Browsing Category: پایان نامه ها و مقالات

 • مقاله رایگان درباره بهبود عملکرد، ارزش افزوده

  د اضافی الزاماً معنای افزایش بهره‌وری را نمی‌دهد و همراه با بالا رفتن قدرت تولیدی نیست” (شیروانی و صمدی، 1378، ص 69).2-2-3 بهره‌وری، تنها به معنی تلاش برای افزایش کارآیی17 نیستنسبت بازده واقعی به دست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) کارآیی یا راندمان است، یا در واقع مقدار کاری که انجام …

  دسامبر 29, 2018
 • مقاله رایگان درباره برنامه چهارم توسعه، منابع سازمان، توسعه روستا، عرضه کننده

  عنوان شماره صفحه شکل 2-1 استراتژیهای بهبود بهره‌وری …………………………………………………………………………………… 35شکل2-2 چرخه PDCA………………………………………………………………………………………………………….35شکل 2-3 فرهنگ بهره‌وری و ویژگیهای نیروی کار …………………………………………………………………..81 عنوان شماره صفحهپیوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………….142فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. 148فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 152چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… 154 چکیدهدر شرایط متغیر و پیچیده امروزی که بر محیط اداری، اقتصادی و اجتماعی حاکم است ، یکی از عواملی که می …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع تحقیق درباره طیف، سنجی، اتمی، بسیار

  با بیشترین شدت را به ترتیب از A تا H نام گذاری نمود. در سال 1820 بروستر35 بیان نمود که این خطوط از فرایند های جذبی در جو خورشید ناشی می شوند.چند محقق دیگر مشاهدات مشابهی را در طیف های ستارگان، شعله ها و جرقه ها ملاحظه کردند. در سال 1834 ویت استون36که طیف های …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع تحقیق درباره استان زنجان، سطح بلوغ

  هستندو شامل مکانیسمهای محافظتی دربرابر استرس های خارجی می باشند.آنها دارای فعالیتهای آنتی اکسیدانی هستندووقتی دررژیم غذایی مورد استفاده قرار می گیرند دارای اثرات مفیدی روی سلامتی می باشند(65). توزیع وساختار ترکیبات شیمیایی میوه ی زیتون بسیار پیچیده است وبه پارامتر هایی چون شیوه ی کاشت ، خاستگاه جغرافیایی و سطح بلوغ بستگی دارد.فنولهای زیتون …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع تحقیق درباره استان زنجان، شهرستان رودبار

  2-6-1. میزات عناصر بر حسب (mg/100 g) در زیتونها دردوره رسیدگی سبز وپس از آب نمک گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83جدول 2-6-2. نتایج اندازه گیری فلزات سرب وکادمیوم درانواع زیتون توسط دانشمندان متعدد درسالهای مختلف و مقایسه آن با نتایج سال 2012 ترکیه…………………………………………………………………………………………….85جدول 3-1-1. مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………97جدول 3-1-2. تجهیزات مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………….98جدول 3-1-3. لوازم مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………..98جدول 3-2-1. پارامترهای دستگاهی جهت …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، امام صادق

  به‌ امور آبیاری‌ کشور بود. مقام‌ رئیس‌ این‌ دیوان‌ بلافاصله‌ پس‌ از صدر اعظم‌ قرار داشت‌. این‌ دیوان‌ برای‌ آب‌ بران‌ و مامورین ‌و میرابها وظایفی‌ مقرر کرده‌ بود که‌ در صورت‌ تخلف‌ به‌ شدت‌ مجازات‌ می‌شدند در عصر حاضر نیز با التفات به گسترش روز افزون بخشهای مختلف کشور به آب، بالاخص در دو …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت، حیازت، مالک، نهر

  عمومی اشعار می‌دارد که: “هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از این قبیل پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدانگاه‌های عمومی را تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است”. با دقت نظر در این ماده، ملاحظه می‌شود که …

  دسامبر 29, 2018
 • منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت، دریای، دولتی، آزادی

  اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را در طی 34 ماده برای نیل به اهداف فوق تصویب نموده است که در این مواد طی چهار فصل به بحث در مورد دریای سرزمینی و منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و مواد نهایی دیگر، پرداخته و مناطق دریایی کشورمان در خلیج …

  دسامبر 29, 2018
 • تحقیق درمورد سطح معنادار، گروه کنترل

  درصد دیرش لکنت، در گروه کنترلدر آزمون زیر محقق به دنبال بررسی تغییرات میانگین در درون گروه دوم، موسوم به گروه کنترل، قبل و بعد از درمان می باشد.جدول 4-37 : مقایسه تغییرات برای متغیردرصد دیرش لکنت در سطح گفتارمتغیرهای مورد آزمون مقدار آزمون تیdfسطح معناداری (آزمون تی) میانگیناختلاف میانگیناختلاف میانگین خطادر سطح معناداری 95? …

  دسامبر 29, 2018
 • تحقیق درمورد کودکان مبتلا، سطح معنادار، تحت درمان

  3-5 سال پرداختند که در طی 30 دقیقه گفتار خودانگبخته کودک با والد بدست آمد. این بررسی نشان داد پاره گفتارهایی که دارای طول و پیچیدگی بیشتری هستند اغلب بیشتر دچار لکنت می شوند، در حالیکه پاره گفتارهایی که دارای طول و پیچیدگی کمتری هستند غالبا روان و بدون لکنت تولید می شوند. پس از …

  دسامبر 29, 2018