دانلود پایان نامه

مشاهده می شود در این مسیر رها شدن سیتوکروم C از میتوکندری به سمت سیتوزول نقش اصلی را در شروع آپوپتوز دارد. در سیتوزول، سیتوکروم C به فعال کننده آپوپتوز (Apaf-16) متصل می‌شود و در حضور ATP یک سری تغییرات کانفورماسیون را القاء می‌کند که سبب الیگومریزاسیون Apaf-1 به فرم حلقه می‌شود که آپوپتوزوم را تشکیل می‌دهند. آپوپتوزوم سپس به

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های امام مهدی (ع)، امام صادق