یک مشکل عمده است و تقریبا ۳۰ تا ۵۰ درصد از سرب تنفسی در ریه باقی می ماند. مشاغلی که افراد در آنها با سرب سرو کار دارند عبارتند از معدنکاری، کابل سازی، باتری سازی، مونتاژ خودرو، شیشه سازی، سفالگری و تعمیرکاری خودرو.[۲و۸]

۱-۵-۲ اثرات داخلی سرب بر بدن
اثر بر سیستم اعصاب مرکزی ، اثر بر سیستم عروقی و همودینامیک، اثرات گوارشی،

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد (۲-۷)، ]۲[، متنوع‌اند، پیل‌های