از دو فرآیند انجماد و پیوند، بافت اسپرماتوژنزیس طبیعی خود را از سرگرفته و اسپرماتید طویل حاصل می شود (۳۲).
۴-۱-۴-کشت
مطالعات کشت آزمایشگاهی بافت بیضه که از یک سده ی پیش آغاز شده است، پایه ای جهت مطالعهی فرآیند اسپرماتوژنزیس در آزمایشگاه ایجاد کرده است. در سال های اخیر به منظور بررسی اثرات انجماد بر روی بافت بیضه از کشت

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نانولوله، بورنیترید، بزرگ،، توضیع