گزینشی نسبت به یک و یا چند دسته از حل شده‌ها.
۷. تخریب کننده‌ی نمونه نباشد.
۸. برای کاهش پهن شدگی منطقه، آشکارساز HPLC باید حداقل حجم درونی را داشته باشد (۳۹).
انواع آشکارسازها: آشکارسازهای کروماتوگرافی مایع به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
آشکارسازهای با خاصیت گروهی که به یک خاصیت گروهی فاز متحرک مانند ضریب شکست، ثابت

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان کورین، (حلقه، کوبالامین، d