دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان

پایان نامه مدیریت

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده
فصل اول : کلیات طرح تحقیق 3
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- سئوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6
1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
1–6- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-7- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7
1-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….8
1 -8-1 – قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………….8
1-8-2 – قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………..8
1-8-3 -قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..8
1-9- تعریف واژگان کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 8
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-2-فرسودگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2-1- تاریخچه فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………. 13
2-2-2- نگاهی کلی به بحث فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………. 14
2-2-3- تعریف فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………………..18
2-2-4 – رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی……………………………………………………………… 19
2-2-4– 1- رویکرد بالینی………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-4 – 2- رویکرد روان شناختی اجتماعی…………………………………………………………………………….. 20
2-2-4 – 3- رویکرد تبادلی چرنیس…………………………………………………………………………………………. 20
2-2-5- رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………….. 21
2-2-5- ارتباط فرسودگی با استرس………………………………………………………………………………………….. 22
2-2-6- شاخص های فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………. 23
2-2-6- مراحل فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………………. 24
2-2-7- علائم فرسودگی شغلی ………………………………………………………………………………………………..25
2-2-8- عوامل فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………………..26
2-2-9-ابعاد فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………27
2-3- عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..29
2-3- 1- مفاهیم پایه ای عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………..29
2-3- 2- مفهوم ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………30
2-3- 3- سطوح مختلف عملکرد سازمان ها……………………………………………………………………………… 32
-3- 4- مدل اچیو ACHIEVE……………………………………………………………………………………………….. 32
2-3-5 – مراحل تدوین مدل اچیو…………………………………………………………………………………………….. 33
2-4- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-4- 1- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………. 37
2-4- 2-پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………. 43
2-5- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-6- بانک سپه………………………………………………………………………………………………………………………. 44
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. . 47
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-4- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 48
3-4- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-5-3 – قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………… 49
3-5-2 – قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-5-1 – قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………. 49
3-5- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-6-سئوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 50
3-7- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………….. …………………………………………. 50
3-8- نحوه جمعآوری دادهها……………………………………………………………………………………………………. 51
3-8-1- ابزار سنجش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 51

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-8-2- روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….. 53
3-8-3- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………. 53
3-9-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..54
3-9- روش تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………54
3-9-2- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
4-2- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………….59
4-3-1- جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 59
4-2-2- تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………….. 60
4-2-3- سابقه کار………………………………………………………………………………………………………………….. 61
4-2-4- تأهل …………………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-1-7- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 63
4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها …………………………………………………………………………….. 63
4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………. 63
4-3-2- آزمون فرضیات. ………………………………………………………………………………………………………… 64
4-3-2- 1- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………. 64
4-3-2- 2- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………. 65
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………. 66
4-3-2- 4- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………….. 67
4-4- سایریافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 69
4-4-2- آزمون ANOVA و کروسکال – والیس (آزمون H)…………………………………………………………..78
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
5-2- نتایج حاصل ازیافته های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 86
5-2-1- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف………………………………………….. 86
5-2-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………86
5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………… …… 86
5-2-2-2 – نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………… 87
5-2-2-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………… 87
5-2-2-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………….88
5-2-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمونهای T دو جامعه مستقل و Uمن- ویتنی ……………………..90
5-2-4- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمونهای ANOVA و کروسکال – والیس…………………………..91
5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..91
5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..92
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق……………………………………………….92
5-4-2- ارائه پیشنهادهای برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………..93
5-3- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………94
منابع

92