دانلود پایان نامه

الکترونیکی و مخابراتی

فصل سوم:

الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در تحقیق حاضر

۳-۱ مقدمه
به طور کلی انتخاب و طراحی بهینه در بسیاری از مسائل علمی و فنی باعث تولید بهترین محصول یا جواب ممکن در یک شرایط خاص می‌شود، برای مثال تولید محصولات مناسب در حوزه‌های مختلف فنی و مهندسی وابسته به طراحی دقیق و بهینه شکل، اندازه

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی زنان روستایی، بخش غیر رسمی، سطح تحصیلات، بازار کار