دانلود تحقیق در مورد توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی، سطح تحصیلات

پایان نامه ها

پرداخته شده است.
4-2-1 آمار توصیفی
4-2-1-1 تحلیل دادههای مربوط به سن پاسخدهندگان
با توجه به جدول 4-1 فراوانی افراد کمتر از 30 سال 82/2 درصد، 31 تا 40 سال 82/52 درصد، 41 تا 50 سال 37/44 درصد، 51 تا 60 سال 0 و بیشتر از 61 سال 0 میباشد.
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سن
سن
فراوانی
فراوانی درصدی
درصد دادههای معتبر
فراوانی تجمعی درصدی
کمتر از 30 سال
4
82/2
82/2
82/2
31 تا 40 سال
75
82/52
82/52
64/55
41 تا 50 سال
63
37/44
37/44
100
51 تا 60 سال
0
0
0
100
بیشتر از 61 سال
0
0
0
100
جمع
142
100
100
100
در نمودار 4-1 این پراکندگی به خوبی به نمایش درآمده است.

نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سن

4-2-1-2 تحلیل دادههای مربوط به سطح تحصیلات پاسخدهندگان
همانطور که در جدول 4-2 مشخص است، بیشترین مقدار توزیع فراوانی با توجه به تحصیلات مربوط به لیسانس میباشد که 29/49 درصد را به خود اختصاص داده است. توزیع فراوانی مربوط به زیر فوق دیپلم 26/2 درصد، فوق دیپلم 92/35 و فوق لیسانس و بیشتر 56/10 درصد میباشد.

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سطح تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
فراوانی درصدی
درصد دادههای معتبر
فراوانی تجمعی درصدی
زیر فوق دیپلم
6
26/2
26/2
26/2
فوق دیپلم
51
92/35
92/35
18/38
لیسانس
70
29/49
29/49
47/87
فوق لیسانس و بیشتر
15
56/10
56/10
100
جمع
142
100
100
100

در نمودار 4-2 این مطلب به خوبی به نمایش درآمده است.

نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سطح تحصیلات

4-2-1-3 تحلیل دادههای مربوط به جنسیت پاسخدهندگان
جدول 4-3 بر اساس شاخص جنسیت، فراوانی و درصد فراوانی پاسخدهندگان مورد مطالعه را نشان می‌دهد.
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به جنسیت مدیران
جنسیت
فراوانی
فراوانی درصدی
درصد دادههای معتبر
فراوانی تجمعی درصدی
مرد
122
92/85
92/85
92/85
زن
20
08/14
08/14
100
جمع
142
100
100
100

همانطور که مشاهده میشود از کل نمونه مورد مطالعه 92/85 درصد مرد و 08/14 درصد زن میباشد و فراوانی بیشتر در گروه مردان میباشد. در نمودار زیر این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *