<h1>Archives</h1>
  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد قرار بازداشت موقت

  زندانی با دوری از خانواده و از دست دادن دوستان و بدتر از آن طرد شدن ازسوی جامعه و خانواده و آشنایان، قادر به تأمین نیازهای عاطفی خود نیست. این خلأ عاطفی زمینهساز روی آوردن به کارهای دیگر اعم از دوستی و معاشرت با دیگر زندانیان، استفاده از موارد مخدر و متأسفانه در درجه شدیدتر روی آوردن به جرایم جنسی است. مورد دیگر نیاز جنسی است که بدلیل شرایط موجود در زندان، زندانی قادر به تأمین نیاز خود ازطریق درست و قانونی آن نبوده و به همین دلیل به همجنس خود گرایش پیدا کرده و مرتکب جرایم جنسی میشود.
  در کنار همه مسائل گفته شده، کمبود کادر مجرب اعم از مدیریت و پرسنل اداری وانتظامی، متخصص، کارشناس، روانشناس و مددکار اجتماعی، جرمشناس، مربی مذهبی، مربی ورزشی و مربی فنی- حرفهای در روند فعالیتهای اصلاحی زندان خلل جدی وارد میکند. و هرچند در آییننامه سازمان زندانها تخصیص پرونده پزشکی برای هر زندانی جهت حل مشکلات شخصی و خانوادگی آنان پیشبینی شده اما درصورت نبود نیروی متخصص کافی و عدم توجه و اهمیت ندادن به این مسایل نهایت امر چیزی جز یک بایگانی خاکگرفته از پروندههای زندانیان باقی نمیماند.
  ماده ٣٨ آییننامه سازمان زندانها درخصوص اختصاص پرونده پزشکی برای زندانیان اشعار میدارد «اداره‌ها و واحدهای مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومان و کشف و حل معضلات و مشکلات شخصی و خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان‌شناس، تحقیقات و اقدام لازم را نموده، یک نسخه از تحقیقات را جهت ضبط در پرونده شخصیت محکوم به رییس زندان و نسخه دیگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسلیم می‌نماید. مددکاران باید با ابراز شفقت و جلب اعتماد محکوم برای بازگشت آنان به زندگی عادی و سالم اجتماعی اقدام و اهتمام لازم به عمل آورند.»
  یکی از مسائل بسیار مهمی که باید در خصوص زندانها رعایت نمود بحث تفکیک و طبقهبندی زندانیان است. بیشک جداسازی زندانیان میتواند نقش بسیار مؤثری را در جلوگیری از تکرار جرم ایفا کند و بالعکس فقدان یک طبقهبندی دقیق موجب افزایش نرخ بزهکاری در جامعه میشود. وفق ماده ۶۵ آییننامه سازمان زندانها در هر زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال شورایی به‌نام شورای طبقه‌بندی زندانیان متشکل از قاضی ناظر زندان به عنوان رییس شورا، رییس زندان یا مرکز مربوط به عنوان دبیر شورا، ‌مسئولین واحدهای قضایی، بازپروری، انتظامی، رییس اندرزگاه ‌مربوطه، ‌یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار که در قسمت تشخیص فعالیت می‌نمایند با انتخاب رییس مرکز یا زندان تشکیل می‌شود که بنا بر ماده ۶۶ در خصوص تعیین و تقسیم محل استقرار محکومان و متهمان اتخاذ تصمیم می‌نماید.
  در ماده 69 آییننامه مذکور نیز ملاکهای طبقهبندی محکومان و متهمان بدین شرح بیان شده است «محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات ، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه‌های تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند.»
  با تدقیق در ماده موصوف مشخص میشود ملاکهایی که در طبقهبندی زندانیان مورد توجه قرار میگیرد بشرح ذیل میباشد:
  1-جنسیت: تفکیک زندانیان براساس جنسیت و وجود زندانهای جداگانه برای زنان و مردان اقدامی است که در همه کشورهای دنیا صورت میپذیرد. زیرا عدم رعایت آن زمینهساز بروز مشکلات اساسی در زندانها خواهد بود و آثار نامطلوبی را در پی خواهد داشت. در کشور ما نیز تنها ملاکی که کاملا رعایت میگردد همین خصیصه است.
  2- سن: یکی از مواردی که در آییننامه به آن اشاره شده توجه به سن محکومان و متهمان درخصوص طبقهبندی آنان است. مطابق ماده 17 آییننامه اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال تام در کانونهای اصلاح و تربیت به منظور اصلاح و آموزش نگهداری میشوند. بجز این تقسیمبندی، مورد دیگری در قوانین ما درخصوص تفکیک براساس سن دیده نمیشود.

  مسئله دیگر این است که کانون اصلاح و تربیت بجز در بعضی از شهرهای بزرگ که کانون اصلاح و تربیت دایر است و اطفال و نوجوانان را تا سن 18سالگی در این مؤسسات نگهداری میکنند در شهرهای دیگر وجود ندارد و بنابراین آنها را مثل سایر زندانیان بالغ در زندانها نگه میدارند. «درصورت عدم تفکیک سنی در زندان بیشترین آسیب متوجه اطفال و نوجوانان است آنها اکثرا کسانی هستند که برای اولین بار و بعضا بطور موقت به زندان اعزام شدهاند و هنوز ضمیر پاک و بیآلایشی دارند و ممکن است با یک تدبیر صحیح به راه راست برگشته و دست از خطا بردارند که این امر منوط به جداسازی آنان است ولیکن به علت عدم تفکیک براثر مصاحبت با بزرگسالان اولا باتوجه به بالابودن قدرت یادگیری آنها شگردهای مجرمانه دیگری را نیز آموخته که اصلاحپذیری آنها را با مشکل مواجه مینماید و ثانیا اکثرا مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. وقوع جرایم جنسی در زندان نمونه بارز آن است.»
  3- وضع قضایی: وضع قضایی ملاک دیگری است که در طبقهبندی زندانیان مورد توجه قرار میگیرد. همانگونه که قبلا بیان کردیم افراد به سه دلیل به زندان راه مییابند که عبارتند از: قرار بازداشت موقت (خواه بطور مستقیم و خواه به دلیل عجز از سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل)، محکومیت قطعی و عجز از پرداخت دیون مالی. بخش اعظمی از جمعیت زندان را محکومان مالی تشکیل میدهند یعنی افرادی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی، مانند مهریه، دیه و جریمه نقدی در زندان هستند بر شمار جمعیت زندان میافزایند. اما باید گفت این افراد درواقع مجرم نیستند و طرد آنها از جامعه نه تنها تضمینکننده آسایش و آرامش عمومی نیست بلکه باعث افزایش جمعیت زندانها شده و از همه مهمتر آنکه این افراد را در معرض آسیبهای جدی ناشی از محیط زندان قرار میدهد.
  درخصوص قرار بازداشت موقت باید گفت برخی افراد به علت عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل وارد زندان میشوند. البته در برخی موارد قاضی راهی جز صدور حکم به حبس پیش رو ندارد بگذریم، اما گاه در قانون آیین دادرسی کیفری با مواردی برخورد میکنیم که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را افزایش داده و به اینجا هم بسنده نکرده و در برخی موارد قاضی را ملزم به صدور قرار بازداشت موقت نموده است.بعنوان مثال مطابق تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی در اتهام هتک حرمت منازل و املاک دیگری درصورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر میشود. در اینجا ذکر این نکته لازم است «قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی به عنوان مهمترین و شدیدترین قراری است که قانون صدور آن را تحت شرایط خاصی و درخصوص بعضی جرایم ضروری میداند ولیکن نباید این قرار عمومیت پیدا کند چراکه با اصل برائت ناسازگاری دارد و ثانیا رعایت تفکیک و طبقهبندی آن به علت کمبود فضا و امکانات دیگر با مشکل مواجه است.»
  بنابراین افراد حاضر در زندان به دو دسته محکومان و متهمان تقسیمبندی میشوند که مطابق مواد 3 و 4 آییننامه به ترتیب در زندان و بازداشتگاه نگهداری میشوند. و بموجب تبصره ١ ماده 4 «تا هنگامی که بازداشتگاههای موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان محل جداگانه طبقهبندی شدهای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته میشود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.» همچنین مطابق تبصره ٢ همان ماده «با اجرای طرح ساماندهی منطقهای زندانهای کشور که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می شود، میتوان محکومان به حبسهای کوتاهمدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداری کرد.»
  فلذا مطابق با مطالبی که در بالا بیان شد محکومان به حبسهای کمتر از 6 ماه و نیز محکومان ناشی از قرار بازداشت را باید در بازداشتگاه نگهداری نمود و درصورت نبود بازداشتگاه در محلی جداگانه در زندان نگهداری میشوند. و بنا بر صراحت تبصره 1 ماده 4 نگهداری متهمان و محکومان در یک مکان ممنوع است. مسلما یکی از اهداف مهم قانونگذار از وضع چنین شرطی همان جلوگیری از آسیبهای ناشی از معاشرت افراد فاقد سابقه کیفری با مجرمین خطرناک و بالفطره است. لکن در حال حاضر «برابر تحقیقات بعمل آمده از چندین زندان کشور در مورد تفکیک برحسب وضع قضایی تنها در یک زندان این تفکیک دیده میشود آن هم مختص به زندانیانی بود که به بیش از سه سال حبس محکوم شدهاند. بقیه که کمتر از سه سال حبس محکوم شده بودند با بقیه زندانیان یعنی زندانیان تحت قرار در یک جا (در یکی از واحدهای زندان) نگهداری میشوند.»

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  «مطابق آمار سازمان زندانهای کشور حدود50 درصد زندانیان تنها برای کمتر از ده روز در زندان اقامت میکنند بدیهی است در این موارد امکان ساماندهی و سیاستگذاری برنامههای اصلاحی و تربیتی میسر نیست بلکه برعکس بدآموزی و مضرات زندان به اینگونه زندانیان منتقل میشود.»
  4-وضع جسمانی و روانی: یکی از مواردی که مطابق آییننامه باید در تقسیمبندی ملاک عمل قرار گیرد وضع سلامتی زندانیان است. برابر ماده ١٢ آن، متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در موسسه کاردرمانی (اردوگاه) نگهداری میشوند. زیرا اینها افرادی هستند که بعلت اعتیاد به مواد مخدر از نظر سلامتی در وضع متفاوتی با سایر زندانیان قرار دارند. همچنین وفق تبصره ٢ ماده 69، چنانچه وضعیت ظاهری محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال حکایت از بیماری‌های روانی و جسمانی داشته باشد باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی، مراتب به قاضی مربوط اعلام گردد.
  5-مدت محکومیت: همانگونه که قبلا بیان شد قانونگذار در آییننامه جدید سازمان زندانها (مصوب 1384) درخصوص محکومان کمتر از 6 ماه و نیز متهمان ناشی از قرار بازداشت موقت از سایر زندانیان قایل به تفکیک شده و محل جداگانهای (بازداشتگاه) را برای نگهداری آنان پیشبینی نموده است.

  برابر بررسیهای بعمل آمده «در اغلب کشورها برای پیشگیری از خطرات و مفاسد تماس محکومین به حبس با مدت کم با بزهکاران حرفهای و خطرناک، کیفر آنان را تعلیق و یا روش آزادی با مراقبت و غیره به مورد اجرا گذارده میشود.» بد نبود چنین مواردی در کشور ما نیز در خصوص متهمان یا محکومان به حبس کوتاهمدت بکار میرفت و یا حداقل میزان حبس مندرج در تبصره 1 ماده 4 آییننامه افزایش مییافت و محکومان بیشتری (بعنوان مثال محکومان زیر 1 یا 2 سال حبس) را شامل میشد و یا نهایتا اینکه برای افراد دارای محکومیت 6 ماه تا سه سال یا افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند ، مکان جداگانهای جهت نگهداری پیشبینی میگردید. بدین ترتیب هم مراد و منظور قانونگذار از وضع ماده 4 بهتر تأمین میگردید و هم اینکه بیم تجری و تبحر افراد فاقد سابقه و یا محکومان با سابقه کم، کمتر میشد.
  6-نوع جرم: یکی از مواردی که در آییننامه به آن اشاره شده تفکیک زندانیان براساس نوع جرم ارتکابی است. لکن صرفا در ماده 12 آن به بحث جداسازی محکومان به جرایم اعتیاد و مواد مخدر از دیگر زندانیان پرداخته و بجز آن مورد دیگری در آییننامه به چشم نمیخورد. درحالی که بهتر بود درخصوص محکومان به جرایم منافی عفت، جرایم اقتصادی و محکومان ناشی از دیون مالی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی با سایر محکومان تفکیک و تمایزی در نظر گرفته میشد. گفته شده «در کشور فرانسه محکومین سیاسی در زندانهای خاص و یا در قسمت مخصوصی از زندانها کاملا مجزا از محکومین به جرایم عمومی نگهداری و روزها میتوانند گروهی در محوطه زندان گردش و هواخوری نمایند.»
  موارد دیگری از ملاکهای طبقه بندی مانند پیشینه، تابعیت، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص نیز در ماده 69 آییننامه ذکر شده است که در

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد بازدارندگی

  ازبین میرود و یا حداقل محدود میشود. ازجمله این محیطها میتوان زندان را نام برد.»
  لذا زندان به عنوان یک محیط تحمیلی ازجمله عوامل جرمزا محسوب میگردد که در بزهکاری تأثیر بسزایی دارد. این مجازات نه تنها در اصلاح و تربیت زندانیان اثر چندانی نداشته بلکه در مواردی آنان را بیش از پیش در ارتکاب جرم متبحر و جری میکند. چراکه زندانیان بویژه مجرمین بدون سابقه به علت معاشرت و مصاحبت با بزهکاران خطرناک و حرفهای شگرد ارتکاب انواع جرایم را میآموزند. ازطرفی شرایط نامناسب زیستمحیطی زندان اعم از فقدان یا کمبود امکانات، خدمات، رفاهیات و تسهیلات و نیز عدم وجود آموزش علمی و فنی و مربیان مجرب موانع و مشکلات را در راه اجرای دقیق و مطلوب این مجازات ایجاد کرده است که این عوامل لاجرم در جرمزایی زندان و بزهکاری ثانویه زندانیان مؤثر میباشد.
  علمای حقوق جزا، روانشناسان و جامعهشناسان نوگرا اغلب مسئله ازدیاد جرایم بویژه تکرار جرم را زاییده رژیم غلط کیفری و عدم پیروی از اصول نوین علمی جهت اداره زندانها دانستهاند و عقیده دارند که رژیم کیفری قدیم که مبتنی بر محبوس کردن مطلق مجرمان است سبب ازدیاد جرایم گردیده است. اصولا مجازات زندان بر پایه پیشگیری از گناه تشریح و تبیین شده ولی در عمل ثابت شده است که مجازات زندان این هدف را تأمین نمیکند. زیرا تجربه نشان داده است که افرادی که به زندان با اعمال شاقه که شدیدترین انواع زندان است محکوم میشوند پس از پایان مدت محکومیت از زندان بیرون نمیروند مگر اینکه با دست یازیدن به تخلف دوباره به زندان بازگردند.
  جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن در نقش بازدارندگی مجازات سالب آزادی تجلی پیدا میکند. بیشک این بازدارندگی با دادن آگاهی توسط قانونگذار به افراد جامعه نسبت به واکنش در مقابل اعمال بزهکارانه و ایجاد ترس در آنان و نیز هشدار به فرد بزهکار و سایرین ازطریق اجرای آن صورت میگیرد که پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی از نتایج آن محسوب میشود. معالوصف هدف بازدارندگی فردی درمورد مجازات حبس کمتر با واقعیت منطبق میباشد و جمعیت زندانیان را غالبا تکرارکنندگان جرم تشکیل میدهند. «تازمانیکه معایب زندان وجود داشته باشد با خنثی شدن ترس از آن و ازبین رفتن قبح آن نزد زندانی و احیانا بدآموزی از زندانیان حرفهای، بعد بازدارندگی آن مخدوش میگردد.»
  به دیگر سخن «مطابق بررسیهای معتبر در بعضی موارد، مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرایم و تخلفات موفقیت چندانی نداشته و باعث بالا رفتن مقدار آنها شده است بلکه موجب گردیده است ارتکابشان به نحو جالب و با وضعی تفکرانگیز و با کیفیتی به مراتب بالاتر و سرعتی بیشتر صورت پذیرد. نتیجه تحقیقات بعمل آمده درخصوص جرایم سرقت و مواد مخدر نشاندهنده تغییر و ارتقاء کیفیت جرم در فعالیت بعدی پس از اولین دوره حبس است.»

  این مسئله نه تنها در کشور ما بروز و ظهور دارد بلکه دامنگیر سایر کشورها و جامعه بینالمللی است. حتی در بسیاری از جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیدهاند که زندان نه تنها نمیتواند در کاهش جرم و بزهکاری نقش تعیینکننده داشته باشد. بلکه درعمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. «مطالعات جرمشناسانه نشان میدهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندانها طی دو سدهی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. نتایج بدست آمده ناامیدکنندهاند و نظریه بازپروری و اصلاح زندانیان در بسیاری از کشورها – ازجمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی اسکاندیناوی که از دیرباز از آن پشتیبانی میکردند- تقریبا با شکست روبرو بوده است. افزون بر آن، ضعف امکانات فیزیکی و سازماندهی و نظارت زندانها و نیز فساد رایج در میان زندانیان و زندانبانان که معمولا مأموران عادیاند نه مددکاران متخصص، به نقض حقوق بشر و کرامت انسانی منتهی شده است.»
  امروزه با مشاهده موارد فراوانی از زندانیان که بعلت ارتکاب مجدد جرم دوباره و چندباره راهی زندان میشوند و یا مشمول سایر مجازاتها قرار میگیرند درمییابیم که متأسفانه زندان در اجرای اهداف خویش حقیقا شکست خورده است. درواقع «زندان با خلاء آموزشی که دارد بطور غیرمستقیم به زندانی میآموزد که چگونه شگردهای مجرمانه را از افراد کارکشته یاد گرفته و از پیچ و خمهای قانون گریخته و به یک بزهکار حرفهای تبدیل شود و سپس تجربیات خویش را به دیگران انتقال دهد. زندان به جای القای ارزشهای پسندیده و بهنجار، ارزشهای ناصواب و ضداجتماعی را به زندانیان منتقل مینماید زندان با به تنگنا گذاشتن زندانیان ازنظر مادی و معنوی در عوض زمینه را برای تخطیکنندگان از قانون مساعدت مینماید. محکومیت به زندان نه تنها بر زندانی تحمیل میشود بلکه لاجرم عوارض سوء آن گریبان خانواده و نزدیکان وی را نیز گرفته و آنان را نیز به گرداب جرم میکشاند زندان با تحمیل الزامات خشن و طاقتفرسا بزهکار را درمسیر قانونشکنی و سرکشی جری مینماید. زندان قباحت جرم را ازبین برده و بزهکاران را به تکرار جرم تشویق مینماید. فسادهایی که در زندان حاکم است بزهکاری را حفظ و مجرمین اتفاقی را به بزهکاران خطرناک و حرفهای تبدیل میسازد. اصولا نهاد زندان و شرایط زیستمحیطی آن و تراکم و اختلاط زندانیان طوری است که نمیتواند بزهکار تولید نکند به قول ویکتور هوگو زندان مدرسه جرمسازی است و ایجادکننده بزهکار حرفهای.»

  نقش زندان در تکرار جرم تنها به محیط خارج از زندان خلاصه نمیشود بلکه در حال حاضر شرایط زندانهای ما به گونهای است که موجبات وقوع جرایم بسیاری را در محیط داخل زندان فراهم میآورد. درواقع میتوان گفت «زندگی در محیط زندان توأم با تحمیل مقررات خاص آن بر زندانی، فراهم نکردن امکانات و تسهیلات، دوری از اجتماع و خانواده و بستگان، هم نشینی و مصاحبت با مجرمین خطرناک، عدم نظارت مدیران و مسئولین زندان، فقدان برنامههای سازنده، تراکم زندانیان، بیکاری مفرط، عدم تأمین نیازهای جسمانی و روانی و غیره شرایطی را فراهم کرده که علاوه بر تربیت و تحویل بزهکار به جامعه حتی در داخل این محیط جرم زا بزهکاری ازطریق ارتکاب بعضی جرایم رسوخ نموده و نمایان دارد. شرایط زیست محیطی زندان خواه ناخواه موجب بروز اعمال مجرمانهای خواهد شد که اگر این نهاد تأسیس نمیگردید ارتکاب جرایم مذکور نیز موضوعا منتفی بود.»
  جرایمی که نوعا در محیط زندان اتفاق میافتند عبارتند از:
  جرایم جنسی اعم از هم جنس بازی و قوادی، چشمچرانی، استمناء یا خودارضایی،
  جرایم مالی اعم از سرقت و قاچاق مواد مخدر، قمار، رشا و ارتشا، ربا.
  خریدوفروش مواد مخدر،
  خودزنی و اقدام به خودکشی،
  نزاع و درگیری،
  ایراد صدمه بدنی به دیگران،
  تندخویی و دشنام و بکار بردن الفاظ رکیک و موهن،
  وارد نمودن خسارت به اموال زندان و نیز سایر زندانیان و کارکنان زندان،
  شورش و اغتشاش،
  اعتصاب،
  فرار از زندان.
  قانونگذار در فصل پنجم آییننامه تحت عنوان «تخلف ها و تنبیه‌های درون مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها» طی مواد 167 تا 179 به بیان جرایم مذکور و طرق پیشگیری و مبارزه با آنها پرداخته است بعنوان مثال در ماده 167 هرگونه شورش و اعتصابی را ممنوع اعلام نموده و زندانیان را به قراردادن اعتراضات و شکایات کتبی خود درون صندوقهای مخصوصی که به همین منظور تعبیه شده، مکلف نموده است. همچنین در ماده 168 بیان میدارد: «هر محکوم باید به محض اطلاع از وقوع حوادث و پیشامدهای سوء‌ احتمالی و اعمالی که تحقق آن مخل نظم داخلی موسسه یا زندان می‌گردد، مراتب را فوری به مسئول امور نگهبانی یا به هر یک از مقام‌های مسئول زندان گزارش دهد.»
  همانگونه که قبلا بیان شد درصورت وقوع هریک از جرایم و تخلفات یاد شده شورای انضباطی زندان وفق مواد 174 تا 179 به آن رسیدگی خواهد نمود. بدیهی است که درصورتی که نیاز به رسیدگی به جرایم متهم در مراجع قضایی باشد ازطریق ارسال زندانی به دادسرا نسبت به اعلام جرم وی اقدام میشود.
  طرق انتقال جرایم در زندان را میتوان بصورت زیر برشمرد:
  1-معاشرت و اکتساب: زندانیان براثر معاشرت و همنشینی با یکدیگر شیوهها و شگردهای بزهکاری را از هم میآموزند و با مشورت و همفکری با یکدیگر روشهای نوینی را برای ارتکاب جرم خلق میکنند و این مسئله زمینه تکرار جرم در آینده را فراهم مینماید.
  شیوههای جدید و گوناگون بزهکاری توسط تبهکاران حرفهای و زندانیان باسابقه به محکومین بیتجربه و زندانیان تازهوارد آموزش و انتقال داده میشود و عملا هدف اصلاحی کیفر حبس با نتیجه معکوس مواجه میگردد. به همین دلیل است که زندان را «آموزشگاه بزهکاری» یا «دانشگاه جانیان» نام نهادهاند. زیرا از طریق همین یافتههای داخل زندان است که زمینه بزهکاری مجدد و تکرار جرم پس از خروج از زندان، چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت بیشتر و بهتر فراهم میگردد.
  یادگیری جرم در زندان ازطریق مصاحبت با افراد حرفهای و سابقهداری که دفعات یا زمان بیشتری را در زندان بسر میبرند صورت میگیرد و عدهای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر خصوصا جرایم مالی مانند سرقت، به سوی آنها گرایش پیدا میکنند. بنابراین طبقهبندی و جداسازی زندانیان سابقهدار از افراد فاقد سابقه یکی از راههای پیشگیری محسوب میشود و یادگیری جرم را به حداقل میرساند. در مجموع زندان بدترین تأثیر آموزش خود را بر مجرمان بیتجربه و مبتدی برجای میگذارد.
  وجود ارتباط عمیق میان زندانیان و حضور کمرنگ و کمتأثیر مدیران و مسئولین زندان در میان زندانیان برای جلوگیری و ممانعت از ایجاد ارتباطات ناسالم میان آنها و ناتوانی در جذب زندانیان به سوی خود با برنامههای مفید و ارشادی، باعث میشود تا زندانی از سایر زندانیان طرق جدید ارتکاب جرم را یاد بگیرد. این آموزش و انتقال جرم به صور گوناگون تغییر در نوع، ارتقاء کیفی جرم و شیوههای مناسب ارتکاب جرم، حیل قانونی فرار از مجازات و غیره تحقق یافته و ظهور مییابد. درنتیجه کیفر زندان در حبسهای کوتاهمدت بهویژه اگر در توجه به پرونده شخصیت و تفکیک و طبقهبندی زندانیان رعایت دقت و مراقبت لازم و کافی به عمل نیاید، میتواند تبعات منفی و آثار زیانبار غیرقابل جبرانی داشته باشد.
  2- سرایت و تقلید: مشاهده رفتارهای بزهکارانه بوسیله پارهای از زندانیان بطور طبیعی بر روی دیگر زندانیان نیز اثر گذاشته و موجب بروز رفتارهای مشابه توسط برخی از آنان میگردد. با یادگیری این الگوهای رفتاری، زندانی پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم میگردد.

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  3- خرده فرهنگ: زندان دارای فرهنگ خاص خود است و برخی عبارات گفتاری و الگوهای رفتاری در زندان وجود دارد که مختص آن محیط است و در واقع توسط زندانیان ابداع و ترویج میشود و به سایر زندانیان آموزش داده میشود. این فرهنگ میتواند بستری برای وقوع جرم دوباره باشد خواه در داخل زندان و خواه در محیط خارج از آن.
  4-تراکم جمعیت: کثرت جمعیت زندانیان خود زمینهساز بروز جرایم دیگر است. وقتی براثر تراکم جمعیت ناچار به قرار دادن چندین زندانی در یک سلول هستیم در واقع بنا به موارد پیشگفته شرایط ارتکاب مجدد جرم در آینده توسط آنان را تسهیل میکنیم. چراکه با افزایش جمعیت زندانیان امکان نظارت بر آنها نیز کمتر میشود و این امر کنترل درگیریها و آشوبهایی که هر از گاهی در زندان رخ میدهد را دشوارتر میسازد. درصورتی که با رعایت استانداردهای لازم میتوان از بسیاری از موارد پیشآمده جلوگیری کرد.
  5- تأمین نیازهای طبیعی انسانی: زندان زمینه بروز و ظهور جرایمی است که از نیازهای طبیعی آدمی نشأت میگیرد. بعنوان مثال نیاز عاطفی واقعیتی غیرقابل انکار است که فرد

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد اقتصاد خانواده

  امکانات نقل و انتقال زندانیان، 11- فقدان سیستمهای کنترلی و مراقبتی و امنیتی، 12- پایین بودن سطح تحصیلات کارکنان شاغل در زندان.
  باتوجه به موارد گفته شده میتوان آثار منفی زندان را از دو بعد «آثار شخصی» و «آثار اجتماعی» بررسی کرد:
  مبحث اول: آثار شخصی
  «یک زندانی به بیماری میماند که بنا بر تشخیص پزشکان بایستی مدتی را در بیمارستان بستری باشد و ایام نقاهت را تحت نظر پزشک و با رژیم غذایی و دارویی مناسب بگذراند تا بهبودی خویش را بازیابد. آنگاه به آغوش خانواده بازگشته و به گذران زندگی و تلاش روزمره خویش بپردازد. زندانی بنا به هر دلیلی جرمی را مرتکب و پس از ثبوت در مراجع ذیصلاح و بنا بر حکم صادره از سوی محاکم شرعی به کیفر زندان محکوم شده است و مدتی را که به اختلاف موارد، مختلف است باید در زندان بگذراند تا پس از طی مدت محکومیت و اصلاح و تربیت به آغوش جامعه بازگردد. زندانی پیش از آنکه یک مجرم خطاکار باشد یک عضو از جامعه انسانی بوده که چه بسا مسئولیت تأمین معاش فرد یا افراد تحت تکفل خود را هم برعهده داشته است.»
  بند 1) مشکلات خانوادگی
  ازهم گسستگی و مشکلات خانوادگی مهمترین اثر منفی و میتوان گفت جبرانناپذیرترین اثر زندان بشمار میرود. این ازهم گسیختگی افت تحصیلی فرزندان، ترک تحصیل، فرار از مدرسه، فرار از منزل و دیگر آثار سوء را به همراه دارد.
  بسیاری از زندانیان پس از گرفتار شدن در زندان، همسر و خانواده خود را ازدست داده و از سوی آنان طرد میشوند. بسیاری از همسران زندانیان به طلاق روی آورده و ترجیح میدهند پس از این بار زندگی را به تنهایی و بدون حضور فردی که مهر زندانی بودن بر پیشانی دارد، بدوش بکشند. در واقع زندان با وارد آوردن صدمه به موقعیت اجتماعی و حیثیت خانواده، سرافکندگی و سرشکستگی آنان را در پی داشته و از آنجایی که خانوادهها، فرد زندانی را در اینخصوص مقصر میدانند اقدام به طرد وی میکنند.
  ازهم گسیختگی خانواده وطلاق گرچه فینفسه جرم نیست ولی یک عامل بسیار مهم جرمزا شمرده شده و در ازدیاد تبهکاری و به تبع آن تکرار جرم تأثیر فوقالعادهای دارد و اصولا رابطه میان طلاق و جرم دوطرفه است. یعنی همانگونه که افزایش جرایم (و زندان) موجب وقوع بیشتر طلاق میگردد، کثرت طلاق نیز سبب ازدیاد جرایم و تکرار آن میگردد. مهمترین نکته قابل ذکر حمایت مادی و معنوی از خانواده خود زندانی و فرزندان اوست. «درخصوص طلاق، نتایج حاصله نشان میدهد که همبستگی و نسبت مستقیم بین طلاق و بزهکاری وجود دارد. یعنی طلاق یک ضریب مثبت و عامل بسیار قوی برای ازدیاد تبهکاری است به طوری که مجموع تبهکاری بین مردانی که زنان خود را طلاق دادهاند 3 تا 4 برابر بیشتر از جرایم مردان متأهل یا مجرد است و این نسبت درمورد جرایم جنسی علیه صغار به مراتب بالاتر است.»

  نکته قابل توجه اینست که مطابق نتایج تحقیقات بعمل آمده درخصوص اثرات زندان مشخص گردیده که «مردان زندانی در برابر طلاق آسیب‏پذیرترند، در حالی که زنان بیشتر به دلیل وقوع طلاق در زندگی است که به سوی ارتکاب جرم کشیده می‏شوند و نه برعکس.»
  بند 2) بازماندن از کار و فعالیت

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  فرد با ورود به زندان شغل و وسیله امرار معاش خود را از دست میدهد. اگر قبل از زندان به شغل آزاد اشتغال داشته، اعتبارش خدشهدار میشود و اگر کارمند دولت بوده بدلیل داشتن سابقه کیفری امکان ادامه خدمت در پست سازمانی خود را از دست خواهد داد و متضرر اصلی نیز در این میان خانواده تحت سرپرستی وی میباشند که نانآور و حامی اقتصادی خود را از دست میدهند. گفته شده که «زندان درخصوص بیکاری بیشترین تأثیر را در افراد بیسابقهای که به زندان رفته و از طرفی به حبس طویلالمدت محکوم شدهاند میگذارد. با افزایش میزان حبس تحمیل شده امید بازگشت به کار قبل از زندان کاهش مییابد درحالی که برای افراد سابقهدار عکس این قضیه صادق است. یعنی با افزایش سابقه، حساسیت از دست دادن شغل برای شاغلین کم میشود زیرا آنها در گذشته براثر زندان شغل خود را ازدست دادهاند لذا جذب کارهایی میشوند که نسبت به زندان فاقد حساسیت باشد. بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای آنها کاهش مییابد.»
  «در کشوری که خانواده در فرهنگ آن از جایگاه بالایی برخوردار است و مرد خانه بعنوان مسئول اقتصادی آن محسوب میشود با محصور کردن مرد خانواده، اقتصاد خانواده ازبین میرود و با از میان رفتن اقتصاد خانواده، اصل خانواده خرد میشود.»
  باتوجه به مطلب بیان شده میتوان گفت دلایل بیکاری در موارد ذیل خلاصه میشود:
  1- بیاعتمادی: با محکوم شدن فرد به مجازات حبس، اعتماد دیگران نسبت به کسی که برچسب سابقهدار بودن را بر پیشانی خود دارد کم میشود خصوصا در مورد مشاغل آزاد که داشتن اعتماد اساس داد و ستد و معامله است. وانگهی این سابقه کیفری در رزومه فرد نیز ثبت شده و حتی در مشاغل ساده نیز پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه وثیقه سنگینی را برای جلب اعتماد کارفرمای خود بسپارد چرا که معمولا در این شرایط افراد سرشناس و معتمد نیز به سختی حاضر به ضمانت کردن از چنین افرادی میشوند.
  2- مقررات مربوط به کارکنان دولت: مطابق بند (ت) ماده 14 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 یکی از شرایط داوطلبان ورود به خدمت رسمی، نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر است. همین قضیه در بند (د) ماده 6 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/52 نیز تکرار شده است. بنابراین وجود سابقه کیفری مؤثر مانع از استخدام فرد در ادارات دولتی میگردد.

  3-غیبت طولانی: غیبت از محیط کار بیش از حد مجاز، خصوصا در مشاغل دولتی و رسمی موجبات اخراج فرد از شغلش را فراهم میسازد. در مورد مشاغل آزاد و شرکتهای خصوصی نیز معمولا پس از یک غیبت هر چند کوتاه، فرد دیگری جانشین زندانی میشود این امر در شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی امروزه که بیکاری معضل مهمی است و تهدید بزرگی برای اجتماع بحساب میآید بیشتر نمود پیدا میکند.
  4- ازدست دادن سرمایه: این قضیه بیشتر در مورد صاحبان مشاغل آزاد صدق میکند که بدلیل اوضاع و احوال بد اقتصادی و ورشکستگی، سرمایه خود را از دست داده و بعلت مشکلات مادی مانند عجز از پرداخت دیون یا داشتن چک برگشتی راهی زندان میشوند. همچنین در اکثر مواقع افرادی که گرفتار بزهکاری و جرم میشوند، فرصتهای جبرانناپذیری را ازحیث کار، تحصیل، تشکیل خانواده و غیره از دست میدهند. وجود چنین سابقه نامطلوبی در زندگی آینده آنها تأثیر زیادی میگذارد بنابراین «زندان موجب می‏شود که زندانی پس از آزادی به سوی مشاغلی‏گرایش یابد که حساسیت کمتری در مقابل زندان داشته باشند و همین به معنای کاهش هزینه ارتکاب مجدد جرم است.»
  در ادامه باید گفت «هرچه حساسیت کاری که عموما زندانی قبل از محکومیت داشته است نسبت به زندان بیشتر باشد برگشت مجدد به کار و یا یافتن شغل مشابه آن مشکلتر و امکان آن کمتر است … بیکاری در روحیه و طرز نگرش زندانی آزاد شده تأثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او بوجود خواهد آورد که الزاما و به ناچار وی را به کارهایی سوق میدهد که نسبت به زندان و سایر مجازاتها و انواع جرایم تأثیرپذیر نبوده و از حساسیت کمتری برخوردار میباشد. زیرا اینگونه افراد درمقابل وسوسههای شیطانی به قدری ضعیف هستند که یارای مقاومت با آنها را ندارند و نمیتوانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که برای آنان بوجود آمده است تطبیق دهند. عنان قدرت از دست میدهند و برای چارهجویی به جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و گدایی و غیره روی میآورند.»
  بیکار شدن زندانی نه تنها به وی و خانوادهاش آسیب جدی وارد میکند بلکه صدمات جبرانناپذیری را نیز برای جامعه در پی خواهد داشت چرا که «محکوم به حبس خود یک نیروی انسانی است و فعالیت او رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. درصورت صدور حکم به حبس اجتماع از فعالیت نیروی کار محروم میشود. با افزایش احکام صادره به مجازات حبس، رکود اقتصادی بیشتر جامعه را تهدید میکند.»
  بند 3) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه
  جامعه هیچگاه دیدگاه خوبی را نسبت به متخلفین نداشته است. خصوصا وقتی که مجرمیت فرد به اثبات رسیده و به موجب حکم قطعی روانه زندان میشود این بدبینی دو چندان میگردد. با آزاد شدن از زندان نیز شخص همواره سابقه کیفری خود را یدک میکشد و به تعبیری داشتن سوءپیشینه از نظر دیگران بخشی از شخصیت و هویت فرد میشود. فوکو بیان میدارد: «زندانیان با گذرنامهای از زندان آزاد میشوند که گویای محکومیتی است که متحمل شدهاند و میبایست هرجا که میروند آن را ارایه دهند.»
  به دیگر سخن، با برقراری عدالت و روانه کردن مجرم به زندان و پس از عبور وی از موانع نظام کیفری، زندانی برچسب مجرمانه خورده و به علت کارکرد و آثار روانی این برچسبزنی پس از ورود به جامعه طردشده و به حاشیه رانده میشود سپس او شخصیت مجرمانه خود را پذیرفته و آن را یکی از ویژگیهای بارز شخصیتی خود تصور میکند و نتیجه آنکه فرد به نقشآفرینی خود به منزله یک مجرم ادامه میدهد. لذا تعارض و شکاف ایجادشده میان مجرم و جامعه نه تنها ترمیم نمیشود بلکه عمیقتر و گستردهتر نیز میشود و این ازجمله عیبهای اساسی نظام عدالت کیفری رسمی بشمار میرود.
  شاید بنظر برسد هرچه طرد اجتماعی قوی‏تر باشد، امکان ارتکاب جرم را کم می‏کند. «ولی مشکل از آن‏جا ناشی می‏شود که طرد مجرمان موجب کاهش هزینه و افزایش منافع ارتکاب مجدد جرم نزد آنان می‏شود. از دست دادن شغل پس از آزادی از زندان، نیز چنین وضعیتی دارد. زندانیان آزادشده به علت بیکاری‏گرایش بیشتری به ارتکاب مجدد جرم می‏یابند. ضمن این که، در صورت پیدا کردن شغل، ویژگی‏های شغل آنان به گونه‏ای است که حساسیت زیادی نسبت به زندان رفتن ندارند و همین باعث کاهش هزینه ارتکاب جرم می‏گردد.»
  به عبارت دقیقتر «هنگامی که جرم در تعارض با برآیند رفتار اجتماعی باشد، مرتکب آن به نحوی مورد مجازات غیررسمی قرار میگیرد این مجازات ممکن است به صورت طرد از خانواده، محیط کار، تحصیل و یا محل زندگی باشد حتی اگر طرد بصورت فیزیکی اجرا نگردد به شکلهای دیگری خود را نمایان میکند به علت وابستگیهای فرد به جامعه و سختیهای ناشی از انزوا، طرد اجتماعی از موارد مهم هزینه هر جرمی است. طرد اجتماعی در جوامع بسته و محدود مانند روستا و ایلات گرانتر از جوامع دیگر میباشد زیرا در این جوامع طرد سختتر و مداومتر می باشد درحالی که در جوامع باز و گسترده مانند شهرهای بزرگ، امکان خنثی نمودن تبعات ناشی از طرد ازطریق تغییر مکان، تغییر شکل و نیز پیدا کردن همبستگیهای جدید اجتماعی بیشتر میباشد.»
  باتوجه به موارد پیشگفته دلایل طرد اجتماعی عبارتند از: 1- برچسب زنی 2- بیاعتباری 3- حیثیت اجتماعی ازدست رفته.
  «البته نباید ازنظر دور داشت که عواملی ازقبیل میزان تحصیلات، سن، نوع جرم وسابقه در کیفیت و کمیت این تأثیرگذاری و میزان طرد اجتماعی نقش بسزایی خواهد داشت و هرچه برتعداد سواد، سن و مدت حبس محکوم افزوده شده و میزان جراحت عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی شدت یابد میزان طرد اجتماعی بیشتر خواهد بود و هرچه بر این میزان افزوده شود ارتکاب مجدد جرم و تکرار جرم بیشتر خواهد بود.»
  بند 4) پذیرش ارزشهای ضداجتماعی
  زندان محیط خاصی دارد که با محیطهایی که ما در آن بسر میبریم تفاوتهای بارزی دارد. زندگی در آن مبتنی بر ضوابطی است که در زندگی عادی ما جایی ندارد بعنوان مثال خوابیدن و برخاستن در ساعات مشخص، حضور و غیاب روزانه، غذا خوردن در مکان و زمان از پیش تعیینشده و موارد دیگری که در آن جاری است. علاوه بر آن افرادی که در زندان زندگی میکنند رفتار و گفتار خاصی دارند و فرهنگ مبتنی بر آن،

  پایان نامه حقوق

  پایان نامه حقوق در مورد : ж

  УЭЗеК ж дЗПЗдн ПС ОСМ ЯСПд. ж ЗбУЭне нЪдн гСП Ин ФЪжС ж ПС ЯКЗИ гЭСПЗК СЗЫИ днТ УЭе Ќднд ИнЗд ФПе Яе: ЗбУуЭуеОЭшЙс Эн ЗбИПд ж ЗУКЪгб Эн ОЭшЙц ЗбдЭУ бдЮХЗд ЗбЪЮб.
  ж егЌднд ВгПе Яе « ЗбУЭیе еж ЗбРی یХСЭ ЗгжЗбе Ъбی ЫیС ЗбжМе ЗбгбЗЖг бЗЭЪЗб ЗбЪЮбЗБ ж یгдЪ гд ЗбКХСЭЗК ЗбгЗбیۀ ж Зд дЗУИК ЗЭЪЗб ЗбЪЮбЗБ.» «УЭне ЯУн ЗУК Яе ЗгжЗбФ СЗ ПС ЫнС СЗе ЪЮбЗнн гХСЭ гн ЯдП ж ггджЪ ЗТ КХСЭЗК гЗбн ЗУК ж бж гдЗУИ ЗЭЪЗб ЪЮбЗ ЯЗСн ЗдМЗг ПеП » УЭе ЪПг СФП нЗ ХЭК ФОХ ИЗбЫн ЗУК Яе КХСЭЗК Зж ПС ЗгжЗб ж НЮжЮ ОжнФ МдИе ЪЮбЗнн дПЗФКе ИЗФП. ШИЮ гЗПе ١٢٠٨ЮЗджд гПдн УЭне Ќднд ИнЗд ФПе Яе «Яе КХСЭЗК Зж ПС ЗгжЗб ж НЮжЮ гЗбн ОжП ЪЮбЗЖн дИЗФП.»
  ٣- гМдждЎ ПС ХжСКی �е ЮИб ЗТ СУیПд Ие Уд �ИСЎ гИКбЗ Ие Мджд ФПе ж Зیд НЗбК ЗПЗге ПЗФКе ИЗФП. یЪдی ПیжЗдеЗی �е ЮИб ЗТ ٩یЗ ١۵УЗбђی Мджд Ие Зж ЪЗСЦ ФПе ж Зیд НЗбК ЃУ ЗТ ٩یЗ ١۵ УЗбђی ег ЗПЗге ПЗФКе ИЗФП. бЭЩ Мджд ПС бЫК Ие гЪдЗی ПСВгПд ФИЎ ЃжФیПе ж ЃдеЗд ФПдЎ ФیПЗییЎ ФیЭКђیЎ ПیжЗдђی ж ТЗیб ФПд ЪЮб ЗУК. ПС бУЗд ЗбЪСИ ег ВгПе ЗУК Яе «یЮЗб: Мд Ъбیе Зббیб ж ЗМде Зббیб ЗРЗ ЗЩбг НКی یУКС ИЩбгКе. یЮЗб: б�б гЗУКС Зی Мд ж ЗМд. ЗбМдیд ЗбгЮИжС ж ЗбжбП гЗПЗг Эی ИШд Зге бЗУККЗСе Эیе. ЗМде Зббе Эеж гМджд ЮЗб УیИжیе ЗдгЗ еж гд дЮХЗд ЗбЪЮб»«ђЭКе гн ФжП: ЩбгК ж КЗСнЯн ФИ Зж СЗ ПС ИС ђСЭК Вд едђЗг Яе КЗСнЯн ИШжС ЯЗгб Зж СЗ гОЭн ЯдП. Мд ж ЗМд Ие ВдЌе ПнПе дгн ФжП ђЭКе гн ФжП. Мднд нЪдн ЃжФнПе ФПеЎ ИЌе жЮКн Яе ПС ФЯг гЗПСФ ИЗФП Ие ОЗШС ЃжФнПе ФПдФ Мднд ђЭКе гн ФжП. УнИжне ђЭКе гМджд СЗ Ие ОЗШС дЮХЗд ЪЮбФ гМджд ђжндП. »

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  гی КжЗд ђЭК Мджд ТжЗб ЪЮб ж ФЪжС ЗУК ИШжСی �е ЗЪгЗб ЭСП ЭЗСЫ ЗТ ЗОКیЗС ж ЗСЗПе ВТЗП ИЗФП. ПС �КЗИ ФСН бгЪе ФеیП ЛЗдی ПС еС гжСПн �е ЪЮб ФСШ ФПеЎ гМджд Ие бНЗЩ ЭЮП Юже ЪЗЮбе ОЗСМ ђСПیПе ЗУК: ОСМ ИЗбЪЮб ЗбМджд. «ЪЮб ИЗ ПнжЗдђн ж Мджд ОЗСМ гн ФжП »
  ж гМджд �Уی ЗУК �е Юже ЪЮб ж ПС� дПЗСП ж Ие ЗОКбЗб �Згб ЮжЗی ПгЗЫی гИКбЗУК. ж «Мджд ХЭК ЯУн Яе ЭЗЮП КФОнХ НУд ж ЮИН ЗУК
  еСђЗе ЪПг СФП ж یЗ Мджд гКХб Ие ТгЗд �жП�ی дИЗФПЎ гНМжС КНК жбЗیК ЮеСی дОжЗеП ИжПє ТیСЗ жбЗیК ЮеСی ИЗ СУیПд ФОХ Ие Уд ИбжЫ ж СФП ж СЭЪ НМС Зж ЃЗیЗд гیђیСП.
  ٣-٣ФСЗнШ ХЗНИЗд жбЗнК
  ИбжЫ
  ФСШ ПیђС бЗТг ИСЗی жбЗнКЎ ИбжЫ ЗУКЎ. ЗбИКе ПС гжСПی �е жбЗнК ИСЪеПе ЃПС یЗМП ЃПСн (жХнЎ НЗЯгЎ гжгдЗд ЪЗПб) гн ИЗФПЎ Р�С дгжПд Зیд ФСШ бЗТг дیУК ж ФЗیП Ие егیд Пбیб ИСОی ЭЮеЗی ФیЪе Вд СЗ гШСН д�СПеЗдП Ў
  гУбгЗд ИжПд
  ФСШ ПیђСی �е ИежیЋе ЭЮеЗی ЗгЗгی ПСИЗСе жбн Р�С �СПеЗдПЎ гУбгЗд ИжПд ЗжУК. гегКСیд Пбیб ВдеЗ Вیе ۱۴۱ дУЗБ («… буд یМъЪуб уЗббшуех бцбъ�ЗЭцСیду Ъубуی ЗбгхДгдیду УуИیбЗр» : ОПЗждП еСђТ ИСЗی �ЗЭСЗд ПС НЮ Зеб ЗیгЗд СЗе КУбШ дђРЗФКе ЗУК) ж ЗНЗПیЛ Т Мгбе «ЗбЗУбЗгх یЪъбхж ж бЗیЪъбی Ъубуیе») ЗУК Ў ТیСЗ Зг�Зд ПЗСП �ЭСц жбЗнК�ддПе Ие ЗдНСЗЭ �жП� ИیдМЗгП. ЭЮеЗی Зеб УдшК ПС гжСП Зیд ФСШ ЗОКбЗЭдЩС ПЗСдП. ФЗЭЪیЗд ж НдИбیЗд ж ИСОی гЗб�یЗд Вд СЗ ЃРیСЭКеЗдП. ЗгЗ дЩС ВдЗд ж ИیФКС гЗб�یЗд ПС гжСП дیУК. Ие дЩС ЗیдЗдЎ ВдЌе гег ЗУКЎ УСЃСУКی �жП� ж ФЭЮК �СПд Ие ЗжУК ж. ЮЗджд гПдی ЗیСЗд ПСИЗСе Зیд�е �ЭС ЗТ гжЗдЪ жбЗнК ЗУК یЗ ОیСЎ У�жК �СПе ЗУК ж НЮжЮПЗдЗд ПСИЗСе НЮ жбЗнК ЃПС ж МП ЃПСн ЫیСгУбгЗд ИС ЭСТдПЗд гУбгЗд ОжПЎ ВСЗی гОКбЭی гШСН �СПеЗдП
  ВТЗП ИжПд
  ВТЗП ИжПдц ИСПе дИжПд жбн ФСШ ПیђСжбЗнК ЗУК �е Вд СЗ ПС гیЗд ЭЮеЗی ЗгЗгی ЗМгЗЪی ПЗдУКеЗдПЎ ж ИСПе ИС ЗдУЗд ВТЗП жбЗیК дПЗСП ПС ИСОی ЗНЗПیЛ дیТ Ие жМжП дПЗФКд НЮ УСЃСУКی ИСЗی ЃПС ПС ХжСКی �е ИСПе ИЗФПЎ КХСیН ФПе ЗУК. Ие дЩС ИСОی ЭЮеЗی Зеб УдшКЎ Иیд ИСПе ж ВТЗП ЭСЮی жМжП дПЗСП. ЗیдЗд Ие Ъгжг ЗПбе ж КЭЗжК дПЗФКд дђЗеПЗСی �жП� ПС Зیд Пж ХжСК ЗУКдЗП �СПеЗдП
  ٣-۴жбЗнК ИС ЯжПЯ ЗТ ПнПђЗе гРЗеИ ЭЮен:
  ХЗНИ МжЗеС ЎЗТ нЯ Уж гн ђжнП ЎЯжПЯн УИИ гНМжСнК ЗУК ж ПС гУЗбе ЗОКбЗЭн днУК . ЗМгЗЪ гдЮжб ж гНХб ИС Вд ПбЗбК ПЗСП ЯКЗИ жУдК ИС Вд ђжЗе ЗУК ж ЗТ Ужн ПнђС КХСнН гн ЯдП Яе жбЗнК ИС гЗб ШЭб ЗТ Вд ЃПС ж МП ЗУК ж ПС Вд ЗОКбЗЭн днУК
  ИСОн ЗТ ЭЮеЗн ФнЪе ђЭКе ЗдП:
  ЃПС ж МП ПС ЗгжС гС ИжШ Ие ЯжПЯ ж ЗгжЗб ЯжПЯ ХЗНИ дЭжР гн ИЗФдП Ие МТ гУЗбе ШбЗЮ
  гСНжг НЯнг Ие ХжСК Цгдн ИС Знд гУЗбе КЗЯнП ЯСПе ЗУК :ТнСЗ КХСЭ ИС гЗб ЯжПЯ СЗ ИСЗн жбн(ЃПС) ЃРнСЭКе ж жбЗнК ИС дЭУ СЗ днТ ЗТ Вд жбн (ЃПС )гн ПЗдП бЯд ПС ЪгжгнК жбЗнК ИС дЭУ КСПнП ПЗСП
  ПС ЭКЗжЗн ЭЮеЗ днТ гФЗИе Знд ЪИЗСК ПнПе гн ФжП:
  жбЗнК КХСЭ ПС гЗб ШЭб ж СУнПђн Ие гХЗбН ж Фжжд Зж ЗТ Вд ЃПС ж МП ЃПСн ЗФ гн ИЗФП ж ИЗ ЭЮПЗд ВдЗд ЗТ Вд Юнгн ЗУК Яе ЗТ ШСЭ ВдеЗ гЪнд ФПе ЗУК
  гРЗеИ ЭЮен Зеб УдК днТ ИС Знд гШбИ ЗКЭЗЮ ПЗСдП
  НдЭне гЪКЮПдП:((жбЗнК ЃПС ж МП дУИК Ие ЯжПЯ ПС ЮбгСж МЗд жгЗб ЛЗИК ЗУК ж КЗ ТгЗд ЛИжК СФП ЗПЗге ПЗСП))
  ФЗЭЪне ђЭКе ЗдП:((жбн ЯжПЯЎЃПС Зж ж МП Зж ЗУК ж гЗПС жбЗнКн дПЗСП))
  гЗбЯнеЗ днТ КЗЯнП ЯСПе ЗдП Яе(( жбЗнК ИС МЗд ж гЗб ЯжПЯ ЗТ Вд ЃПС ЗУК ж гЪдЗн жбЗнК ИС МЗд ЎВд ЗУК Яе дђеПЗСн гЗПн ж гЪджн Зж СЗ ПС ЗОКнЗС ПЗСП))
  НдЗИбе днТ(( жбЗнК ИС ЯжПЯ СЗ ЗТ Зд ЃПС ПЗдУКе ЗдП))
  гНПжПе жбЗнК ЗжбнЗБИПнд ФСН ЗУК:ЃПС ж МП ЃПСн дУИК Ие ХЫнС ж гМдждєжХн ИС НУИ гжЦжЪ жХЗнК дУИК Ие ХЫнС ж гМджд єНЗЯг дУИК е ЯУн Яе жбн дПЗСПєгжгдЗ д ЪЗПб дУИК Ие ЯУЗдн Яе НЗЯг ИСВдЗд жбЗнК ПЗСП жЯнб Знд ЗФОЗХ днТ гн КжЗддП ПС гНПжПе жЯЗбК гжЯб ОжнФ КХСЭ ЯддП жбЗнК НЗЯг ИЗ енЌ нЯ ЗТ жбЗнК еЗн ПнђС ЮЗИб МгЪ днУК ЗгЗ МгЪ ЯСПд жбЗнК УЗнС ЗжбнЗ Б ЗнСЗПн дПЗСП ж ПС гжЗСПн Яе Пж ЗЮПЗг гКЪЗСЦ ХжСК ђнСП ИЗнП Ие ЗХжб ж ЮжЗЪП Ъгжгн гСЗМЪе ЯСП ТнСЗ ХСЗНКн гИдн ИС КЮПг нЯ жбЗнК ИС жбЗнК ПнђСЎжМжП дПЗСП еС ЌдП ђСжен ЗТ ЭЮеЗ ИЗ ЗУКдЗП Ие СжЗнКн ФСЪн Ў жбЗнК МП СЗ гЮПг ИС жбЗнК ЃПС гн ПЗддП
  ٣-۵ жбЗнК ЃПС ж МП ЃПСн

  ПС ФСнЪК гЮПУ ЗУбЗг НПжП ЗОКнЗСЗК жбн ЮеСн жУнЪ КС ЗТ Юнг ИжПе ж ЃПС ж МП ЃПСн Ие ЪджЗд жбн ЮеСн Яе дгЗндПе ЮЗдждн гжбн Ъбне (ФЗгб ХЫнСЎ гМджд ж УЭне) ЗУК ПЗСЗн ЗОКнЗС ЯЗгб ИжПе ж гжбн Ъбне ЗТ КХСЭ ПС ЗгжС гЗбн ж ЗЯЛС ЗгжС ЫнС гЗбн Ќжд дЯЗНЎ ИнЪЎ ЗМЗСе ж … ггджЪ гн ИЗФП. ЭЮеЗн ФнЪе ЗКЭЗЮ дЩС ПЗСдП Яе жбн ЮеСн ИЗнП ПС КХСЭЗКФ дУИК Ие ПЗСЗнн ж ЗгжС ЫнС гЗбн гжбн Ъбне ЫИШе ж ХбЗН ж гХбНК Зж СЗ СЪЗнК дгжПе ж НПЗЮб гЭУПе ж ЦССн ПС ЗЮПЗгЗК ОжнФ дПЗФКе ИЗФП.
  дгЗндПђн жбнш ОЗХ ж Юнг ЪЗг ИжПе ж ЗдКОЗИ Знд СжФ ПС ЮжЗднд гжЦжЪе Знд НУд СЗ ОжЗеП ПЗФК Яе гЮдд СЗ ЗТ МеК гЮССЗК гЭХб ПС ИЗИ ЗОКнЗСЗК ЗнФЗд Ин днЗТ гн ЯдПЎ ЗгЗ ПС гЮЗИб НЮжЮ гжбн Ъбне ггЯд ЗУК ПС гЪСЦ КЭСнШ ЮСЗС ђнСП ж ЗТ Знд МеК бЗТг ЗУК Яе гЮССЗК гжЦжЪе ИЗ КФСнН гжЦжЪ ж КЪннд жЩЗнЭ ж ЗОКнЗСЗК ЗнФЗд ХСнН ж МЗгЪ ж гЗдЪ ИЗФП ж ИЗ ТПжПд джЗЮХ ж ЗИеЗгЗК ж ЗМгЗбеЗ ЗгЯЗд КЭУнСеЗн ђждЗђжд СЗ ИТПЗнП.
  ПС ИСОн ЗгжС ЗЪг ЗТ гЗбн ж ЫнС гЗбн гФЯбЗКн ПС ЗМСЗн ЗОКнЗСЗК гШбЮ жбн ЮеСн жМжП ПЗСП ЗТ Вд гжЗСП КЭжнЦ ЗОКнЗС Ие жбн ХЫнС ПС гжСП НЮ ЗУКнЭЗн ЮХЗХЎ ЗОР ПнеЎ ЪЭж МЗдн ж ЗПЗн УжђдП ЗТ ШСЭ гжбн Ъбне ж … гн ИЗФП Яе Ие бНЗЩ гИег ИжПд ЮжЗднд гжЦжЪе гн ИЗнУК Ие гдИЪ ж гГОР ЗХбн нЪдн ЭЮе ЗУбЗгн гСЗМЪе дгжП
  ЗбЭ: жбЗнК ИС ЗгжЗб:
  гжСП Знд жбЗнК КХСЭ ЗПЗСн ЯУн ИС гЗб ПнђСн ЗУК гЗддП жбн ОЗХ нЗ ЪЗг ПС ЗПЗСе гЗбн гНМжСнд ж жбЗнК НЗЯг ИС гЗб ЫЗЖИ гЭЮжП ЗбЗОИС ж жбЗнК ХдПжЮ СУгн ИС гЗб Яе Ие Вд УЃСПе гн ФжП
  жбЗнК ИС ЗгжЗб ггЯд ЗУК Ие ФЯбеЗн гОКбЭн ИЗФПєИСОн ЗТ ВдеЗ ЪИЗСКдП ЗТ:
  *ОСнП ж ЭСжФ
  *ЗМЗСе
  *гЦЗСИе
  *ОгУ ж ТЯЗК
  *еИе
  *ЮСЦ
  *ХбН
  И:жбЗнК ИС дЭУ:
  гжСП Знд жбЗнК КСИнК ж дђеПЗСн гжбн Ъбне ЗУК нЪдн ХЫЗС ж ПнжЗдђЗд ж УЭнеЗд Ўжбн ОЗХ ж жХн жЮнг ЪеП е ПЗС Знд ЮУг жбЗнК ЗдП
  жбЗнК ИС дЭУ днТ ггЯд ЗУК Ие ФЯбеЗн гОКбЭн ИЗФПєИСОн ЗТ ВдеЗ ЪИЗСКдП ЗТ:
  *КЪбнг ж КСИнК ж КЗПнИ
  *ЗТПжЗМ жЪЮжП гНСгнК
  *ЗМнС ЯСПд
  *НЮжЮн ЗТ ЮИнб ЮХЗХ ж ЫнСе
  *КжбнК жЮЭ
  *дЭЮЗК
  *ШбЗЮ
  *ОКде
  *ЪИЗПЗК
  *ЗРд ж ЗШЗЪК

  *дРС ж ЪеП ж ЮУг
  нЪдн жбн гн КжЗдП ЗгжЗб ЯжПЯ СЗ ИЭСжФП КЗ ЌнТн ИСЗн Зж ИОСП нЗ ЗгжЗб Зж СЗ ЗМЗСе ПеП нЗ ЌнТн СЗ ИСЗн Зж ЗМЗСе ЯдП нЗ Ие гЦЗСИе ПеП ж гЮПЗСн ЗТ Вд СЗ Ие ПнђСЗд ИИОФП нЗ еПне ИС ЯжПЯ СЗ ЮИжб ЯдП ж нЗ ЗгжЗбФ СЗ Ие ЮСЦ ПеП
  ж егЌднд ЗђС ЯУн ПС ЗгжС гЗбн ж МУгн ж нЗ УЗнС ЗгжС ЯжПЯн КХСЭ ЯдПЎКХСЭФ ХНнН днУК гђС жбн ЯжПЯ Вд КХСЭ СЗ ИЃРнСП
  ФенП ЛЗдн ПСИЗСе жбЗнК ЃПС жМПЃПСн гн джнУП :(жбЗнК ИС гЗб ХЫнС ж гМджд КЪбЮ Ие ЃПС жМП )ЃПСн ПЗСП еС ЮПС ЗбЗ СжП ж ЗђС ЃПС ж МП ИЗ ег ИЗФдП (еС Пж ПС жбЗнК ФСнЯ еУКдП) НЗб ЗђС еС Пж ПС ЗгСн жНПК дЩС ПЗФКе ИЗФдП ХНнН ЗУК ж ђС ИЗег ЗОКбЗЭ ПЗФКе ИЗФдП ЪЮП УЗИЮ гЮПг гн ђСПП жжбн ЗђС еС Пж ЪЮП гЮЗСд ег ИЗФП ПС ИШбЗд еС Пж ЪЮП нЗ КСМнН ЪЮП ЃПС нЗ ЪЮП МП ЃПСн ЌдП Южб жМжП ПЗСП ЃУ ЗТ Вд нЪдн ПС ХжСКн Яе ЃПС нЗ МПЃПСн ПС ЮнП НнЗК дИЗФдП жбЗнК ИЗ жХн КЪннд ФПе ЗТ ШСЭ ЃПС нЗ МП ЃПСн ОжЗеП ИжП ж ИЪП ЗТ Вд ж ПС ХжСКн Яе жХн КЪннд дФПе ИЗФП (НЗЯг ФСЪ жбЗнК ПЗСП)
  жбЗнК ИС гЗб УЭнен Яе УЗИЮе СФП ПС Зж днУК ег егндШжС ЗУК ж Ие ЃПС ж МП ЃПСн гС ИжШ гн ФжП ж ИЮне ЗНЯЗг ЭжЮ ег МЗСн ЗУК Пбнб Знд ЗгС ЗУКХНЗИ ЗУК ЗгЗ ЗђС УЗИЮГ СФнП ИжПе ЗУК ж ИЗИбжЫ НМС ЗТ Зж гдКЭн ФПе жУЃУ УЭне ФПе ЗУК ХСЭГ НЗЯг ФСЪ ИСЗж жбЗнК ПЗСП де ПнђСЗд ТнСЗ жбЗнК ПнђСЗд Ие УИИ СФП ЗТ Зж ИСШСЭ ФПе ЗУК ИдЗИСЗнд ИЗТђФК жбЗнК ВдеЗ МТ ИЗ Пбнб ЗгЯЗд ЃРнС днУК ж Ќднд Пбнбн ПС ЗндМЗ жМжП дПЗСП ПС НЗбн Яе жбЗнК НЗЯг ЪЗг ЗУК ж Ие Пбнб днЗТ дПЗСП ЗђСЌе жбЗнК Зж ПС ИЪЦн гжЗСП КОХнХ ОжСПе ЗУК
  ИЪЦн ЗТ ЭЮеЗ ђЭКе ЗдП:жбЗнК ПС гЗб УЭне гШбЮГ ИЗ НЗЯг ЗУК ТнСЗ ег жЦЪ НМС ИСУЭне ж ег СЭЪ НМС ЗТ Зж Ие дЩС НЗЯг гСИжШ ЗУК ИдПе гШбЮГ ЗТ КХСЭ ПС гЗб ж ЫнС гЗб ггджЪ гн ИЗФП ОжЗе гЗбЯнК Зж СЗ МЗнТ ИПЗднг ж ОжЗе ггджЪ Ие ЗУКЛдЗн ШбЗЮ Яе ПС ЗнЮЗЪ Вд ггджЪ днУК ЗђСЌе гжбЗн Зж ЗТ Знд ЯЗС ИдПе ЯСЗеК ПЗФКе ЗУК
  ٣-۶ ЗОКнЗСЗК жбн:
  Ябне ЗгжС гСИжШ Ие ЗгжЗб ж НЮжЮ гЗбн гжбн Ъбне ИЗ жбн ЗУК жн Ие МЗн гжбн Ъбне ЗЪгЗб НЮжЮн ЗдМЗг гн ПеП ИСЗн Зж ОСнП нЗ ЗМЗСе гн ЯдП гЗб Зж СЗ гн ЭСжФП ЎЗМЗСе гн ПеП ЗЮЗге ПЪжЗ гн ЯдП ЗТ ПЪжЗнн Яе Ъбне Зж ЗЮЗге ФПе ПЭЗЪ гн ЯдП ИСЗн Зж НУЗИ ИЗдЯн ЗЭККЗН гн ЯдП Пнд Зж СЗ гн ЃСПЗТП ШбИ Зж СЗ жХжб гн ЯдП ж …… ПС КгЗг Знд гжЗСП ЎВЛЗС ЗЪгЗбн Яе Ие МЗн Зж ЗдМЗг ПЗПе ИСЗн гжбн Ъбне ЗУК ж ПЗгд ђнС Зж гн ФжП гЛбЗ гЗбн Яе Зж ИОСП Вд гЗб Ие гбЯнК гжбн Ъбне ПС гн ЗнП ж Лгд гЪЗгбе ЗТ гЗб Зж ЃСПЗОК гн ФжП ж гЗбн Яе Зж ИЭСжФП Вд гЗб ЗТ гбЯнК гжбн Ъбне ОЗСМ ж Лгд Вд Ие гЗб Зж (гжбн Ъбне ) ИС гн ђСПП Ин ФЯ жЩнЭе жбн гдНХС Ие ЗПЗСе ЗгжС гЗбн гжбн Ъбне днУК єИбЯе ИС ОжП Зж (гжбн Ъбне ) ПС ЗМЗСе ПЗПд ж КТжнМ ж ЫнС ЗндеЗ днТ жбЗнК ПЗСдП
  ггЯд ЗУК ПС ИСее Зн ЗТ ТгЗд НЦЗдК ж дђеПЗСн ж КСИнК ШЭб ИЗ гЗПС ж жбЗнК ИС Зж Ие Пбнб ЭжК ЃПС ЎМП ЃПСн ИЗФП ПС Знд ХжСК ж ПС гжЗСП гФЗИе Ие Пбнб жЗИУКе ИжПд НЦЗдК ж дђеПЗСн Ие ЗгжС гЗбн Ўжбн ИЗнП егЯЗСн бЗТг СЗ ИЗ гЗПС ШЭб ПС Ме

  پایان نامه حقوق

  پایان نامه حقوق در مورد : Ие

  жбЗнКн егЗддП жбЗнК ЃПС ЮЗЖб ФжП єде джЪ ПнђСн ЗТ жбЗнКє еС ЌдП Яе ЮЗджд МПнП ИС ОбЗЭ НЮжЮ ИЪЦн ЗТ ЯФжСеЗ гЗПС СЗ егКСЗТ ж ПС СПнЭ ЃПС ЮСЗС дПЗПе ж ЭЮШ ПС ХжСК ЭжК нЗ НМС нЗ ЪПг бнЗЮК нЗ ЮПСК ЃПС ЗУК Яе ггЯд ЗУК гЗПС жбн ЮеСн ФдЗОКе ФжП нЪдн ПС жЗЮЪ ПЗПђЗе ЗНСЗТ гн ЯдП Яе ИЪП ЗТ ЃПС жбЗнК ЮеСн Ие гЗПС КЪбЮ ђСЭКе ЗУК ж ПС ХжСКн Яе гЗПС ЮИб ЗТ ХПжС НЯг ПЗПђЗе ЗЪгЗбн Ие дгЗндПђн ЗТ ХЫнС ЗдМЗг ПЗПе ИЗФП Знд ЗЪгЗб дЗЭР ОжЗеП ИжП
  ггЯд ЗУК ђЭКе ФжП жбЗнК МП ЃПСн ЫнС ЗТ жбЗнК гЗПС ЗУК єТнСЗ ИСЗн МП ЃПСн жбЗнК ЮеСн ЮЗЖб ФПе ж Знд жбЗнК ИЗ жЦЪ ЮЗджд НгЗнК ОЗджЗПе ЗТ гнЗд дСЭКе ж ЯгЗЯЗд ИЗЮн ЗУК УСЗдМЗг Вд Яе МП ЃПСн ПС ПСМе Пжг ЮСЗС ђСЭКе ЗУК єНЗб Вд Яе гЗПС енЌ жЮК ПЗСЗн жбЗнК ЮеСн дИжПе ЗУК.

  ЭХб ЌеЗСг
  ВЛЗС ж ЗНЯЗг ОЗХ ЮнгжгК

  ЭХб ЌеЗСг
  ВЛЗС ж ЗНЯЗг ОЗХ ЮнгжгК

  ۴-١ХЗНИЗд ЮнгжгК

  ШИЮ ЮжЗдیд ЗУбЗг ЗђС ИСЗی ШЭб ХЫیСی Яе гУбгЗд ЗУК Юیг ЗдКОЗИ гیФжПЎ ИЗیП Юیг жی дیТ гУбгЗд ИЗФП Юнг гн КжЗдП ЗТ ЗЮжЗг ж ОжнФЗждПЗд гНМжС ИЗФП нЗ ЗндЯе ПС ХжСК дИжПдЎ НЗЯг нЗ ПЗПђЗе гн КжЗдП ЭСП ИнђЗде СЗ Ие ЪджЗд Юнг ПС дЩС ИђнСП гдЩжС ЗТ ЗЮжЗг жОжнФЗд гНМжС гн КжЗдП гЗПСЎПЗннЎ Ъгж Ў гЗПС ИТСђ гЗПСн Ўж НКн гн КжЗддП ЭСТдПЗд ВдеЗ ИЗФП Знд гУжжбнК КжУШ ПЗПђЗе ИССУн гн ФжП Яе ПС ХжСК ПЗФКдП ХбЗНнК УгК Юнг Ие ВдеЗ ПЗПе гн ФжП ПЗПђЗе ПС КЪннд Юнг Ие ХбЗНнК ж ЮПСК жбн ПС ЗПЗСе ЗгжЗб гНМжС КжМе гн дгЗнП ЗгЗ гШЗИЮ гЗПе ۶١ ЮЗджд гПдн ЗгжС НУИн ЃПС нЗ гЗПС гНМжС ИЗ ПЗФКд ХбЗНнК ИСЗн ЮнгжгК ИС ПнСЗд гЮПг еУКдП егЌднд ЯУн Яе Ие ЪджЗд Юнг ЗдКОЗИ гн ФжП ИЗнП жЗМП ФСЗнШ ИЗФП ЗебнКЎЪПг жМжП ЃнФнде гНЯжгнК ЯнЭСн Ие ЗСКЯЗИ гегн гЛб УСЮКЎОнЗдК ПС ЗгЗдК ЎЯбЗеИСПЗСн Ў ЗОКбЗУ ж…. НУд ФеСК ЗОбЗЮн ЎегЌднд ЯУн Яе ОжП нЗ ЗЮСИЗн ШИЮе Зжб Зж ПЪжЗнн ИС гНМжС ПЗФКе ИЗФП дгн КжЗдП Ие ЪджЗд Юнг ЗдКОЗИ ФжП ЎЃПС ж гЗПС ФОХ гНМжС гЯбЭ еУКдП ПС гжЗСПн Яе ЮЗдждђРЗС КЪннд Юнг бЗТг ПЗдУКе ЎгСЗКИ СЗ Ие ПЗПУКЗд гНб ЗЮЗгК ОжП нЗ дгЗндПе жн ЗШбЗЪ ПЗПе ж КЮЗЦЗн ЗдМЗг ЗЮПЗгЗК бЗТг ИСЗн дХИ Юнг дгЗндП ИСЗн ЗФОЗХ ТнС Юнг КЪннд гн ФжП :
  ХЫЗСн Яе жбн ОЗХ дПЗСдП
  гМЗднд ж ЗФОЗХ ЫнС СФнП Яе Мджд нЗ ЪПг СФП ВдеЗ гКХб Ие ТгЗд ХЫС ИжПе ж жбн ОЗХ дПЗФКе ИЗФдП
  гМЗднд ж ЗФОЗХ ЫнС СФнП Яе Мджд нЗ ЪПг СФП ВдеЗ гКХб Ие ТгЗд ХЫС дИЗФП
  ИЗнП КжМе ПЗФК ИС ЗндЯе гМЗднд ЃУ ЗТ СФП ЎЗТ жбЗнК жбн ЮеСн ОЗСМ гн ФждП Мджд ИЪПн ЗнФЗд гжМИ ИЗТђФК гМПП Ие ЌКС жбЗнКн дОжЗеП ИжП ж ИЗнП ИСЗн ВдЗд Юнг КЪннд ФжП Ие Пж гжСП ЭжЮ ИЗФП ЎВд ХЫнСн ЗУК Яе жбн ЮеСн жн гНМжС ИЗФП нЗ ОнЗдК жн ПС ЗгжЗб ХЫнС гНСТ ђСППTop of Form
  ЗТ дЩС ЮЗджд гПдн ЗЭСЗП ТнС гн КжЗддП Юнг ЗЭСЗП гНМжС ИЗФдП:
  гЗПе ۵۵Ь ЪбЗже ИС ЗФОЗХ гР�жС ПС гЗПе ١٢١٩ ж ١٢٢٠ж ١٢٢١ЮЗджд гПдیЎ ФеСПЗСی ж ЗПЗСе ВгЗС ж ЛИК ЗНжЗб ж гЗгжСیд ВдеЗ ж ПеИЗд ж ИОФПЗС ПС еС гНб г�бЭдП ЃУ ЗТ ЗШбЗЪ Ие жМжП ХЫیСی�е гНКЗМ Ие КЪییд Юیг ЗУК Ие ПЗПУКЗд ФеСУКЗд НжТе ОжП ЗШбЗЪПедП.
  гЗПе ۵۶Ь еС ی� ЗТ ПЗПђЗееЗ �е ПС МСیЗд ПЪжی гШбЪ Ие жМжПгНМжСی ФжП �е жбی یЗ жХی یЗ Юیг дПЗФКе ИЗФП ИЗیП Ие ПЗПУКЗдИСЗی КЪییд Юیг ЗШбЗЪ ИПеП.
  гЗПе ۵٧Ь ПС СУیПђی Ие ПСОжЗУК НМС ПЗПђЗе дУИК Ие ЗФОЗХی�е гМджд یЗ УЭیе гЪСЭی ФПеЗдП еСђжде КНЮیЮی �е бЗТг ИПЗдП ИеЪгб гیВжСП ж гیКжЗдП ЗФОЗХی �е ЗШбЗЪЗК ВдеЗ СЗ ЮЗИб ЗУКЭЗПеИПЗдП ЗНЦЗС дгжПе ж یЗ ИСЗی КНЮیЮ ЗТ ЗФОЗХ дЗгИСПе дгЗیдПеИЭСУКП ж ЃУ ЗТ СУیПђی ж КНЮیЮЗК бЗТг ж ЗНСЗТ НМС Н�г ИеНМС гیПеП ж ПС ХжСК ЪПг ЗНСЗТ НМС ПСОжЗУК НМС СЗ СПгیдгЗیП.
  гЗПе ۵٨ еСђЗе ПЗПђЗе бЗТг ИПЗдП ЗТ �Уی �е гНМжС гЪСЭی ФПе КНЮیЮ �дП ж Вд ФОХ дКжЗдП ПС ПЗПђЗе Ие жЗУШе ЪРС гжМе НЗЦСФжП ПЗПСУ ПЗПђЗе ФОХЗ یЗ Ие жУیбе дгЗیдПе ПС ОЗСМ ЗТ ПЗПђЗе ЗТ ЗжКНЮیЮ гیдгЗیП.
  гЗПе ۵٩Ь еСђЗе ХЫیСی �е жбی ОЗХ дПЗСП ПС ТгЗд СУیПд Ие УдСФП УЭیе یЗ гМджд ИЗФП Юیг ИЗیП Ие ПЗПУКЗдЎ Мджд یЗ УЭе Зж СЗ ЗШбЗЪ ПеП ж ПЗПУКЗд ЃУ ЗТ ЗШбЗЪ Ие Зیд ЗгС г�бЭ ЗУК ПСгжЦжЪ Мджд ж УЭЗеК КНЮیЮ дгжПе ж ПбЗیб Вд СЗ ЗЪг ЗТ дЩСیЗК�ЗСФдЗУ ж ЗШбЗЪЗК гШбЪیд ж ЫیСе Ие ПЗПђЗе ИЭСУКП ж ПЗПђЗе ЃУЗТ СУیПђی ж ЗНСЗТ Мджд یЗ УЭе Н�г Ие ЗУКгСЗС ж ИЮЗ НМС ХЗПСгیдгЗیП ПС Зیд ХжСК гг�д ЗУК Юیг УЗИЮ СЗ ег Ие ЮیгжгКЗИЮЗ дгжП.
  гЗПе ۶٠Ь ИСЗی ЌдП дЭС ЗТ ЗФОЗХ гНКЗМ Ие Юیг гیКжЗд ی� ЮیггЪیд дгжП гђС Вд �е ЗПЗСе ЗгжС еС ی� ЗТ ВдеЗ гНКЗМ Ие Юیг ЪбیНПеИЗФП.

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  гЗПе ۶١Ь ЃПС یЗ гЗПС гНМжС гЗПЗг �е ФжеС дПЗСП ИЗ ПЗФКдХбЗНیК ИСЗی ЮیгжгК ИС ПیђСЗд гЮПг гیИЗФП.
  гЗПе ۶٢Ь ПС ХжСК гНМжСФПд ТдЎ ФжеС ИЗ ПЗФКд ХбЗНیКИСЗی ЮیгжгК ИС ПیђСЗд гЮПг ЗУК.
  гЗПе ۶٣Ь ПС гжСП КЪПП Юیг ж егЌдیд ПС гжСПی �е дЗЩС гЪیд ФПеЗУК ПЗПђЗе гЪیд гی�дП �е ПС ХжСК ЗОКбЗЭдЩС Иیд ЮیгеЗ یЗ ИیдЮیг ж дЗЩС Ие ПЗПђЗе یЗ ФОХ ЛЗбЛی СМжЪ дгЗیП ж یЗ КСКیИ ПیђСیСЗ ИСЗی СЭЪ ЗОКбЗЭ ЃیФИیдی дгЗیП.
  гЗПе ۶۴Ь ПЗПђЗе гیКжЗдП ФОХی СЗ �е ПСОжЗУК НМС Зж ФПеЗУК ЮИб ЗТ ХПжС Н�г ж یЗ ИЪП ЗТ ХПжС Н�г ж ЮИб ЗТ ЮШЪیФПд Вд ЗТ ИЪЦ یЗ КгЗг КХСЭЗК ПС ЗгжЗб гжЮКЗ ггджЪ дгЗیПж ПС Зیд ХжСК ПЗПђЗе Згیдی гжЮКЗ ИСЗی НЭЩ ЗгжЗб ж КХСЭЗКی �еЦСжСК ПЗСП гЪیд гیдгЗیП.
  гЗПе ۶۵Ь ИЪП ЗТ ЮШЪیФПд Н�г НМС Ие жЗУШе ЗдЮЦЗ гПК ЃЋжеФ یЗ ХПжС Н�г ЃЋжеФی Ие НМС ЗЮПЗг Ие КЪییд Юیг гیђСПП.
  гЗПе ۶۶Ь ПЗПУКЗд ж гНМжС ж Юیг гНМжС дУИ Ие КХгیгЗКПЗПђЗе ПС гжЗСП ТیС гیКжЗддП ЃЋжеФ ИОжЗедПЎ ЗђС Юیг гКЪПП ИЗФП еС ی� ЗТ ВдеЗ НЮ ЃЋжеФ ПЗСдП.
  ١ Ь Н�г НМС.
  ٢ Ь Н�г ИЮЗ НМС.
  ٣ Ь СЭЪ НМС.
  ۴ Ь СП ПСОжЗУК НМС.
  ۵ Ь СП ПСОжЗУК ИЮЗ НМС.
  ۶ Ь СП ПСОжЗУК СЭЪ НМС.
  гЗПе ۶٧Ь дХИ Юیг ПС ХжСКی �е Юیг ПС ПЗПђЗе НЗЦС ИЗФП НЦжСЗ Ие Зж ЗЪбЗг ж ЗђС ПС ПЗПђЗе НЗЦС дИЗФП ИЗیП ЭжСЗ Ие Зж ЗИбЗЫ ђСПП.
  гЗПе ۶٨ Юیг ИЗیП ПС ЩСЭ Уе СжТ ЃУ ЗТ ЗИбЗЫ ИЗ СЪЗیК гУЗЭК ЮИжб یЗ ЪПг ЮИжб ЮیгжгК СЗ Ие ПЗПУКЗд ЗШбЗЪ ПеП ж ЗђС ПС ЗیдгПКЎ ЮИжбی ОжП СЗ ЗШбЗЪ дПЗП یЗ ЮیгжгК СЗ ЮИжб д�СП ПЗПУКЗдПЗПђЗе СЗ ИСЗی КЪییд ФОХ ПیђСی Ие УгК ЮیгжгК гШбЪ гی�дПж еСђЗе ЮИб ЗТ КЪییд Юیг МПیП ФОХی �е ЮИбЗ Ие ЮیгжгК гЪیдФПе ЮИжб ЮیгжгК СЗ Ие ПЗПУКЗд ЗШбЗЪ ПеП ФОХ ПیђСی гЪیддОжЗеП ФП.
  гЗПе ۶٩ ПЗПђЗе ПС КгЗг ЗгжС КХгیгЗК ОжП СЗ Ие еС ШСیЮی �егЮКЦی ИПЗдП Ие ПЗПУКЗд ЗШбЗЪ гیПеП.
  гЗПе ٧٠Ь ЗЛС НМС ЗТ КЗСیО ЮШЪیК Н�г гКСКИ гیФжП бی�д ЗђС ЛЗИК ФжП �е ЪбК НМС ЮИб ЗТ КЗСیО НМС жМжП ПЗФКе ЗЛС НМС ЗТКЗСیО жМжП ЪбК НМС гКСКИ гیФжП.
  гЗПе ٧١Ь ПС гжЗСПی �е ЪбК НМС ИЪП ЗТ СФП НЗПЛ ФПе ИЗФП ПЗПђЗе ИЗیП ЗИКПЗی КЗСیО НМС СЗ �е ИС Зж гЪбжг ФПе ЗУК ПС Н�гОжП ЮیП дгЗیП.
  гЗПе ٧٢Ь Н�г НМС یЗ СЭЪ НМС гЗдЪ дیУК �е ЗђС ЗебیК یЗ ЪПгЗебیК ی�ی ЗТ гКЪЗгбیд ПС ПЗПђЗеی ЮИб ЗТ Н�г НМС ж یЗ ИЪП ЗТ СЭЪНМС ЛЗИК ФжП ПЗПђЗе Ие ВдЌе дТП Зж ЛЗИК ФПе ЗУК КСКیИ ЗЛС ПеП.
  гЗПе ٧٣Ь ПС ХжСКی �е гНМжС жбی یЗ жХی ПЗФКе ИЗФП ПЗПУКЗдж ПЗПђЗе НЮ ПОЗбК ПС ЗПЗСе ЗгжС Зж дПЗСдП ж ЭЮШ ПЗПСУ ИЪП ЗТ СУیПђی бЗТг гیКжЗдП жХЗیК жХی СЗ КХПیЮ дгЗیП.
  ۴-٢ФСЗнШ ХЗНИЗд ЮнгжгК
  ШИЮ ЮжЗдیд ЗУбЗг ЗђС ИСЗی ШЭб ХЫیСی Яе гУбгЗд ЗУК Юیг ЗдКОЗИ гیФжПЎ ИЗیП Юیг жی дیТ гУбгЗд ИЗФП Юнг ИЗнП ПЗСЗн ФСЗнШ ТнС ИЗФП
  ١-ИЗбЫ ИЗФП
  ٢-ЪЗЮб ж СФнП ИЗФП
  ٣-ЗгЗдКПЗС ж гжСП ЗЪКгЗП ИЗФП
  ۴-ЪЗПб ИжПд ОЗбн ЗТ ЮжК днУК ЗђС Ќе ЗгЗдКПЗС ИжПдФ ИЗ жМжП гХбНК ИЪнП днУК Яе ЯЗЭн ИЗФП
  жХн ЮСЗС ПЗПд ЯЗЭС ИСЗн ЯжПЯ гУбгЗд МЗнТ днУКЎЮнг ИЗнП ПЗСЗн ЗебнК ЯЗгб ж ФЗнУКђн ЗОбЗЮн ж ЮЗИб ЗЪКгЗП ИЗФП ж гн КжЗд ђЭК ЗђС гНМжС гУбгЗд ИЗФП ИЗнП КНК Юнг гУбгЗд ИЗФП
  ЗЭСЗПн Яе Яе ОжП КНК жбЗнК нЗ ЮнгжгК еУКдП ЎЯУЗдн Яе Яе гЪСжЭ Ие ЭУЗП ЗОбЗЮ еУКдП ЎЯУЗдн Яе НЯг жСФЯУКђн ВдеЗ ХЗПС ФПе ж еджТ Ъгб жС ФЯУКђн ВдеЗ КХЭне дФПе ЗУК Ўдгн КжЗдП Юнг ПнђСЗд ИЗФдП Ў егЌдیд ИЗ ЗУКдЗП Ие гЗПе ١٢٣١ ЮЗджд гПдی ЗФОЗХ Рیб дИЗیП Ие УгК ЮیгжгК КЪییд ФждП:
  ١- �УЗдی �е ОжП КНК жбЗیК یЗ ЮیгжгК еУКдП.
  ٢- �УЗдی �е Ие ЪбК ЗСК�ЗИ МдЗیК یЗ ی�ی ЗТ МдНееЗی Рیб Ие гжМИ Н�г ЮШЪی гН�жг ФПе ИЗФдП: УСЮК- ОیЗдК ПС ЗгЗдК- �бЗеИСПЗСی- ЗОКбЗУ- еК� дЗгжУ یЗ гдЗЭیЗК ЪЭК- МдНе дУИК Ие ЗШЭЗб- жСФ�УКђی Ие КЮХیС.
  ٣- �УЗдی �е Н�г жСФ�УКђی ВдеЗ ХЗПС ж еджТ Ъгб жСФ�УКђی ВдеЗ КХЭیе дФПе ЗУК.
  ۴- �УЗдی �е гЪСжЭ Ие ЭУЗП ЗОбЗЮ ИЗФдП.
  ۵- �Уی �е ОжП یЗ ЗЮСИЗی ШИЮе Зжб Зж ПЪжЗیی ИС гНМжС ПЗФКе ИЗФП.
  ОжیФЗждПЗд ПС ХжСКی �е ХбЗНیК ИСЗی Юیг ФПд ПЗФКе ИЗФдПЎ ИС ПیђСЗд гЮПг ОжЗедП ИжП ж ПЗПђЗе ی� یЗ ЌдП дЭС ЗТ ВдЗд СЗ Ие УгК ЮیгжгК гЪیд ОжЗеП �СПЎ ПС гیЗд ОжیФЗд гНМжСЎ ЃПС یЗ гЗПС Зж гЗПЗг �е ФжеС дПЗСПЎ ИЗ ПЗФКд ХбЗНیК ИС ПیђСЗд гЮПг ЗУКє ж дیТ ПС ХжСК гНМжС ФПд ТдЎ ФжеС Тд ИЗ ПЗФКд ХбЗНیК ИСЗی ЮیгжгК ИС ПیђСЗд гЮПг ЗУК. ИСЗИС гЗПе ١٢٣٣ ЮЗджд гПдی: «Тд дгیКжЗдП ИПжд СЦЗیК ФжеС ОжП УгК ЮیгжгК СЗ ЮИжб �дП».
  ی�ی ЗТ жЩЗیЭ Юیг ПС гЗПе ١٢٣۶ ЮЗджд гПдی ИیЗд ФПе ЗУК �е гیђжیП: «Юیг гЯбЭ ЗУК ЮИб ЗТ гПЗОбе ПС ЗгжС гЗбی гжбی Ъбیе ХжСК МЗгЪی ЗТ Ябیе ПЗСЗیی Зж Кеیе ЯСПе یЯ дУОе ЗТ Вд Ие ЗгЦЗی ОжП ИСЗی ПЗПУКЗдی Яе гжбی Ъбیе ПС НжТе Вд УЯждК ПЗСПЎ ИЭСУКП ж ПЗПУКЗд یЗ дгЗیдПе Зж ИЗیП дУИК Ие гیТЗд ПЗСЗیی гжбی Ъбیе КНЮیЮЗК бЗТге Ие Ъгб ВжСП.»
  Ў егЌдیд ИЗ ЗУКдЗП Ие гЗПе ١٢٣١ ЮЗджд гПдی ЗФОЗХ Рیб дИЗیП Ие УгК ЮیгжгК КЪییд ФждП:
  ١- �УЗдی �е ОжП КНК жбЗیК یЗ ЮیгжгК еУКдП.
  ٢- �УЗдی �е Ие ЪбК ЗСК�ЗИ МдЗیК یЗ ی�ی ЗТ МдНееЗی Рیб Ие гжМИ Н�г ЮШЪی гН�жг ФПе ИЗФдП: УСЮК- ОیЗдК ПС ЗгЗдК- �бЗеИСПЗСی- ЗОКбЗУ- еК� дЗгжУ یЗ гдЗЭیЗК ЪЭК- МдНе дУИК Ие ЗШЭЗб- жСФ�УКђی Ие КЮХیС.
  ٣- �УЗдی �е Н�г жСФ�УКђی ВдеЗ ХЗПС ж еджТ Ъгб жСФ�УКђی ВдеЗ КХЭیе дФПе ЗУК.
  ۴- �УЗдی �е гЪСжЭ Ие ЭУЗП ЗОбЗЮ ИЗФдП.
  ۵- �Уی �е ОжП یЗ ЗЮСИЗی ШИЮе Зжб Зж ПЪжЗیی ИС гНМжС ПЗФКе ИЗФП.
  ОжیФЗждПЗд ПС ХжСКی �е ХбЗНیК ИСЗی Юیг ФПд ПЗФКе ИЗФдПЎ ИС ПیђСЗд гЮПг ОжЗедП ИжП ж ПЗПђЗе ی� یЗ ЌдП дЭС ЗТ ВдЗд СЗ Ие УгК ЮیгжгК гЪیд ОжЗеП �СПЎ ПС гیЗд ОжیФЗд гНМжСЎ ЃПС یЗ гЗПС Зж гЗПЗг �е ФжеС дПЗСПЎ ИЗ ПЗФКд ХбЗНیК ИС ПیђСЗд гЮПг ЗУКє ж дیТ ПС ХжСК гНМжС ФПд ТдЎ ФжеС Тд ИЗ ПЗФКд ХбЗНیК ИСЗی ЮیгжгК ИС ПیђСЗд гЮПг ЗУК. ИСЗИС гЗПе ١٢٣٣ЮЗджд гПдی: «Тд дгیКжЗдП ИПжд СЦЗیК ФжеС ОжП УгК ЮیгжгК СЗ ЮИжб �дП».
  ی�ی ЗТ жЩЗیЭ Юیг ПС гЗПе ١٢٣۶ ЮЗджд гПдی ИیЗд ФПе ЗУК �е гیђжیП: «Юیг гЯбЭ ЗУК ЮИб ЗТ гПЗОбе ПС ЗгжС гЗбی гжбی Ъбیе ХжСК МЗгЪی ЗТ Ябیе ПЗСЗیی Зж Кеیе ЯСПе یЯ дУОе ЗТ Вд Ие ЗгЦЗی ОжП ИСЗی ПЗПУКЗдی Яе гжбی Ъбیе ПС НжТе Вд УЯждК ПЗСПЎ ИЭСУКП ж ПЗПУКЗд یЗ дгЗیдПе Зж ИЗیП дУИК Ие гیТЗд ПЗСЗیی гжбی Ъбیе КНЮیЮЗК бЗТге Ие Ъгб ВжСП.»
  гШЗИЮ гЗПе ١٢١٨ЮЗджд гПдی ИСЗی ЗФОЗХی Юیг КЪییд гی ФжП Яе Зیд ЗФОЗХ ЪИЗСКдП ЗТЎ ЗШЭЗбی Яе жбی ОЗХ дПЗСдПЎ гМЗдیд ж ЗФОЗХ ЫیССФیПی Яе Мджд یЗ ЪПг СФП ВдеЗ гКХб Ие ТгЗд ХЫС (ЯжПЯی) ВдеЗ ИжПе ж жбی ОЗХ дПЗФКе ИЗФдП ж гМЗдیд ж ЗФОЗХ ЫیССФیПی Яе Мджд یЗ ЪПг СФП ВдЗд гКХб Ие ТгЗд ХЫС дИЗФП.
  дХИ Юیг ПС ХжСКی ЗдМЗг гی

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد نیروهای اجتماعی

  فرهنگی ناصحیح است که اختصاص به خود این محیط دارد و گاهی اصطلاحاتی در آن بکار میرود که در بیرون از زندان هیچ معنایی ندارد. لذا در بدو ورود مجرمین و محکومین بیسابقه و بیتجربهای که برای نخستین بار وارد این محیط میشوند در محیطی کاملا نامأنوس و ناآشنا قرار گرفته و برای رهایی از رنج تنهایی در این محیط زجرآور کمکم درصدد برقراری ارتباط و معاشرت با سایرین برآمده و معمولا جذب افراد سابقهداری میشوند که بدلیل دفعات مکرر ورود به زندان، بنوعی پیشکسوت تلقی میشوند و بدلیل حرفهای بودن و شرارت و سابقهشان سلطه و نفوذ بیشتری بر محیط زندان دارند. «درنتیجه ارزشهایی که به زندانیان تازهوارد بیسابقه القاء شده و بر آنان حاکم میشود ارزشهای ضد اجتماعی خواهد بود و از آنجایی که سازمان شخصیت بزهکاران از استحکام و ثبات شدید و قوی برخوردار نیست لذا درمقابل این تهاجم فرهنگی و ضد ارزشها نمیتوانند مقاومت و پایداری مناسب نشان دهند بلکه اعتماد متقابل به یکدیگر امر حتمی جماعتی است که باهم در یک محیط بسر میبرند و ضامن این اعتماد هنجارهایی است که زندانیان بین خود رواج میدهند.»
  براثر کسب این ارزشهای ضداجتماعی، نه تنها قبح و زشتی اعمال مجرمانه ازبین میرود بلکه گاهی این اعتقاد شکل میگیرد که فرد گرفتار شدن به زندان را نوعی ظلم و ستم بر خود تلقی کرده و درنتیجه جرایم ارتکابی را اعمال تلافیجویانه و انتقامی و کاملا موجه و اخلاقی دانسته و همین امر سبب پیدایش مکانیسم توجیهگرایی و دلیلتراشی شده و بدبینی به قانون و دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. «یافتههای بررسیهای بعمل آمده درباره زندانیان کشور حکایت از آن دارد که عواملی نظیر اختلاط محکومان و متهمان، اطاله دادرسی، برخوردهای غیراخلاقی و انسانی، تفکیک و طبقهبندی زندانیان، افزایش سابقه و افزایش بیکاری میتواند در ایجاد و افزایش حالات فوقالذکر موثر باشد.»

  بند 5) فاسد شدن تدریجی
  انس گرفتن با فرهنگی که قبلا بیان کردیم و فاصله گرفتن از ارزشهای اخلاقی و انسانی رایج در جامعه بدلیل دور بودن از آنها و نیز عادت کردن به شرایط حاکم بر زندان، موجب فساد تدریجی افراد شده و تغییر شخصیتی و هویتی وی را بدنبال دارد.
  «یک مسئله در زیانهای فردی زندان آن است که قابلیتهای فرد و استعدادهای شخصی زندانی که میتواند در محیط آزاد جامعه رشد پیدا کند، به سبب محدودشدن در حصار زندان، آن را ازدست میدهد و فرد از پیشرفت روحی، معنوی و مادی خود بازمیماند.»
  بند 6) ابتلا به بیماریهای روانی و جسمی
  ازجمله موارد قابل توجه مسئله پیامدها و مشکلات بهداشتی زندان است که درصورت توجه نکردن به رعایت کامل آن از سوی افراد مسئول، موجبات بروز بیماریهای بسیاری را در بین زندانیان فراهم میآورد. بیماریهای مقاربتی و جنسی مانند ایدز و هپاتیت نیز از جمله مواردی است که احتمال بروز آنها در زندان بسیار زیاد است.
  بحث بیماریهای روانی نیز باتوجه به شرایط خاص زندان بحث بسیار مشهود و بارزی است که با عنایت به موارد پیشگفته شده در خصوص آثار مخرب زندان، این مقوله نیاز به توضیحات بیشتری ندارد.

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  مبحث دوم: آثار اجتماعی
  مشکلات زندان از دیدگاه اجتماعی در موارد ذیل خلاصه میشوند:

  ایجاد هزینه برای جامعه و دولت،
  درگیر شدن نیروهای اجتماعی به کارهای نامفید،
  بیبهره ماندن جامعه از نیروهای کارآمد.
  درخصوص اثر اول یعنی ایجاد هزینه برای جامعه و دولت، میتوان گفت بدون شک، احداث و تجهیز زندان در درجه اول و نیز برقراری امکانات و شرایط زیستی و معیشتی برای زندانیان در درجه دوم و نهایتا استخدام نیروی لازم جهت نظارت بر زندانیان و انجام امور مربوط به آنان هزینههای فراوانی را بر دوش جامعه و دولت بار میکند و بدون شک کاهش این هزینههای گزاف در گرو کاهش جمعیت زندانیان میباشد. درواقع گرایش به زندان بعنوان یک مجازات با کاربرد بسیار بالا چیزی جز گرایش به صرف هزینههای فراوانی که میتواند در اجرای پروژههای مفید و سودمند عمرانی مصرف شود، نخواهد بود. فلذا عدم بازدهی کافی زندان باوجود صرف هزینههای فراوان مالی واقعیتی غیرقابل انکار است که باید هرچه زودتر چارهای برای آن اندیشید.
  اثر منفی دیگر زندان از بعد اجتماعی همچنانکه در بالا بیان شد، درگیر شدن نیروهای اجتماعی به کارهای نامفید است. بیتردید هر انسانی که به بند زندان گرفتار میشود موجب کاهش یک نیروی کارآمد از سطح جامعه شده و ازطرفی موجبات هدر رفتن وقت و انرژی و توان وی نیز فراهم میشود. اما متأسفانه قضیه از این هم فراتر رفته و شرایط زندگی در محیط زندان موجب میشود که انرژی و توان مثبت افراد جای خود را به ویژگیهای منفی بدهد. «فرد زندانی در محیط زندان زمان بسیار زیادی برای استفاده از فکر و قوه تخیل خود دارد اگر نیروی کار و فکر زندانی در جهت مثبت و در راه اصلاح و تربیت بکار گرفته نشود قطعا از این نیرو در جهت خلاف و ارتکاب بزه استفاده خواهد کرد.»
  فرد زندانی کمکم با شرایط و جو حاکم بر زندان خو گرفته و به شرایط زندگی جدید خود عادت میکند. همنشینان جدیدش که شاید در بدو ورود از آنها فاصله گرفته و از برخی رفتار و گفتار آنها تعجب میکرد، الگوهای رفتاری وی را تشکیل میدهند. ازطرفی زندگی سراسر هیجان و تلاش و فعالیت خارج از زندان که احساس مسئولیت را نیز باخود به همراه داشته جای خود را به زندگی تقریبا نیمهمنزوی زندان داده و تمام آن دلمشغولیها تبدیل به یک زندگی یکنواخت مشابه با سایرین میگردد. بنابراین «عدم وجود روابط مادی و معنوی بین فرد و بیرون از زندان باعث میشود روابط و علاقههای ایجاد شده در درون زندان به تدریج جایگزین علاقههای قبلی فرد که مبتنی بر روابط سالم اجتماعی بوده بشود و درنتیجه فرد از ارزشها و هنجارهای اجتماعی دورتر خواهد شد.»
  مورد سوم بیشک ارتباط مستقیم با مورد دوم دارد چراکه وقتی نیروهای مفید اجتماع در زندان به کارهای غیرمفید روی میآورند جامعه از وجود نیروهای کارآمد بیبهره میماند اینجاست که اهمیت آموزش و اشتغال زندانیان در جامعه رخ مینماید و بیش از پیش آشکار میشود.
  بعضا دیده شده فردی که در زندان بسر میبرد در گذشته فردی صاحب منصب و یا دارای تخصص و تبحر در زمینهای خاص بوده و نقش مهمی را در اجتماع ایفا میکرده است. حال که این فرد به هر دلیلی در زندان است میتوان با بهرهگیری از همان تخصص و توانایی وی، هم کارآیی او را در زندان بالا برد و هم آمادگی لازم را برای زندگی پس از زندان برایش فراهم نمود. از طرف دیگر از گرایش اینگونه افراد به کارهای غیر مفید و به عبارت دیگر هرز رفتن انرژی و توان آنان جلوگیری میگردد.
  به هرحال «پیامدهای حبس هرچه باشد، واقعیت فعلی جامعه ما حکایت از رواج کیفر مزبور در قوانین جزایی و تشدید بکارگیری آن توسط مراجع قضایی دارد. این امر فینفسه موجبات افزایش جمعیت کیفری زندانها و گسترش آمار ورودی زندانیان را فراهم ساخته است.»
  فصل سوم: زندان و تکرار جرم
  پس از بیان مباحثی درخصوص شناخت مفهوم زندان و آگاهی از مقوله تکرار جرم، بحث اصلی درخصوص آثار ناشی از مجازات زندان است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. اهمیت طرح این مباحث، در تأثیری است که این مجازات سالب آزادی در شخصیت فردی و خانواده زندانی در درجه اول، و در درجه بالاتر و مهمتر، بر اجتماع خواهد گذاشت.
  «وجود معایب عدیده و تبعات منفی مجازات زندان باعث گردیده تا از نظر عدهای از علمای حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها مؤثر واقع نگردیده بلکه عاملی برای سوق دادن محکومین به تکرار جرم میباشد. این تأثیرگذاری یا به صورت مستقیم است و یا از طریق آثاری است که آن آثار به نوبه خود در وقوع جرم و بزهکاری نقش اساسی خواهند داشت و بدیهی است که عوامل فردی و متغیرهای زندان را در این تأثیرگذاری نباید نادیده گرفت. عوامل فردی شامل عوامل غیرجرمی مانند سن، محل سکونت، وضعیت خانوادگی و وضع تأهل، طلاق و ارتباط خانوادگی، سواد، اشتغال، وضع اقتصادی و غیره و عوامل جرمی نظیر نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، شرکت در جرم، اعتیاد، سابقه و مدت حبس تحملشده، وضع قضایی (متهم، محکوم) و غیره است. متغیرهای زندان شامل تفکیک و طبقهبندی زندانیان (بر حسب نوع جرم، مدت حبس، سابقه، سن و غیره) امکانات زندان و مدیریت آن است.»
  مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم
  هر پدیده نوظهوری پس از مدتی دچار مشکلاتی شده و با چالشها و موانع مختلفی روبرو میگردد. زندان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این پدیده که زمانی خود به عنوان جانشین کیفرهای بدنی مطرح شد و توانست به جای بسیاری از آنان قرار گیرد، بعدها در مقام عمل خود دچار مشکلات فراوانی شد. بعنوان مثال تعداد زندانیان روز به روز افزایش پیدا کرد، آزادشدگان دوباره مرتکب جرم میشدند و نرخ تکرار جرم بسیار بالا بود و به این علت بسیاری از اهدافی که برای آن موردنظر بود محقق نشد.
  «اهداف دوگانه‏ای که برای مجازات زندان منظور می‏شود، یعنی زندان برای مجازات و زندان همچون شیوه اصلاحی، به ندرت با یکدیگر جمع شده‏اند، چرا که زندان، به دلیل ساختارش، معمولا غیر عادلانه با زندانی رفتار می‏کند و در نهایت، موجب افزایش کینه زندانی نسبت به عدالت و قانون می‏شود و حتی ممکن است موجب بیگانگی بیشتر فرد با جامعه و در نتیجه مقدمات افزایش ارتکاب جرم شود. دلیل اصلی این ناکارآمدی برای اصلاح زندانی در ماهیت اساسی زندان نهفته است که در آن وظیفه نگهبانی مقامات زندان بر سایر اهداف ترجیح دارد، و زندان به تعبیر گافمن مؤسسه‏ای تام است، یعنی محل اقامتی است که در آن زندانیان برای مدت معینی از عمر خود زیر نظارت تقریبا مطلق مقامات اداری قرار دارند.»
  درواقع زندان جزو مهمترین ساختارهایی است که برای حفظ آرامش اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد لکن متأسفانه در شرایط فعلی این کیفر به جای عبرتانگیزی و اصلاح اخلاقی به یک مدرسه بزهکاری و تکرار جرم تبدیل شده است. به همین علت علیرغم اجرای شیوههای مدیریت زندان و اعمال حداقل حقوق برای زندانیان هنوز نتوانسته به اهدافی که برای آن در نظر داشتهاند برسد.
  البته متأسفانه باید گفت «هیچ یک از ساختارهایی که تعادل، دوام و آرامش جوامع ما را تامین میکردند دیگر قادر به ایفای این نقش نیستند. ناخوشایندی در همه وجود دارد. این ناخوشایندی در عدالت کیفری نیز به چشم میخورد و تعجبآور هم نیست، زیرا عدالت کیفری نقطه حساس تشکیلات اجتماعی زندان است.»
  مارک آنسل درباره زندان میگوید: «زندان دیگر درعمل آنچه را که مدعی آن است یعنی برای آن ایجاد شده ارایه نمیدهد. هدف انسانهای سده هجدهم که برای زندان، اقسام و درجههایی را منظور کرده بودند آن بود که مجازات یاد شده جنبه عبرتانگیز به خود بگیرد، انسانهای سده نوزدهم را نظر بر آن بود که زندان انفرادی، اسباب ندامت محکوم را فراهم میسازد و او را در اتخاذ تصمیم مبتنی بر ادامه زندگی شرافتمندانه یاری میدهد. انسانهای سده بیستم نیز زندان را مکان و وسیله بازپروری اجتماعی محکوم میدانند ولی حقیقت این است که همه این امیدها بر باد رفته است. زندان ضمن آنکه باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد از همان آغاز بصورت یک مدرسه تکرار جرم بوده و یا به آن تبدیل شده است.»
  همانگونه که میدانیم جرمشناسان در جهت کشف و بیان چگونگی و علل ارتکاب جرم از علوم مختلفی مانند جامعهشناسی و روانشناسی بهره میگیرند و با استفاده از مطالعات جامعه شناختی محیط اجتماعی را به دو دسته تقسیمبندی نمودهاند که شامل محیط کلی و محیط شخصی است «از انواع محیط شخصی یک نوع آن را میتوان محیط تحمیلی دانست این قسم محیطی است که شخص در انتخاب آن اختیاری نداشته و بطور کلی آزادی

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد تشویق و تنبیه

  مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان بکار گمارده می‌شوند.» به دو دسته تقسیم میگردد:
  1- کارهای تولیدی یا همان کار در کارگاههای داخل زندان.
  2- کارهای عمومی که منظور از آن کار در مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان میباشد.
  پرواضح است که کار کردن برای زندانیان مزایایی را دربردارد. نخست از نظر تربیتی که باید گفت کار کردن زندانی نقش مؤثری را در اصلاح و بهبود وی داشته و موجب احیا و تعالی شخصیت وی گردیده و زندانی احساس میکند که وجودش فواید مثبتی را در پی خواهد داشت حتی اگر برای مدتی از اجتماع دور باشد این امر بدون شک موجب خواهد شد که احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط زندانی کاهش یابد. و دوم از نظر اقتصادی، باعث میشود فرد زندانی به آینده اقتصادی زندگی پس از زندان امیدوارتر شده و همین امر ارتکاب مجدد جرم توسط وی را کمتر میکند.
  بحث آموزش به زندانیان نیز در ماده 136 آیین‌نامه و بعنوان یکی از «برنامه‌های بازپرورانه» ذکر شده و طی مواد پس از آن به بیان شرایط آن پرداخته شده است. در این ماده هدف از آموزش زندانیان «سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهای نهفته آنان» بیان شده و بدین منظور در کلیه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها مؤسسه‌هایی جهت آموزش فنی، حرفه‌ای و مذهبی اختصاص می‌یابد.
  با بررسی ماده 136 آییننامه مزبور و مواد پس از آن بطور کلی میتوان گفت آموزش زندانیان شامل این موارد میباشد:1-آموزش تحصیلی، 2-آموزش فنی، 3-پرورش جسمی، 4- آموزشهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی.

  «استفاده از سیستم تشویق و تنبیه یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت در زندان است به همین منظور در زندانها موادی از آییننامه اجرایی سازمان زندانها که مربوط به حقوق و تکالیف زندانیان است در محلی که در دید زندانیان است الصاق می گردد و در ابتدای ورود فرد زندانی به او تذکر داده میشود و چنانچه زندانی به کلیه تکالیف خود عمل نماید و از وضعیت وی رضایت حاصل شده باشد ممکن است به یکی از روشهای ذیل تشویق گردد: 1- پیشنهاد آزادی مشروط، 2- اعطای مرخصی، 3- اجازه ملاقات با خانواده بیش از حد مقرر در آییننامه، 4- انتقال زندانی به زندانهای نیمهباز یا باز.»
  و صدالبته که هرجا تشویق وجود دارد درمقابل آن تنبیه نیز بعنوان ابزاری جهت جلوگیری از ارتکاب تخلف وجود خواهد داشت. در ماده 172 قانونگذار زندانیان را به حسن سلوک و حسن معاشرت با یکدیگر دعوت کرده و تخلفات ارتکابی از ناحیه زندانیان در ماده 173 و تبصره آن پیشبینی شده است. در این مواد آمده است:
  ماده ١٧٢: «کلیه محکومان و متهمان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای مأموران موسسه یا زندان و رعایت کلیه مقررات داخلی زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم‌های اتخاذی درباره آنها اجرا خواهد شد.»
  ماده ١٧٣: «هر گاه محکومان یا متهمان با یکدیگر اختلافی داشته باشند بایستی موضوع را به اطلاع مربی تربیتی بند رسانده تا رییس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رییس اندرزگاه مؤظف است به شیوه‌ای مقتضی رفع اختلاف نماید و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جریان را به رییس موسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رییس موسسه یا زندان حسب مورد اقدام لازم بعمل آورد.
  تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خلاف محسوب می‌شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.»
  در راستای همین امر، در فصل پنجم از آییننامه اجرایی سازمان زندانها، مقررات آن پیشبینی شده و به همین منظور و جهت اجرای این مقررات در ماده 174 آییننامه و مواد پس از آن شورایی بنام شورای انضباطی وجود دارد. بموجب ماده ١٧۴ «به منظور رسیدگی به تخلف‌های محکومان و متهمان، شورای انضباطی با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می‌گردد: مسئولان واحد‌های قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان. تصمیم‌های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراست.» در ماده 175 و تبصره ذیل آن نیز تنبیههای انضباطی پیشبینی شده است. در ماده آمده است «تنبیه‌های انضباطی عبارتند از:
  محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت.
  محرومیت از مرخصی تا 3 ماه.
  عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا بیست روز
  نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.
  تبصره ١: اعمال یکسوم از هر یک از تنبیه‌های ذکر شده بطور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‌پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می‌باشد.»
  با عنایت به موارد پیشگفته مشخص میشود زندان در برخی موارد دارای آثار مثبت فراوانی بوده و «اگر قوانین و مقررات مربوط به زندان به درستی اجرا شود از یک طرف اجرای مجازات حبس میتواند آثار مثبتی بر زندانی داشته باشد که موجب اصلاح و تربیت بزهکار و عدم تکرار جرم شود و ازسوی دیگر با اجرای صحیح و بجای مجازات حبس، جامعه و بزهدیده منافعی خواهند برد.»
  پروفسور گارو درمورد اهمیت اجرای کیفر سالب آزادی مینویسد «ارزش حبس بستگی به طرز اجرای آن دارد.» و در تشریح این مهم مینویسد «هرقانونی وضع مجازات میکند ولی تا وقتی که بموجب مقررات مشروح و مفصل ترتیب اجرای آن مجازاتها را معلوم نکند قانونی ناقص و تقریبا ناتوان است. لهذا بین حق و عمل اختلاف فاحشی ظاهر میشود و مسلم میگردد که بیان مجازاتهای سالب آزادی در قانون با اجرای آن مجازاتها در عمل به کلی مختلف و متفاوت است.»

  فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان
  چنان که قبلا بیان شد، زندان به منزله یک مجازات همواره در معرض انتقاد و ایراد مخالفان از یک سو و تبلیغ و ترویج موافقان از سوی دیگر قرار داشته است و درمورد آثار و پیامدهای منفی آن سخن بسیار رفته است به گونهای که یکی از هدفهای جنبش دفاع اجتماعی کنارگذاری مجازات زندان یا به حداقل رساندن استفاده از آن است.

  موارد بسیار زیادی وجود دارد که داد انتقاد مخالفان را برانگیخته است که در یک دستهبندی کلی و مختصر و مفید میتوان گفت اهم آنها عبارتند از «هزینههای تأسیس زندان و نگهداری از زندانیان، ناکارآمد بودن زندان، تبدیل شدن زندان به مدرسهی تکرار جرم، آموزشهای منفی و خطرناکتر شدن زندانی، دور کردن زندانی از محیط اجتماعی و قطع زندگی عادی و ازدست رفتن ویژگی ترهیبی زندان در طول زمان از بدیهیترین پیامدهای زندانند.»
  همچنین با تدقیق در آرای مخالفان میتوان موارد دیگری را نیز بر موارد فوقالذکر افزود، ازجمله: عدم موفقیت پیشگیری یا ارعاب خاص، تأثیرهای روانی بر زندانی، تعارض زندان با اصل شخصی بودن مجازاتها، تعلق اغلب محکومان به زندان به طبقههای فقیر جامعه، بار اقتصادی زندان، زوال حس مسئولیت، تراکم جمعیت کیفری، خطرناک نبودن اغلب محکومان، افزایش خطرناکی مجرمان آزادشده از زندان، فراوانی کاربرد، ضعف امکانات، نبود امکانات لازم برای معتادان، کافی نبودن شمار زندانها، ضعف ارزشهای فرهنگی حاکم بر زندان، ناسودمندی زندانها.
  مخالفین زندان موافق اثر بازدارنده زندان نبوده و معتقدند «مدتی دور نگه داشتن بزهکار از محیط جرمزا و سپس بازگشت او به همان اوضاع و احوال، تأثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. تحمل حبس موجب بهبود شرایط زندگی او نشده و با پایان مدت حبس، زیستن در همان شرایط جرمخیز از سر گرفته میشود.»
  به همین دلیل است که جرمشناسان و دیگر علما و محققان حقوق کیفری درصدد حل معضلات ناشی از زندان برآمده و به تحقیقات مفصلی پیرامون آن پرداختهاند. لکن متأسفانه در اکثر موارد تحقیقات جرمشناسی مؤید این واقعیت است که اساسا اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. «زیرا آنچه محرک انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشههای مجرمانهای است که خود میتواند بر حسب شخصیت افراد مختلف دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا اجرای زندان به جای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانه بپردازد و درجهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت او قرار میدهد.»
  درخصوص جنبه بازدارندگی منتسب به زندان نیز در میزان اثربخشی وکارآیی آن تردید فراوانی وجود دارد. این آرمان که عمدتا بر فرض ایجاد رعبانگیزی عام و خاص جامعه و بزهکار مبتنی است با ایرادات متعددی مواجه است. ایراد اول آنکه ما با بزهکاران حرفهای و سابقهداری مواجه هستیم که اگر آمار جنایی معتبر ارائه شود حکایت از تأثیرناپذیری و عدم بازدارندگی آنها به رغم اعمال مکرر این کیفر دارد. ایراد دوم آن است که متغیر مجازات زندان، اثر بازدارندگی خود را ازطریق کاستن موقعیت دستیابی فرد به لذتها و پاداشهای کجروی برجای میگذارد. حاصل این وضع نیز در عمل آن است که تا زمانی که موجود باشد اثر انگیزههای مجرمانه را تقلیل و کاهش میدهد. این بدان مفهوم است که این متغیر، بزهکاران را فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه بازمیدارد.
  ازطرفی از نظر منتقدان، زندان نه تنها موجب ناتوانسازی و اصلاح مجرم نمیگردد بلکه زندانیان براساس مقاربت و همنشینی با یکدیگر شگردها و حیل تازه ارتکاب جرم را آموخته و مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند و درواقع زندان تأثیر مستقیم و اساسی را در تکرار جرم خواهد داشت.
  بنابراین از منظر صاحبنظران مخالف زندان، این مجازات نه تنها جنبه ارعابی و بازدارنده ندارد بلکه خود بستر تولد جرایم دیگری شده و روی آوردن به جرایمی مثل روابط جنسی، سرقت، اعتیاد، قتل، ضرب و جرح و غیره در محیط زندان را درپی دارد.

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  لازم به ذکر است که مطابق یک نظر «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شمار زندانیان به دلایل پنجگانه زیر افزایش پیدا کرد: 1- افزایش جمعیت ایران به شکل ناگهانی و بدون کنترل، 2- وجود قوانین جرمزا، 3- استفاده از مجازات زندان به منزله جانشین جزای نقدی و جبران ضرر و زیان مادی، 4- استفاده از زندان به جای محکومیت مالی، 5- کاهش سن مسئولیت کیفری.»
  متأسفانه در حال حاضر بنابر تحقیقات صورت گرفته و آمارهای موجود «زندانهای کشور از جهت وسعت محل سکونت و محل هواخوری، تراکم تعداد و انواع جرایم، امکانات شغلی و رفاهی، درمانی، ورزشی، آموزشی و حتی غذایی و نیز از نظر نوع مدیریت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوتند. آمار موجودی زندانها متغیر است و حتی جابجاییهای موردی تغییرات بیشتری بوجود میآید ولی نگاهی کلی به ظرفیت موجودی و ورودی زندانهای کشور نشاندهنده اهمیت تاثیری است که این نهاد اجتماعی در زمینه مربوطه (جرم و مجرم) میتواند داشته باشد. همچنین نگاهی به تعداد پرسنل اداری و انتظامی و سرمایه ثابت و متغیری که به صورت ساختمان و تأسیسات هزینه گردیده و نیز حقوق و مخارج جاری که صرف این نهاد میگردد ما را متوجه این امر مینماید که بالا بردن نقاط مثبت زندان و کاستن از زوایای منفی آن ضرورتی مبرم برای قوه قضاییه است.»
  بطور کلی و با بررسی متون و مقالات و آمارهای مختلف درخصوص زندانهای موجود در کشور میتوان گفت مهمترین مشکلات زندانها شامل موارد زیراست: 1-کثرت جمعیت زندانیان، 2-نگهداری زندانیان مواد مخدر با سایر زندانیان، 3- کمبود فضاهای اختصاص یافته برای امور مختلف زندانیان ازقبیل اسکان، بهداشت و درمان، 4- لحاظ نشدن ملاک سابقه در طبقهبندی زندانیان، 5- بیکاری زندانیان6- استاندارد نبودن پستهای سازمانی سازمان زندانهای ایران، 7- عدم تناسب امکانات رفاهی زندان با جمعیت زندانیان، 8- مناسب نبودن امکانات درمانی زندان، 9- عدم اختصاص خدمات روانشناختی در برخی زندانها، 10- نامناسب بودن

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد پیشگیری از جرم

  در آمارهای جنایی نیست.»
  با یک بررسی دقیق و علمی میتوان به علل تکرار جرم در هر دو دسته بالا پی برده و با بکارگیری راهحلهای صحیح مانع از افزایش تکرار جرم در جامعه بود چرا که «افزایش تکرار جرم در جامعه علاوه بر اینکه خود معضلی برای آن جامعه است هزینههای سنگینی نیز برای آن جامعه و نظام عدالت کیفری آن جامعه دربر دارد. تکرارکنندگان جرم درواقع کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری و اعمال مجازات بر آنها نتوانسته منجر به اصلاح آنان شود و درواقع جامعه نتوانسته خود را از شر تکرارکنندگان جرم درامان نگه دارد.» و این مسئله بیشک از دید دانشمندان کیفری و فعالان در زمینه جرمشناسی و نیز قانونگذاران و مجریان عدالت کیفری مسئله خوشایندی نخواهد بود.در طی سالیان اخیر «پژوهشهای تازه ثابت کرد که گروهی از بزهکاران به نام «ابرجنایتکاران» یا «جنایتکاران خشن» وجود دارد که ریشه تعداد مهمی از اعمال جنایی را تشکیل میدهند. 10 تا 15 درصد بزهکاران، مباشران تقریبا 50 درصد از جرایم هستند. در برابر این دادهها چنین تصور میشود که رشد تبهکاری معاصر اگر ناشی از تکرارکنندگان جرم نباشند لااقل ناشی از افزایش تعداد جرایم ارتکابی به وسیله آنهاست.»
  درخصوص تاریخچه موضوع تکرار جرم و توجه به آن در حقوق کیفری ایران باید گفت در قوانین جزایی ایران تکرار جرم دستخوش تحولات زیادی بوده است. نخستین بار احکام مربوط به تکرار جرم به عنوان یکی از عوامل مشدده مجازات در مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 آورده شده بود که بعدها به موجب قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی در سال 1352 اصلاح شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات عمومی ما همانند بسیاری از قوانین دیگر دستخوش تغییرات مهم و بنیادی گردید. با تصویب ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 مبحث تکرار جرم نیز تغییر کرد که ماده فوق نیز به نوبه خود به موجب ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اصلاح گردید.
  بخش دوم: آثار زندان
  همانگونه که قبلا بیان کردیم، درطول سالیان متمادی پس از پیدایش و ظهور زندان، این مجازات دارای اهدافی بود که درطول زمان تغییر کرده است. زمانی هدف از آن ارعاب مجرم و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی بوده و جنبه بازدارنده به خود میگرفته و در دورهای از زمان جهت ارعاب عمومی بکار میرفته، در برخی مکاتب صرفا جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده و رویکرد نوین و ایدهآل نسبت به آن نیز اصلاح و تربیت مجرمین است.

  از منظر حقوق جزا و علم جرمشناسی، مرحله اجرای مجازات، مهمترین و حساسترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرفنظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیلهای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم میشود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوههای درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند.»

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  همزمان با ظهور این آثار در طول حیات زندان، دیدگاههای مختلفی درخصوص آن بیان شده و مخالفان و موافقان دلایل متعددی را در راستای نظرات خود اقامه نمودهاند. هرچند زندان از دیدگاه مخالفان آن دارای آثار منفی زیادی بوده و پایاننامه حاضر نیز به یکی از آثار منفی مجازات زندان یعنی «تأثیر آن در تکرار جرم» میپردازد لکن عدم توجه به جنبههای مثبت این مجازات به دور از انصاف است. بنابراین در ابتدا به بررسی جنبههای مثبت مجازات زندان و بیان دیدگاههای موافقان درخصوص آن میپردازیم:

  فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان
  «درعصر کنونی زندان شایعترین مجازات است که بنظر بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری مطلوبترین آن نیز بشمار میآید. مطلوبیت مجازات زندان در عصر حاضر تا بدان حد رسیده که مورد توصیه بعضی از مکاتب ازجمله نئوکلاسیک و حتی سازمانهای بینالمللی واقع شده تا جایی که مجازاتی بدین حد که مورد قبول عامه مردم باشد هنوز جایگزین زندان نگردیده است.» که درعین اینکه از زیانهای کیفر زندان عاری باشد، سایر ویژگیهای آن را داشته باشد. «گفته میشود مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرمهای مهم بخوبی فراهم میکند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. ازسوی دیگر مجازاتهای جانشین زندان این ویژگیها را نداشته و ازنظر هزینه نیز گاهی پرهزینهتر از مجازات زنداناند. بر این پایه نظامهای کیفری هنوز جسارت الغا و کنارگذاری کامل این مجازاتها را نیافتهاند.»
  به عقیده برخی از حقوقدانان «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسانها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته شدهای است که میتواند بسیاری از هدفهای اعمال مجازات را تأمین کند زیرا صرفنظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی متوقف کردن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد، نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد. سایر مجازاتها فاقد این خصیصهاند و برای مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمیبخشند.»
  «کسانی که مدافع مجازات زندان هستند سه امتیاز را برای آن برشمردهاند:1- با حذف مجازات زندان در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد سبب گرایش بیشتر قضات به اعدام خواهد شد. پس زندان امری ضروری است. 2- زندان سبب ناتوانسازی مجرم میشود و توان انجام جرم را از او سلب میکند. 3- از همه مهمتر اینکه اگر زندان را حذف کنیم با مجرمین خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیلهای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد.»
  بطور کلی میتوان گفت کارکردهای زندان در سه مورد خلاصه می‌شود: 1- زندان به منزله جانشین مجازاتهای بدنی، 2- زندان به منزله نهاد اصلاحی- درمانی، 3- زندان به منزله ابزاری برای پذیرش مجرم و توانمندسازی وی. بنابراین زندان غیر از خاصیت بازدارندگی و ناتوانسازی، نقش سازندگی را نیز به همراه دارد. البته این امر مستلزم رعایت استانداردها و شرایط لازم در زندانهاست.
  درخصوص بازدارنده بودن زندان باید گفت، محیط زندان و شرایط زیستی و روانی حاکم بر آن باوجود تمام امکاناتی که در حال حاضر دارد محیط مطلوب و خوشایندی برای انسان نیست. چرا که برخی موارد مانند آزادی در رفت و آمد و نیز تصمیمگیری درخصوص نحوه زندگی از مسائلی هستند که اهمیت بسزایی در زندگی دارند و وجود برخی ممنوعیتها در اعمال این حقوق با طبیعت آدمی سازگار نیست. ازطرفی در برخی موارد وجود برخی شرایط سخت در زندان مانند حبس انفرادی، اعمال شاقه و یا کارهای طاقتفرسا بر سختی شرایط زندان میافزاید. بنابراین علم به این سختیها در بسیاری از افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آنها از ارتکاب و یا تکرار جرم خواهد شد. لذا اعمال مجازات زندان بصورت صحیح و اصولی در پارهای موارد، بسیار مفید و ضروری است.
  بنابراین زندان میتواند عاملی جهت بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم در آینده به حساب آید و این بازدارندگی هم از جهت مفهوم موسع آن و هم در مفهوم مضیق آن کاربرد دارد «اگر مجازات سالب آزادی یعنی زندان تنها ازطریق نگهداشتن مجرم در «خارج از دور» و به دور از جامعه بتواند از وقوع جرم پیشگیری نماید در معنای وسیع کلمه یک عامل بازدارنده محسوب میشود. اگر مجازات سالب آزادی به واسطه اینکه متعاقب ارتکاب جرم به مجرم تحمیل میشود و مجرمین بالقوه مایل به قبول خطر آن نیستند از وقوع جرم پیشگیری کند در این صورت عامل بازدارنده در مفهوم مضیق آن خواهد بود.»
  یکی از آثار مجازات زندان اثر ارعابی آن است. منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال این کیفر درخصوص مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند سرکوب شده و مرتکب جرم نگردند و ازطرف دیگر خود مجرم از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید. «جنبه ارعابی مجازات سالب آزادی تنها به معنی شدید بودن آن نیست بلکه گاهی شدت مجازات نتیجه عکس دارد. آنچه مطلوب است این است که مجازات متناسب با نوع جرم بوده و مجرم از ارتکاب جرم متضرر شده باشد و بحث مهم حتمیت و اجرای کامل مجازات است ولی آنچه در سیستم کیفری ایران و در قوانین جزایی ایران مشاهده میگردد این است که مجازاتها غالبا شدید و نامتناسب است.»
  درخصوص اثر دیگر مجازات زندان یعنی سازنده بودن آن میتوان گفت از دیگر آثار مجازات حبس جنبه تنبیهی و نتیجتا اصلاح فرد در زندان و بازگشت وی به یک زندگی شرافتمندانه و پیشگیری از تکرار جرم و در نتیجه بهبود سلامت جامعه است. «مجازات بزهکار به منظور پیشگیری از جرم فقط با اصلاح بزهکار موثر خواهد بود. البته گاهی اوقات جنبه ارعابی بزه بر بزهکار و ترس او از مجازات مجدد و بازگشت مجدد به زندان نیز میتواند جنبه پیشگیری داشته باشد. آنچه در عمل به آن رسیدهایم اینست که اگر جنبه اصلاحی زندان مدنظر نباشد جنبه ارعابی آن به تنهایی نمیتواند باعث پیشگیری از تکرار جرم باشد.»
  و اما اثر دیگر زندان مسأله ناتوانسازی آن است. بدین معنی که با اجرای مجازات سالب آزادی، مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده خطر او برای جامعه ازبین میرود (حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمیکند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از بزهدیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه میتوان زندانیان را طبقهبندی کرد و تحت روشهای اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانونپذیر و اجتماعی تبدیل شوند. (هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین)
  «از اینها گذشته مجازات حبس برخلاف برخی مجازاتها قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیتهای مختلف است و درصورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارات سهلتر است.»
  در حال حاضر در زندانهای کشور جهت نیل به هدف بازپروری و اصلاح و درمان زندانیان، به بحث آموزش و نیز اشتغال زندانیان اهمیت داده میشود و همانگونه که مذکور افتاد یکی از دستهبندیهای زندان شامل مراکز حرفهآموزی و اشتغال (اردوگاهها) است که برخی از زندانیان براساس تشخیص شورای طبقهبندی به آنجا فرستاده میشوند. مطابق بند (ج) ماده 18 آییننامه، قانونگذار یکی از وظایف سازمان زندانها را «ایجاد مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسههای لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفهآموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان» برشمرده است. همچنین بموجب بند (ی) ماده موصوف «سیاستگذاری و برنامهریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفهآموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها و مؤسسات وابسته» میباشد.
  فصل سوم از آییننامه سازمان زندانها طی مواد 122 تا 135 به بحث اشتغال و حرفهآموزی اختصاص یافته است که بموجب ماده 122 آن «سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید.»
  درخصوص اشتغال میتوان گفت کار زندانیان وفق ماده 124 آییننامه موصوف که اشعار میدارد: «محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه‌بندی و رعایت مقررات این آییننامه در کارگاههای داخل زندان یا

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد معاونت در جرم

  تربیت و آموزش نگهداری میشوند.
  ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در ماده 5 آییننامه اجرایی سازمان زندانها (مصوب26/4/80) زندانها به سه نوع زندان بسته، نیمهباز ، باز و مجتمعهای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم میشدند که در سیستم فعلی تقسیمبندی، زندانهای نیمهباز و باز جایگاهی ندارند. البته بنظر میرسد اجرای سیستمهای زندان نیمهباز و باز در عمل با موانع و مشکلات فراوانی روبرو باشد. بعنوان مثال وجود مأمور مراقب بدون اسلحه درخصوص زندان نیمهباز و نیز عدم وجود حفاظ و مأمور در زندان باز مواردی است که موجبات فرار بسیاری از مجرمین را فراهم مینماید و امکان کنترل و نظارت بر آن را مشکل مینماید و حذف آن صرفنظر از فواید عملی آن، با انجام مطالعات دقیق فنی و علمی صورت گرفته است.
  با دقت در تعریف ارائه شده در ماده 6 مشخص میشود که این نوع زندان شباهت کامل با رژیم عمومی یا دستهجمعی دارد. ازطرفی بنظر میرسد سیستم عمده اجرای مجازات در کل دنیا در درجه اول برهمین روش استوار است و بدیهی است که در ایران نیز همینگونه پایهریزی شده باشد.
  براساس ماده 8 آییننامه مذکور «کلیه محکومان باتوجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، براساس تصمیم شورای طبقهبندی حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفهآموزی و اشتغال نگهداری میشوند مگر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.»
  همانطور که مشاهده میشود تشخیص اینکه زندانیان باید در کجا نگهداری شوند در درجه اول در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی و پس از آن شورای طبقهبندی و آنهم براساس وجود آیتمهایی ازقبیل نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری و غیره است. حال آنکه در آییننامه سابق در مواد 8 و 10 به ترتیب مجرمانی که باید در زندان نیمهباز و باز نگهداری میشدند طبقهبندی شده بودند. بموجب این مواد:

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  ماده 8 : «زندانیان زیر در زندان نیمهباز نگهداری میشوند:
  الف: محکومین جرایم عمدی.
  ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
  ج: محکومین مالی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
  د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
  محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.
  محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 110 روز از مدت محکومیت در زندان بسته.
  محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل دو سال ازمدت محکومیت در زندان بسته.»
  همچنین مطابق ماده 10 : «زندانیان زیر در زندان باز نگهداری میشوند:

  الف: محکومین جرایم غیرعمدی.
  ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
  ج: محکومین مالی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
  د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
  محکومین به حبسهای تعزیری تا دو سال پس از گذراندن 14 روز از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
  محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 15 ماه از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
  محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل 4 سال ازمدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.

  نکته جالب دیگر درخصوص آییننامه جاری این است که وفق ماده 12 آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاهها) نگهداری میشوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آییننامه بشمار میآید.

  فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم
  از آنجا که بحث رساله حاضر «تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم» است لذا درجهت تبیین و روشنشدن موضوع، گریزی از بیان مفهوم «جرم» و متعاقب آن «تکرار جرم» نیست لذا سعی بر آن داریم که بصورت هرچند اندک و با پرهیز از زیادهگویی به بیان آنها بپردازیم.
  تعاریف مختلفی از جرم ارائه شده است. از نظر لغوی، جرم به معنی «گناه» و «بزه» و نیز «خطا» و «تعدی» آمده است و نیز بیان شده «از مجموع قوانین جزایی و قانون اساسی چنین استنباط میشود که جرم، عملی مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب به قصد آن را انجام داده باشد.» اما آنچه که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درحال حاضر در کشور جاری است آمده بدین شرح است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترکفعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.» و اما درخصوص تکرار جرم ماده 137 قانون موصوف ملاک عمل قرار میگیرد که براساس آن «هرکس بموجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.»
  فلذا مطابق این ماده دو شرط برای صدق عنوان تکرار جرم درخصوص جرم ارتکابی توسط شخص وجود دارد: اول آنکه فرد قبلا بموجب حکم قطعی دادگاه به مجازات تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شده باشد و دیگر اینکه پیش از شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر درجه یک تا شش دیگری گردد.
  در قانون سابق (مصوب 1370) در ماده 48 تعریف دیگری برای تکرار جرم آمده بود. بدین صورت که « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
  براساس این ماده تعاریف مختلفی از تکرار جرم ازسوی حقوقدانان ارائه شده است که به عنوان عمومیترین تعریف میتوان تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم را بیان نمود. به عقیده وی: «تکرار جرم حال کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه میشود یکی محکومیت قبلی و دوم ارتکاب جرم بعدی.»
  دکتر محمدعلی اردبیلی نیز در تعریف تکرار جرم بیان میدارد: «تکرار جرم وصف افعال کسی است که بموجب حکم قطعی لازمالاجرا از یکی از دادگاههای ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب میشود.»
  بنابراین ملاحظه میشود که تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان منطبق با منظور و تعریف قانونگذار سابق است و در میان آنها سه عنصر «وجود محکومیت قطعی به مجازات تعزیری و بازدارنده»، «اجرا شدن مجازات مذکور» و «ارتکاب مجدد یک جرم قابل تعزیر پس از آن» وجود دارد.
  در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/52 قانونگذار وقت طی مواد 24 تا 26 به همراه 4 تبصره به بیان شرایط تکرار جرم پرداخته است. در ماده 24 در تعریف تکرار جرم آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.» و حکم تکرار جرم نیز مطابق ماده 25 این قانون بشرح زیر خواهد بود:
  «اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه ‌از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات ‌جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او ‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف ‌مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به‌ حداکثر محکوم خواهد شد.»
  در تبصره 1 ماده 25 برخی جرائم که عبارتند از: «سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده‌ باشند» از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب شده است.
  نکته جالب درخصوص احکام و شرایط تکرار جرم در قانون مجازات عمومی، در تبصره 2 ماده 25 آمده بود که بموجب آن «در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار ‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.» بنظر میرسد شرط مذکور چیزی است که علم جرمشناسی بدنبال آن است و غایتی است که در وضع قوانین دنبال میشود.
  مطابق تبصره 3 همان ماده نیز «در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه‌ تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را‌ تخفیف دهد.»
  یک نکته دیگر درخصوص این مواد حکمی است که بموجب ماده 26 این قانون مقرر شده که بموجب آن «احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.» بنابراین ملاحظه میشود که قانونگذار در گذشته جرم سیاسی را در زمره جرایمی که موجبات تکرار جرم را فراهم آورد بحساب نمیآورده است علت آن شاید بخاطر خصیصه و ویژگی خاص اینگونه جرایم باشد که از عنصر معنوی آن یعنی سوءنیت خاص (قصد) ناشی میشود. این مسأله در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دیده نمیشد. لکن در قانون مجازات اخیرالتصویب در ماده 138 همین حکم تکرار گردیده و عنوان شده «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمیشود.» همچنین همانطور که بیان شد حکم ماده 137 تنها درخصوص مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش است و شامل مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت که بموجب ماده 19 قانون تبیین شدهاند نمیشود.
  قانون جدید حکم تکرار جرم درخصوص جرایم حدی را نیز بیان داشته و در ماده 136 آورده است «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
  تکرار جرم همواره مسأله بسیار مهمی در علم «جرمشناسی» بشمار میرود. اهمیت تکرار جرم به گونهای است که به گفته ریموند گسن در کتاب جرمشناسی نظری «تکرار جرم بیگمان ظریفترین مسأله جرمشناسی را تشکیل میدهد که باید به حل آن پرداخت و مسألهای در حاشیه تبهکاری نیست.» شاید یکی از دلایل اهمیت این مقوله این باشد که هدف اصلی از کیفر دادن مجرم، تنبه وی و جلوگیری از وقوع جرم است و وقتی تکرار جرم اتفاق میافتد به معنای آن است که این هدف تأمین نشده و درواقع اشکالاتی در راه رسیدن به آن وجود داشته که نیل به آن را میسر نساخته است. به همین دلیل است که محققان و اندیشمندان به بحث و بررسی پیرامون علل و دلایل آن پرداخته و به ارائه راهکارهای مختلف درخصوص جلوگیری از ارتکاب آن پرداختهاند و مقوله «تکرار جرم» امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس علم جرمشناسی و حتی علوم دیگری مانند روانشناسی و حقوق جزا بشمار میرود.
  «تکرار جرم را میتوان از دو نقطهنظر مشخص کرد: 1- برحسب درصد تکرار جرم، بعضی از جرایم بیش از سایر جرایم تکرار جرم میشود: تکرارکنندگان جرایمی مثل مواد مخدر، سرقتهای ساده وضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و ولگردان گواه این مطلب است. 2- برحسب تعداد جرایم ارتکابی به نظر میرسد که زیاد تکرارکننده جرم از موارد نادر و کماهمیت

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد نظام حقوقی ایران

  وجود داشت.
  شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمیخوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدتهای نامعینی در حبس بسر میبردهاند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول میکشیده است. بنابراین میتوان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.
  بند 4) حبس در قانون مجازات عمومی
  پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش زیر تقسیم میشود: اول از 1304 یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا 1352 ، دوم از 1352 تا 1361 و تصویب قانون مجازات اسلامی.
  در سال 1304 یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران » به شمار آوردهاند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (3 تا 15 سال)، حبس مجرد (2 تا 10 سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرمهای جنحهای و خلاف (از 11 روز تا 3 سال).
  «شایان ذکر است که قانون مزبور از قانون مجازات 1871 فرانسه گرفته شده و مجازاتهای مزبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با بکارگیری محکومان در کشتیها و پس از آن با به کار گماردن در معدنها و انجام کارهای سخت و مشقتآور اجرا میشد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدنها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته میشدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد میبایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری میکرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری میشدند.»

  در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازاتهای زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیشبینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (3 تا 15 سال)، حبس جنایی درجه دو (2 تا 10 سال) و حبس جنحهای (از 61 روز تا 3 سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا میشد.
  باتوجه به آثار سوء زندانهای کوتاهمدت از همان ابتدا قانونگذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمیشد.
  بند 5) حبس در قانون مجازات اسلامی
  پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در سال 1361 با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد 7 تا 11 تقسیمبندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازاتهای تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهمترین و اصلیترین مجازات تعزیری میدانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیشبینی شده بود درحالیکه از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت شناخته میشد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال 1362 طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را به این دلیل که برای برخی از جرمها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تایید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرمها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده کرده است که فلان عمل «جرم محسوب و باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشود.»
  در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 قالبهای چهارگانه مجازاتهای پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازاتهای بازدارنده به آنها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرمهای تعزیری و بازدارنده بود. در سال 1375 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرمها چشمپوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهمترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوهگر شد. این دگرگونی را میتوان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد.»
  حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی بصورت حد است و گاهی بصورت تعزیر و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین بصورت بازداشت موقت ظاهر میشود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص میشود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:1- بازدارندگی 2- اصلاح 3- تربیت و 4- بازپروری.
  کتاب پنجم قانون مجازات به مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلیترین مجازاتی که درمورد اکثر آنها در نظر گرفته شده مجازات زندان میباشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پارهای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده 829 قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.
  مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد و برای 400 مورد آنها مجازات سالب آزادی مقرر شده است.» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از 700 عنوان مجرمانه مجازات حبس پیشبینی شده است. 6/15 % این حبسها، حبسهای 3 تا 6 ماه و 30% آنها حبسهای بیش از 6 ماه و تا 2 سال هستند. البته تدوینکنندگان لایحه مجازاتهای اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، 6/45% از مجازاتهای قانونی حبس کاسته میشود.»

  مبحث چهارم: سیستمهای متداول اجرای مجازات زندان
  پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمیباشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستمهای مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل باختصار به آن اشاره میکنیم:

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  بند 1) سیستمهای خارجی اجرای مجازات
  مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا میشود:
  1- رژیم عمومی یا دستهجمعی: قدیمیترین و سادهترین روش، حبس دستهجمعی است. براساس آن زندانیان بطور دستهجمعی در زندان نگهداری میشوند. به این صورت که روزها با هم کار میکنند و شبها در خوابگاههای عمومی استراحت میکنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک سادهای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.
  «از مزایای این روش میتوان به مقرون به صرفه بودن آن ازنظر اقتصادی اشاره کرد. چون هزینه احداث ساختمان برای این نوع زندان زیاد نیست بعلاوه ممکن است عده کثیری را در این قبیل زندانها جا داد و برای اجبار آنان به کار تشکیلات مفصلی لازم ندارد.» درخصوص معایب این نظام گفته شده «در این نظام به نوع جرم ارتکابی و شخصیت زندانی توجهی نمیشود و این از نکات ضعف نظام بشمار میآید زیرا اتخاذ این روش سبب میشود که محکومان اصلاحپذیر و قابل تأدیب دراثر معاشرت با مجرمان سرسخت و خطرناک، تحت تأثیر نفوذ آنان قرار گیرند و دچار تباهی و فساد اخلاقی بیشتر میشوند و نتیجه مطلوب از اجرای کیفر که اصلاح و تربیت مجرم است تحصیل نگردد.»

  2- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی): «حبس انفرادی نخستین بار در زندانهای کلیسایی اعمال شد این رژیم که کاملا درمقابل رژیم حبس مشترک قرار دارد شامل انزوای کامل محکوم در شبانهروز میباشد. زندانی در یک سلول نگهداری میشود در آنجا غذا میخورد، کار میکند و میخوابد و وقتی از آنجا خارج میشود باید در راهروها و محل هواخوری از چشمبند استفاده کند بطوری که کسانی که با او روبرو میشوند نتوانند او را شناسایی کنند.»
  رژیم انفرادی این مزیت بزرگ را دارد که مانع باهم زیستن و فساد محکومان در حبس میگردد. بعلاوه اعمال این رژیم تشدید خصیصه ترهیبی حبس را لااقل برای آن دسته از زندانیانی که معمولا جزو بدترینها هستند و کمتر قادر به تنهایی و انزوا میباشند، به همراه دارد. به همین جهت نظام حبس انفرادی شاید برای بزهکاران به عادت جنبه ارعابانگیزی بیشتری داشته باشد و امکان انطباق شدت مجازات با رفتار محکوم وجود دارد و به همین لحاظ است که زمینه فردی کردن کیفر سالب آزادی را ازنظر اجرا مساعد میکند.
  «رژیم انفرادی بسیار پرهزینه است زیرا نیاز به آمایش بینهایت پرخرج دارد. بعلاوه این عیب بزرگ را دارد که سازماندهی شغلی پردرآمد و جالب را که زندانی بتواند پس از آزادی به آن بپردازد دشوار میسازد. کار در سلول و نظارت بر آن هزینه بالایی را میطلبد. از همه مهمتر حبس در سلول برای سلامت جسمانی زندانی بسیار فرساینده است و بویژه زمینه بیماری سل را مساعد میکند و ازنظر روانی بسیار افسردهکننده است. حبس انفرادی برای اکثریت زندانیان اختلالات روانی بسیار شدید و گاه زمینه جنون یا حتی خودکشی را بوجود میآورد.»
  3- رژیم مختلط: این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است یعنی مثل رژیم سلولی مشتمل بر انزوا در شب است لکن همچون رژیم مشترک شامل زندگی مشترک طی روز برای کار کردن، غذا خوردن، یا اوقات فراغت است. «ازنظر جسمانی یا روانی نسبت به رژیم سلولی فرسایندگی بسیار کمتری دارد و باتوجه به اینکه زندانی را تحت نظم و انضباط یک گروه سازمانیافته قرار میدهد عادت زندگی در جامعه را از وی سلب نمیکند و ازنظر اجتماعی او را کمتر ناسازگار مینماید. اجازه میدهد تا نسبت به سیستم سلولی کار به شیوهای بهتر و عقلانیتر سازماندهی شود. این روش این عیب را دارد که در عمل مانع ارتباط بین زندانیان نمیشود و خطر واگیری و سرایت را کاملا دور نمیکند.»
  4- رژیم تدریجی: شامل چهار مرحله است: مرحله 1 روش انفرادی- مرحله 2 روش مختلط- مرحله 3 روش نیمه آزادی – مرحله 4 آزادی مشروط پیش از اتمام مدت محکومیت. این روش تنها در زندانهای مدرن با جمعیت کیفری کم قابل اجرا است بنابراین بنظر میرسد قابلیت اعمال در زندانهای ایران را باتوجه به کثرت جمعیت کیفری نداشته باشد.
  بند 2) سیستمهای داخلی اجرای مجازات زندان
  به استناد ماده 5 آییننامه سازمان زندانها مصوب 20/9/1384، «زندانها به زندان بسته، مرکز حرفهآموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسههای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم میشوند.» که مطابق ماده 6 این آییننامه «زندان بسته، زندانی است محصور که با برجهای دیدهبانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل میباشد.» و در ماده 7 در تعریف مراکز حرفهآموزی و اشتغال آمده است: «مراکز حرفهآموزی و اشتغال مکانی است که میتواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا درحالتی بینابین باشد که در آن محکومان بطور گروهی بکار اعزام میگردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاههای خود بازگشت داده میشوند.» همچنین در ماده 17 آییننامه مذکور دسته دیگری از زندان تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» مطرح شده که مطابق آن اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال تمام در آنجا برای اصلاح،

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد قرار بازداشت موقت

  ر انسانیتر کردن این مجازات جهت رسیدن به اهداف موردنظر داشتند ضمن اینکه نقش ادیان و مذاهب مختلف نیز در اعمال و اجرای مجازات حبس بیتأثیر نبوده است. بنابراین کیفر سالب آزادی سابقهای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و تاریخچه آن بسیار دردناک و غمانگیز است چه بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها هردو به زندان افتادهاند و درنتیجه این نوع مجازات در زمانهای مختلف از دیدگاههای متفاوتی برخوردار بوده است.»
  البته درخصوص سابقه پیدایش مجازات زندان بین صاحبنظران و مؤلفان حقوقی اختلاف است بنحوی که به عقیده برخی این مجازات سابقه چندانی ندارد و به نوعی مجازاتی نوپا و جدیدالتأسیس محسوب میشود و به عقیده برخی دیگر، این کیفر سابقهای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و این دوگانگی در کتب مختلف دیده میشود. وانگهی آنچه مهم بنظر میرسد این است که سیر تحول زندان و تغییرات بوجود آمده در آن به چه صورت بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که درحال حاضر درصدد آشنایی اجمالی با تاریخچه زندان هستیم مهم اینست که سیر تکاملی زندان و چگونگی تبدیل آن به سیستمهای کنونی را دریابیم و اینکه لحظه تولد این مجازات به چه قرن و دورهای تعلق دارد مورد بحث این پایاننامه نمیباشد.
  در ادامه به اختصار به بیان روند وجودی زندان در دورههای قبل از اسلام، زندان در ایران باستان، پس از ظهور اسلام، با تصویب قانون مجازات عمومی و طبق قانون مجازات اسلامی میپردازیم و سعی در بیان روند شکلگیری تاریخی این مجازات در ازمنه مختلف داریم:
  بند 1) حبس قبل از اسلام
  «گفته میشود که زندان عمری به درازای عمر بشر دارد و در کتابهای معتبر تاریخی، قانوننامههای مصر باستان، یونان باستان، رم باستان، تمدنهای باستانی بینالنهرین با قانوننامههایی چون اشنونا و قانوننامه هامورابی و سرانجام در قانوننامهها ایران، هند و چین باستان، کم و بیش از زندان، بند، حبس یا مکانهایی شبیه به آن سخن به میان آمده است. درکتابهای مقدس آسمانی نیز چون کتاب مقدس عهد عتیق(تورات)، کتاب مقدس عهد جدید (انجیل) و قرآن کریم نیز از زندان و حبس سخن به میان آمده است و حتی به بزرگان یا افرادی چون یوسف صدیق که مدتها در بند بوده اشاره شده است.» اما بکارگیری زندان به عنوان کیفر و با رویکرد کیفری از اواسط قرون وسطی چه در میان جوامع مسلمان و چه در میان جوامع مسیحی آغازشد. «در سدههای هفدهم و هجدهم کوششهای نظریهپردازان در غرب در جهت حذف مجازاتهای خشن و بیرحمانه موجب پذیرش زندان به منزله مجازات اصلی و فراگیر برای بیشتر جرمها شد و از آنجا به سایر کشورها ازجمله ایران راه یافت.» بنابراین مطابق نوشتههای موجود، اگرچه زندان از گذشته‏های دور وجود داشته، از قرن 19 به بعد اصلی‏ترین شکل مجازات شده است. «این تحول شکل در مجازات تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اولویت‏های اهداف مجازات یا تکمیل این اهداف است. در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازات‏ها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود. در مراحل بعد، موقعیت ارتکاب جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت یافت، از این زاویه هدف و کارکرد مجازات آن است که نه تنها در بزهکار شوق زندگی را برانگیزاند، بلکه به او توان زندگی کردن دهد.»
  «در زمانهای گذشته مجازاتها با قساوت اجرا میشد و مجازاتهایی نظیر سوزاندن، زنده به گور کردن، طعمه حیوانات کردن، کور کردن و انواع شکنجههای بدنی رواج داشته است. زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری میکردند تا در روز محاکمه در دادگاه حاضر نمایند. بطور معمول زندانها در زیر قصرها یا در قلاع بنا میشد و مکانی تاریک، کثیف و ناسالم بود. زندانیان وضع رقتباری داشته و اکثر محکومین در زندان جان میسپردند. روحانیون مذهب مسیح، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام نموده و از زندانها بازدید بعمل آوردند.»

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  بنابراین میتوان گفت زندان نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است و در زمانهای مختلف نقشهای متفاوتی را ایفا نموده، زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و غیره. «نقش فعلی زندان زمانی نمود بیشتری یافت که زندان بعنوان جانشین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد. پس از زمانی که این کیفر دچار تحولات متعددی شد نقدهای مختلف درباره آن ابراز شد و عوارض آن بارزتر گشت، کیفری که از آن بعنوان یک مجازات ایدهآل نام برده میشد خود مورد انتقاد شدید اندیشمندان قرار گرفت کسانی که برای این کیفر آثار زیانباری قائل بودند و راههای مختلفی برای اصلاح و یا حذف آن ارائه میدادند.»
  بند 2) زندان در ایران باستان
  مطابق آنچه از کتب و منابع موجود برمیآید «در قوانین دوره هخامنشیان، به پیروی از قانون حمورابی، زندان جایگاهی در میان کیفرها نداشت… مجازاتهای عصر ساسانی نیز اعدام، قطع عضو، نقص عضو، شلاق، تبعید و بویژه جزای نقدی است … بدین ترتیب باید معتقد بود که زندان در دوران پیش از اسلام بعنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده است و «قلعه فراموشی» که برخی از آن به «باستیل» تعبیر کردهاند در عصر ساسانیان اغلب اختصاص به بزرگان و شاهزادگانی داشته که متهم به جرم خیانت شده ولی شاه از اعدام آنان صرفنظر میکرده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسروپرویز در ایران به طور گسترده رایج شد. در ایران پس از اسلام، همانند سایر کشورهای اسلامی، با مرسوم شدن روش رسیدگی تفتیشی، زندان در کنار مجازاتهای بدنی و اقسام شکنجه و ایذاء و آزار محکومان، ابزار اعمال قدرت حکومتهای وقت شد.
  بند 3) حبس پس از ظهور اسلام

  زندان در روزگار پیامبر و ابوبکر به معنی مانع شدن و بازداشتن افراد مجرم از انجام امور دلخواه و نیز آزادی رفت و آمد و ارتباط با سایرین بود. همین که کشورگشاییهای اسلامی در روزگار عمربن خطاب آغاز شد و سازمان اداری به دست عمر گسترش یافت او به اندیشه برپایی زندانها افتاد. از این رو در مکه زندانی برای نگهداری افراد ساخت. البته نقل شده است که این مکان به معنی آشکار و روشن زندان نبوده است بلکه به جای خانه یا مسجد، مکانی برای نگهداری مجرمین بشمار می رفته و شاید نخستین کسی که زندان به معنای امروزی آن را ساخت علیبن ابیطالب(ع) بود که به پافشاری و تأکید بر دادرسی و دادگری زبانزد بوده است. امام علی (ع) برای زندانها نظامی ساده پایه گذاشت و به مسایل معیشتی زندانیان توجه داشت. بدین صورت که اگر زندانی چیزی داشت از او گرفته میشد و پول حاصل از فروش آن به خودش پرداخت میگردید تا خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی و خوراک ذخیرههایش تأمین شود.
  برخی از خلفای عصر اسلام برخوردهای شدیدی با زندانیان داشتهاند بعنوان مثال زندانیان را با زنجیرها و دستبندها و پابندهایی که سختی و نوع آن فرق داشت به بند میکشیدند. البته گفته شده که عمربن عبدالعزیز، خلیفه اموی به کارگزاران خود دستور میداد تا با مسلمانان مدارا کنند و به هنگام نماز گذاردن بندها را از دست و پایشان بردارند تا بتوانند ایستاده نماز گزارند، بجز قاتلان که بندها از دست و پایشان باز نمیشد. این خلیفه باتأثیرپذیری از امام علی(ع) هر کس از زندانیان را که میخواست در نماز جمعه شرکت کند آزاد میگذاشت و پس از پایان نماز به زندان برگردانده میشد. به زندانیان بیمار و از کار افتاده و ناتوان مراقبتهای درمانی میشد و به دادن دارو و فراهم ساختن خوراکهای آنان میپرداختند. به خانوادهها و دوستان زندانی اجازه ملاقات داده میشد ولی با فاصلههایی دور و بیشتر در روزهای جشن و عیدها. همچنین به زندانیان اجازه خواندن و نوشتن میدادند.
  با همه اینها اغلب زندانیان در زندانهایی تاریک و نمناک بسر میبردند که بویی بد و ناخوشایند از آنها برمیخاست و داد و فریاد و زاریهای زندانیان ازگرسنگی، برهنگی، کثرت جمعیت زندان و تاریکی زیاد و فراوانی حشرات به آسمان بلند بود. زندانیان در سلولهای خود با شکنجههای گوناگون روبرو میشدند و این برخلاف فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام(ص) بود که میفرمودند: «مردم را شکنجه و آزار مدهید، زیرا کسانی که در این جهان مردم را شکنجه میکنند و آزار میدهند در روز رستاخیز خدواند آنان را شکنجه و عذاب خواهد داد.»
  زندانها تحت کنترل و نظارت دادرسان قرار داشت، قضات جدید تحت آموزش قرار میگرفتند و مطابق آموزشهای آمده در کتابهای درسی برای دادرسان (آدابالقاضی) خوب بودن زندانیان یکی از مهمترین وظیفههای قاضی تازه گمارده شده به حساب میآمد و تأکید میشد که این وظیفه بایستی به دقت انجام گیرد. هر زندانی میبایست نزد قاضی تازه که ملزم بود دلیلهای زندان کردن او را تأیید کند، آورده شود. اگر شاکی شکایتی ثبت نکرده بود از قاضی میخواستند تا زندانی را آزاد کند و در هیچ شرایطی کسی را نباید به اشتباه در زندان نگاه داشت.
  برخی حکام زندانیان را از ورود به اجتماعات، جشنها، حجگزاری و مراسم خاکسپاری ممنوع میکردند با این استدلال که لزوم ماندن زندانی در داخل زندان او را به اندازه کافی ناامید خواهد کرد تا سرانجام بدهیهایش را بپردازد. پس، زندانی را باید در جایی ناراحت نگاه داشت بدون آنکه امکانات و همراه و همنشینی داشته باشد.
  بنابراین باتوجه به موارد گفته شده مشخص میشود زندان، شکل عمومی پذیرفته شده کیفر در نظامهای حقوقی معاصر، در حقوق اسلام نیز وجود داشته است. با این همه فقیهان مسلمان تنها رویکرد محدودی به این موضوع نشان دادهاند و رویکردشان را بر بازداشت پیش از دادرسی و اداری (توقیف احتیاطی)، بویژه زندان برای بدهکاری تمرکز میدادند.
  درواقع در زمان اسلام سه نوع بازداشت برای افراد پیشبینی شده بوده که عبارتند از «بازداشت اجرایی یا اداری»، «بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی» و «بازداشت تنبیهی».

  منظور از بازداشت اجرایی یا اداری، استفاده از زندان بعنوان ابزار اجبار بوده است، در ابتدا این بازداشت برای اجبار بدهکار نافرمان به پرداخت بدهی خود بوده و بعدها بعنوان ابزار زیر نظر گرفتن دو سوی پرونده که نظم دادگاه را برهم میزدند نیز بکار میرفته است.
  بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی یعنی بازداشت شخص در بازداشتگاه تا هنگام آغاز محاکمه. این شکل بازداشت درواقع مشابه قرار بازداشت موقت امروزی است که در قوانین کیفری ایران نیز پیشبینی شده است بدین ترتیب که بسته به نوع جرم و اهمیت آن و نیز شخصیت مجرم، وی را تا فرا رسیدن زمان محاکمهاش (که البته مدت زمان بسیار کوتاهی بوده است) در محلی حبس میکردند و شخصی را که معمولا شاکی پرونده بوده بعنوان مأمور محافظت از وی منصوب مینمودند.
  بازداشت تنبیهی، یعنی زندان در پی محکومیت به این نحو که در صورت ارتکاب برخی جرایم که برای آنها مجازات حبس درنظر گرفته شده بود پس از پایان محاکمه، مجرم را برای مدت معینی به زندان میانداختند. بازداشت تنبیهی نقش ویژهای درحقوق امروز بازی میکند زیرا پس از جزای نقدی، رایجترین کیفر برای بزه کیفری است. هدف از بازداشت، جداسازی بزهکار از اجتماع و محافظت جامعه از شر اوست. از این سه گونه بازداشت، دو گونه نخست شکلهای نگهداری و مراقبت است و تنها سومین گونه است که کیفر راستین به معنای امروز است. هر سه گونه بازداشت، هرچند با تفاوتهایی مهم، در حقوق اسلام یافت میشود.
  فقیهان به بازداشت تنبیهی با نام تعزیر به عنوان معیاری تکمیلی که هماهنگ با حدود باید اجرا شود اشاره میکنند. درکتابهای فقهی از «زندان دزد» (سجن اللصوص) نام برده شده که دلیل بر این امر است که بازداشت تنبیهی

  پایان نامه حقوق

  مقاله رایگان درمورد عدالت اجتماعی

  خانواده و ممنوعیتهای دیگر که مهمترین آن رفت و آمد است.»
  و اما در کتاب ارزشمند ترمینولوژی حقوقی واژه حبس در حقوق جزا چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود بطوریکه در زمان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس (ماده 108-114 قانون ثبت و ماده 59 قانون تسریع محاکمات)» و در آیین دادرسی مدنی حبس عبارت است از «سلب آزادی تن محکوم‌علیه که در مدت‌های قانونی پس از ابلاغ حکم (یا ابلاغ اجراییه ثبتی) طوعا آنرا اجرا ننموده و در موعد قانونی عرضحال اعسار به دادگاه صلاحیتدار تقدیم ننموده است. این نوع حبس در قانون اسلام هم وجود دارد: لی الواجد یحل عقوبته و عرضه (حدیث)»
  «در حقوق اسلامی مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد ازقبیل حبس، وقف، اثبات وسایر کلماتی که حاوی ممنوعیت هستند بیان شده است» البته متداولترین آنها واژههای حبس و سجن است که در قرآن مجید مکررا آمده است که «هردو دارای یک معنی کلی است و آن ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری از انجام اعمال آزادانه است.»
  در ماده 3 آییننامه «سازمان زندانهای ایران» نیز زندان چنین تعریف شده است: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری میشوند.» که البته این تعریف کاملا منطبق با ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که بموجب آن «مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم به موجب حکم قطعی لازمالاجرا حبس میگردد.»
  در ماده 3 آییننامه، چهار هدف تحمل کیفر، حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگاری را درنظرگرفته ولی بنظر میرسد درحال حاضر و در زندانهای امروزی صرفا بحث تحمل کیفر ملاک است و به بازپروی و بازسازگاری نه تنها توجهی نمیشود بلکه زندان اثر معکوس داشته و موجب تکرار جرم اعم از جرم قبلی یا جرایم جدیدتر با شدت و ضعف متفاوت نسبت به قبل میشود که بحث پایاننامه حاضر را تشکیل میدهد و در ادامه بطور مفصل به آن پرداخته میشود.
  همچنین در ماده 4 آییننامه درکنار تعریف زندان، به تعریف بازداشتگاه پرداخته شده است که بموجب آن «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند.» بنابراین بنظر میرسد بموجب آییننامه مزبور، تفکیکی بین محل نگهداری مجرمین و متهمین بازداشت به قرار وثیقه صورت گرفته است که همانگونه که در ادامه خواهیم دید از نکات مهم درخصوص تأثیر زندان در تکرار جرم است.
  برای حبس در قوانین و کتب مختلف حقوقی انواع گوناگونی ذکر شده است که بطورکلی عبارتند از حبس مجرد، حبس موقت، حبس دایم(ابد)، حبس تکدیری، حبس انضباطی و حبس با کار.

  مبحث دوم: مشروعیت زندان ازنظر اسلام

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  گفته شده که مجازات باید قانونی و مشروع باشد یعنی علاوه بر اینکه نوع و میزان آن درخصوص یک جرم خاص توسط قانونگذار در قانون تعیین شده باشد، ازنظر احکام الهی و علمای شرع نیز تایید شده و در منابع فقه اسلامی تجویز شده باشد. زندان ازجمله مجازاتهایی است که در شرع مقدس اسلام به انحای گوناگون کاربرد داشته و در زمان پیامبر اکرم (ص) و دیگر ائمه (ع) بکار میرفته است. میتوان گفت بطور کلی موارد و موجبات زندان در اسلام بشرح ذیل است:
  الف- زندان در جرایم ضدامنیتی: همچون حبس باغی(باغی کسی را گویند که بر امام عادل خروج کند، پیمان خود را با وی بشکند و از فرامین و دستوراتش سرپیچی کند.) حبس راهزنان(قطاع الطریق) و حبس اسرای جنگی.
  ب- زندان در جرایم ضد نفس: مانند متهم به قتل، آمر به قتل، حبس قاتل تا تکمیل شرایط، حبس قاتل پس از عفو اولیای مقتول.
  ج- زندان در جرایم مربوط به دین: ازجمله حبس زانی، حبس زن مرتد، حبس ایلاکننده، حبس زن حامل برای اقامه حد.
  د- زندان در جرایم مربوط به مال: بعنوان مثال حبس عامل خیانتکار، حبس سارق، حبس مفلس، حبس ممتنع از ادای دین، حبس تارک نفقه، حبس کفیل.
  ه- زندان در شهادت: حبس شهود، حبس شاهد دروغگو.

  همچنین «در اسلام علاوه بر مجازات اصلی زندان، مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی پذیرفته شده و بدان تصریح شده است:1- تأدیب و تعزیر، 2- تازیانه، 3- جریمه نقدی، 4- در فشار قرار دادن، 5- تنکیل، 6- تشهیر، 7- قید و زنجیر، 8- منع طعام و شراب.»
  اما آنچه که ذکرش در اینجا لازم است و علمای شیعه و حقوقدانان نیز به آن قائلند اینست که «حبس در شریعت اسلامی نگه داشتن انسان در جای تنگ نیست بلکه تعویق شخص و جلوگیری از تصرف آزادانه وی است که میبایست از هرگونه شکنجه و آزار بدور باشد.» بنابراین همانگونه که مشاهده میشود در دین مبین اسلام برای حبس همان هدف اصلی یعنی ارعاب و ترهیب و بازپروری اجتماعی درنظر گرفته شده آنهم با شرایطی که کاملا ارزشهای انسانی حفظ شده و به شخصیت و هویت فرد زندانی خدشهای وارد نشود. در ذیل مشروعیت مجازات زندان را از منظر منابع چهارگانه فقهی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل بیان میکنیم:
  بند 1) مشروعیت زندان در قرآن کریم
  همانگونه که قبلا بیان شد، واژه زندان در قرآن کریم به الفاظ گوناگون شامل سجن، حبس، امساک، حصر، وقف و نفی بیان شده است که در این میان به معنای سجن در آیات 25، 32، 35، 36، 41 و 100 سوره یوسف مجموعا 9 بار آمده است، همچنین در سوره شعرا آیه 29. حبس نیز در آیات 106 مائده و 8 هود ذکر شده است. به معنی امساک در آیه 15 سوره نساء آمده است و در آیه 5 سوره توبه نیز به معنی حصر بیان شده همچنین در آیه 23 سوره مائده به معنی نفی آمده است.
  «از مراجعه به آیات قرآنی به روشنی مشخص میشود که در کنار مجازاتهایی با عنوانهای قصاص، حدود و دیات از زندان و سجن نیز سخن رفته است. با این وجود زندان به عنوان نهادی ضروری و وسیلهای برای برخورد با مجرمان و به انزوا کشانیدن آنان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط میشود این است که قرآن کریم عمل مستبدان و طاغوتهای زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مصلحان را نکوهش کرده است. از آیه 32 سوره یوسف چنین برمیآید که زندان میتواند برای درهم شکستن اراده کسانی که پایبند ارزشهای متعالی جامعهاند یا ارزشهای خاص هیأت حاکمه را به چالش میطلبند، به کار آید. درنتیجه در قرآن کریم و از دیدگاه فقهای امامیه، زندان بعنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چندبار سرقت کرده و نیز زن مرتده، جایگاهی ندارد و از منظر قرآن کریم، از ابزارهای بکاربرده شده از سوی طاغوتها و حکومتهای جور برای دفع مخالفان سیاسی یا وادار کردن آنان به فرمانبرداری است.» برای نمونه در حبس بودن تعدادی از ائمه اطهار(ع) مانند حضرت کاظم(ع) و یا امام حسن عسگری(ع) که مدت طولانی از عمر خود را در زندان بسر بردهاند قابل ذکر است.
  بند 2) مشروعیت زندان از نظر سنت
  سنت عبارتست از گفتار، کردار و تقریر معصوم(ع). روایات فراوانی در منابع مختلف از ائمه اطهار(ع) ذکر شده است که مجازات زندان را بعنوان کیفری برای بزهکاران برشمردهاند. بعنوان مثال: احمدبنعبدالله البرقی عن علی(ع) انه قال: «یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء»
  فی الجعفریات عن علی(ع) انه قال: «یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته فان لم یفعل حبس.»
  عبدالرزاق در المصنف خود و بیهقی در السنن الکبری روایت از بهز بن حکیم به این لفظ نقل کردهاند: «پیامبر(ص) مرد متهمی را ساعتی از روز حبس و سپس آزاد فرمود.»

  از این روایات و دیگر روایات فراوانی که درخصوص زندان ذکر شده مشخص میشود که در دین اسلام و زمان پیامبر(ص) و سایر حکام و خلفای اسلامی زندان کاربرد داشته و درخصوص برخی جرایم مورد استفاده قرار میگرفته است لکن چگونگی استفاده از آن در زمانها و بر حسب اوضاع و احوال، متفاوت بوده که در بخش تاریخچه به آن اشاره شده است. جان کلام آنکه مجازات زندان در روایات معتبر اسلامی بعنوان یک مجازات مشروع، مورد پذیرش قرار گرفته است.
  ازجمله مسائلی که در بحث زندان قابل بررسی است بازداشت موقت است که برای تعیین تکلیف متهمان صورت میگیرد و پیش از آن است که حکم نهایی ازسوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود. بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم، در اسلام مجاز است. «مواردی در روایات آمده است ازجمله: 1- بازداشت شخص متهم به قتل، 2- بازداشت کسی که قاتل را فراری داده تا پیدا شدن قاتل، 3- بازداشت کسی که بیم فرار وی باشد مثل اسیر جنگی.»
  بند 3) مشروعیت زندان از نظر عقلی
  این قاعده عقلی که باید امنیت، نظم و عدالت اجتماعی و نیز منافع و مصالح فردی و اجتماعی حفظ شود و از دستبرد خلافکاران مصون بماند بطوریکه احدی نتواند به خود اجازه تعرض به آنها را بدهد قاعدهای جهانشمول است. «این هم یک اصل پذیرفته شده است که باید خلافکاران را تنبیه و به مجازات رساند و نیکوکاران را تشویق نمود در غیر این صورت حفظ ارزشهای انسانی ممکن نخواهد بود. از این لحاظ عقل حکم میکند که بدکاران کیفر شوند و به مجازات اعمال نادرست و ناشایست خویش برسند، هر جرمی باید مجازات متناسب با خود را داشته باشد. شدت و ضعف و کم و کیف مجازاتها باید با جرایم ارتکابی متناسب باشد. لذا اگر جرایم ارتکابی از نوعی باشد که با مجازات زندان میتوان هم مجرم را اصلاح و تربیت کرد و از ارتکاب مجدد جرم ازسوی او جلوگیری نمود و هم دیگران را از ارتکاب جرایم منصرف کرد و مایه عبرت آنان شد، باید مجرم را به زندان انداخت.»
  به عبارت دیگر عقل سلیم حکم میکند برای رهایی جامعه از شر بدکاران و فاسدان و برقراری آرامش و عدالت در میان امت اسلامی، با مجرمان به گونهای رفتار شود که علاوه بر اینکه به سزای اعمال خود میرسند از طریق اعمال مجازات متنبه شده و جامعه نیز برای مدتی از گزند آنان در امان باشد و بیشک در این میان یکی از مجازاتهای کاربردی همان مجازات زندان میباشد که درخصوص بسیاری از جرایم قابل اعمال است و در کتاب و سنت نیز بدان توصیه شده است.
  بند 4) مشروعیت زندان از نظر اجماع
  همانطور که میدانیم اجماع، اتفاقنظر علمای مسلمین دریک مسئله است و اگر عموم مسلمین در یک مسأله وحدتنظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کردهاند و علمای شیعه آن را حجت میدانند. در مورد اثبات مشروعیت زندان بوسیله اجماع، بین فقهای شیعه و در کتب آنان اظهارنظر خاصی دیده نمیشود لیکن عنوان شده که تقریبا تمامی آنان در مواردی به کیفر زندان فتوا دادهاند فلذا شاید بتوان ادعا کرد که در مشروعیت زندان ازنظر فقها اختلافی وجود ندارد چرا که اگر زندان در نظر آنان مشروعیت نداشت هرگز بدان فتوا نمیدادند.
  «بطور کلی در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راههای دیگری استفاده شده است، به حکم ضرورت عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی و بطور فیالجمله پذیرفته شده است.»
  مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان
  پس از آشنایی اجمالی با مجازات سالب آزادی، مطالعه روند شکلگیری زندان و تحول آن در ایران و نیز سایر کشورها امری ضروری بنظر میرسد چرا که اینگونه میتوان اهمیت و شناخت بستر این نوع مجازات را دریافت.
  «نوع و مفهومی که در هر زمان برای حبس درنظر گرفته شده باتوجه به اوضاع و احوال، فرهنگ، مذهب، نوع حکومت و شخص حاکم متغیر بوده است، روزگاری از سیاهچالهای ترسناک و نمناک با حداقل امکانات حیات به نام زندان نام برده شده است، روزی دیگر با تجهیز حداقل ظاهری همین بناها و اصلاح آنان سعی د

  پایان نامه حقوق

  پایان نامه رایگان درباره زیانهایی

  دارد (مانند دیه بنابر نظری که اختیار شده). در این گونه موارد، وجود خسارت مفروض است و طبیعت آن با شروط کیفری و وجه التزامهای قراردادی تفاوت دارد.
  ولی، در این موارد حکم به مسئولیّت داده می شود، هر چند که در واقع خسارتی هم به بار نیامده باشد.

  الف: مفهوم ضرر
  مفهوم ضرر یا خسارت را همه می دانیم: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است.
  قوانین و نویسندگان حقوقی، زیانهایی را که برای جبران آن مسئولیّت مدنی ایجاد می شود به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند:1) مادی 2) معنوی 3) بدنی.

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  1. مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتی حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند ا

  پایان نامه حقوق

  پایان نامه رایگان درباره مبانی مسئولیت مدنی

  دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.
  مبتکر نظریۀ تضمین حق با این پرسش اساسی روبه رو شد. که: چرا باید همیشه حق زیان دیده مورد توجه قرار بگیرد؟ و به خاطر حفظ حقوق او حق دیگران نادیده گرفته شده یا حق او بر دیگران ترجیح داده شود؟ به دیگر سخن گاهی حقوق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) با حقوق دیگران (حق فعالیت و تلاش) در تزاحم است. زیرا وارد کنندۀ زیان با استفاده از حق خویش تلاش و فعالیتی را دنبال می کند که لازمۀ زندگی اجتماعی است ولی براثر آن دیگران متضرر می شوند. اگر رسالت حقوق این است که فقط از حق زیان دیده حمایت کند، حق فعالیت و تلاش دیگران بی ثمر می شود، به علاوه معلوم نیست که چرا باید تضمین حق زیان دیده مبنای مسئولیّت مدنی قرار بگیرد و به حق دیگران ترجیح داده شود؟ حقوقدان فرانسوی مسألۀ مهم تزاحم حق زیان دیده و حق فعالیت و آزادی فاعل زیان را مورد توجه قرار داده، با توجه به قوانین و رویۀ دادگاه های فرانسه دو راهکار ذیل را ارایه کرده است:

  1-طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در صورتی که درست اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیری رخ ندهد به هیچ وجه مسئولیّت ایجاد نمی کنند برای مثال حق تظلم دادخواهی و توسل به طرق قانونی و قضایی برای احقاق حق، حق اشتغال به تجارت مشروط بر اینکه مکارانه نباشد، حق اعتصاب و حق انتقاد ادبی و هنری بر حق امنیت دیگران تقدم و برتری دارند و به طور کلی ضررهای صرفاً اقتصادی یا معنوی در برابر اجرای حق فعالیت تضمین نگردیده اند.
  2-ضررهای جسمانی و مادی به طور نوعی و بدون اینکه به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی باشد مورد تضمین قرار گرفته اند زیرا لازمۀ اجرای هیچ حقی ضرر زدن به امنیت جسمی و مالی دیگران نیست؛ هر کس حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حق بر حق فعالیت و اقدام فاعل زیان برتری دارد. بنابراین حق حیات و تمامیت جسمی خود و نزدیکان و حق مالکیت از جملۀ حقوقی به شمار می روند که در مقام اعمال هرگونه حق اقدام و فعالیت به آن ها نمی توان لطمه و خسارت وارد کرد؛ به سخن دیگر در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت به شمار نمی آید (کاتوزیان، 1386).

  2-1-3-2- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق
  همانطور که گفتیم بر خلاف نظریه تقصیر که باید تقصیر زیان زننده ثابت شود در نظریه خطر نیازی به اثبات تقصیر نیست و صرف اثبات انتساب ضرر به رفتار مرتکب کافی است. اما در نظریه تضمین حق یا استارک که ارائه کننده این نظریه در اواسط قرن بیستم می باشد به جای توجه به زیان زننده به حقوق تضمین شده زیان دیده توسط قانون گذار توجه می شود مطابق این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند (کاتوزیان، 1391).
  استارک ارائه کننده نظریه تضمین حق با انتقاد از نظریه تقصیر و خطر که به وضیعت زیان دیده توجه نمی کند حقوق ار را به دو دسته تقسیم می کند. حقوق راجع به امنیت خسمی و مالی از یک سو و حقوق اقتصادی و معنوی از سوی دیگر (صفایی، رحیمی، 1391). دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، اما دسته دوم اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد (کاتوزیان، 1391).
  بنابراین به نظر نگارنده مثالی که در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزش می توان در این بند آورد بیمه است، اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند به بیمه گر مبلغی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند و در صورت وقوع ضرر، بیمه گر به جای شخص مسئول، خسارت می پردازد، بدین‌سان مسئولیت به گونه ای میان افراد جامعه تقسیم می شود که مبتنی بر تعاون و هم بستگی اجتماعی است و جایگزین مسئولیت فردی است.
  2-2- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
  قانون گذاران درمورد مسئولیت مدنی درنظام حقوق کنونی ایران مبانی متفاوتی را مد نظر قرارداده اند. به طوری که قانون مدنی به عنوان قانون مادر درمورد مسئولیت مدنی درمعنای خاص آن در باب اتلاف و سبیب بیان کرده است و از مواد 328 تا 335 قانون مدنی راتشکیل می دهد و حقوقدانان همانند فقها در مبانی اتلاف و تسبیب اختلاف نموده اند ونظریات متفاوتی ارائه کردند. ازسوی دیگر قانون مسئولیت مدنی که اولین قانون با عنوان مسئولیت مدنی می باشد و قاعده کلی را بیان می کند تقصیر را مبنا قرار داده است وسبب گردیده تا اختلافی دیگر در جمع قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی به وجود آید. ذیلاً طی چهار گفتار موارد مذکور را بررسی می کنیم.

  2-2-1-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی
  الف:اتلاف
  دربحث دیدگاه های فلسفی در مورد مبانی مسئولیت مدنی، ذیل بحث نظریه ایجاد خطر بیان کردیم که مطابق اعتقاد حقوق دانان معتقد به این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان زننده و خسارت به وجود آمده، برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. در حقوق ایران که ازفقه شیعه اقتباس شده است، قاعده اتلاف ماده 328 قانون مدنی، هم تقریباً همین مفهوم را دارد.

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  اتلاف که در مقابل تسبیب به کار می رود عبارت است از اینکه شخص به طورمستقیم مال دیگری را تلف کند: (کاتوزیان، 1386، ص211) یعنی در اتلاف برخلاف تسبیب فرد زمینه چینی برای تلف مال دیگری نمی کند بلکه شخصاً به این کار اقدام می کند چه به صورت جسمی یا استفاده از ابزار وآلات دیگر، این نوع رفتار در تعیین مسئولیت کیفری مباشرت نامیده می شود. این قاعده که درماده328قانون مدنی آمده است و مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگرآن را نقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مالاست».
  همان طور که ملاحظه می کنیم در ماده فرق الذکر، ذکری از تقصیر نیامده است وبه نظر حقوق دانان در این صورت همانند نظریه ایجاد خطر در مفهوم مطلق خود نیازی به اثبات تقصیر مرتکب فعل زیان بار نیست وصرف اثبات رابطه علیت بین اعمال زیان زننده ونتیجه حاصل شده، زیان زننده را ملزم به جبران خسارت می نماید (صفای، رحیمی، 1391، ص78).

  ب:تسبیب
  منظور از تسبیب در امور کیفری حالتی است که کسی تنها بعضی از اجزا علت جرم را پدید آورد. به طوری که اگر بقیه اجزا علت، به وجود آید جرم تحقق یافته والا به هیچ وجه، نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد. (گرجی، 1387، ص138) همین مفهوم در مسئولیت مدنی نیز حاکم می باشد به طوری که در اینجا هم شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، ولی مقدمه تلف آن را فراهم می کند، یعنی انجام می دهد که در نتیجه آن کارا همراه با علت های دیگر تلف واقع می شود. در اینجا برخلاف اتلاف وجودتقصیر شرط ایجاد مسئولیت است: یعنی باید عملی که باعث خسارت شده است ناشایسته باشد (کاتوزیان، 1368، ص212).
  در تسبیب نیز همانند اتلاف عبارت تقصیر در هیچ ماده ی به کار نرفته است به طوری که ماده 331قانون مدنی که مقرر می دارد: «هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقض یا عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». اما در پاره ای مثال ها مسئولیت درحالت تسبیب منوط به خطای مسبب شده است. به طوری که از مفهوم مواد 333 تا 335 قانون مدنی استنباط می شود. حتی در ماده 334 به کلمه تقصیر تصریح شده است که مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارده می شود؛ مگر اینکه تقصیر کرده باشد.. . ».

  2-2-2- مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی
  قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 تحول چشمگیر در حقوق ایران به وجود آورد به طوری که بر خلاف قانون مدنی به مبنا بودن تقصیر در مسئولیت مدنی تصریح کرد. ماده 1 قانون فوق مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارده نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
  این ماده بیانگر قاعده کلی در مورد مسئولیت مدنی می باشد وبراساس آن در هر زمینه که مسئولیت مدنی به وجود آید ابتدا باید تقصیر زیان زننده اثبات گردد و اما نویسندگان این قانون که ادعا می کردند با تصویب آن قانون مدنی را تکمیل نموده اند ملزم به پاسخگوی به این سؤال هستند که آیا با تصویب این قانون موارد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی نسخ می گردد یا همچنان به فوت خود باقی است. به خصوص در مورد اتلاف که به نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نزدیک است؟
  حقوق دانان برای جمع بین این موارد اختلاف نظر نموده اند. به طوری که برخی به نسخ ضمنی قوانین مربوط به اتلاف به خصوص اتلاف غیر عمدی نظر دارند و برخی دیگر با استناد به دلایل گوناگون همچون، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان قاعده کلی است ونه نسخ مواد قانون مدنی، ماده 1 قانون موٌخر عام است که در تعارض باخاص مقدم، ناسخ آن نمی شود؛ اگر تلف مستقیم مال را تقصیر بدانیم منافتی بین آن دو نخواهد بود؛ تقصیر را در مفهوم اجتماعی آن در نظر بگیرم بیشتر تعارض های ماده 1 با قاعده اتلاف برطرف می شود (کاتوزیان، 1386، ص217-219) و.. . قائل به این هستند که ماده 1 قانون مدنی به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی است و اتلاف یا ایجاد خطر در موارد تصریح شده مبنای مسئولیت مدنی قرار می گیرد همانند قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسئول می داند.

  2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
  منظور از مبنای مسئولیّت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، آیا خود زیاندیده، که زیان مستقیم به او وارد شده است، سزاوارتر به تحمل زیان از دیگری نیست؟ چرا دیگران مسئول جبران زیان وارده نباشند و فقط قانون عامل فعل زیانبار را مسئول جبران خسارت وارده برغیر، محسوب نموده است.
  در حقوق ایران قانون خاصی در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی وجود ندارد و در این مورد براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود. قواعد عمومی در مورد مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان شده است اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در قانون مدنی هم تحت عنوان اتلاف وتسبیب بحث شده است، که حقوق دانان اعتقاد بر آن دارند که مبانی ذکرشده در دو قانون متناوت است و از طرف دیگر در فقه شیعه حکم خاصی در مورد مسئولیت مربی شنا بیان شده که براساس اصل 167 قانون اساسی در موارد خاص باید براساس آن حکم داده شود.
  برای اثبات مسئولیت مدنی اشخاص در هر موردی که ضرر و زیانی مادی یا معنوی بوجود آید، باید انجام اقدام یا خود داری از انجام عملی که به عهدۀ شخص بوده، خلاف اصول است و

  پایان نامه حقوق

  پایان نامه رایگان درباره مسئولیت قراردادی

  حتی در خصوص جرائم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرعی است، باز تعیین مجازات برای عناوین است نه موارد. مانند جرائم ورزشی که قانونگذار با کاربرد کلمه حوادث همه موارد را در آن منظور می نماید و به عبارت دیگر موارد با عناوین تطبیق داده می شوند.

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

  رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  مسئولیت مدنی در ورزش نیز به همین نحو است. قانونگذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی و بخصوص در مادۀ یک مشخص می نماید که هر گاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.
  این قاعدۀ کلی در همه موارد که ضرر و زیانی بوجود آمده، قابل اعمال و تسری است و ورزش صدمه و یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید، باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده و یا به دستور قانونگذار انجام گردیده است؟ و بالاخره در صورت خلاف قانون بودن، باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است.
  این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است و منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارتها، تسامح در بازدید وسایل ورزشی، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت اسباب و تجهیزات، بکارگیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر که در مباحث آتی از آنها صحبت خواهیم کرد.

  2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی
  مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ممکن است ناشی از قرارداد یا تخلف از وظیفه قانونی باشد و همچنین تعهدات افراد مذکور حسب مورد می تواند تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد که ذیلا طی دو بند بررسی می کنیم.

  2-2-4-1- نوع مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
  از ایام گذشته در یک تقسیم بندی مسئولیت مدنی را به دو گروه یعنی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم می کنند. هر چند بعضی از علمای حقوق، این تفکیک را مورد انتقاد قرار می دهند و با اینکه تحول کنونی حقوق گرایشی به این دارد که دو شکل سنتی مسئولیت مدنی به یکدیگر نزدیک سازد، این دو شکل همچنان باقی هستند (میشل لوراسا، 1375، ص30). قانون مدنی نیز بین این دو مسئولیت تفکیک قائل شده است و مسئولیت قراردادی را با عنوان «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مواد 226 تا 230 قانون مذکور بررسی کرده، در حالی که به مسئولیت خارج از قرارداد در باب ضمان قهری به ویژه دو مبحث اتلاف (مواد 328 تا 330) و تسبیب (مواد 331 تا 335) پرداخته است (صفایی، رحیمی، 1391).
  در مسئولیت قراردادی، یک قرارداد بین طرفین وجود دارد. که عدم اجرای آن موجب مسئولیت و حق مطالبه خسارت است. در حالی که در مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم مسئولیت ناشی از قانون است؛به دیگر سخن تفاوت اساسی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد آن است که مسئولیت قراردادی ناشی از قرارداد و اراده طرفین و مسئولیت ناشی از قانون است (صفایی، رحیمی، 1391).
  در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید بین دو گروه قائل به تفکیک بشویم. گروه اول صدمات بدنی که به ورزشکارانی که تحت تعلیم مربیان ورزشی قرار دارند وارد می شود و گروه دوم اشخاص ثالثی که از دانش آموزان تحت تعلیم مربیان ورزشی خسارت می بینند که اعم از خسارت جانی و مالی می تواند باشد مانند خسارت وارده به اماکن ورزشی یا اشخاص ثالث در آنجا. در مورد گروه اول مسئولیت مربی ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهد شمرد. زیرا، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است. به همین دلیل، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسئولیت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان از بین می رود.
  اما در مورد گروه دوم یعنی اشخاص ثالثی که از فعل ورزشکار صدمه می بیند چون بین افراد مذکور با مربی قراردادی وجودندارد مسئولیت در هر حال قهری است نه قراردادی. (کاتوزیان، 1391، ص197). چه مربی برای مراقبت از افراد تحت تعلیم خود قرارداد دارد. اما در این حالت باید بین نوآموزان و افرادی که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی فعالیت می کنند تفکیک کرد. در حالت اول یعنی نوآموزان و کودکان که در شرایطی هستند که دستورهای مربی را اجرا می کنند و موضعی انفعالی دارند، باید همانند کارگری فرض شوند که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (قانون مدنی ماده332وقانون مسئولیت مدنی ماده12) به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی درمسابقه های اتومبیلرانی خسارتی به دیگران وارد نماید، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که درحال آموختن شنا است طفلی را که درحال شنا است به زیر آب کشد وصدمه بزند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد. (کاتوزیان، 1386 ص200-199) دراین خصوص می بایست ابتدا رابطه سبیت میان عمل هم شاگردی و ضرر وارده احراز شود وسپس چنانچه تقصیر مربی در مراقبت از شاگردان و اثبات برسد، مسئولیت مدنی مربی تحقق می یابد. (شکری، 1391، ص53)
  اما درفرض که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطه قرار دادی مربی و اشخاص خارجی رابه هم مربوط نمی کند و در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. (کاتوزیان، 1386، ص200) در مورد خسارت های وارده به امکانات ورزشی نیز اساس قانون که مربی مسئول به مراقبت می باشد تحت شرایطی در بالا ذکر شد مسئول خواهد بود.

  2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی
  تعهددر یک تقسیم بندی به تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شود. در تعهد به وسیله متعهد درحد امکانات و توان خود ملزم به تدارک حق ذی حق می گردد و باید وسایلی که تعهد له برای حصول نتیجه لازم دارد فراهم سازد؛ (جعفری لنگرودی، 1389، ص4830) لذا متعهد مکلف به حفاظت است، ومقدمات کار معین، تهیه می گردد و کوشش می شود تا در انجام کار، مراقبت گردد (قهرمانی، 1386، ص52) و متعهد ضامن. وصول نتیجه و غرض متعهد له نیست بلکه ملتزم می گردد تا وسیله رسیدن به نتیجه را فراهم کند. (تفرشی، مرتضوی، 1392، ص11) تعهد به نتیجه که ازآن به نتیجه به کار معین هم یاد شده است (کاتوزیان، 1392، ص217) تعهدی است که متعهد ملزم به قرار دادن نتیجه معین در اختیار متعهد له می باشد مانند تعهد راه آهن به رساندن مسافر به مقصد که در صورتی تعهد مزبور ایفا شده تلقی می‌گردد که مسافربه مقصد رسیده باشد و صرف قراردادن وسیله سفر در اختیار مسافر یعنی تهیه مقدمات سفر موجب ایفاء تعهد نمی گردد زیرا در این موارد، اخذ نتیجه، منظور نظر متعهد له است اعم از اینکه تعهد به انجام کار یا ترک از انجام کار معین باشد. در این گونه تعهدات موضوع تعهد متعهد انجام کار معین است؛ و متعهد به نتیجه باید، دقیقاً آنچه راکه در قراردادبه عهده گرفته است انجام دهد و در صورتی که، نتیجه تعیین شده را در اختیار متعهد له قرار ندهد مسئول تلقی می گردد. زیرا متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد (تفرشی، مرتضوی، 1392، ص12).
  در مورد مسئولیت مربیان ورزشی حسب مورد تعهد نسبت به حفاظت از کودک ورشید متفاوت می نماید به این معنا که تعهد مربی ورزشی در قرارداد خود به حفاظت از اطفال می کند از نظر مشهور فقها از قبیل تعهدهای به نتیجه است. بنابراین اگر کودک غرق شود. نقض عهد صورت می گیرد یا به عبارت فقها تلف کودک کاشف از تفریط مربی می باشد. زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی در مورد رشید تعهد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. (کاتوزیان، 1386، ص197) در مقام علت این تفاوت می توان به حاکم بودن انسان عاقل بررفتار خود برخلاف کودک، رضایت ورزشکار به تعلیم و داوطلبی بودن او اشاره کرد به عبارت دیگر با اقدام به آموزش ورزش خطر ناشی از آن را پذیرفته می پذیرد.
  به بیان دیگر می توان گفت برای تشخیص نوع تعهد مربیان ورزشی باید به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار توجه نمود. در صورتی که تلف به تفریط مربی منسوب باشد تعهد به نتیجه است چون فرض بر این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی هم رخ دهد ناشی از تفریط اوست. ولی در صورتی که نوآموز بالغ و رشید باشد از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگذار محض نیست و تعلیم های او را به انتخاب خود به کار می بندد و دیگر نمی توان ادعا کرد که مرگ او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود. به بیان دیگر، مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

  2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
  در بخش سوم از فصل دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از جمله شرایط عمومی و شرایط اختصاصی به بررسی خواهیم پرداخت.

  2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش
  2-3-1-1- ضرر
  هدف از قواعد مسئولیّت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعض از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیّت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیّت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد.
  دعوای مسئولیّت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اختلافی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا آن که زیانی نبرده است حقّی هم بر دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می کنند:«.. . در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهم که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شد.. . ».

  مادّه یک قانون مسئولیّت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند:
  «هر کسی بدون مجوز قانونی. .. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»
  و مادّۀ 2 بر آن می افزاید:
  «در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادّی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.. . »
  بدین تریتب، ضرر در مرحلۀ ثبوت نیز موضوع حق مورد مطالبه است و نباید آن را از لوازم داشتن نفع در اثبات حق شمرد. کسی که پولی را بابت مسئولیّت دیگری مطالبه می کند، در، خواستن آن مبلغ و اثبات مسئولیّت، ذینفع است، ولی در فرضی که خسارت ندیده است حق ندارد. به همین جهت، نمی توان دعوی را به دلیل نداشتن نفع رد کرد، لیکن دادگاه باید او را به سبب نداشتن حق محکم سازد.
  موضوع مسئولیّت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این، در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می شود که عهدشکن باید مبلغی مقطوع به طرف قرارداد بپردازد، هر چند که از تخلّف او خسارتی به بار نیامده باشد. به همین جهت، در دعوای مطالبۀ و جه التزام، اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهّد ندارد.
  شرط را کیفری و مبلغ مقطوع را «وجه التزام» می نامند تا نشانۀ ماهیت ویژۀ آن در تضمین قرارداد باشد (مادّۀ 230 ق.م). قانونگذار نیزگاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می کند (مانند خسارت تأخیر تأدیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقرر می