۳-۱-۳-پیوند
مطالعات in Vivo پس از انجماد بافت بیضه نتایج امیدوار کننده ای را در پی داشت. در انسان پیوند زنوگرفت بافت بیضه ی منجمد شده با روش انجماد آهسته به موش nude پس از شش ماه، حفظ قدرت تکثیر و تمایز سلولی را در بافت بیضه ی منجمد و ذوب شده نشان داد. علاوه بر آن، تمامیت لوله های سمی نفروس در نمونه های کنترل، انجماد آهسته

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع میچسپد، گردکوچک، تحتخاری، تاندونهای