قصد خرید مجدد

پایان نامه مدیریت

منابع فارسی 82
منابع لاتین 85
ضمائم 91
خروجی نرم افزار spss 91
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 دسته‌بندی سئوالات پرسشنامه 47
جدول 3-2مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه 48
جدول 3-3 جدول تحلیل واریانس 52
جدول 3-4 جدول تحلیل واریانس 53
جدول 4-1 توزیع فراوانی تحصیلات 57
جدول 4-2 توزیع فراوانی جنسیت 58

جدول 4-3 توزیع فراوانی سن 59
جدول 4-4 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف 61
جدول 4-5 آزمون معنی داری فرضیه 1 62
جدول 4-6 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 2 62
جدول 4-7 تحلیل واریانس 63
جدول 4-8 براورد ضریب رگرسیونی 63
جدول 4-9 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه3 64
جدول 4-10 تحلیل واریانس 65
جدول 4-11 براورد ضریب رگرسیونی 65
جدول 4-12آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه4 66
جدول 4-13 تحلیل واریانس 67
جدول 4-14 براورد ضریب رگرسیونی 67
جدول 4-15 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 5 68
جدول 4-16 تحلیل واریانس 68
جدول 4-17 براورد ضریب رگرسیونی 69
جدول 4-18 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 6 70
جدول 4-19 تحلیل واریانس 70
جدول 4-20 براورد ضریب رگرسیونی 71
جدول 4-21 شاخص های برازش مدل 73
جدول 5-1 شاخص های برازش مدل 78
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش 7
شکل 4-1 توزیع فراوانی تحصیلات 58
شکل 4-2 توزیع فراوانی جنسیت 59
شکل 4-3 توزیع فراوانی سن 60
شکل 4-4 تحلیل مسیر مدل کلی 72
چکیده
توسعه چشمگیر اینترنت به واسطه رشد فناوری، زندگی اجتماعی، فضای تجارت و کسب وکارِ جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از پیامدهای نفوذ اینترنت، رشد و توسعه خرده فروشی اینترنتی و خرید آنلاین، تغییر عادات خرید مصرفکنندگان و تغییر نگرش کاربران نسبت به خرید آنلاین است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیری است که اعتماد و عادت بر قصد خرید مجدد آنلاین دارند، میباشد. همچنین رضایت خریدار، ارزش ادراکشده و آشنایی نیز به عنوان پیشایندهای عادت مورد بررسی قرار گرفتهاند. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و بر حسب روشِ پژوهش، توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تشکیل میدهند که در طول مطالعه در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل بودهاند و این برابر با 14696 نفر میباشند. نمونهای به حجم 125 نفر مورد بررسی قرار گرفتهاند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوریداده های پژوهش جهت آزمون 6 فرضیه پژوهش، پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان تأیید شده است و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 871/0 میباشد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ازروش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر جهت بررسی فرضبات استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که عادت خرید آنلاین تأثیری بر رابطه میان اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین ندارد. آشنایی، ارزش ادراکشده و رضایت خریدار بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. همچنین ارزش ادراکشده بر رضایت خریدار تأثیر مثبت دارد و رضایت خریدار نیز بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه میشود که شرکتها تلاش نمایند که در زمان برقراری ارتباط با مشتریان خود، تجربه مثبتی را در ذهن آنها ایجاد نمایند. آشنایی مشتری با وبسایت میتواند اولین برخورد او باشد و در این زمینه وبسایتی که دارای ویژگیهای مطلوب باشد بسیار حائز اهمیت است. ایجاد یک محیط مطلوب در وب سایت همراه با نظم و ترتیب و زیبایی ظاهری، تصویر برند مناسب همراه با یک آگهی مناسب و … همه میتوانند در ایجاد یک تجربه مثبت و لذتبخش در ذهن مشتریان مؤثر باشند.
کلید واژهها: قصد خرید مجدد آنلاین، اعتماد الکترونیک، عادت، ارزش ادراکشده، رضایت خریدار، آشنایی.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
یکی ازشیوه های جدید خرید در خرده فروشیهای غیرفیزیکی، خرید اینترنتی است. رشد سریع و استفاده روزافزون از فناوریهای رایانهای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان خردهفروش و خریداران، از طریق اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر ارتباط برقرار کرده و اثربخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایند. از این رو خرید اینترنتی را میتوان یکی از تحولات عمده در فروشهای خردهفروشی در دنیا به شمار آورد . همچنین خرید از طریقفروشگاه های اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ میباشد چرا که در هر دو، تحویل کالا از طریق پست بوده و مصرفکننده نمیتواند کالا را قبل از خرید لمس و یا احساس کند. پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرفکننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد(استفانی و همکاران، 2000). به علاوه، ویژگیهایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارشها در یک ابزار خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیکی نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است(جعفر پور و رحمان سرشت، 1388). خرده فروشان الکترونیکی می بایست به منظور دستیابی به این امر، جنبه های رفتاری و روانشناختی مشتریان را بشناسند و با برانگیختن نیازهای آنها، مشتریان را تشویق به خرید از طریق سایت و به صورت الکترونیکی نمایند(دهدشتی شاهرخ و مبرهن، 1391).
1-2 بیان مسأله
کسب وکار اینترنتی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجهی را در دهه گذشته تجربه نموده است. بطوریکه رویکرد بیشتر مؤسسات تجاری در پذیرش و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی در جهت ورود و کسب سهم بیشتری از بازارها و جذب مشتریان جدید، مؤثر و کارآ بوده است(جعفرپور و رحمان سرشت، 1388). تجارت الکترونیکی موجب ارتقای ارتباطات وگشودگی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، تغییر روش کسب وکار و تبدیل بازارهای سنتی به شکل های جدیدتر آن می شود. یکی از شیوه های ج
دید خرید که مزایای گسترده ای دارد؛ خرید اینترنتی است. در حال حاضر حجم زیادی از خرید و فروش در سراسر دنیا به این شیوه انجام میگیرد(الفت، خسروانی و جلالی، 1390). یکی از پیامدهای نفوذ اینترنت، رشد و توسعه خرده فروشی اینترنتی و خرید آنلاین(مومالاننی و منگ، 2009) تغییر عادت خرید مصرف کنندگان(وانگ و همکاران، 2007) و تغییر نگرش کاربران نسبت به خرید آنلاین است(تاریک و ادائودی، 2009). خرید بصورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است(شفیع زاده، سیدی و قاسمی دلارستاقی، 1392). هر کسب و کار و تجارتی که زودتر به ضرورت این امر پی ببرد و پا به این عرصه بگذارد، نسبت به آنهایی که همچنان سنتی می اندیشند و در مقابل این تغییر از خود مقاومت نشان می دهند، یک گام جلوتر خواهد بود. از سویی افراد یک جامعه هم نیاز دارند که برای انجام امور اجتماعی، علمی و فرهنگی، خود را با تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی و آنلاین هماهنگ سازند و قابلیت استفاده مشتریان از وب سایت یک شرط ضروری برای بقای شرکت ها است(حنفی زاده، 1386). با در نظر داشتن این مهم که رفتار مصرف کننده فرآیندی پیچیده و چند بعدی می باشد، درک و پیش بینی رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت این محیط در حال تغییر و دگرگونی است(جعفرپور و رحمان سرشت،1388). با توجه به متفاوت بودن الگوهای رفتار خرید آنلاین در قیاس با خریدهای سنتی به نظر می رسد که درک رفتار خرید در محیط های آنلاین و توجه ویژه به نیازها و علایق مشتریان برای تدوین استراتژی های بازاریابی از اهمیت چشمگیری برخوردار است(وانگ و همکاران،2007).قصد خرید اینترنتی به منزله متغیر مهمی که تعیین کننده رفتار خرید نهایی است، خود پیامد ارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است. در حقیقت قصد خرید اینترنتی انعکاس دهنده تمایل مشتری به خرید از طریق پایگاه اینترنتی است(نظری،حاجی حیدری و نصری، 1391). موفقیت در تجارت الکترونیک به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از مهم ترین آنها، اعتماد است. پژوهش ها نشان می دهند نبود اعتماد، از موانع اصلی موفقیت فروشندگان الکترونیکی و مهم ترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت الکترونیکی است(لطیفی و مومن کاشانی، 1389). شواهد زیادی مبنی بر تأثیر قابلیت اعتماد بر قصد استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد. در حوزه تجارت الکترونیک، منظور از قابلیت اعتماد، عبارت است از میزان باور افراد به اینکه فروشنده الکترونیکی آن سطح از کیفیت را دارا است که سزاوار اعتماد باشد(قره چه، مقدسی و عظیمی، 1391). اعتماد مکانیسمی است برای کاهش پیچیدگی، هدایت انسان در موقعیت هایی که افراد مجبورند تا با عدم اطمینان سازگار شوند. این تعریف بخصوص در رابطه به خرید انلاین که با عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی میان طرفین مبادله همراه است، کاربرد دارد(تاریک و ادائودی، 2009). هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر اعتماد بر قصد خرید مجدد یا وفاداری مشتریان به خرید های آنلاین است. همچنین نقش میانجی متغیر اعتماد بر این رابطه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
شرکت ها در هر نوع و اندازه، به سرعت در حال پذیرش اینترنت به عنوان مکان جدیدی جهت تجارت کالاها و خدمات به طور محلی و در سرتاسر جهان می باشند. تحقیقی که توسط انجمن بین المللی خدمات مشتری (ICSA) در سال 2000 صورت گرفت، نشان داد که تنها 36% از مشتریان الکترونیکی از تجارب خرید خود رضایت دارند. تحقیق دیگری نیز که از طرف گروه مشاوران بوستون(BCG) در همان سال انجام شد، نشان دادکه چهار خریدار از هر پنج خریدار ، یک خرید ناموفق را تجربه کرده اند و 28% تمام خرید های آنلاین، با شکست مواجه می شود. این ناکامیها مشتریان را ناامید کرده واثری زیانآور بر آینده خرده فروشان الکترونیکی دارد.28% از مشتریانی که از تجربه تجارت الکترونیک ناامید و مأیوس شدهاند، گزارش میکنند که دیگر بصورت آنلاین خرید نخواهند کرد و 23% نیز اظهار میدارند که از یک سایت مشکلآفرین، مجدداً خرید نمیکنند(حیدرزاده و عادلپور، 1389). مزایای فراوان ناشی از فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)، مواجهه کشور با تهدید جا ماندن از سایر کشورها در حوزه دنیای الکترونیکی و حذف موانع توسعه در صورت استفاده مناسب از فناوری اطلاعات از جمله دلایل اولیه اهمیت آمادگی الکترونیکی درحوزه های مختلف در کشور میباشد. آنچه مسلم است آن است که در آیندهای نه چندان دور، خرید از طریقشبکه های اینترنتی و الکترونیکی یکی از هنجارهای اجتماعی خواهد شد که در این میانفروشگاه های مجازی، نمونهای تمام عیار از آن خواهد بود. حجم فروش از طریقشبکه های اینت
رنتی و رایانهای اگر چه درصد کوچکی از فروش کل را در کشور تشکیل میدهد، اما روند موجود حکایت از وقوع جهشهای فزاینده در عرصه کسب وکارهای اینترنتی در کشور دارد. هرچند تحقیقات گسترده پیرامون سبک پردازش اطلاعات مشتریان، الگوهای خرید و ایجادزمینه های لازم جهت شناخت بیشتر مشتریانفروشگاه های اینترنتی در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است لیکن این موضوع در کشور ایران از پشتوانه غنی و در عین حال کاربردی برخوردار نمی باشد(جعفرپور و رحمان سرشت، 1388). در محیط وب، افراد هنگام خرید الکترونیکی یا بازدید از وب سایت یک فروشنده، رفتارهای خاصی از خود بروز می دهند که متأثر از عوامل متفاوت فیزیکی و مجازی میباشد. از آن جایی که بازدیدکنندگان از یک سایت را افراد متعدد از فرهنگ های گوناگون تشکیل می دهند، بنابراین عوامل بسیار وجود خواهند داشت که بر خرید الکترونیکی مؤثر خواهند بود. به دلیل این تنوع، فروشندگان گاهی در شناسایی و درک این رفتارها دچار مشکل می شوند. متأسفانه عدم آگاهی از رفتار مصرف کنندگان میتواند موجب از دست رفتن این مشتریان شود(شفیع زاده، سیدی و قاسمی دلارستاقی، 1392).
1-4 اهداف تحقیق
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعتماد و عادت در خریدهای الکترونیکی پرداخته است، همچنین رضایت خریدار، ارزش ادراکشده و آشنایی را به عنوان پیشایندهای عادت در خریدهای آنلاین در نظر گرفته شده است.
1-4-1 هدف اصلی
شناخت تأثیر متغیر اعتماد بر قصد خرید مجدد کتاب بصورت آنلاین در میان دانشجویان.
1-4-2 اهداف ویژه
1)شناخت تأثیر عادت بر رابطه بین اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین.
2) شناخت تأثیر متغیرهای آشنایی، لذت و رضایت بر متغیر عادت خرید آنلاین.
3) شناخت تأثیر ارزش ادراک شده بر رضایت خریدار در خریدهای آنلاین.
4) شناخت تأثیر متغیر رضایت خریدار بر اعتماد خریدار نسبت به خرید آنلاین.
1-4-3 اهداف کاربردی
پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید مجدد آنلاین در میان دانشجویان است و بطور خاص بر خرید اینترنتی کتب ومقالات تمرکز شده است. با توجه به این نکات کلیه خرده فروشان اینترنتی مانند فعالان حوزه نشر، سایر عرضه کنندگان محصولات و خدمات آنلاین می توانند نتایج بدست آمده از پژوهش را مورد استفاده قرار دهند.
1-5 چهارچوب نظری
آشنایی
ارزش ادراک شده
رضایت خریدار
ارزش های لذت جویانه
ارزش های فایده باور
اعتماد
عادت
قصد خرید مجدد

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش
منبع:( چیو، هسو، لای و چانگ، 2012)
1-6 فرضیات پژوهش
فرضیه1: عادت خرید از فروشندگان آنلاین بر رابطه بین اعتماد و قصد خرید مجدد تأثیر دارد.
فرضیه2: آشنایی بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد.
فرضیه3: ارزش ادراک شده بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد.
فرضیه4: رضایت خریدار بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد.
فرضیه5: ارزش ادراک شده بر رضایت خریدار تأثیر مثبت دارد.
فرضیه6: رضایت خریدار بر اعتماد خریدار نسبت به خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد.
1-7 قلمرو تحقیق
1-7-1 قلمرو موضوعی
پژوهش حاضر تأثیر اعتماد و عادت را بر قصد خرید مجدد اینترنتی مورد بررسی قرار داده است همچنین تأثیر رضایت خریدار، ارزش ادراکشده و آشنایی را به عنوان پیشایندهای عادت را در نظر گرفته است، در نتیجه در حوزه مباحث مرتبط با تجارت الکترونیک قرار میگیرد.
1-7-2 قلمرو زمانی
پژوهش حاضر در بازه زمانی فروردین 1393 تا خرداد 1394 به انجام رسیده است.
1-7-3 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش شهر کرمانشاه میباشد و پژوهش در میان دانشجویانی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در بازه زمانی مذکور، مشغول به تحصیل بودهاند به انجام رسیده است.
1-8 تعاریف واژهها و اصطلاحات(مفهومی و عملیاتی)
آشنایی: آشنایی به میزان درک و دانش خریدار از رابط کاربری وب سایت، روش های خرید آنلاین و فروشنده آنلاین، اشاره دارد(چیو، هسو، لای و چانگ، 2012).
تعریف عملیاتی: آشنایی با خرید آنلاین، آشنا بودن با فرآیند خرید از طریق اینترنت، آشنایی با نحوه جستجوی محصول در فضای مجازی.
ارزش ادراک شده: فعالیت های بازاریابی، عمدتاً بر اساس ارزش مشتری پایه گذاری شدهاند(هالبروک، 1994).ارزش ادراک شده، ارزیابی کلی فرد از سودمندی یک فعالیت براساس درک آنها از آنچه دریافت میکنند و آنچه از دست دادهاند، می باشد(چیو، هسو، لای و چانگ، 2012). ارزش ادراک شده در بازاریابی بصورت ارزیابی مشتری از هزینه ها و منافع کسب شده از خرید یک محصول یا خدمت تعریف می شود( یانگ و پترسون، 2004 ؛ زیتامل، 1998).
تعریف عملیاتی: ارزش ادراکشده در این پژوهش دو مفهوم ارزش لذت جویانه و ارزش فایده باور را شامل میشود.
ارزش لذت جویانه: ارزش لذت جویانه شامل سرگرمی، هیجانات و لذت ناشی از تجربه های خرید میدانند. ارزش لذت جویانه ذهنی و فردی است. این ارزش از طریق شادی و هیجان درک می شود تا دستیابی به هدف(سلیمانی، 1391). ارزش لذت جویانه همواره شخصی تر و درونی تر از ارزش مبتنی بر فابده است و اغلب حاصل بازی و تفریح و سرگرمی است(هالبروک و هیرشمان، 1982).
تعریف عملیاتی: هیجان انگیز بودن خرید اینترنتی، خرید اینترنتی راهی است برای

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

92