نویسنده: mitra6--javid

(3/2)13 غرق شدگی(7/0)4نوع ترومانافذ(4/32)187 غیرنافذ(6/67)390 معابر ترافیکیآزادراه(4/2)14 بزرگراه(9/6)40 راه اصلی(7/73)425 راه فرعی(6/7)44 راه روستایی(4/9)54 RTSRTS=0(3/0)2 RTS=1-9(3/7)42 RTS=10-11(8/15)91 RTS=12(6/76)442موقعیت مصدوم در... ادامه

Read more

می تواند علائمی از خونریزی داخل شکمی باشد.بنابراین باید همیشه بیمار را تحت بررسی قرار داد.(52) به طور کلی بررسی اولیه مصدوم شامل یک بررسی مداوم همراه با مداخله و ارزیابی مجدد است و... ادامه

Read more

مراقبتهای اورژانس پیش بیمارستانی شروع مراقبت در وضعیت حاد از بیمار یا فرد مصدوم با حداکثر سرعت است.بیماران واعضای خانواده و نزدیکان آنها،تنها کسانی نیستند که تحت یک وضعیت بحرانی... ادامه

Read more

ز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت 3-2: تعیین مراقبتهای ارائه شده ی سیستم عصبی بر حسب عوامل مرتبط با بیمار،پرسنل و زمان در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای... ادامه

Read more

پرداخته شده است.4-2-1 آمار توصیفی4-2-1-1 تحلیل دادههای مربوط به سن پاسخدهندگان با توجه به جدول 4-1 فراوانی افراد کمتر از 30 سال 82/2 درصد، 31 تا 40 سال 82/52 درصد، 41 تا 50 سال 37/44 درصد، 51 تا 60 سال 0 و... ادامه

Read more

فراوانی انجام میدهد که این کار با رایانه و با کمک نرم افزار SPSS 16صورت گرفته است.3-8-2 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطیدر تحلیل آمار استنباطی، همواره نظر بر این است که نتایج حاصل... ادامه

Read more

ای و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. در این تحقیق همبستگی بین مدیریت ارتباط با مشتری و حافظه بازاریابی و عملکرد... ادامه

Read more

همه‌طرفین‌ تعارض‌ باید آن‌ را درک‌ و احساس‌ کنندکه‌ نیاز دارند کاری‌ را در مورد آن‌ انجام‌ دهند (رابینز، 1389).رفتار آشکار: این زمانی اتفاق میافتد که‌ رفتاری ‌آشکار در مقابل... ادامه

Read more

منزلفراوانی5621224511004 درصد0/50/60/210/220/450/10/100 جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکیدرصد تجمعیدرصدفراوانیمیزان دسترسی و کیفیت خدمات... ادامه

Read more