منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت خدمات، فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری

منزلفراوانی5621224511004درصد0/50/60/210/220/450/10/100جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر مRead More…

منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی

والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 35/80 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 5Read More…