No category

تحقیق درمورد ماه،، نفروس، کنترل،، امیدوار

دسامبر 5, 2018

۳-۱-۳-پیوند
مطالعات in Vivo پس از انجماد بافت بیضه نتایج امیدوار کننده ای را در پی داشت. در انسان پیوند زنوگرفت بافت بیضه ی منجمد شده با روش انجماد آهسته به موش nude پس از شش ماه، حفظ قدرت تکثیر و تمایز سلولی را در بافت بیضه ی منجمد و ذوب شده نشان داد. علاوه بر آن، تمامیت لوله های سمی نفروس در نمونه های کنترل، انجماد آهسته

No Comments

Leave a Reply