دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع توسعه محصول جدید

پایان نامه مدیریت

1-13- ساختار تحقیق 13
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق 14
2-1- مقدمه 15
2-2- تعاریف و مفاهیم 15
2-2-1- تکنولوژی 15
2-2-2 – بازاریابی 16
2-2-2-1 بازاریابی صنعتی و مصرفی 17

2-2-3- نوآوری 18
2-2-3-1 نوآوری بازار 19
2-2-3-2 انواع نوآوری 20

2-2-3-2-1 نوآوری تدریجی 20
2-2-3-2-2 نوآوری نفوذی 20
2-2-3-2-3 نوآوری رادیکال 20
2-2-4- تیم توسعه محصول 20
2-2-5- نرم افزار طراحی فرش بوریا 21
2-2-6- مفهوم محصول جدید 23
2-3- ضرورت و اهمیت توسعه محصولات جدید 25
2-4- عوامل کلیدی در توسعه محصولات جدید 26
2-4-1- فرآیند توسعه محصول جدید 28
2-4-2- دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید 29
2-5- نقش نوآوری در توسعه محصولات جدید 30
2-6- نقش R&D در توسعه محصولات جدید 32
2-7- نقش تکنولوژی در توسعه محصولات جدید 33
2-8- عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید 34
2-9- عوامل شکست محصولات جدید 36
2-9-1- مهمترین عوامل شکست محصولات جدید 37
2-9-2- علل وعوامل شکست محصولات جدید در بنگاه های کوچک 38
2-10- تجربیات جهانی برای کاهش شکست وافزایش موفقیت محصولات جدید 39
2-11- نقش مدیریت در توسعه محصولات جدید 40
2-12- عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید از دیدگاه کوپر 41
2-13- راهبردهای توسعه محصول جدید 49
2-14- طبقه بندی و مقایسه الگوهای توسعه محصول جدید 51
2-15- مدلهای مختلف توسعه محصول جدید 53
2-15-1- طبقه بندی توسعه محصول 53
2-15-2- بازاریابی و توسعه محصول 54
2-16- استراتژی‌ها و مدل‌های توسعه محصول 54
2-16-1- استراتژی‌های عمومی پورتر 55
2-16-2- مدل استراتژی رقابتی آنسف 55
2-17- مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارت‌های تحقیق و توسعه‌ای شرکت 57
2-18- مدل گسترش کارکرد کیفیت (QFD) 60
2-19- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر 61
2-20- نتیجه گیری 63
2-21- پیشینه تحقیق 64
2-21-1- تحقیقات خارجی 64
2-21-2-تحقیقات داخلی 65
2-23- مدل تحقیق 66
فصل سوم: روش تحقیق 68
3-1- مقدمه 69
3-2- روش تحقیق 69
3-3- روش گرد آوری اطلاعات 70
3-4- قلمروهای تحقیق 70
3 –5- فرضیات تحقیق 70
3- 6- متغیرهای تحقیق 71
3-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری 71
3-8- ابزار جمع آوری داده های تحقیق 72
3-9- مقیاس ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) تحقیق 73
3-9 -1 – روایی ابزار تحقیق 74
3-9 -2- پایایی ابزار تحقیق 74
3-10- آمار توصیفی داده ها 78
3-11- چگونگی بررسی فرضیه ها 79
3-11-1- آزمون نرمال بودن داده ها 79
3-11-2- ماتریس همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون) 81
3-12- خلاصه فصل 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82
4-1- مقدمه 83
4-2- آمار توصیفی 83
4-3- آزمون فرضیات 88
4-4- نتیجه گیری 93
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 94
5-1- مقدمه 95
5-2- خلاصه موضوع تحقیق و روش تحقیق 95
5-3- تحلیلیافته های تحقیق 97
5-4- نتیجه گیری کلی از تحقیق 98

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-5- محدودیت های تحقیق 99
5-6- پیشنهادهای تحقیق 100
منابع و مأخذ 101
منابع فارسی 101
منابع انگلیسی 102
پیوستها 104
پیوست الف پرسشنامه 104
پیوست ب-جداول آنالیز خروجی spss 108

فهرست اشکال

شکل 2-1- جایگاه توسعه محصولات جدید در منحنی عمر محصول 26
شکل 2-2- فرآیند جامع توسعه محصول جدید 27
شکل 2-3- فرآیند نوآوری و جایگاه توسعه محصولات جدید در آن 28
شکل 2-4- قیف توسعه ایده تا محصول جدید 29
شکل 2-5- جایگاه توسعه محصول جدید در فرآیند تجاری سازی R&D 30
شکل 2-6- عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید 33
شکل 2-7- ماتریس استراتژی رقابتی آنسف 51
شکل 2-8- مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارت‌های تحقیق و توسعه‌ای شرکت 52
شکل 2-9- مدل نگرش فرایند طراحی محصول جدید با تکنیک QFD بدین ترتیب سازگاری و تناسب محصول جدید با تجهیزات، منابع و مهارت‌های مهندسی موجود سنجیده می‌شود 53
شکل2-10- مدل ساختاری توسعه محصول جدید 55

فهرست جداول
جدول2-1: راهبردهای توسعه محصول جدید 46
جدول2-2: الگوهای توسعه محصول جدید 47
جدول2-3: مدل 6 مرحله‌ای توسعه محصول کوپر 55
جدول 3-1 66
جدول 3-2: انحراف معیار و میانگین آیتم ها 69
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیر جنسیت 76
جدول 4-2:آمار توصیفی متغیر سن 77
جدول 4-3: آمار توصیفی متغیر میزان تحصیلات 78
جدول 4-4: آمار توصیفی متغیر میزان سابقه کار 79

جدول 4-5: ضریب همبستگی پیرسون 81
جدول 4-6: ضریب همبستگی پیرسون 81
جدول 4-7: ضریب همبستگی پیرسون 82
جدول 4-8: ضریب همبستگی پیرسون 83
جدول 4-9: ضریب همبستگی پیرسون 83
جدول 4-10: نتایج حاصل از آزمون فرضیات 84
جدول 5-1: خلاصه ای از نتایج حاصل از آزمون فرضیات 87

فهرست نمودارها
نمودار 4-1: نمودار دایره ای متغیر جنسیت 77
نمودار 4-2: نمودار ستونی متغیر سن 78
نمودار 4-3: نمودار ستونی متغیرمیزان تحصیلات 79
نمودار 4-4: نمودار ستونی متغیر میزان سابقه کار 80

چکیده
در تحقیق حاضر تأثیر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه محصولات جدید در شرکت های فرش شهر آران و بیدگل مورد برسی قرار گرفته است. بدین منظور با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل تکنولوژی، بازاریابی، نوآوری، تیم توسعه محصول استخراج گردید و با توجه به مورد مطالعه که شرکت های فرش است، عامل نرم افزار بوریا که تخصصی ترین و منحصر به فرد ترین نرم افزار طراحی فرش است به عوامل مورد بررسی اضافه گردید. روش آماری مورد استفاده روش همبستگی و ابزار سنجش، پرسشنامه بوده که از مدیران شرکت های فرش صورت گرفته است. نتایج تحقیق و تأیید فرضیه ها حاکی از این است که تمامی عوامل بر توسعه محصول جدید در شرکت های فرش آران و بیدگل تأثیر مثبت و بالایی دارند. از لحاظ میزان و رتبه تأثیر گذاری عامل تکنولوژی بالاترین رتبه و بیشترین میزان تأثیر را دارد. تیم توسعه محصول، بازاریابی و نرم افزاربوریا در رتبه های بعدی و نوآوری در آخرین رتبه قرار دارد.

واژگان کلیدی: تکنولوژی، تیم توسعه محصول، بازاریابی، نوآوری، نرم افزار بوریا

مقدمه
محصولات جدید از ضروریات شرکت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این سازمان‌ها، افراد متخصص و باتجربه به کار گرفته می‌شوند، از فناوری‌های پیشرفت استفاده می‌شود و درعین حال ممکن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های تولید کننده فرش انجام گرفته است. توجه به تغییر ذائقه وسلیقه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابت و تکنولوژیک پیش می آید ، یک شرکت نمی تواند و نباید منحصرا به کالاهای تولیدی فعلی خود متکی باشد. مشتریان خواهان کالاهای جدید وکالاهای پیشرفته تر هستند و این همان چیزی است که رقبا مترصد آن هستند محصولات جدید از ضروریات شرکتهای امروزی به شمار می روند . درحقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان هاست . توسعه محصول جدید، بخش مهمی ازهر تجارت است و فرصت های رشد و مزیت رقابتی را برای شرکت ها فراهم می کند متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های فرش انجام گرفته است. بدین منظور با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل تکنولوژی، بازاریابی، نوآوری، تیم توسعه محصول استخراج گردید و با توجه به مورد مطالعه که شرکت های فرش است، عامل نرم افزار بوریا که تخصصی ترین و منحصر به فرد ترین نرم افزار طراحی فرش است به عوامل مورد بررسی اضافه گردید. . نتایج تحقیق و تأیید فرضیه ها حاکی از این است که تمامی عوامل بر توسعه محصول جدید در شرکت های فرش آران و بیدگل تأثیر مثبت و بالایی دارند. از لحاظ میزان و رتبه تأثیر گذاری عامل تکنولوژی بالاترین رتبه و بیشترین میزان تأثیر را دارد. تیم توسعه محصول، بازاریابی و نرم افزاربوریا در رتبه های بعدی و نوآوری در آخرین رتبه قرار دارد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
محصولات جدید از ضروریات شرکت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید را در کارخانجات فرش ماشینی مورد بررسی قرار داده است.

1-2- بیان مساله
محصولات جدید از ضروریات شرکت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این سازمان‌ها، افراد متخصص و باتجربه به کار گرفته می‌شوند، از فناوری‌های پیشرفت استفاده می‌شود و درعین حال ممکن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه می شود ( .(Surak, 1996;Hollingsworth, 1996, 1998; Hoban, 1998
آنچه که امروزه در میان عوامل مهم در موفقیت محصولات جدید حائز اهمیت و تأکیدی بیشتر است، نقش عوامل سازمانی در موفقیت توسعه محصولات جدید می‌باشد. چه بسا سازمان‌هایی که به‌رغم سرمایه‌گذاری زیاد برای توسعه محصولات جدید، بکارگیری فناوری‌های پیشرفته و جذب افراد متخصص به سختی شکست خورده‌اند. زیرا مشکل عمده این‌گونه سازمان‌ها، عدم شناسایی عوامل موثر در اداره فرایند توسعه محصولات بوده است (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006).
لذا این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های فرش انجام میشود. در همین راستا مسئله اصلی این تحقیق بدین صورت بیان میشود: عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه شرکت های فرش کدامند؟
توجه به توسعه محصول جدید – اصطلاحی که برای تشریح فرایندی بکار می رودکه از طریق آن یک محصول جدید ابداع می گردد- تا آنجا پیش رفته است که شرکتها به این مهم پی برده اند. اگرچه توسعه محصول جدید یک راهبرد اختیاری بلند مدت نیست، لذا انجام آن ضروری است و این امر ناشی از تغییرات بسیار سریع محیط خارجی در زمینه کوتاه تر کردن چرخه عمر محصول ، افزایش رقابت در بازارها و سرعت زیاد نوآوری و فن آوری است.می باشدماهیت توسعه محصول جدید یک مفهوم میان رشته ای است که از چند رشته برگرفته شده است. نویسندگان مدیریت و بازاریابی در زمینه توسعه محصول جدید از 2 واژه طراحی یا نوآوری و یا هردوی آن استفاده می کنند. انجام تحقیقات بسیار در این زمینه نشان دهنده اهمیت این حوزه از تحقیقات است.
از دیدی وسیع تر توسعه محصول جدید عاملی مهم در توسعه ثروت اقتصادی یک کشور است.امانکته اینجاست که سطح اهمیت توسعه محصول جدید قابل قیاس با موفقیت آن نبوده و خطر شکست در توسعه محصول جدید زیاداست. با وجود این امر و مشخص بودن نرخ های شکست محصول جدید، دانشمندان هشدار داده اند که درصد شکست محصولات جدید هنوز نگران کننده است. لذا بررسی عواملی که موجبات موفقیت توسعه محصول جدید را فراهم می سازد اهمیت زیادی پیدا می کند. در یک بررسی که در سال 1991 بر روی پروژه های توسعه محصول صورت گرفته نشان داده شده است که از هر یازده ایده و مفهوم نوآورانه تنها سه مورد توسعه یافته، مورد وارد بازار شده و در نهایت یک مورد موفق بوده است. (Francis, 2006; Winger and Wall, 2006)از این روتلاشهای بسیاری صورت گرفته تا عوامل موفقیت و شکست اینگونه پروژه ها شناسایی گردند که از جمله این عوامل میتوان به عوامل سازمانی از جمله موقعیت بنگاه در بازار، استراتژی بنگاه، توانایی مالی بنگاه، نیروی انسانی کارآمد و تاکید مدیریت ارشد بر خلاقیت و نوآوری نام برد.متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافتهاند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال 1981 در مورد 700 شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمانها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال 1970، مقدار یک پنجم را نشان داده بود (Karakaya and Kobu, 1994; Henard and Szymanski, 2001)
با توجه به موارد فوق، مدیریت فرایند توسعه محصول جدید نیز نیازمند به کارگیری رویکردهای جدید مدیریتی است. رویکرد مسابقه راگبی که در آن سخت کوشی، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازی همزمان با سرعت رمز پیروزی است، از جمله رویکردهایی است که نتایج بهتری را در پی خواهد داشت. هوندا و کنون، از جمله شرکتهایی هستند که چنین الگویی را به عنوان الگوی مرجع فرایندی توسعه محصولات جدید خود به کار گرفته اند. (Francis, 2006; Winger and Wall, 2006)
عوامل کلیدی موفقیت زیر مجموعه عواملی هستند که کوپر(1999( آنها را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرده است: (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006)
جهت گیری مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن؛
تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛
توجه به فعالیتهای قبل از توسعه (predevelopment) به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پی
ش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛
تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می شود.
ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛
توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛
اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید.
در یک تقسیم بندی کلی عوامل تاثیر گذار سازمانی بر موفقیت محصول جدید به سه دسته معماری و ساختار، فرآیندها و فرهنگ سازمان تقسیم می شوند .هریک از ابعاد فوق در منابع مختلف دارای مفاهیم و تعابیر گوناگونی هستند
در این تحقیق به دنبال این هستیم که عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدیدو میزان تاثیر هر یک از این عوامل در شهرک صنعتی آران وبیدگل را شناسایی و بررسی کنیم

1-3- معرفی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید
با توجه به مدل راهبردی کوپر1990) Cooper,) در فرآیند توسعه محصل جدید که در قالب مدلی 6 مرحله‌ای، معرفی شده است کاتلر و آرمسترانگ ( Kotler& Amstrong,2001 ,) نیز در کتاب خود آن را به عنوان راهبرد NPD مرد تأکید قرار داده‌اند و از طرفی دیگر تدوین استراتژی نقشه راه توسعه محصول در شرکت سایپا بر پایه مدل مذکور بوده، از این رو، اگر چه مدل‌های دیگری چون مدل 5 مرحله‌ای

92