نویسنده: mitra1--javid

3-5 سال پرداختند که در طی 30 دقیقه گفتار خودانگبخته کودک با والد بدست آمد. این بررسی نشان داد پاره گفتارهایی که دارای طول و پیچیدگی بیشتری هستند اغلب بیشتر دچار لکنت می شوند، در حالیکه... ادامه

Read more

عدد است. میکروارگانیسم های مختلفی از پوسته تخم مرغ جدا شده اند با مقایسه فلور میکروبی پوسته تخم مرغ و فلور میکروبی تخم مرغ فاسد مشاهده می شود که در پوسته تخم مرغ تعداد میکروارگانیسم... ادامه

Read more

حرارت است . مقدار آن در آلبومن ضخیم 4 برابر بیشتر از سفیده نازک است. نازک شدن آلبومن ضخیم تا حدی به وسیله فعل و انفعالات اووموسین با لیزوزیم هنگامی که pH تا حدودی بالا است (pH=9). شکل... ادامه

Read more