انحراف معیار، اقدامات درمانی، نیروی انسانی

(3/2)13 غرق شدگی(7/0)4نوع ترومانافذ(4/32)187 غیرنافذ(6/67)390 معابر ترافیکیآزادراه(4/2)14 بزرگراه(9/6)40 راه اصلی(7/73)425 راه فرعی(6/7)44 راه روستایی(4/9)54 RTSRTS=0(3/0)2 RTS=1-9(3/7)42 RTS=10-11(8/15)91 RTS=12(6/76)442موقعیت مصدوم در صحنهعابر(4/28)164 سرنشین(1/28)162 راننده(8/29)172 سایر(غیر تصادفات)(7/13)79مکان

منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت خدمات، فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری

منزلفراوانی5621224511004 درصد0/50/60/210/220/450/10/100 جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکیدرصد تجمعیدرصدفراوانیمیزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی0/70/77کم0/570/5050متوسط0/1000/4343زیاد–0/100100جمع با توجه به

منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی

سواد16/7727/3900/922/805/627/633/80/1818ابتدایی67/8032/3921/1035/746/660/771/90/2828راهنمایی80/7957/3965/930/746/642/738/90/2626دیپلم25/8350/4500/975/800/500/600/90/44فوق دیپلم90/8570/4350/930/840/650/850/90/1010لیسانس42/8371/4585/742/714/685/742/80/77فوق لیسانس39/8058/4043/976/723/625/714/90/100100جمع با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی تحصیلات پدر باید اظهار داشت که بیشترین افراد یعنی 0/28 درصد راهنمایی و کمترین افراد