فراوانی و درصد آزمودنیها بر اساس تحصیلات
تحصیلات شاخصهای آماری فراوانی درصد
دیپلم 90 91/45
فوق دیپلم 42 42/21
لیسانس 32 32/16
فوق لیسانس 28 28/14
دکترا( دانشجو) 4 04/2
بر اساس جدول فوق 9/45 درصد آزمودنیها تحصیلات دیپلم 42/21 درصد فوق دپیلم 3/16 درصد لیسانس 28/14 فوق لیسانس و 04/2 درصد دانشجوی دکترا هستند . یعنی بر اساس داده های فوق به این نتیجه می‌رسیم که بیشتر افراد با تحصیلات بالا تمایل چندانی به این شغل ندارند . بنابراین افراد تحصیل کرده کمتر راغب ورود به این شغل هستند.
جدول شمراه 4 ، یافته های عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در شغل
عوامل مؤثر در

No Comments

Leave a Reply