قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه ها لازم است از طریق آزمون نرمالیته کوموگروف اسRead More…