نیترید بر خلاف همتا های کربنی، مستقل از قطرلوله و تعداد لایه ها می باشد. BNNTها دارای خواص مکانیکی، پایداری شیمیایی، ویژگی های الکتریکی و پایداری حرارتی بهتری نسبت به CNTها می باشند [۷-۸].

شکل ۱-۸) نمایی از یک نانولوله بور نیترید.

همچنین تعامل خوبی با مولکول های آلی، مانند پروتئین ها و DNA از خود نشان داده اند،که این

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تاکر، CP، راه‌حل‌های، می‌‌باشد.