وجود دارد [۱۴-۱۲]. یکی از ساده‌ترین این روش‌ها استفاده از یک پاسخ (به عنوان یک متغیر وابسته) برای تعیین غلظت یک گونه (به عنوان یک متغیر مستقل) می‌باشد. در این شرایط یک رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد.
x=c.s
در ساده‌ترین حالت x

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع درساعدی، تشعشع، تجربه‌ای، تغییرنمی‌دهد.